Epäilty dialyysihoitotuotteita koskeva saalistushinnoittelu

Päivämäärä

29.10.2002

Diaarinumero

95/61/2002

Osapuolet

Oy Gambro Ab

Asianosaiset

Oy Gambro Ab

Toimenpidepyynnön tekijä:
MCP Medicare Oy

Asian vireilletulo

Sairaalatarvikkeita Loviisassa valmistava ja markkinoiva MCP Medicare Oy pyysi 28.1.2002 saapuneella kirjeellään Kilpailuvirastoa selvittämään kilpailevan yhtiön Oy Gambro Ab:n dialyysihoitotuotteiden myynti- ja markkinointimenetelmiä.

Selvityspyynnön tekijän mukaan Gambro oli tarjonnut eräille yliopistollisille sairaaloille ja keskussairaaloille dialyysihoitotuotteita hintaan, joka viittasi kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuun saalistushinnoitteluun. MCP Medicare Oy:n mukaan Oy Gambro Ab:n tarkoituksena on aggressiivisella hinnoittelulla saattaa toimenpidepyynnön tekijä toimintakyvyttömäksi ja sen jälkeen nostaa hintoja.

Asian selvittäminen

Kilpailuvirasto pyysi MCP Medicare Oy:ltä lisäselvitystä 21.2.2002 erityisesti dialyysituotteiden markkinoista ja kilpailutilanteesta sekä Oy Gambro Ab:n markkina-asemasta. Virasto vastaanotti selvityksen 19.2.2002. Oy Gambro Ab antoi Kilpailuviraston pyytämän vastineen 3.4.2002, minkä lisäksi virasto kuuli 14.8.2002 Oy Gambro Ab:n toimitusjohtaja Timo Niemistä yhtiön toiminnasta dialyysihoitomarkkinoilla ja alan yleisestä markkinatilanteesta sekä kehityspiirteistä.

Kilpailuvirasto selvitti lokakuussa puhelintiedusteluin dialyysihoitotuotteita hankkivien sairaaloiden näkemystä alan tilausmenettelyistä ja kauppatavasta.

Dialyysihoitotuotemarkkinat Suomessa

Saatujen selvitysten mukaan dialyysihoito- eli keinomunuaishoitopotilaita on mahdollista hoitaa kahdella eri hoitomuodolla: hemodialyysilla ja peritoneaalidialyysilla. Hemodialyysissa veri johdetaan potilaasta dialysaattoriin puhdistettavaksi. Peritoneaalidialyysissa puhdistusneste johdetaan vatsalaukkuun, jossa potilaan oma vatsakalvo yhdessä nesteen kanssa huolehtii veren jatkuvasta puhdistumisesta. Hemodialyysihoidossa tarvitaan hemodialyysikone ja käänteisosmoosilaite (vedenpuhdistin) sekä tarvikkeita ja liuoksia: dialysaattori (keinomunainen), veriletkut, A- ja B-konsentraatit ja dialyysineulat.

Hoitomuodon valinnan määräävät lääketieteelliset seikat.

Toimenpidepyynnössä on erityisesti kysymys hemodialyysihoidosta, jota antavat yliopisto- ja keskussairaalatasoiset laitokset sekä niiden alaisina lukuisat aluesairaalat. Hoidettavia potilaita on jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Oy Gambro Ab arvioi hemodialyysipotilaita olevan Suomessa noin tuhat. Yhdelle potilaalle suoritetaan keskimäärin kolme dialyysihoitoa viikossa. Yhden hoitokerran pituus on noin neljä tuntia. Vuosittain hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa 4–6 prosenttia. Dialyysihoitopotilaille suoritetaan vuosittain noin 150–200 munuaisensiirtoa.

Suomen dialyysihoitotuotteiden markkinoilla on selvitysten mukaan viisi merkittävää tavarantoimittajaa: Oy Gambro Ab, Fresenius Medical Care Suomi Oy, B. Braun Medical Oy, Baxter Oy ja MCP Medicare Oy. Toimenpidepyynnön tekijä arvioi markkinatoimijoista Fresenius Medical Care Suomi Oy:n suurimmaksi dialyysihoitotuotteiden toimittajaksi ennen Oy Gambro Ab:ta. Omaa markkina-asemaansa MCP Medicare Oy pitää hyvänä Venäjän viennin ansiosta.

Tavarantoimittajien kokonaisliikevaihdosta saadut selvitykset viittaavat siihen, että markkinoilla toimii useampikin Oy Gambro Ab:ta suurempi yritys. Saatujen selvitysten mukaan markkinat ovat tarjontapuolella myös viime vuosina pysyneet sangen vakaina. Kilpailuviraston tietoon ei ole tullut, että jokin tavarantoimittaja olisi joutunut poistumaan alalta.

Selvitykset kilpailunrajoituksista

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan sen kilpailijat Oy Gambro Ab ja Fresenius Medical Care Suomi Oy tarjoavat sairaaloille dialyysihoitotuotteita hoitopaketteina, jolloin esimerkiksi dialyysikone voi olla edullinen, mutta sen hankinta edellyttää sairaalalta sitoutumista vain saman toimittajan kertakäyttötuotteisiin. MCP Medicare Oy ei itse markkinoi eikä myy dialyysikoneita.

Epäilty Oy Gambro Ab:n saalistushinnoittelu liittyy A-konsentraatin toimittamiseen isoissa 200–500 litran astioissa. Muissa tuotteissa MCP Medicare Oy ei ollut ilmoituksensa mukaan havainnut poikkeuksellisen aggressiivista hinnoittelua. MCP Medicare Oy toimittaa selvityspyynnössä tarkoitettua konsentraattia neljän sairaalan klinikalle ja Oy Gambro Ab kahden.

Oy Gambro Ab:n mukaan dialyysihoitotuotteiden tarjonnassa on kysymys asiakkaan toivomasta toimintatavasta (Price per treatment, PPT-malli), joka on maailmanlaajuisesti tunnettu. Toimintamallissa sairaala-asiakas määrittelee koneen käyttöasteen, sopimuskauden pituuden ja tarvittavat kulutustarvikkeet; yritys tarjoaa laitteet, tuotteet ja huollon siten, että yhden hemodialyysihoidon osalle on määritelty hinta. Suomessa PPT-toiminnan aloitti vuonna 1996 Helsingin yliopistollinen keskussairaala, HYKS, joka tuolloin tarvitsi suurempaa määrää dialyysikoneita.

Oy Gambro Ab kiistää kieltäneensä asiakkaita käyttämästä tarviketoimittajan tuotteita. Yhtiö ei ilmoituksensa mukaan myöskään ole kytkenyt dialyysilaitteen takuuehtoja alkuperäistuotteen käyttöön.

Oy Gambro Ab:n mielestä alan kauppatapa on muuttumassa sairaaloiden hankinnan pääpainon siirtyessä dialyysihoidon hankintaan. Alalla toimivat yritykset tarjoavat nykyisin dialyysiklinikkatoimintaa, jossa markkinajohtaja on saksalainen Fresenius Medical Care Ag. Sairaalat kuitenkin ilmoittivat valtaosin käyttävänsä edelleen ostolaitteita. Sairaalat ilmoittivat hankkivansa tarvitsemiaan dialyysihoitotuotteita julkisista hankinnoista annettuja määräyksiä ja sairaanhoitopiirien ohjeita noudattaen ja käyttävät ilmoituksensa mukaan useita tavarantoimittajia. Dialyysihoitopaketteja esimerkiksi HYKS tilasi selvityksen mukaan vähintään kahdelta toimittajalta.

Oy Gambro Ab:n mukaan konsentraattien hinnoittelu on erillinen kysymys. Oy Gambro Ab tuottaa A-konsentraatin Saksassa ja toimittaa sen tilaajalle isoissa 500 litran kannuissa. Logistiikkakulut ovat yhtiön mukaan halventuneet. MCP Medicare Oy tuottaa vastaavaa ainetta Loviisassa pienemmässä mittakaavassa. Isojen astioiden käyttö on silti täysin mahdollista muillekin toimittajille. Isot astiat edellyttävät sairaalalta suurempaa käyttöastetta liuokseen syntyvien epäpuhtauksien vuoksi. Tilattavan astiakoon päättää asiakas.

Toimitusjohtaja Nieminen arvioi Oy Gambro Ab:n osuudeksi markkinoista isoissa astioissa toimitettavissa A-konsentraateissa on noin 40–45 prosenttia. MCP Medicare Oy:n toimitukset vastaavat noin 30 prosentin markkinaosuutta, ja loppuosan toimittaa Fresenius Medical Care Suomi Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Toimenpidepyynnön tekijän epäily Oy Gambro Ab:n kilpailunrajoituslain vastaisesta käyttäytymisestä liittyy toisaalta isoissa 200–500 litran astioissa sairaaloille toimitettavien A-konsentraattien saalistustyyppiseen hinnoitteluun, ja toisaalta dialyysihoitokoneen ja tarvikkeiden tarjoamiseen pakettina.

Saalistushinnoittelu

Kilpailunrajoituslain esitöiden (HE148/87) mukaan kilpailijoiden toimintaedellytysten tuhoaminen on saalistushinnoittelua. Saalistushinnoittelulla tai polkumyynnillä tarkoitetaan hyödykkeiden myyntiä hinnalla, joka ei kata niiden kustannuksia, tarkoituksella tuottaa tappioita kilpailijoille ja kannustaa niitä poistumaan markkinoilta, jonka jälkeen yritys voi korottaa hintansa. Menettelyä arvioidaan kilpailunrajoituslain 7 §:n 5 kohdan perusteella.

Saalistushinnoittelun toteaminen edellyttää yleensä sitä, että hinnat eivät kata hyödykkeen muuttuvia yksikkökustannuksia. Saalistamiseksi voidaan katsoa myös kokonaisyksikkökustannuksia alempi hinnoittelu, mikäli muu näyttö viittaa kilpailijoiden määrätietoiseen sulkemiseen markkinoilta.

Kilpailijoiden poissuljenta voi tapahtua monin tavoin. Saalistushinnoittelu on käyttäjälleen kallis kilpailijoiden poissulkemismenetelmä, joka edellyttää markkinavoimaa ja määräävää markkina-asemaa. Mikään yritys ei voi pitkään jatkaa toimintaansa kustannukset alittavin hinnoin. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys kestää alikatteella toimimista kilpailijoitaan pidempään. Kun yritys on onnistunut ajamaan kilpailijansa pois markkinoilta, se voi nostaa hintojaan ja korvata kärsimänsä tappiot perimällä asiakkailtaan korkeita monopolihintoja.

Selvitysten mukaan markkinoilla on useita dialyysihoitotuotteita myyviä yrityksiä. Toimenpidepyynnön tekijäkin on arvioinut, ettei Oy Gambro Ab ole markkinajohtaja. Tähän viittaavat myös alan toimijoiden liikevaihdosta saatavat tiedot. MCP Medicare Oy toimittaa ilmoituksensa mukaan selvityspyynnössä tarkoitettua A-konsentraattia useammalle tilaajalle kuin Oy Gambro Ab. Dialyysihoitotuotteita tarjotaan erityisesti sairaanhoitopiirien yliopisto- ja keskussairaaloille, joilla on itsellään katsottava olevan ostajina markkinavoimaa. Sairaalat hankkivat tarvitsemiaan dialyysihoitotuotteita julkisista hankinnoista annettuja määräyksiä ja sairaanhoitopiirien ohjeita noudattaen ja käyttävät ilmoituksensa mukaan useita tavarantoimittajia. Alan markkinarakenne ja kilpailutilanne eivät siten tue esitettyä saalistusepäilyä.

Hoitopaketit

Toimenpidepyynnön tekijän mukaan Oy Gambro Ab tarjoaa sairaaloille dialyysihoitotuotteita pakettina, jossa dialyysikoneen edullisuus perustuu sitoutumiseen saman toimittajan kertakäyttötuotteisiin. Oy Gambro Ab:n mukaan kysymys on leasing-tyyppisestä hoidon hankintamuodosta, jonka käyttäminen on asiakkaan toivomus ja joka pienentää merkittävästi sairaalan tai sairaanhoitopiirin pääomarasitetta. Tilaustavan aloitti HYKS vuonna 1996, ja tämän jälkeen toimintamalli on levinnyt muihinkin sairaanhoitopiireihin.

Kilpailuoikeudellisesti dialyysihoitotuotteiden tarjontaa pakettina voidaan tarkastella sidontana. Sitominen tarkoittaa kahden tai useamman toisistaan erillisen hyödykkeen myynnin sitomista toisiinsa siten, että sidotun tuotteen toimittaminen edellyttää myös sitovan tuotteen hankkimista. Yleensä sidonnassa on kysymys tuotteista, joilla ei ole käyttötarkoituksensa tai luonteensa puolesta riittävää yhteyttä toisiinsa.

Hyödykkeitä voidaan sitoa toisiinsa taloudellisesti tuottavalla tavalla vain, jos merkittävä osa asiakkaista on riippuvaisia sidontaa käyttävän elinkeinonharjoittajan tuottamista hyödykkeistä. Asiakkaat suostuvat sidontaan, koska heidän käytössään olevat vaihtoehtoiset tavat hankkia korvaavia hyödykkeitä eivät ole houkuttelevia tai nämä mahdollisuudet puuttuvat kokonaan. Jos sitomista yrittävällä elinkeinonharjoittajalla ei ole määräävää markkina-asemaa, sitominen ei yleensä onnistu, vaan markkinamekanismi korjaa tilanteen automaattisesti.

Selvitysten mukaan dialyysipakettien tilaamiseen on aloite tullut sairaalataholta. Eri sairaanhoitopiireistä saadun tiedon mukaan dialyysihoitotuotteiden pakettihankinta on kuitenkin vain eräs tilaajan käytettävissä olevista mahdollisuuksista. Useat sairaanhoitopiirit ostavat edelleen dialyysikoneen ja käyttävät muutoinkin useita tavarantoimittajia. Esimerkiksi HYKS käyttää tarjouspyyntöjen mukaan vähintään kahta toimittajaa tilatessaan hoitopaketteja.

Selvitys ei pakettitarjousten osaltakaan viittaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Esitetyn perusteella Kilpailuvirasto ei pidä välttämättömänä ryhtyä tarkemmin selvittämään tapauksen relevantteja hyödykemarkkinoita. Kysymys Oy Gambro Ab:n määräävästä markkina-asemasta relevanteilla markkinoilla voidaan siten jättää avoimeksi.

Kilpailunrajoituslain 9 §:n mukaan kilpailunrajoituksella, joka ei ole 4–7 §:n perusteella kielletty, katsotaan olevan vahingollisia vaikutuksia, jos se terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vähentää tai on omiaan vähentämään tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä tai estää tai vaikeuttaa toisen elinkeinonharjoittamista. Väärinkäyttöperiaatteen soveltaminen edellyttää, että kilpailunrajoituksella on käytännössä todettu olevan vahingollisia vaikutuksia ja että todetut vaikutukset ovat terveen ja toimivan kilpailun kannalta sopimattomia. Huomiota kiinnitetään arvioinnissa rajoituksen vaikutuksiin ja sillä tavoiteltuihin päämääriin.

Dialyysihoitotuotteiden tarjonta hoitopakettina saattaa periaatteessa estää tai vaikeuttaa lisätarvikkeiden valmistukseen tai kauppaan erikoistuneen yrityksen toimintamahdollisuuksia ja poistaa kilpailun laitteen lisätarvikkeiden markkinoilta. Markkinoiden tilanteesta ja toimialan rakenteesta saatu selvitys ei kuitenkaan viittaa myöskään kilpailunrajoituslain 9 §:ssä tarkoitettujen terveen ja toimivan kilpailun vastaisten vaikutusten syntymiseen.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto on selvittänyt MCP Medicare Oy:n toimenpidepyynnön perusteella Oy Gambro Ab:n menettelyjä dialyysihoitotuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä dialyysihoitoa antaville sairaaloille.

Markkinarakenteesta ja alan kilpailutilanteesta eri osapuolilta saadut selvitykset eivät osoita Oy Gambro Ab:n käyttäneen epäiltyä kilpailunrajoituslain 7 §:n 5 kohdan vastaista saalistushinnoittelua tai kilpailunrajoituslain 7 §:n 2 kohdan vastaista sitovaa menettelyä. Aloite dialyysihoitopakettien hankkimiseen on tullut asiakkailta. Sairaaloiden markkinavoima ja dialyysihoitotuotteiden tarjonta huomioon ottaen nämä pystyvät ilmeisesti halutessaan siirtymään muiden tavarantoimittajien asiakkaiksi, jos Oy Gambro Ab pyrkisi käyttämään sairaaloille epäedullisia toimitusehtoja.

Selvityksissä ei myöskään tullut esiin olennaisia muutoksia markkinarakenteessa, mikä voisi olla osoituksena kilpailunrajoituslain 9 §:n vastaisten tervettä taloudellista kilpailua vahingoittavien vaikutusten syntymisestä alan markkinoille.

Kilpailuvirasto arvioi edellä todetun perusteella dialyysihoitotuotteiden markkinoiden kilpailutilanteen toimivaksi ja poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki (480/92) 7 §:n 2 ja 5 kohdat sekä 9 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.