Epäilty kilpailijoiden välinen yhteistyö sekä asiakkaita sitovat sopimusmenettelyt panimotuotteiden markkinoilla

Päivämäärä

18.2.2011

Diaarinumero

982/61/2008

Osapuolet

Oy Hartwall Ab / Oy Sinebrychoff Ab

1 Asia

Epäilty kilpailijoiden välinen yhteistyö sekä asiakkaita sitovat sopimusmenettelyt panimotuotteiden markkinoilla.

2 Osapuolet

Oy Hartwall Ab, Helsinki

Oy Sinebrychoff Ab, Kerava

3 Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

4 Asian vireilletulo ja selvittäminen

Kilpailuvirasto on tehnyt panimoalaa koskevan oma-aloitteisen selvityksen (dnro 616/61/2004). Selvitys päättyi 25.3.2010. Selvityksessä kartoitettiin aluksi kilpailun toimivuutta oluen jakelussa sekä vähittäiskaupoille että horeca-asiakkaille (Hotel Restaurant Catering). Myöhemmin selvitykset painottuivat horeca-markkinoihin.

Selvityksessä saatiin viitteitä siitä, että panimoiden asiakkaisiinsa kohdistamat sopimuskäytännöt olisivat omiaan estämään kilpailua horeca-markkinoilla kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisesti. Lisäksi Kilpailuvirasto sai selvityksen yhteydessä syksyllä 2008 markkinoilta tietoja, jotka viittasivat siihen, että keskenään kilpailevat panimot olisivat syyllistyneet myös kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaiseen kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön horeca-markkinoilla.

Asian selvittämiseksi Kilpailuvirasto toimitti 8.–9. kesäkuuta 2010 tarkastukset em. panimoyrityksissä.

5 Johtopäätökset

Kilpailuvirasto ei saanut selvityksissään sellaista lain 4 §:n tunnusmerkistöön kytkeytyvää näyttöä, jonka perusteella jatkotoimenpiteitä voitaisiin pitää perusteltuina.

Lain 12 §:n mukaan Kilpailuviraston on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutuksen poistamiseksi, jos se katsoo elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän rajoittavan kilpailua lain 4 tai 6 §:ssä taikka EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklassa (nykyisin Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklassa) tarkoitetulla tavalla.

Ottaen huomioon edellä viraston saamasta näytöstä todettu, asia ei lain 12 §:n nojalla anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Näin ollen virasto poistaa asian käsittelystään. Mikäli virasto saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä selvitysten kohteina olleiden yritysten toiminnan olevan kilpailunrajoituksista annetun lain vastaista, Kilpailuvirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

6 Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992, muut. 318/2004) 12 §

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

8 Lisätiedot

Lisätietoja asiassa antaa erikoistutkija Mia Salonen.