Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ohranvalkuaisrehun markkinoilla

Päivämäärä

24.5.2007

Diaarinumero

91/61/07

Osapuolet

Altia Oyj / A-Rehu Oy

Osapuolet

Altia Oyj, Helsinki
A-Rehu Oy, Seinäjoki

Toimenpidepyynnön tekijät:

Oy Feedex Ab, Kolppi
Liha-Pouttu Oy, Kannus
Saarioisten Lihanjalostus Oy, Jyväskylä
Oy Snellman Ab, Pietarsaari

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo

Oy Feedex Ab, Liha-Pouttu Oy, Saarioisten Lihanjalostus Oy ja Oy Snellman Ab ovat Kilpailuvirastolle 29.1.2007 tekemässään toimenpidepyynnössä katsoneet, että Altia Oyj käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa ohranvalkuaisrehun tuottajana Suomessa, kun se on tehnyt A-Rehu Oy:n kanssa sopimuksen, jolla se on sitoutunut myymään vuoden 2008 alusta lähtien kaiken Koskenkorvan etanolitehtaalla tuottamansa ohranvalkuaisrehun A-Rehu Oy:lle.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Toimenpidepyynnön mukaan Altia Oyj on syksyllä 2006 päättänyt laajentaa Koskenkorvan tehdastaan polttoaine-etanolin valmistuksen aloittamiseksi ja tämän tuotannon sivutuotteena syntyy ohranvalkuaisrehulientä, jonka A-Rehu Oy on sitoutunut kokonaisuudessaan yksinoikeudella ostamaan Altia Oyj:ltä. Toimenpidepyynnön tekijät ovat katsoneet, että tämän seurauksena syntyy tilanne, jossa kilpailu ohranvalkuaisrehun jälleenmyynnin markkinoilla vääristyy ja A-Rehu Oy saa perusteettoman kilpailuedun, kun kilpailevat rehunmyyjät suljetaan pois ohranvalkuaisrehun markkinoilta, joilla toimenpidepyynnön tekijät katsovat Altia Oyl:llä olevan määräävä markkina-asema. Toimenpidepyynnön tekijät ovat katsoneet määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä olevan Altia Oyj:n sitoutuminen tulevassa tilanteessa uuden tehtaan valmistuttua myymään kaiken Koskenkorvan etanolitehtaan tuottaman ohranvalkuaisrehun A-Rehu Oy:lle.

Sittemmin Altia Oyj on 24.4.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että se on päättänyt keskeyttää Koskenkorvan polttoaine-etanolitehdashankkeen, koska kustannusten nousun vuoksi investoinnin jatkaminen ei ole liiketaloudellisesti järkevää.

Altia Oyj on lisäksi 14.5.2007 toimittanut lisäselvityksen, josta ilmenee, että Altia Oyj ei ole tehnyt ohranvalkuaisrehuliemen toimituksista sopimuksia, jotka sisältäisivät yksinmyyntiehtoja.

Kilpailuvirasto katsoo edellä sanottuun viitaten, että asiassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka antaisivat virastolle aihetta selvittää asiaa yksityiskohtaisemmin.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 318/04) 6 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.