Epäilty kilpailua rajoittava menettely lehti-ilmoittelumarkkinoilla

Päivämäärä

19.11.2003

Diaarinumero

909/68/2002

Osapuolet

Savon Mediat Oy / Viikkosavo Oy

Asianosaiset

Savon Mediat Oy / Viikkosavo Oy

Kuopion Kaupunkilehti Oy

Asian vireilletulo

Kuopion Kaupunkilehti Oy pyysi 9.10.2002 saapuneella kirjeellään lääninhallitusta selvittämään Savon Mediat Oy:n menettelyä sanomalehti-ilmoittelun markkinoilla. Kaupunkilehti epäili, että Savon Mediat Oy käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa konserniinsa kuuluvien lehtien Savon Sanomien ja Viikkosavon lehti-ilmoitustilan myynnissä ja markkinoinnissa.

Selvityspyynnön tekijän mukaan Savon Mediat oli tarjonnut ilmoittaja-asiakkailleen etuja, jos nämä eivät ilmoittaisi muussa kuin konsernin julkaisemissa lehdissä ja, että konsernin ilmaisjakelulehti Viikkosavo harjoittaa niin alhaista ilmoitushinnoittelua, ettei se voi olla terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaista. Kaupunkilehti toimitti asiassa lisäselvitystä lääninhallitukselle sähköpostissa 10.2.2003.

Asian selvittäminen

Lääninhallituksen tarkastajat haastattelivat 23.10.2002 Viikkosavo Oy:n toimitusjohtajaa ja myyntineuvottelijoita selvittääkseen Viikkosavon soveltamaa ilmoitushinnoittelua ja sopimusehtoja. Lääninhallitus pyysi samalla Savon Mediat Oy:ltä kirjallisesti selvitystä erityisesti ilmoitusten markkinoinnista ja niiden hinnoittelusta. Savon Mediat antoi selvityksensä 15.11.2002. Lisäksi Viikkosavo toimitti lisäselvitystä 19.2.2003.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit markkinat ja määräävä markkina-asema

Kilpailuvirasto on päätöksessään Dnro 35/61/2001 / 15.3.2002 katsonut, että Savon Mediat Oy:llä on kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin tarkoittama määräävä markkina-asema Kuopion talousalueen lehti-ilmoittelun markkinoilla. Kuopiossa julkaistavia konsernin lehtiä ovat alueen ainoa 7-päiväinen sanomalehti Savon Sanomat ja kerran viikossa ilmestyvä ilmaisjakelulehti Viikkosavo. Savon Sanomien levikki on noin 67000 kappaletta ja Viikkosavon jakelu 54000 kappaletta. Näiden lisäksi Kuopiossa julkaistaan kahta kerran viikossa ilmestyvää ilmaisjakelulehteä; Kuopion Kaupunkilehteä, jonka jakelu on 52000 ja Uutis-Kukkoa, jonka jakelu on samoin 52000 kappaletta.

Savon Mediat Oy:n markkina-asemaa vahvistaa oma kirjapaino ja jakeluverkosto, jotka tukevat lehtiä ja antavat mahdollisuuden myös suoramarkkinointiin. Edellä todetun perusteella Savon Median/Viikkosavon ilmoitustilan myyntiä Kuopion talousalueella on perusteltua tarkastella määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon näkökulmasta.

Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Lääninhallituksen selvitysten perusteella ei ollut todettavissa osoituksia siitä, että Savon Mediat Oy tai Viikkosavo Oy olisi asettanut ilmoitustilan myynnille sitovia ehtoja, jotka olisivat kilpailunrajoituslain tarkoittamalla tavalla rajoittaneet ilmoittaja-asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää mainonnassaan muita mainosvälineitä. Viikkosavon ilmoittaja-asiakkaiden mukaan ne ovat itse valinneet ilmoituslehtensä eikä siihen ole liittynyt Savon Mediat konsernin taholta asetettuja muita ilmoitusvälineitä poissulkevia ehtoja tai menettelyjä.

Lääninhallituksen selvitysten perusteella Viikkosavon ilmoitushinnoittelu on ollut pääsääntöisesti mediakortin hinnaston mukaista eikä lehden ole todettu myyneen ilmoitustilaa systemaattisesti tai laajamittaisesti hinnastoaan alhaisemmilla hinnoilla. Sen sijaan lehden ilmoitushinnasto vuonna 2002 ei ole ollut riittävän selkeä ja läpinäkyvä. Siitä ei ole ilmennyt tarkemmin, miten esimerkiksi ilmoitusten määrä on vaikuttanut hinnoitteluun. Näin ilmoitushinnoittelun alennusjärjestelmä on ollut väljästi sovellettavissa ja alennuskäytäntö on ollut epäyhtenäinen ja epätasapuolinen. Savon Mediat Oy/Viikkosavo Oy:n menettelyyn ilmoitushinnoittelun osalta on näiltä osin liittynyt piirteitä, jotka saattavat viitata kilpailunrajoituslain 7 §:n kieltämään määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön.

Savon Mediat Oy on kuitenkin uudistanut Viikkosavon ilmoitushinnoittelua vuodelle 2003. Hinnoittelun läpinäkyvyyttä koskevia epäkohtia ja puutteellisuuksia on korjattu siten, että ilmoitushinnat ja alennusperusteet on esitetty aiempaa hinnastoa tarkemmin ja selkeämmin. Lehti on ilmoittanut, että ilmoitustilan hinnoittelu tapahtuu jatkossa uuden hinnaston mukaisesti.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä mainittujen muutosten jälkeen Viikkosavon ilmoitushinnoittelun läpinäkymättömyydestä johtuneet epäilyt määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ovat poistuneet. Asiassa saadun selvityksen perusteella Kilpailuvirasto ei pidä tarpeellisena Savon Mediat Oy/Viikkosavo Oy:n ilmoitusmyynnin enempää selvittämistä.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 3 §:n 2 momentti ja 7 §.

Valitusosoitus

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.