Epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kieltäytymällä toimittamasta kliinisen kemian analysaattoreiden varaosia

Päivämäärä

24.3.2005

Diaarinumero

946/61/04

Osapuolet

Thermo Electron Oy

Osapuolet

Megatech Oy, Vihti

Thermo Electron Oy, Vantaa

Ratkaisu

Toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä.

Asian vireilletulo ja selvittäminen

Megatech Oy on 1.11.2004 päivätyllä kirjeellään tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa se on katsonut Thermo Electron Oy:n syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön kieltäytymällä toimittamasta Megatech Oy:lle valmistamiensa Konelab-merkkisten kliinisen kemian analysaattoreiden varaosia, joita Megatech Oy tarvitsee voidakseen suorittaa ko. laitteiden huoltotöitä. Thermo Electron Oy on aikaisemmin myynyt kyseisiä varaosia Megatech Oy:lle tämän harjoittaman huoltotoiminnan tarpeisiin, mutta lopettanut niiden myynnin 1.10.2004 alkaen. Megatech Oy on toimenpidepyynnössään arvioinut, että Thermo Electron Oy:n markkinaosuus kliinisen kemian analysaattoreista Suomessa on noin 60 %.

Megatech Oy on vaatinut, että Thermo Electron Oy:n ylläpitämä varaosien myynnin rajoitus tulee purkaa.

Kilpailuvirasto on hankkinut Megatech Oy:n toimenpidepyynnön johdosta selvitystä asiasta Thermo Electron Oy:ltä sekä lausunnot ko. palvelujen asiakastahoa edustavilta Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiriltä (HUS) sekä Helsingin Lääkärikeskus Yhtymältä.

Asiaselostus ja ratkaisun perustelut

Thermo Electron Oy on virastolle toimittamissaan selvityksissä tuonut esille muun muassa, että kliinisen kemian markkinalla instrumentit ja niiden käyttämät reagenssit muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, koska asiaa sääntelevä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi edellyttää, että valmistaja vastaa näistä koostuvan kokonaisjärjestelmän suorituskyvystä ja asianomaisen direktiivin vaatimuksenmukaisuudesta. Myös laitteiden huolto kuuluu valmistajan vastuulla olevan kokonaisjärjestelmän piiriin. Thermo Electron Oy:n mukaan ei voida olla varmoja, vastaavatko tuotteen toimintaominaisuudet alkuperäisiä, mikäli huollossa käytetään muita kuin valmistajan kouluttamia henkilöitä.

Thermo Electron Oy:n virastolle antaman selvityksen mukaan sen osuus kliinisen kemian markkinoilla Suomessa on noin 10,9 % ja samoilla markkinoilla toimii muita yrityksiä joilla on tätä suurempi markkinaosuus. Sen vuoksi ei vaikuta todennäköiseltä, että Thermo Electron Oy:llä olisi määräävä markkina-asema ko. hyödykkeiden markkinoilla Suomessa.

Viraston kuulemien asiakastahojen lausunnoista ilmenee muun muassa, että kliinisen kemian alalla laitteet ja huolto ovat asiakkaiden hankintaprosessin kannalta tarkasteltuna olleet ilmeisen yleisesti sidoksissa toisiinsa, mikä viittaa siihen, että laitteet ja huolto kuuluisivat samoille kilpailluille markkinoille. Tämän asian ratkaisemiseksi ei kuitenkaan ole välttämätöntä määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, sillä Kilpailuviraston saamien tietojen perusteella tapaukseen ei sisälly sellaisia piirteitä, jotka selkeästi viittaisivat kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn kilpailun rajoittamiseen tai markkinamekanismin yleisen toimivuuden kannalta merkittäviin haitallisiin vaikutuksiin.

1 sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista 8480/92) 6§.

2 muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

3 lisätiedot

Lisätietoja antaa apulaisjohtaja Timo Mattila.