Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Päivämäärä

28.3.2001

Diaarinumero

942/61/2000

Osapuolet

Eurosport Television Ab

Asianosaiset

Eurosport Television Ab

Pasi Viheraho

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Pasi Viheraho on lähettänyt virastolle 9.10.2000 sähköpostiviestin, jonka mukaan Eurosport-kanavaa Suomessa hallinnoiva Eurosport Television Ab (Eurosport) saattaa olla syyllistynyt kilpailurajoituslain vastaiseen menettelyyn salliessaan Eurosport-kanavan jakelun maksullisena ainoastaan Canal Digitalille ja kieltäessään muita maksullisia televisiopalveluita tarjoavia yrityksiä jakelemasta Eurosport-kanavaa verkossaan. Kilpailuvirasto pyysi Eurosportilta selvitystä yhtiön jakelupolitiikasta Suomessa 2.1.2001. Yhtiö antoi selvityksensä 30.1.2001.

Eurosportin antama selvitys

Eurosport on antanut virastolle 30.1.2001 selvityksen yhtiön jakelupolitiikasta Suomessa. Selvityksen mukaan Eurosport on Euroopan laajuinen urheilutelevisio-kanava, joka saavuttaa 54 miljoonaa kotitaloutta 54:ssä valtiossa. Eurosport on saatavilla 18 eri kielellä ja suomenkielinen versio on ollut saatavilla vuodesta 1993. Eurosport rahoittaa toimintansa pääosin kaapeli -ja satelliittioperaattoreilta saatavilla korvauksilla. Eurosport on EBU:n (European Broadcasting Union) ja ranskalaisen tv-kanava TF1:n omistuksessa. Eurosportin tehtävänä on saavuttaa mahdollisimman laaja lähetysalue ja täydentää kansallisten tv-kanavien tarjontaa.

Ensimmäinen Eurosportin ja kaapelitelevisioyritysten välinen lähetyssopimus allekirjoitettiin Eurosportin ja kaikkien Suomen kaapelitelevisio-operaattoreiden kesken vuonna 1997. Sopimuksen perusteella kaikki suomalaiset kaapelitelevisioyritykset olivat oikeutettuja lähettämään Eurosport-kanavaa verkossaan 1.8.2000 asti. Eurosport esitteli uuden sopimuksen kaapelitelevisioyrityksille huhtikuussa 2000. Kaikki kaapelitelevisioyritykset eivät kuitenkaan uudistaneet sopimusta. Tällä hetkellä suurin osa kaapelitelevisioyrityksistä on allekirjoittanut sopimuksen, ja saavat siten välittää Eurosport-kanavaa maksuttomana televisiokanavana sovittua korvausta vastaan.

Eurosport ei kuitenkaan voi antaa mahdollisuutta suomalaiselle kaapelitelevisio-operaattorille välittää Eurosport-kanavaa maksullisena, koska kaapelitelevisio-operaattoreiden asiakkaista ainoastaan noin 3–4 % on kaapeliverkossa, johon pääsy edellyttää salauksenpurkujärjestelmää ja/tai pääsymaksua. Koska Eurosportin liiketoiminnallinen tarkoitus on saada tuotteelleen mahdollisimman suuri kattavuus, kanavan tarjoaminen maksullisena vaihtoehtona kaapelitelevisioverkossa ei sovi Eurosportin valitsemaan liiketoimintamalliin.

Kaapelitelevisiotoiminta Suomessa

Kaapelitelevisioliittymiä oli liikenneminiteriön arvion mukaan Suomessa vuoden 1999 lopulla noin 935.000 kappaletta. Liittymämäärältään suurimmat kaapelilähetystoiminnan harjoittajat olivat Helsinki Televisio Oy, Sonera Oyj ja Tampereen Tietoverkko Oy. Kaapelitelevisioverkoissa välitetään sekä kotimaisia että ulkomaisia yleisradiokanavia, ulkomaisia satelliittikanavia, paikallisia kanavia ja radiokanavia. Tarjonta ja kanavista perittävä korvaus vaihtelevat paikkakunnittain.[1]

Kaapelitelevisioiden tarjontaan kuului em. liikenneministeriön tutkimuksen mukaan vuonna 1999 neljän kotimaisen lisäksi useita paikallisia sekä ulkomaisia kanavia. Vuonna 1999 kaikissa kaapelitelevisioverkoissa lähetettiin Yleisradio Oy:n TV 1 ja TV 2 kanavat sekä MTV Oy:n MTV3-kanavan lähetykset. Nelonen näkyi lähes kaikissa verkoissa ja SVT Europa eli Ruotsin television (SVT) kotimaiset ohjelmat oli mahdollista nähdä lähes puolessa verkkoon kytketyistä kotitalouksista. Muita verkossa välitetyimpiä ohjelmia olivat MTV Europe, TV 5 Europe, Eurosport, Deutsche Welle TV, BBC World, Euronews sekä CNBC. Yhteensä 13 kanavaa olivat puolestaan kaikissa niitä välittävissä verkoissa maksullisia. Loput välitettiin paikkakunnasta ja operaattorista riippuen joko maksuttomaan perustarjontaan kuuluvana tai maksullisena ohjelmapalveluna.[2]

Varsinaisista maksutelevisiokanavista suosituin oli Canal+ kolmella kanavallaan Canal+, Canal+Kulta sekä Canal+Sininen. Toinen suurehko maksullinen elokuvakanavien tarjoaja oli TV1000, johon kuuluivat elokuvakanavat TV1000 ja TV1000 Cinema. Muita maksullisia televisiokanavia markkinoidaan yleensä kanavapaketteina, joiden kanavamäärä vaihtelee yleensä 3:n ja 16:sta välillä, Yleisimmät kanavapaketit olivat ns. PlusSat- sekä TopSat-paketti, joiden kanavasisältö vaihtelee operaattorikohtaisesti. Esimerkiksi HTV:n PlusSat-paketti sisälsi vuonna 1999 kanavat: Arte, BBC Prime, CNN International, Fox Kids, Rai Uno, TVE International, TCM & Cartoon Network, Travel, RTL Television, TV4, Sky News, NAtional Geographic, 3 SAT, CNBC, Viron TV ja VH-1 -musiikkikanava.[3]

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Liikesuhteesta kieltäytyminen

Pasi Viherahon selvityspyyntö on koskenut Eurosportin menettelyä olla tarjoamatta kaapelitelevisio-operaattoreille mahdollisuutta tarjota asiakkailleen Eurosport-kanavaa maksullisena.

Eurosport ei selvityksensä mukaan voi tällä hetkellä tarjota kaapelitelevisio-operaattoreille mahdollisuutta välittää Eurosport-kanavaa maksullisena kaapelitelevisioverkossa, koska kaapelitelevisio-operaattoreiden asiakkailla ei tällä hetkellä ole tarpeeksi salauksenpurkujärjestelmiä ja/tai maksullisia asiakkaita. Eurosport onkin Suomessa kaapelitelevisioverkoissa saatavana maksuttomana versiona, koska Eurosportin liiketoimintasuunnitelma perustuu mahdollisimman suuren kattavuuden saamiseen.

Kilpailuviraston arvion mukaan Eurosportin valitsema jakelutieratkaisu on normaalien kaupallisten periaatteiden mukainen. Yhtiö ei antamansa selvityksen perusteella näyttäisi kohdelleen asiakkaitaan mielivaltaisesti tai epätasapuolisesti. Eurosportin tarkoituksena ei ole ollut sulkea kaapelitelevisio-operaattoreita markkinoiden ulkopuolelle, eikä yhtiö näyttäisi muutoinkaan pyrkineen vaikuttamaan kaapeli- ja satelliittiyhtiöiden väliseen kilpailuun Suomessa.

Kilpailuvirasto toteaa, että ratkaisevaa tässä asiassa on ollut se, että Eurosportin jakelutieratkaisulle ja siitä seuraavalle hinnoittelulle on osoitettu kaupallisesti rationaali ja kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävä peruste. Kilpailuvirasto katsoo, ettei Eurosportin jakelutiejärjestely, jossa edellytetään maksutelevisio-operaattorin asiakkailta tiettyä määrää salauksenpurkujärjestelmiä ja/tai maksullisia asiakkaita ole kilpailunrajoituslain 7 §:n 1 kohdan tai 9 §:n vastaista liikesuhteesta kieltäytymistä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto katsoo, ettei Eurosport ole syyllistynyt kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn edellyttäessään kaapelitelevisio-operaattoreilta tiettyä määrää salauksenpurkujärjestelmiä ja/tai maksullisia palveluita käyttäviä asiakkaita.

Asia poistetaan käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 7 § ja 9 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Liikenneministeriön julkaisuja 33/2000 Kaapelitelevisiotoiminta Suomessa vuonna 1999 s.1.

[2] Liikenneministeriön julkaisuja 33/2000 Kaapelitelevisiotoiminta Suomessa vuonna 1999 s.14.

[3] Liikenneministeriön julkaisuja 33/2000 Kaapelitelevisiotoiminta Suomessa vuonna 1999 s.14 ja 15.