Asuntomessujen veneyhteys

Päivämäärä

20.4.2005

Diaarinumero

922/61/2002

Osapuolet

Kotkan kaupunki / Saaristoliikenneyrittäjät

1 Asia

Kotkan kaupungin ja saaristoliikenneyrittäjien mahdollinen kilpailunrajoituslain (480/92) 9§:n vastainen toiminta säännöllisen veneliikenteen järjestämisessä Kotkan Hirssaareen 12.7.–11.8. 2002 pidettävien asuntomessujen ajaksi.

2 Osapuolet

Kotkan kaupunki
Saaristoliikenneyrittäjät/Kari Auvinen

Toimenpidepyynnön tekijä:

Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö
c/o Cheeriewing Oy, Tulikukko Café

3 Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei aiheuta enempiä toimenpiteitä. Asian käsittely päätetään.

4 Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon saapui 18.10.2002 Cheeriewing Oy:n (Tulikukko Café) lähettämä toimenpidepyyntö, jossa pyydettiin Kilpailuvirastoa selvittämään, olivatko Kotkan kaupunki ja saaristoliikenneyrittäjät toimineet kilpailunrajoituslain vastaisesti sopiessaan säännöllisen veneliikenteen järjestämisestä Kotkan Hirssaareen 12.7.–11.8.2002 pidettävien asuntomessujen ajaksi.

Toimenpidepyyntö saapui Kilpailuvirastoon Kotkan asuntomessujen jo päätyttyä. Tulikukko Café katsoi, että myös sillä olisi pitänyt olla oikeus veneyhteyden järjestämiseen Kotkan asuntomessuille.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi 24.10.2002 päivätyllä kirjeellä Etelä-Suomen lääninhallitusta selvittämään Tulikukko Cafén toimenpidepyynnössään esittämiä asioita. Etelä-Suomen lääninhallitus hankki suullista ja kirjallista selvitystä Kotkan kaupungin edustajilta 21.11.2002, Kotkan saaristoliikenneyrittäjiltä 26.11.2002 ja Tulikukko Cafélta 4.–12.12.2002. Tulikukko Café toimitti Kilpailuvirastoon kirjallisia selvityksiä 27.1.2003, 31.1.2003, 5.2.2003, 10.4.2003, 23.4.2003, 7.5.2003 ja 28.11.2003.

Veneliikenteen järjestäminen asuntomessualueelle

Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin Suomen Asuntomessut) ja Kotkan kaupunki järjestivät valtakunnalliset asuntomessut Kotkan Hirssaaressa 12.7.–11.8.2002 välisenä aikana. Suomen Asuntomessut ja kaupunki tekivät messujen organisoinnista yhteistoimintasopimuksen, jossa kaupungin tehtäväksi sovittiin mm. messualueeseen liittyvän venesataman käytöstä ja toiminnasta päättäminen.

Kotkan kaupunki käynnisti keväällä 2001 neuvottelut saaristoliikenneyrittäjien kanssa säännöllisen veneyhteyden järjestämiseksi asuntomessujen ajaksi Kotkansaaren Sapokasta Hirssaareen. Neuvotteluihin kutsuttiin Kotkan alueen laivurit. Neuvotteluihin osallistui viisi saaristoliikenneyrittäjää, joista neljän kanssa tehtiin 12.4.2002 liikennöintisopimus asuntomessujen ajaksi heinä-elokuulle 2002.

Yrittäjien ja Kotkan kaupungin kesken sovittiin, että kaupunki luo venekuljetuksille yleiset edellytykset mm. huolehtimalla opastuksesta, pysäköintialueesta ja erillistä laituripaikoista. Laituripaikat luovutettiin asuntomessujen ajaksi sopimuksen tehneiden yrittäjien käyttöön. Sopimuksen mukaan venekuljetukset hoidetaan siten, että vähintään kaksi alusta kerrallaan on messuvieraita kuljettamassa. Koska tätä ehtoa ei olisi voinut yksittäinen saaristoliikenneyrittäjä täyttää, saaristoliikenneyrittäjät sitoutuivat yhteisesti huolehtimaan sopimuksen velvoitteista. Sopimuksessa mainitaan myös, että kaupunki ei tee säännöllisestä veneyhteydestä muita sopimuksia, koska sitoutuminen säännönmukaisiin kuljetuksiin tietyksi ajaksi olisi muutoin liian suuri riski yrittäjille, joiden ansiot perustuvat kesän tuloihin.

Cheeriewing Oy:n hanke

Cheeriewing Oy, jolla on Tulikukko Café-niminen kahvila-ravintola Sapokassa, oli ilmoituksensa mukaan syksystä 2001 lähtien yhteydessä Kotkan kaupungin virkamiehiin asuntomessuja koskevassa hankkeessaan. Yhtiön tarkoituksena oli järjestää Hirssaaren asuntomessualueelle venekuljetuksia Tulikukko Cafén edustalta, jossa sijaitsee valtion laituri. Yhtiö ryhtyi markkinoimaan asuntomessuristeilypakettia ja laivayhteyttä talvesta 2002 alkaen.

Kotkan kaupungin selvitys

Yhteistoimintasopimuksessa Kotkan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen välillä Suomen Asuntomessut edellytti, että kaupungin järjestämät venekuljetukset tulevat vain yhteen paikkaan messualueella. Aikataulujen pitävyyden ja turvallisuuden vuoksi Kotkan kaupunki järjesti asuntomessujen venekuljetuksille mm. erillisen laiturin.

Kotkan kaupunki toteaa, että Tulikukko Cafén kanssa keskusteltiin ryhmämatkojen järjestämisestä. Kotkan kaupungin mukaan venekuljetusten järjestäminen valtion laiturista Tulikukko Cafén edestä ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska laituria käytti mm. saariston asukkaiden yhteysalus eikä laiturissa voitu seisottaa matkustaja-aluksia.

Kotkan kaupunki ja Tulikukko Café eivät lopulta päässeet sopimukseen veneyhteyden järjestämisestä asuntomessuille Hirssaareen. Kotkan kaupunki teki sen sijaan sopimuksen veneyhteyden järjestämisestä neljän saaristoliikeyrittäjän kanssa, jotka käyttivät liikennöintiin toista laituria. Tulikukko Café katsoo, että tämän sopimuksen myötä siltä estettiin mahdollisuus harjoittaa veneliikennöintiä Hirssaaren asuntomessuille.

5 Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Kilpailunrajoituslakia (480/1992) on muutettu 1.5.2004 lukien (muutossäädös 318/2004). Koska toimenpidepyynnössä esitetyt tapahtumat ajoittuvat vuoteen 2002, asiaan tulee soveltaa kilpailunrajoituslakia sellaisena kuin se oli ennen lain muutosta.

Toimenpidepyynnössä pyydetään arvioimaan, onko Kotkan kaupunki toiminut kilpailunrajoituslain vastaisesti vuoden 2002 asuntomessujen veneliikenteen järjestämisessä. Siltä osin, kun veneliikenteen järjestäminen koskee julkisista hankinnoista annetun lain soveltamista, Kilpailuvirasto ei ole asiassa toimivaltainen.

Kilpailunrajoituslain 12 §:n mukaan (kuten se oli voimassa ennen lainmuutosta) Kilpailuvirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus kilpailuun.

Sikäli, kun Kotkan kaupungin menettelyssä on ylipäätään ollut kyse kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta, menettely on ollut vain kuukauden pituinen ts. kestänyt vain Kotkassa pidettyjen asuntomessujen ajan. Veneyhteyden ohella asuntomessuille oli lisäksi myös siltayhteys. Etelä-Suomen lääninhallituksen tekemien selvityksessä ei myöskään saatu viitteitä kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä.

Kilpailuvirasto päättää asian käsittelyn.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 12 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan kuin hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.