Tarvikemyynti kilpailupaikalla

Päivämäärä

21.12.1999

Diaarinumero

929/61/99

Osapuolet

Viitasaaren/Vesannon urheiluautoilijat ry Keiteleen Kone Oy

Asianosaiset

Viitasaaren/Vesannon urheiluautoilijat ry Keiteleen Kone Oy

Asian vireilletulo

Keiteleen Kone Oy on pyytänyt kirjeessään 17.10.1999 Kilpailuvirastoa tutkimaan, onko Viitasaaren/Vesannon Urheiluautoilijat ry syyllistynyt kilpailun rajoittamiseen estäessään valittajan pääsyn Viitasaarella pidettyjen Miesten JM-SM kilpailujen alueelle, jossa autonosien myynti oli annettu yksinoikeudella toiselle yritykselle.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto on arvioinut kirjeessä mainittua myyntioikeusjärjestelyä kilpailunrajoituslain (480/92, muutettu 303/98) 9 §:n ja 12 §:n perusteella. Lain 9 §:n mukaan kilpailunrajoituksella, joka ei ole 4 – 7 §:n perusteella kielletty, katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinon harjoittamista. Lainkohtaa koskevien hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännöksen jonkin ns. vahingollisuuskriteerin täyttyminen ei kuitenkaan yksin riitä tekemään rajoitusta vahingolliseksi, vaan säännöstä sovellettaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten menettely vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin ja kilpailun toimivuuteen koko toimialalla. Kilpailunrajoitukseen, joka ei olennaisessa määrin vähennä kilpailun toimivuutta, vaan on talouden kannalta vähämerkityksellinen, ei yleensä puututa. Myös kilpailunrajoituslain 12 §:ssä todetaan, että Kilpailuvirasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksella on vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun. Kilpailunrajoitusta voidaan pitää vähämerkityksellisenä muun muassa silloin, jos rajoitus koskee vain erittäin rajoitettua aluetta tai sen kohteena on muutoin vain pieni joukko kuluttajia tai elinkeinonharjoittajia.

Vaikka kilpailualueelle sovittu yksinmyyntioikeusjärjestely onkin jossain määrin vaikeuttanut Keiteleen Kone Oy:n elinkeinon harjoittamista, on sitä arvioitaessa otettava huomioon, että kyse on vain yhdestä urheilutapahtumasta ja että niin ko. yrityksellä kuin muillakin autonosien myyjillä on käytettävissä useita muita myyntikanavia. Tällä perusteella Viitasaaren/Vesannon Urheiluautoilijat ry:n menettelyllä on ollut vain vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun, joten Kilpailuvirasto ei katso aiheelliseksi ryhtyä enempiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi.

Lisäksi Kilpailuvirasto toteaa, että urheilukisoja tai vastaavia tapahtumia järjestävä seura voi yleensä oman taloudellisen etunsa nimissä päättää, kenet se valitsee yhteistyökumppanikseen. Jos sen sijaan valtakunnallinen lajiliitto aktiivisesti on aikaansaamassa kilpailua rajoittavia järjestelyjä, jotka vaikuttavat maanlaajuisesti, saattavat kilpailunrajoituslain vahingollisuuskriteerit täyttyä. Sellaisessakin tapauksessa arviointiin kuitenkin vaikuttaa se, mitkä ovat myytävän tarvikkeen kokonaismarkkinat suhteessa myyntiin kilpailupaikoilla eli onko kilpailupaikkamyynnillä olennainen merkitys kilpailun toimivuuden kannalta.

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystään.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muutettu 303/98) 9 § ja 12 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.