Valtuutetuksi huoltoliikkeeksi pääseminen

Päivämäärä

7.4.2009

Diaarinumero

989/61/2006

Osapuolet

Oy Scan-Auto Ab

1 asia

1. Valtuutetuksi huoltoliikkeeksi pääseminen

2 osapuolet

2. Oy Scan-Auto Ab, Helsinki

3. Toimenpidepyynnöntekijä:

4. Raskone Oy, Helsinki

3 ratkaisu

5. Asia poistetaan käsittelystä.

4 asian vireilletulo

6. Raskone Oy on lähettänyt 14.11.2006 Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön, jossa virastoa pyydetään selvittämään, rajoittaako Scanian korjaamoverkostoon liittymiselle asettama varaosia koskeva ehto kilpailua Scania-merkkisten moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinoilla. Toimenpidepyynnöntekijä katsoo, että Scanian ehto varaosavaraston suuruudesta on kohtuuton ja estää näin ollen yritystä pääsemästä valtuutetuksi korjaamoksi.

7. Kilpailuvirasto pyysi osapuolilta asiaan liittyviä selvityksiä ja lausuntoja. Virasto on saanut Scanialta vastaukset 18.05.2007 ja 21.8.2008 sekä Raskoneelta 23.03.2007 ja 10.08.2007.

5 asiaselostus

5.1 Taustatietoja markkinoista

8. Oy Scan-Auto Ab on kuorma- ja linja-autoja valmistavan Scania AB:n täysin omistama tytäryhtiö, joka tuo maahan ja markkinoi Scania-tuotteita. Scan-Auto on osa Scanian myynti- ja palveluverkostoa. Suomessa on 24 Scania-korjaamoa, joista 18 on Scan-Auton omistamia palvelukeskuksia ja 6 itsenäistä valtuutettua korjaamoa.

9. Raskone Oy toimii raskaan ajoneuvo- ja työkonekaluston kunnossapidon ja varustelun palveluyrityksenä. Suomessa Raskoneen toimipisteverkostoon kuuluu 26 korjaamoa.

5.2 Valtuutetuksi Scania-korjaamoliikkeeksi pääseminen

10. Scan-Auton antaman selvityksen mukaan sen korjaamotoiminta perustuu tiettyihin laatuvaatimuksiin ja asetetut vaatimukset ovat kaikille valtuutetuille korjaamoille samat. Perusvaatimukset ovat samanlaisina voimassa koko EU:n alueella. Maakohtaisesti on kuitenkin jätetty mahdollisuus yksittäisten kriteerien täsmentämiseksi paikallisia olosuhteita vastaaviksi ja riittävän palvelutason määrittelemiseksi. Palvelutasoa koskeva vaatimus perustuu pitkäaikaiseen alueelliseen kokemukseen. Scan-Auton käsityksen mukaan maakohtaisen joustavuuden turvaaminen on myös moottoriajoneuvoja koskevan ryhmäpoikkeuksen yksi lähtökohta.

11. Scan-Auto on toimittanut Kilpailuvirastolle asiakirjat, joista muun muassa käy ilmi valtuutetuille korjaamoille asetetut vaatimukset ja listan Suomessa valtuutettuina korjaamoina toimivien yritysten varastojen arvoista per ajoneuvokanta.

12. Scan-Auto huomauttaa vielä, ettei se vaadi valtuutettuja korjaamoja käyttämää alkuperäisiä Scania-varaosia suorittamissaan huolloissa ja korjauksissa.

6 oikeudellinen arviointi

6.1 Sovellettavat säännökset

13. Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan kiellettyjä ovat sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy.

14. Edellä mainittu 4 § vastaa sisällöltään EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja Kilpailuvirasto tulkitsee sitä 81 artiklan soveltamiskäytännön mukaisesti.

15. Euroopan Yhteisön komissio on antanut moottoriajoneuvoalalle vertikaalisia sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja koskevan erillisen ryhmäpoikkeusasetuksen (1400/2002), jota käytetään tulkintaohjeena myös Suomessa, kun sovelletaan kilpailunrajoituslain 4 §:ää siinäkin tapauksessa, että yrityksen markkinaosuus mahdollisesti ylittäisi ryhmäpoikkeusasetuksessa asetetut kynnysarvot.

16. Kilpailuvirasto voi kilpailunrajoituslain 12 §:n nojalla jättää ryhtymättä toimenpiteisiin – mukaan lukien seuraamusmaksuesityksen tekemättä jättäminen – jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan kokonaisuudessaan pitää toimivana. Lain esitöiden[1] mukaan Kilpailuvirasto voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa kiellon vastaisesta toiminnasta on jo luovuttu tai joissa asian selvittämisellä ei olisi kilpailun turvaamisen kannalta tai rikkomuksen periaatteellisen hylättävyyden vuoksi merkitystä.

6.2 Ratkaisu

17. Moottoriajoneuvojen toimittajilla on yleensä mahdollisuus järjestää tuotteidensa jakelu- ja huoltoverkosto haluamallaan tavalla, esimerkiksi valikoivaa jakelujärjestelmää hyväksi käyttäen tietyn laatutason turvaamiseksi. Scania hyödyntää toiminnassaan tiettyihin laatuvaatimuksiin perustuvaa huoltoverkostoa, jonka jäseniksi pääsevät vaatimukset täyttävät korjaamot.

18. Moottoriajoneuvoalaa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen 3 artiklan mukaan asetuksessa mainittuja markkinaosuusrajoja ei sovelleta sopimuksiin, joilla perustetaan laadullisia valikoivia jakelujärjestelmiä. Tällaisen jakeluverkoston luominen on yleensä mahdollista silloinkin, kun ryhmäpoikkeuksen kynnysarvot ylittyvät. Valikoivan jakelujärjestelmän soveltaminen on siis yleensä hyväksyttävää, jos sen jäsenet valitaan järjestelmään objektiivisten laadullisten kriteerien mukaan, ehdot koskevat yhdenmukaisina kaikkia potentiaalisia jäseniä ja jos ehtoja sovelletaan johdonmukaisesti ilman syrjintää.

19. Toimittaja voi vaatia, että valtuutetut korjaamot pystyvät suorittamaan tietyn laadun mukaisia korjaus- ja huoltopalveluja tietyssä ajassa. Jos toimittaja asettaa kuitenkin sellaisia vaatimuksia, jotka eivät jätä jälleenmyyjälle jonkinlaista joustavuutta sovitun tuloksen saavuttamiskeinoissa, saatetaan tätä pitää määrällisenä arviointiperusteena.

20. Myös syrjintäkieltoperiaatteen mukaisesti toimittajan, valtuutetun maahantuojan tai vastaavan tahon on asetettava samat laadulliset arviointiperusteet ja sovellettava niitä samalla tavoin kaikkiin vastaavassa tilanteessa oleviin korjaamoihin. Toimittaja tai vastaava taho voi kuitenkin vaatia esimerkiksi vilkkaissa taajamissa sijaitsevia korjaamoita täyttämään erilaiset vaatimukset kuin maaseudulla sijaitsevia korjaamoita.

21. Laadulliset arviointiperusteet saattavat usein välillisesti rajoittaa niiden ehdokkaiden määrää, jotka pystyvät ne täyttämään. Laadulliset arviointiperusteet eivät kuitenkaan saa suoraan rajoittaa valtuutettujen korjaamoiden määrää, eivätkä ne saa olla kohtuuttomia verrattuna siihen, mitä toimittajan ja korjaamon välisen sopimuksen kohteena olevien korjaus- ja huoltopalveluiden luonne edellyttää.

22. Saamiensa selvitysten perusteella Kilpailuvirasto toteaa, että Oy Scan-Auto Ab:n valtuutetuille korjaamoille asettama alueen autokantaan pohjautuva vaatimus varaosavaraston suuruudesta kohtelee kaikkia valtuutetuksi haluavia tai jo valtuutettuina toimivia korjaamoja keskinäisessä suhteessa samanarvoisesti. Tämä koskee sekä saman alueen sisällä että eri maantieteellisillä alueilla toimivia yrityksiä.

23. Lisäksi virasto toteaa, että myös riippumattomat korjaamot voivat tarjota huoltopalveluita Scania-merkkisille ajoneuvoille ja siten ainakin osassa huoltopalveluita kilpailla valtuutettujen yrittäjien kanssa.

24. Kilpailuvirasto jättää lain 12 §:n nojalla ryhtymättä asiassa enempiin toimenpiteisiin ja poistaa asian käsittelystä.

7 sovelletut säännökset

25. Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 4 § ja 12 §.

8 muutoksenhaku

26. Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituslain 21 §:n perusteella siten kuin hallintolain-käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

9 lisätiedot

27. Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Leivo ja erikoistutkija Ville Terävä.


[1] HE 11/2004 vp. s. 39.