Epäilty kilpailulainsäädännön vastainen toiminta

Päivämäärä

12.8.2005

Diaarinumero

909/61/2000

Osapuolet

Suomen Arvopaperikeskus Oy

Toimenpidepyynnön tekijä

Innovatics Ky

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto vastaanotti 26.9.2000 Innovatics Ky:n (Innovatics) tekemän toimenpidepyynnön, jossa yhtiö pyytää virastoa tutkimaan, onko Suomen Arvopaperikeskus Oy (APK) toiminut kilpailulainsäädännön vastaisesti sen tarjotessa lakisääteisen selvitystoimintansa ohessa erilaisia lisäpalveluita. Innovatics toteaa lisäksi, että APK on lopettanut listattujen yhtiöiden rekisteriin kohdistuvien muutosten välittämisen 16.10.2000, jolloin APK siirtyi keskitettyyn järjestelmään.

Kilpailuvirasto on vastaanottanut APK:lta selvityksiä 6.11.2000 ja 22.12.2000. Innovaticsilta virasto on vastaanottanut selvityksiä 11.12.2000, 17.3.2005, 16.5.2005 ja 20.5.2005. Lisäksi Innovaticsin toimitusjohtajan ja Kilpailuviraston välillä on käyty virastossa tapausta koskeva tapaaminen 16.9.2004.

Asiaselostus ja päätöksen perustelut

Epäilty kilpailunrajoitus

Toimenpidepyyntö koskee yleisesti APK:n toimintaa arvo-osuusjärjestelmään liittyvien palveluiden tarjoajana, ja tämän toiminnan selvittämistä kilpailunrajoituslain näkökulmasta yksilöimättä täsmällisesti, mistä nimenomaisesta kilpailunrajoituksesta toiminnassa olisi kysymys.

Yritykset

Innovatics on vuonna 1985 perustettu ohjelmistoyritys, joka muun muassa tarjoaa järjestelmiä tutkimus- ja tuotantolaboratorioiden tiedonhallintaan sekä osakeyhtiöiden osake-, arvo-osuus-, optio- ja yhtiökokoustietojen hallintaan. Innovatics tarjoaa arvo-osuusjärjestelmään liittyviä palveluja, jotka ovat sidoksissa APK:n toimintaan.

Suomen Arvopaperikeskus (APK) vastaa kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden käsittelystä rekisteri- ja selvitysjärjestelmissä. Arvopaperikeskus selvittää osake- ja velka-arvopaperit myyjältä ostajalle ja käsittelee arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskijoiden yhtiötapahtumat, kuten osingot ja erilaiset pääomajärjestelyt. APK on vuoden 2004 loppupuolelta lähtien ollut ruotsalaisen arvopaperikeskuksen (VPC) tytäryhtiö. VPC ja APK muodostavat yhteisen pohjoismaisen arvopaperikeskuksen (NCSD). NCSD:n pääomistajia ovat FöreningsSparbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken ja Svenska Handelsbanken. APK toimii sääntelysyistä juridisesti erillisenä yhtiönä. APK harjoittaa arvopaperikeskuksen toimintaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan perusteella ja selvitysyhteisön toimintaa valtiovarainministeriön myöntämän toimiluvan perusteella.

Arvopaperimarkkinat ja arvo-osuusjärjestelmä

Arvopaperimarkkinat jaetaan yleensä toiminnallisesti kaupankäyntiin, selvitykseen ja toimitukseen sekä rekisteritoimintoihin. Suomessa kaupankäynnin kohteena olevien velkainstrumenttien ja oman pääoman ehtoisten instrumenttien selvitystä ja toimitusta hoitaa APK. APK ylläpitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä ja siihen liittyvää järjestelmää Suomessa. Kaikki julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on ollut käytössä Suomessa vuodesta 1992 alkaen.

Arvo-osuusjärjestelmä muodostuu arvo-osuustileistä ja omistajaluetteloista. Arvo-osuustilille merkitään tiedot arvo-osuuksien omistajasta, arvo-osuuksien lajista, lukumäärästä ja arvo-osuuksiin sekä niiden omistajaan kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Tiedot ovat julkisia yhtiökohtaisten omistajatietojen osalta. Arvo-osuuksien omistajia palvelevat tilinhoitajayhteisöt tai näiden asiamiehet, joina toimivat pankit ja pankkiiriliikkeet sekä Arvopaperikeskus. Arvo-osuuksien avaus sekä arvo-osuuksiin liittyvät toimeksiannot hoidetaan tilinhoitajayhteisöissä.

Tilinhoitajayhteisöt tekevät kirjauksia sekä muita merkintöjä hoidossaan oleville arvo-osuustileille ja tiedot välittyvät keskitettyyn arvo-osuusrekisteriin. Tilinhoitajayhteisöjen on pystyttävä palvelunsa mukaisesti huolehtimaan omien ja asiakkaidensa arvo-osuustilien pitämiseen liittyvistä kaikista toimenpiteistä sekä olemaan konekielisesti yhteydessä APK:n arvo-osuusrekisteriin ja muihin järjestelmiin. Keskitetty rekisteri ei palvele suoraan arvo-osuuksien omistajia vaan vain tilinhoitajayhteisöjä, jotka puolestaan palvelevat arvo-osuuksien omistajia. Arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisönä toimiva Suomen Arvopaperikeskuksen asiakastilipalvelut tarjoaa osin maksuttomia arvo-osuustilipalveluja arvo-osuuksien omistajille. Yritystä tai muuta yhteisöä Arvopaperikeskus veloittaa hinnastonsa mukaisesti.

Arvo-osuusjärjestelmän 30.6.2005 päivätyn kuukausitilaston mukaan arvo-osuusjärjestelmässä on 184 yhtiötä. Omistajia on puolestaan 857 960 kappaletta ja arvo-osuustilejä yhteensä 1 169 183 kappaletta.

APK:n toiminta ja sen asema markkinoilla

APK muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: selvityspalvelut, tilinhoitajayhteisöpalvelut ja liikkeeseenlaskijapalvelut. Selvityspalvelut huolehtii osakkeiden selvityspalveluista sekä RM-instrumenttien ja velkakirjojen liikkeeseenlaskusta ja selvitys- ja säilytyspalveluista. Tilinhoitajayhteisöpalvelut ylläpitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä ja tarjoaa palveluja tilinhoitajayhteisöille ja yksityissijoittajille. Liikkeeseenlaskijapalvelut tarjoaa palveluja arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Keskeisimmät palvelut ovat osakeluettelot, sisäpiirirekisterit, yhtiökokouspalvelut, pääomajärjestelyt sekä osingon- ja tuotonmaksupalvelut.

APK:n toimintaa säätelevät keskeisesti arvo-osuusjärjestelmästä annettu laki (826/1991), osakeyhtiölaki (734/1978), arvo-osuustileistä annettu laki (827/1991) sekä arvopaperimarkkinalaki (495/1989). Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 15 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain 13 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen tehtävistä, arvopaperikeskuksen toiminnasta määrätään tarkemmin säännöissä. Valtiovarainministeriö on vahvistanut APK:n säännöt viimeksi 21.9.2004. APK:n harjoittamaa selvitystoimintaa valvovat Rahoitustarkastus ja Suomen Pankki.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:n mukaan arvopaperikeskus: 1) ylläpitää arvo-osuusjärjestelmän toiminnan edellyttämiä keskustietojärjestelmiä; 2) huolehtii tässä laissa tarkoitetusta arvo-osuusrekisteristä ja pitää 4 §:ssä sekä arvo-osuustileistä annetun lain 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja luetteloita; 3) tarjoaa arvopaperikeskuksessa pidettävien luetteloiden tietojen hyväksikäyttöön ja käsittelyyn sekä arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämiseen liittyviä palveluja; 4) ylläpitää tietojärjestelmiä, joilla voidaan ylläpitää arvopaperimarkkinalain 5 luvussa tarkoitettua sisäpiirin omistusta koskevaa rekisteriä; 5) valvoo, että arvo-osuustileille kirjattujen arvo-osuuksien määrä vastaa liikkeessä olevaa määrää; sekä 6) huolehtii muista arvo-osuusjärjestelmän ja arvo-osuusrekisterin luotettavan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä ja antaa tarvittaessa näihin liittyviä ohjeita. Arvopaperikeskus saa harjoittaa tässä laissa tarkoitetun toiminnan ja selvitysyhteisölle sallitun toiminnan lisäksi vain niihin läheisesti liittyvää toimintaa.

Arvo-osuusrekisterien ylläpitäminen keskitettiin APK:hon vuonna 2000. APK:n ohella arvo-osuusrekistereitä ylläpiti aiemmin viisi muuta toimijaa valtiovarainministeriön myöntämän toimiluvan perusteella. Hallituksen esityksessä HE 28/2000 käsitellään arvo-osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä muun muassa todetaan (s. 24), että (aiempi) arvo-osuusjärjestelmä ei enää tapahtumavolyymien kasvun johdosta pysty asiakastilitasoisen mallin avulla toimimaan tehokkaasti ja vertailukelpoisin kustannuksin. Esityksessä todetaan edelleen että arvo-osuusjärjestelmään liittyvien ominaispiirteiden vuoksi toiminnalle on ominaista suurtuotannon edut, joiden vuoksi järjestelmällä on tosiasiallisesti luonnollisen monopolin ominaispiirteitä. Hallituksen esityksessä todetaan myös (s. 42), että Arvopaperikeskuksella voi olla arvo-osuusjärjestelmän keskityksen jälkeen määräävä markkina-asema arvo-osuusrekisterin ylläpitäjänä ja siihen liittyvien palveluiden hoitajana. Arvo-osuusjärjestelmää koskevat muutokset tulivat voimaan 16.10.2000 eli samaan aikaan kuin Innovatics ilmoitti yhtiökohtaisten tapahtumatietojen välittämisen loppuneen.

APK:ssa selvitetään kaikki Helsingin Pörssissä Pää-, I- ja NM-listalla sekä Prelistalla noteeratut osakkeet ja merkintäoikeuksilla tehdyt kaupat sekä arvo-osuuksina liikkeeseen lasketuilla vaihtovelkakirjoilla ja optiolainoilla tehdyt kaupat. Arvopapereiden selvitys on käytännössä arvopaperikaupasta osapuolille tulevien velvoitteiden määrittämistä sekä velvoitteisiin liittyvien toimitusten ja maksujen suorittamista. Helsingin Pörssissä tapahtuvien kauppojen tiedot siirtyvät automaattisesti pörssin kaupankäyntijärjestelmästä APK:n selvitysjärjestelmään, johon kaikilla selvitysosapuolilla on yhteys. APK:n selvitystoiminnassa käyttämä reaaliaikainen HEXClear-järjestelmä perustuu hajautettuun järjestelmäympäristöön ja avoimiin rajapintoihin. Pörssikauppojen pääsääntöinen selvitysaika on yhä kolme päivää (T+3). Selvitystoimintaan liittyvien palvelujen ohella APK tarjoaa erilaisia lisäarvopalveluja, kuten yhtiökokouspalveluja sekä sisäpiirirekisteripalveluja.

Kilpailuvirasto on selvittänyt APK:n kilpailuoikeudellista asemaa ja selvitystoiminnan hinnoittelua oma-aloitteisesti ja katsonut 19.1.2001 antamassaan päätöksessä (dnro 553/61/2999), että APK:lla on määräävä markkina-asema ainakin Helsingin Pörssissä käytävän julkisen osakekaupan selvityspalvelujen tarjoajana. Kilpailuvirasto poisti asian käsittelystä, kun APK oli korjannut selvityspalveluihin liittyvää hinnoitteluaan. APK valitti asiasta markkinaoikeuteen ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) vaatien, että Kilpailuviraston päätöstä muutetaan määräävää markkina-asemaa koskevan toteamuksen osalta. Markkinaoikeus teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen ja KHO hylkäsi APK:n valituksen. KHO katsoi 19.1.2004 antamassaan ratkaisussa (dnro 3460/2/02), että vaikka Kilpailuviraston päätöksessään esittämällä toteamuksella Suomen Arvopaperikeskus Oy:n määräävän markkina-aseman olemassaolosta voi olla tosiasiallisia vaikutuksia yhtiölle, tällä esikysymyksenä lausutulla toteamuksella ei ole markkinaoikeuden päätöksen perusteluissa mainituista syistä sellaisia oikeudellisia vaikutuksia, että siitä voitaisiin erikseen valittaa.

Kilpailuvirasto katsoo, että nyt käsiteltävän asian ratkaisun kannalta ei ole välttämätöntä määritellä täsmällisesti sitä, onko APK:lla määräävä markkina-asema arvo-osuusjärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen ylläpitäjänä Suomessa. Ottaen huomioon tosiasiallisen kilpailun puuttumisen kyseisessä toiminnassa, APK:n markkinakäyttäytymistä on kuitenkin tarkoituksenmukaista tarkastella lähtökohtaisesti mahdollisen määräävän markkina-aseman näkökulmasta.[1]

Innovaticsin näkemys APK:n toiminnan kilpailuongelmista

Innovaticsin mukaan yhtiön ohjelmistotuotteista OSKARI-OK, Optio ja ILMO sisäpiirirekisteri ovat riippuvaisia APK:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä. Innovaticsin mukaan yrityksen asiakkaat hoitavat kyseisillä tuotteilla oman yrityksensä osakas-, arvo-osuus- ja sisäpiiritietoja lain vaatimassa laajuudessa. Innovaticsin palvelut hyödyntävät APK:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä asiakasyritysten osalta (i) arvo-osuuksien perustiedot ja niissä tapahtuvat muutokset (ostot, myynnit, luovutukset, saannot tunnistetietoineen ja rajoituksineen), (ii) arvo-osuuksien omistajien perustiedot ja perustiedoissa tapahtuneet muutokset sekä (iii) uudet osakastunnukset.

Innovaticsin mukaan vuoteen 2000 asti yrityksen asiakkaat saivat APK:sta (aiemmin Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunta) maksua vastaan edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta pankkiyhteystietoja ja osakkaiden osakastunnuksia. Vuoden 2000 syksyllä APK:ssa toteutetun järjestelmämuutoksen seurauksena omistajien perustiedoissa tapahtuvia muutoksia ei ole enää saanut niille osakkaille, joilla ei ole tilitapahtumia. Näiden osakkaiden perustietojen päivittämiseksi on Innovaticsin mukaan ollut pakko ottaa koko osakasluetteloaineisto, josta aiheutuisi yrityksille Innovaticsin mukaan huomattavia kustannuksia.

Innovaticsin mukaan keskeiset ongelmat liittyvät edelleen siihen, miten yrityksen asiakkaat (liikkeeseenlaskijat) pystyvät noutamaan osakas-, arvo-osuus- ja sisäpiiritietonsa APK:lta. Innovaticsin mukaan APK:n tulisi toimittaa liikkeeseenlaskijoille arvo-osuusjärjestelmän perustiedot linjasiirtoina. Innovatics katsoo, että vuonna 2000 tapahtunut APK:n toiminnan muuttuminen on vaikuttanut yrityksen potentiaalisiin asiakkaisiin ja esimerkiksi vähentänyt yrityksen mahdollisuutta myydä OSKARI-OK -tuotetta. Vuonna 2000 tapahtuneista muutoksista huolimatta Innovatics on kuitenkin pystynyt tarjoamaan APK:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään liittyviä palveluja. Vuonna 2000 tapahtuneet muutokset ovat liittyneet keskeisesti arvo-osuusrekisterin ylläpidon keskittämiseen APK:hon.

Innovaticsin mukaan yrityksen tarjoamat järjestelmät mahdollistavat asiakasyrityksille reaaliaikaisen (< 3 selvityspäivää) osakas- ja arvo-osuusrekisterin, jossa on täydellinen osakas- ja tilihistoria siitä lähtien, kun asiakasyritys on hankkinut Innovaticsin järjestelmän. Innovaticsin järjestelmän avulla asiakasyritykset pystyvät seuraamaan muun muassa osakkeiden omistuksessa tapahtuvia muutoksia. Innovaticsin mukaan koko APK:n omistajaluettelopalvelun päälle rakennettu palvelutarjonta (osoitetarrat, osakasluettelo, NN-suurinta listat, osinkojen maksatus, yhtiökokousjärjestelmä, jne.) kilpailee Innovaticsin tarjoamien palveluiden kanssa. Innovatics on katsonut toimenpidepyynnössään, että APK:n toiminta tulisi eriyttää lakisääteiseen toimintaan ja lisäpalveluiden myymiseen.

APK:n selvitykset

APK on toimittamissaan selvityksissä katsonut, että Innovaticsin esittämät väitteet ovat virheellisiä ja että toimenpidepyyntö on kokonaisuudessaan perusteeton. APK:n mukaan yhtiöllä on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaisia tehtäviä, mutta myös oikeus tarjota järjestelmään liittyviä lisäarvopalveluita. APK toteaa lisäksi noudattavansa palveluidensa hinnoittelussa arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaista kohtuullisuus- ja tasapuolisuusvelvoitetta.

Muutostapahtumien kirjaamisen osalta APK toteaa, että yhtiö kirjaa kaikki tarvittavat muutokset arvo-osuusjärjestelmään, mutta se ei tarkoita sitä, että niitä kaikkia tarvitsisi raportoida, tai että kyseiset muutokset olisivat kaikilta osin julkisia. APK korostaa lisäksi, että yhtiön tulee ottaa toiminnassaan huomioon salassapitovelvollisuuteen sekä tietosuojaan liittyvät säännökset. APK korostaa lisäksi, että aiempaa yrityskohtaista tapahtumavälityspalvelua on hyödyntänyt vain vähäinen määrä arvo-osuusjärjestelmässä olevia yrityksiä ja että kyseisen palvelun liittäminen uuteen järjestelmään saisi aikaan kohtuuttomia kustannuksia.

Osakasluetteloiden osalta APK toteaa, että yhtiöllä on lakisääteinen yksinoikeus arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden osakasluetteloiden ylläpitämiseen, ja että osakasluettelo tilataan normaalisti muutamia kertoja vuodessa. APK:n mukaan yhtiö ei tavoittele yksinoikeutta arvo-osuusjärjestelmässä olevien tietojen hyödyntämiseen ja myymiseen. APK:n mukaan yhtiön tuottamaa ja keräämää lakisääteistä informaatiota käytetään erittäin laajasti erilaisen tiedon jatkojalostuksen pohjana.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Innovaticsin Kilpailuvirastolle tekemä toimenpidepyyntö koskee APK:n toimintaa keskitetyn arvo-osuusrekisterin ja siihen liittyvän järjestelmän ylläpitäjänä. Innovatics on pyytänyt virastoa tutkimaan, onko APK toiminut kilpailulainsäädännön vastaisesti sen lopetettua yhtiökohtaisten muutostietojen välittämisen vuonna 2000 sekä APK:n toimintaa yhtiön tarjotessa lakisääteisen selvitystoimintansa ohessa erilaisia lisäpalveluita. APK on kiistänyt Innovaticsin väitteet kilpailunrajoituslain rikkomisesta.

Kilpailuvirasto katsoo, että APK:n toimintaa säätelevä erityslainsäädäntö mahdollistaa erilaisten arvo-osuusjärjestelmään liittyvien lisäarvopalveluiden tarjoamisen. Kilpailuvirasto arvioi lisäksi, että APK:n toiminnassa tapahtuneista muutoksista ei ole aiheutunut merkittävää haittaa Innovaticsin arvo-osuusjärjestelmään liittyvien ohjelmistopalvelujen tarjonnalle tai että mahdollinen haittavaikutus on ollut melko vähäinen. Innovatics on pystynyt tarjoamaan arvo-osuusjärjestelmään liittyviä ohjelmistopalveluja – mm. osakkeiden omistusrakenteessa tapahtuvien muutosten seuraamista – siitä huolimatta, että APK on vuonna 2000 lopettanut listattujen yhtiöiden rekisteriin kohdistuvien muutosten välittämisen.[2] APK:n toiminnassa tapahtuneilla arvo-osuusjärjestelmään liittyvillä muutoksilla on ennen kaikkea epäsuora yhteys Innovaticsiin niiden arvo-osuusjärjestelmässä mukana olevien yritysten kautta, jotka ovat hyödyntäneet Innovaticsin ohjelmistopalveluja. Innovaticsin arvo-osuusjärjestelmään liittyviä ohjelmistopalveluja on lisäksi viraston arvion mukaan hyödynnetty yleisesti ottaen suhteellisen vähäisessä määrin. Viraston tietoon ei ole myöskään tullut, että liikkeeseenlaskijat tai tilinhoitajayhteisöt pitäisivät APK:n toiminnassa tai arvo-osuusjärjestelmässä tapahtuneita, nyt käsitellyn tapauksen osalta relevantteja, muutoksia kilpailuoikeudellisesti ongelmallisina.

Kilpailuviraston tehtäväksi on lainsäädännössä asetettu selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia. Jos Kilpailuvirasto katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua, sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kilpailunrajoituksesta huolimatta kokonaisuutena pitää toimivana tai jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailuviraston tavoitteena on lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla puuttua erityisesti kansantaloudellisesti merkittäviin kilpailunrajoituksiin, joilla on markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittävä haitallinen vaikutus.

Kilpailuvirasto katsoo selvityksissä saamiinsa tietoihin viitaten, että asiassa ei ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka viittaisivat ilmeisiin kilpailuprosessin yleisen toimivuuden kannalta haitallisiin vaikutuksiin tai jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailunrajoittamiseen. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, ettei asian enempi selvittäminen ole tarpeellista.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 3 § 2 mom. ja 6 § (laissa 318/2004)

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Euroopan komissio on antanut selvitystoimintaa koskevan tiedonannon 28.4.2004. Tiedonannon mukaan EU:n arvopapereiden selvitys- ja toimitusjärjestelmät ovat kehittyneet aikanaan täysin kansallisesti rajatylittävän kaupankäynnin vähyydestä johtuen. Komission ensisijaisena tavoitteena onkin luoda tehokkaat ja turvalliset EU:n arvopapereiden selvitys- ja toimitusjärjestelmät, joissa varmistetaan yhtäläiset edellytykset selvitys- ja toimituspalvelujen tarjoajien välillä. Komission tiedonannossa kiinnitetään huomiota myös kilpailupolitiikan soveltamiseen selvitystoiminnassa. Selvitystoimintaa harjoittavien yritysten on noudatettava niille perustamissopimuksen 82 artiklassa asetettuja erityisvelvoitteita, jos niillä on määräävä asema. KOM (2004) 312: Selvitystoiminta Euroopan unionissa: kehitysmahdollisuudet

[2] Yhtiöiden omistusrakenteessa tapahtuvien muutosten seuraamista helpottaa osaltaan arvopaperimarkkinalaki, joka velvoittaa osakkeenomistajia ilmoittamaan omistusosuuksissaan tapahtuvista muutoksista. Ns. liputussäännöksellä on pyritty ensisijaisesti turvaamaan listatun yhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä.