Pääsylippupakettien hinnoittelu ja yhdistelyperiaatteet

Päivämäärä

19.4.2002

Diaarinumero

950/61/2001

Osapuolet

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Kilpailuvirastoon toimitetussa kirjeessä virastoa on pyydetty tutkimaan, käyttääkö Suomen Jääkiekkoliitto ry (jäljempänä SJL) väärin määräävää markkina-asemaansa myymällä jääkiekon vuoden 2003 MM-kisojen pääsylippuja vain nk. lippupaketteina, antamatta kuluttajille mahdollisuutta hankkia yksittäisiä pääsylippuja ainoastaan haluamiinsa MM-otteluihin.

Kilpailuvirasto on saanut SJL:lta selvityksen pääsylippujen hinnoittelusta ja pääsylippupakettien yhdistelyperiaatteista. SJL on vielä erikseen toimittanut virastolle kirjallisen selvityksen pääsylippujen yksittäismyynnistä.

Saamiensa selvitysten perusteella Kilpailuvirasto toteaa seuraavan:

Kilpailunrajoituslain (480/92) 3 §:n 1 momentissa määritellään elinkeinonharjoittaja luonnolliseksi henkilöksi tai yksityiseksi tai julkiseksi oikeushenkilöksi, joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia. Kilpailuvirasto katsoo, että SJL:a on sen myydessä jääkiekon MM-kisojen lippuja pidettävä em. säädöskohdassa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana.

Kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentin mukaan määräävä markkina-asema katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä markkina-asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Kilpailuvirasto on asiaa käsitellessään pitänyt lähtökohtanaan, että jääkiekon maailmanmestaruuskisat muodostavat sellaisen urheilullisesti ja kaupallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden, että kisojen järjestelyä ja niihin oikeuttavien pääsylippujen myyntiä voidaan pitää tämän asian kannalta kilpailuoikeudellisesti merkityksellisinä hyödykemarkkinoina. Virasto on tässä ottanut huomioon muun ohella eräitä Euroopan komission ja Saksan kilpailuviraston aiemmin tekemiä ratkaisuja, joiden mukaan kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiksi hyödykemarkkinoiksi on katsottu esimerkiksi jääkiekon kansallisten loppuottelujen taikka jalkapalloilun maailmanmestaruuskisojen järjestäminen. Ottaen huomioon, että jääkiekon maailmanmestaruuskisat järjestetään vuonna 2003 Suomen maaperällä ja että kisojen järjestelyistä ja lipunmyynnistä vastaa yksinoikeudella SJL, Kilpailuvirasto on katsonut, että merkitykselliset hyödykemarkkinat tässä tapauksessa ovat Suomessa.

Jääkiekon MM-kisojen järjestämisoikeudet omistaa Kansainvälinen jääkiekkoliitto (jäljempänä IIHF), joka myöntää kisat vuosittain eri maihin. SJL vastaa IIHF:n myöntämällä yksinoikeudella MM-kisojen järjestämisestä Suomessa. Näin ollen SJL:lla voidaan todeta olevan IIHF:n myöntämään yksinoikeuteen perustuva kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräävä markkina-asema vuoden 2003 jääkiekon MM-kisatapahtumien järjestämisessä Suomessa. Kilpailuvirasto toteaa kuitenkin, että koska SJL on jäljempänä ilmenevällä tavalla ilmoittanut luopuvansa määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä ilmeisesti pidettävistä menettelytavoista, viraston ei ole tarpeellista analysoida kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiä markkinoita ja SJL:n asemaa markkinoilla edellä sanottua enempää.

Kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Määräävässä markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajan tulee noudattaa hinnoittelussaan ja muissa sopimusehdoissaan johdonmukaista ja läpinäkyvää menettelytapaa, joka ei syrji keskenään samassa asemassa olevia asiakkaita.

Vuoden 2003 jääkiekon MM-kisojen pääsylippujen ennakkomyynti alkaa 21.4.2002. SJL on ennakkomarkkinoinnissaan ilmoittanut, että kaikki kisojen pääsyliput myydään 2–6 ottelun paketteina. SJL on kuitenkin 19.4.2002 vahvistanut Kilpailuvirastolle, että toisin kuin sen ennakkomarkkinoinnissa on ilmoitettu, pääsylippuja ei myydä ainoastaan lippupaketteina. Kilpailuvirasto toteaa, että SJL on asiakkaita harhaanjohtavalla tavalla ilmoittelussaan todennut, että kaikki pääsyliput myydään paketteina, ja jättänyt ilmoittamatta yksittäisten lippujen myöhemmän saatavuuden. SJL:n menettelyä on tältä osin todennäköisesti pidettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä, kun se ei ole selkeästi kertonut asiakkaille sen tarjoamien tuotteiden ja niiden hinnoittelun määräytymisperusteita.

SJL:n Kilpailuvirastolle antaman ilmoituksen mukaan yksittäisiä pääsylippuja tulee myyntiin kaikkiin sellaisiin otteluihin, joihin on jäänyt myymättömiä lippuja, kun niitä on ensin myyty paketteina. SJL on ilmoittanut, että yksittäisten otteluiden pääsyliput tulevat myyntiin kolme viikkoa ennen kisojen alkamista. SJL on ilmoittanut, että se ilmoittaa kuluttajille yksittäisten otteluiden lippujen hankintamahdollisuudesta kaikessa tulevassa pääsylippujen myyntiä koskevassa markkinoinnissaan. Kilpailuvirasto katsoo, että edellä olevat toimenpiteet riittävät tässä tapauksessa poistamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytön.

SJL:n myymät pääsylippupaketit ovat SJL:n virastolle antaman selvityksen mukaan samanlaisia yksityis- ja yritysasiakkaille. Paketin ostajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mistä otteluista lippupaketit muodostuvat. Pääsylippupakettien hinnoittelu määräytyy katsomoluokan ja paketin oletetun kysynnän mukaan. Hinnoittelussa otetaan huomioon paketin otteluissa pelaavat joukkueet ja/tai ottelujen tärkeys turnauksessa. Pakettien hinnat vaihtelevat 25–250 euron välillä asiakasryhmästä riippumatta.

Kuhunkin lippupaketin sisältämään lippuun on merkitty sen nimellisarvo. SJL on ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että kunkin lippupaketin hinta on sama kuin siihen kuuluvien yksittäisten pääsylippujen hinta yhteensä. SJL on toisaalta ilmoittanut, että myöhemmin myyntiin saatettavien yksittäislippujen hinnat eivät ole korkeammat kuin niiden hinnat lippujen kuuluessa lippupakettiin. Kilpailuvirasto katsoo SJL:tä saamansa selvityksen valossa, että SJL:n soveltama pääsylippujen hinnoittelu ei myöskään syrji keskenään samassa asemassa olevia asiakkaita.

Kilpailuviraston tehtävänä on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Kilpailunrajoituslakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauden turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja rajoitteilta. Kilpailuviraston velvollisuutena on toisaalta keskittää voimavaransa kansantaloudellisesti kaikkein merkityksellisimpien kilpailunrajoitusten ja niiden vahingollisten vaikutusten poistamiseen.

Kilpailuvirasto katsoo edellä sanotun perusteella, että SJL on sitoutunut muuttamaan jääkiekon vuoden 2003 maailmanmestaruuskisojen pääsylippujen markkinointia sellaisella tavalla, joka ei kilpailuprosessin turvaamisen kannalta kohtuuttomasti pakota pääsylippujen ostajia hankkimaan lippuja paketteina. SJL tarjoaa asiakkailleen kahden tyyppisiä pääsylipputuotteita. SJL:n ilmoittamat toimintatapojen muutokset turvaavat kilpailuoikeudellisesti riittävällä tavalla asiakkaan mahdollisuuden objektiivisesti arvioida hankkiako pääsylippu osana lippupakettia vai myöhemmin yksittäin. Asiakas on SJL:n ilmoittamien korjaavien toimenpiteiden jälkeen tietoinen käsillä olevista vaihtoehdoista. Kun asiakas hankkii pääsylippupaketin, hän varmistaa pääsylipun saamisen tiettyyn haluamaansa otteluun tai otteluihin. Hankkiessaan lippupaketin hän mahdollisesti joutuu hankkimaan lippuja myös yhteen tai useampaan otteluun, jotka eivät ole hänen kannaltaan yhtä kiinnostavia. Mikäli asiakas taas ei ole halukas maksamaan sellaisista otteluista, jotka häntä eivät kiinnosta, hän voi jäädä odottamaan yksittäislippujen tuloa myyntiin, jolloin hän ei kuitenkaan voi varmistua pääsylipun saamisesta juuri tuohon otteluun.

Kilpailuviraston asiassa saaman selvityksen perusteella SJL:n tarjoamia vaihtoehtoja hankkia pääsylippuja taikka niiden hinnoittelua ei voida pitää kilpailunrajoituslain kannalta ilmeisen kohtuuttomina. Edellä todettu toimitusehtojen läpinäkymättömyys poistuu SJL:n tulevassa markkinoinnissa ja osin myös tällä päätöksellä. Kilpailuvirasto toteaa myös, että jääkiekon vuoden 2003 MM-kisat ovat ainutkertainen ja lyhytkestoinen tapahtuma, jolloin sen vaikutukset kilpailuprosessin toimivuudelle ovat rajalliset.

Asian ratkaisu

Edellä selostetun johdosta Kilpailuvirasto katsoo, että toimenpidepyynnössä esitetyt näkökohdat eivät vaadi enempiä selvitystoimenpiteitä, ja poistaa asian käsittelystä.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.