Epäilty kilpailun rajoittaminen tarjouskilpailussa

Päivämäärä

21.6.2007

Diaarinumero

951/61/2004

Osapuolet

Rääkkylän taksiaseman autoilijat

1 Asia

Epäilty kilpailun rajoittaminen Keski-Karjalan terveyskuntayhtymän järjestämässä tarjouskilpailussa

2 Asianosaiset

Rääkkylän taksiaseman autoilijat:

Esko Pakarinen

Tuomo Lamminsalo

Oiva Väyrynen

Toimenpidepyynnön tekijä:

Veli Lievonen

3 Ratkaisu

Asia poistetaan käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto on vastaanottanut 3.11.2004 autoilija Veli Lievosen toimenpidepyynnön, jossa pyydetään selvittämään Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden jättämän yhteistarjouksen laillisuutta Keski-Karjalan terveyskuntayhtymän kilpailuttamissa kuljetuksissa.

Kilpailuvirasto on pyytänyt asiasta selvitystä Keski-Karjalan terveyskuntayhtymältä ja yhteistarjouksen jättäneiltä Rääkkylän taksiaseman autoilijoilta.

5 Asiaselostus

5.1 Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän järjestämä tarjouskilpailu

Kuntayhtymä pyysi 6.10.2004 päivätyllä tarjouspyynnöllä 14 taksiautoilijalta tarjouksia taksikuljetuksista koskien Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän henkilöstö- ja potilaskuljetuksista sekä oppilaiden kuljetuksia hammashoitoon. Tarjouksessa tuli mainita, onko kuljetus ehdoton, vai voidaanko vaihtoehtoisesti käyttää toista autoa, mikäli tarjouksen antajan oma auto on ajossa tai muuten estynyt. Tarjouspyynnössä ei kielletty yhteistarjouksen antamista. Tarjouspyynnön tarkoituksena oli saada kokonaistaloudellisesti edullinen tarjous. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo[1] oli noin 7 000 euroa.

Kuntayhtymä sai yhteensä kuusi tarjousta, joista yksi oli Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden yhteistarjous. Rääkkylän taksiaseman autoilijat tarjosivat henkilöstö-, potilas- sekä hammashoidon oppilaskuljetuksia hoidettavaksi kahdella henkilöautolla sekä yhdellä pikkubussilla. Muut tarjoukset olivat yksittäisiltä autoilijoilta. Pertti Lievonen antoi tarjouksen vain matkoille Rääkkylä-Kitee-Rääkkylä, Rääkkylä-Joensuu-Rääkkylä ja pidemmillä matkoilla. Muut tarjoukset koskivat kaikkia tarjouspyynnön kohteena olleita kuljetuksia.

Kuntayhtymä hyväksyi Rääkkylän kunnan sisällä tapahtuviin oppilaiden hammashoitokuljetuksiin Jouko Päivisen tarjouksen. Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden tarjous hyväksyttiin oppilaiden hammashoitokuljetuksiin varalle silloin, kun Jouko Päivisen taksi ei ollut käytettävissä. Muilta osin Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden tarjousta ei hyväksytty, vaan kuntayhtymä valitsi Pertti Lievosen tarjouksen muihin kuljetuksiin.

5.2 Taksiautoilijoiden selvitykset

Tuomo Lamminsalo on 12.4.2006 päivätyssä selvityksessään todennut, että yhteistarjous oli hänelle ainoa mahdollisuus tehdä tarjous. Lamminsalolla oli sopimus Rääkkylän kunnan koulukuljetuksista, jotka ajoittuvat samaan aikaan tarjouspyynnön kohteena olleiden kuljetusten kanssa. Tällöin Lamminsalo ei välttämättä olisi pystynyt hoitamaan ajoja itse. Lamminsalo oli tiedustellut Keski-Karjalan terveyskuntayhtymältä voiko yhteistarjouksen tehdä, ja vastaus oli ollut myönteinen.

Lamminsalo perustelee yhteisen tarjouksen antamista ajojen laajuudella ja sillä, että ajojen suorittaminen yksin olisi ollut hankalaa ja aikatauluista olisi pitänyt joustaa liiallisesti. Lamminsalo on ajanut yhden oppilaiden hammashoitokuljetuksen.

Oiva Väyrynen on 18.4.2006 päivätyssä selvityksessään todennut, että yhteistarjous oli kaikkien kolmen autoilijan yhteinen päätös. Väyrynen perustelee tarjousta sillä, ettei kukaan halua sitoutua hoitamaan tällaista kuljetusta yksin. Väyrynen ei ole ajanut yhtään oppilaiden hammashoitokuljetusta.

Esko Pakarinen on 13.4.2006 päivätyssä selvityksessään todennut, ettei hän olisi pystynyt yksin hoitamaan oppilaiden hammaskuljetuksia. Pakarinen ei ole suorittanut yhtään oppilaiden hammashoitokuljetusta.

5.3 Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän selvitys

Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä on selvityksessään 7.12.2005 todennut, että tarjouspyynnöt lähetettiin erikseen kaikille tiedossa olleille 14 rääkkyläläiselle taksiautoilijalle. Kuntayhtymä ei ennen tarjouskilpailun päättymistä ilmaissut suoraan tai välillisesti taksiaseman autoilijoille hyväksyvänsä yhteistarjousta. Oppilaiden kuljetuksia hammashoitoon on tosiasiassa ollut suorittamassa seitsemän autoilijaa. Potilas- ja henkilöstökuljetuksiin on myös osallistunut muitakin autoilijoita kuin ne, jotka kuntayhtymä hyväksyi tarjouskilpailun perusteella.[2]

6 Oikeudellinen arviointi

6.1 Arvioinnin lähtökohtana oleva kilpailulainsäädäntö

Kilpailunrajoituslain (480/92) 4 §:n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

  1. joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
  2. joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
  3. joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
  4. joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai
  5. joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppa-tavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Edellä sanotusta kieltosäännöksestä seuraa, että tarjoajien välinen hintayhteistyö tarjouskilpailussa on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Kilpailunrajoituslain 4 § perustuu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 alakohtaan ja sitä on tulkittava 81 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.[3] Kilpailijoiden välinen hintayhteistyö ja yhteiset tarjoukset tarjouskilpailussa voivat lähtökohtaisesti olla sallittuja vain tiettyjen edellytysten vallitessa. Komission horisontaalisia kilpailunrajoituksia koskevissa suuntaviivoissa[4] todetaan, että 81 artiklan 1 kohtaa ei yleensä sovelleta kilpailevien yritysten väliseen yhteistyöhön, jos yritykset eivät yksinään pystyisi hoitamaan yhteistyön piiriin kuuluvaa hanketta tai toimintaa.

Kilpailunrajoituslain 4 § on korvannut ja kattaa lakiin aiemmin sisältyneen nimenomaisen tarjouskartelleja koskeneen 5 §:n kiellon. Myös yhteistarjouksia koskevassa lain aiemmassa soveltamiskäytännössä markkinaoikeus ja kilpailuneuvosto ovat todenneet, että yhteiset tarjoukset voivat olla hyväksyttäviä tietyissä rajoitetuissa tilanteissa. Ne voivat olla hyväksyttäviä esimerkiksi tilanteissa, joissa tarjouksen antajat sitoutuvat sellaiseen yhteiseen suoritukseen, jota ei ole mahdollista toteuttaa yksin minkään mukana olevan elinkeinonharjoittajan toimin. Lisäksi kaikkien tarjouksen antajien on osallistuttava yhteisen suorituksen toteuttamiseen.[5] Toisaalta elinkeinonharjoittajien yhteistä suoritusta sinänsä edellyttävä kokonaisuus voi tulla kiellon piiriin, jos yhteenliittymässä on mukana selvästi enemmän liikenteenharjoittajia kuin mitä yhteinen työsuoritus edellyttäisi.[6]

Kilpailuvirasto voi kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla jättää ryhtymättä toimenpiteisiin – mukaan lukien seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättäminen – jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. Lain esitöiden[7] mukaan kilpailuvirasto voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on jo luovuttu tai joissa asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen kannalta tai rikkomuksen periaatteellisen hylättävyyden vuoksi merkitystä.

6.2 Autoilijoiden menettelyn arviointi

Kolme Rääkkylän taksiaseman autoilijaa jätti Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän tarjouskilpailuun yhteistarjouksen. Tarjous hyväksyttiin varasijalle kunnan hammashoitokuljetuksia koskevaan kuljetuskokonaisuuteen.

Taksiaseman autoilijoiden tarjousta lukuun ottamatta kuntayhtymä sai kaikki tarjoukset yksittäisiltä autoilijoilta, ja kuntayhtymä myös hyväksyi kahden yksittäisen autoilijan antamat tarjoukset.

22. Kilpailuvirasto ottaa asiassa huomioon, että kuntayhtymä hyväksyi tarjouskilpailun kohteissa myös toisen autoilijan antaman tarjouksen siten, että tätä voitaisiin käyttää silloin, kun ensimmäiselle sijalle valitun autoilijan auto oli syystä tai toisesta estynyt hoitamasta kuljetusta. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, että kyseisessä tarjouskilpailussa – siihen nähden, miten kuntayhtymä on asiassa toiminut – on kokonaisuutena tarkastellen kuljetusvarmuuden näkökulmasta ollut tarvetta useamman kuin yhden autoilijan suoritukselle.

Kilpailuvirasto on tarkastellut kuntayhtymän mahdollisuuksia välttää taksiaseman autoilijoiden aikaansaama mahdollinen kilpailunrajoitus. Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden lisäksi kunnassa toimii 11 taksiautoilijaa, joista viisi jätti tarjouksensa Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän tarjouskilpailuun.

Kilpailuvirasto katsoo näin ollen, että kuntayhtymän mahdollisuus saada aikaan kilpailua ei ole saadun selvityksen mukaan merkittävästi estynyt Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden yhteistarjouksen seurauksena, ja kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. Osa yhteistarjouksen kanssa kilpailleista tarjouksista (Pertti Lievosen ja Jouko Päivisen tarjoukset) on ollut edullisempia kuin Rääkkylän taksiaseman yhteistarjous, joten yhteistarjouksen ei voida katsoa myöskään merkittävästi heikentäneen kuntayhtymän mahdollisuuksia aikaansaada kustannussäästöjä. Kyse on myös taloudellisilta vaikutuksiltaan vähäisestä toiminnasta.

Edellä sanotun perusteella Rääkkylän taksiaseman autoilijoiden jättämästä yhteistarjouksesta huolimatta, kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. Näin ollen Kilpailuvirasto jättää lain 12 §:n nojalla ryhtymättä enempiin toimenpiteisiin. Asia poistetaan käsittelystä

7 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4 § ja 12 §.

8 Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valitusosoitus on liitteenä.

9 Lisätiedot

Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Leivo ja erikoistutkija Soile Tahvanainen.


[1] Markkinaoikeuden päätös 20.1.2005, Dnro 289/04/JH.

[2] Potilaskuljetuksiin on osallistunut yhdeksän autoilijaa ja henkilöstökuljetuksiin kahdeksan autoilijaa.

[3] HE 11/2004 s. 31.

[4] Komission tiedonanto, Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin, EYVL 2001 C3/2, kohta 24.

[5] Markkinaoikeuden päätös 27.12.2002 (dnro 66/690/2001, Kuopion taksiautoilijat ry)

[6] Ks. kilpailuneuvoston päätös 30.3.1998 Matka-Autot Oy, dnro 1/359/98.

[7] HE 11/2004 s. 39.