Poikkeuslupa S-ryhmän yritysasiakkaille tarkoitettuun BCM-korttiin liittyville polttonestekaupan kanta-asiakasalennuksille ja niiden markkinoinnille

Päivämäärä

23.2.2004

Diaarinumero

1049/67/2002

Osapuolet

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Hakija

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)

Asian vireilletulo

SOK on 20.11.2002 päivätyllä hakemuksellaan hakenut ensisijaisesti puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa lain 6 §:ssä säädetystä hintayhteistoimintaa koskevasta kiellosta S-ryhmän yritysasiakkaille tarkoitetulla kanta-asiakaskortilla (Business Card Manage, BCM) tapahtuvista ostoista myönnettäville alennuksille ja muille kanta-asiakaseduille ja niiden markkinoinnille. BCM-kortilla myönnettäviä kanta-asiakasetuja on otettu käyttöön polttonestekaupassa ja hotellihuoneiden hinnoittelussa. Kilpailuvirasto on myöntänyt Sokos Hotels -ketjuun kuuluvien hotellien hintayhteistyölle poikkeusluvan 21.1.2004 (Dnro 1173/67/02).

Hakija on Kilpailuviraston pyynnöstä täydentänyt hakemusta 14.2.2003 päivätyllä selvityksellään. SOK on samalla rajannut hakemuksensa koskemaan polttonestekauppaa ja polttonesteistä BCM-kortilla yritysasiakkaille myönnettävää kanta-asiakasalennusta. Hakija on antanut suullisia selvityksiä asiasta Kilpailuvirastossa 5.6.2003 ja toimittanut lisäselvityksiä Kilpailuvirastoon 3.7.2003 ja 30.1.2004 sekä 23.2.2004.

ABC-ketju ja muut S-ryhmän omistamat ja hallitsemat liikennemyymälät ja automaattiasemat

S-ryhmän polttonestekauppaa ja liikennemyymälätoimintaa harjoittava, öljy-yhtiöistä riippumaton ABC-ketju perustettiin vuonna 1997. Ketju muodostuu kahdesta perusliikeidealtaan erityyppisestä ketjun osasta: ABC-liikenne-myymälöistä ja ABC-automaattiasemista. ABC-liikennemyymälän keskeiset osat ovat myymälä, kahvila-ravintola ja polttonestemyynti. Automaattiasemat, jotka myyvät pelkästään polttonesteitä automaateista, sijaitsevat pääasiassa Prismojen, kauppakeskusten ja S-Market -liikkeiden yhteydessä.

ABC-liikennemyymälöiden ja automaattiasemien polttonestekauppaa harjoitetaan omalla tuotemerkillä ”ABC”. Osuuskaupat harjoittavat polttonestekauppaa S-ryhmän oman ABC-ketjun lisäksi myös muiden öljy-yhtiöiden valtakunnallisiin ketjuihin kuuluvissa yksiköissä.

Vuoden 2001 lopussa ABC-liikennemyymälöitä oli 25 ja ABC-automaattiasemia 65. Muita osuuskauppojen omistamia tai hallitsemia liikennemyymälöitä oli 65 ja automaattiasemia 78. Vuoden 2003 lopussa ABC-liikennemyymälöitä oli 42 ja ABC-automaattiasemia 141. Muita osuuskauppojen omistamia tai hallitsemia liikennemyymälöitä oli 45 ja automaattiasemia 26. Hakijan mukaan ABC-ketjuun kuuluvien yksiköiden määrä kasvaa edelleen voimakkaasti ja muiden öljy-yhtiöiden ketjuihin kuuluvien yksiköiden määrä tulee jatkossakin vähenemään.

Markkinat

Hakija on katsonut, että relevantit markkinat voidaan esillä olevassa tapauksessa määritellä huolto- ja jakeluasemien kautta yritysasiakkaille myytävien polttonesteiden vähittäismyyntimarkkinoiksi.[1] Relevantit maantieteelliset markkinat olisivat Suomen laajuiset.

Alla olevasta taulukosta ilmenee, että ABC-ketjun markkinaosuus oli vuonna 2003 bensiinin vähittäismyynnin osalta 9,0 % ja dieselin osalta 2,6 %. Yritysasiakkaille suuntautuvaa polttonesteiden vähittäismyyntiä ei ole erikseen tilastoitu.

Polttonesteiden vähittäiskauppa 2003
Ketju Bensiini, % Dieselöljy, % Kevyt polttoöljy, % Raskas polttoöljy, %
ABC 9,0 2,6 0,0 0,0
Esso 12,5 9,5 14,1 2,1
Jet 5,9 0,0 0,0 0,0
Neste 29,1 42,9 38,7 46,0
Seo 3,4 2,0 1,8 0,0
Shell 16,3 14,9 15,7 8,1
Teboil 14,5 23,5 24,9 43,8
Tehokaasu 0,0 0,0 0,0 0,0
Station1 8,5 4,3 2,8 0,0
Muut 0,7 0,3 2,0 0,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto

Hakija on arvioinut S-ryhmän markkinaosuudeksi kaiken kaikkiaan bensiinin vähittäismyynnin osalta 14,2 % vuonna 2003. Luku sisältää sekä S-ryhmän oman ABC-ketjun yksiköiden että muiden öljy-yhtiöiden tuotemerkkien alla tapahtuneen bensiinin myynnin S-ryhmän osuuskauppojen omistuksessa ja hallinnassa olevilta huoltamoilta. S-ryhmän dieselöljyn markkinaosuudeksi hakija on arvioinut […][2] %. S-ryhmän omistamilla huoltamoilla on myös muiden öljy-yhtiöitten omia raskaan liikenteen ns. d-pisteitä, joissa myydään öljy-yhtiöitten omistamaa dieselöljyä öljy-yhtiöitten yrityskorteilla. Tämä poltto-nestekauppa ei ole S-ryhmän myyntiä. Hakijan käsityksen mukaan yritysmyynnin osalta markkinaosuudet poikkeavat jossain määrin edellä esitetyistä luvuista siten, että S-ryhmän osuus on yritysmyynnissä pienempi.

BCM-korttiin liittyvä yhteistyö

BCM-kortti

Business Card Manage- eli BCM-kortti on S-ryhmän yritysasiakkaille suunnattu maksukortti, joka helpottaa yritysten tekemien ostojen maksamista S-ryhmän toimipaikoissa. Kortti otettiin käyttöön vuonna 2001 ja se kelpaa maksuvälineenä lähes kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa. BCM-kortin myöntää SOK:n tytäryhtiö S-Etuluotto Oy. Kortti voidaan myöntää rekisteröidyille yrityksille, yrittäjille tai yhdistyksille, valtiolle, kunnille tai niiden laitoksille.

Yritysasiakkailla oli BCM-tilejä 31.12.2003 […][3] kappaletta ja niihin liittyviä BCM-kortteja yhteensä hieman yli […]3 kappaletta. BCM-korteilla suoritettujen ostojen määrä oli vuonna 2003 keskimäärin […]3 euroa kuukaudessa ja myynti painottui voimakkaasti liikennemyymälöihin ja polttonestekauppaan. Myynnin jakautuma oli toimialoittain seuraava:

  • Päivittäistavarakauppa (Prisma, S-market, Sale-ketjut) […]3 %
  • Liikennemyymälät ja -automaattiasemat […]3 %
  • Hotelli- ja ravintolatoiminta […]3 %

Polttonestekaupassa yritysasiakkaat käyttävät yleisesti maksuvälineenä öljy-yhtiöitten kanta-asiakaskortteja, joilla asiakkaat saavat yleisesti myös alennuksia ja muita etuja. S-ryhmän ABC-ketjua varten ei ole erikseen omaa maksukorttia, mikä oli yksi keskeinen syy BCM-kortin kehittämiseen.

BCM-korttia käyttäville asiakkaille on tarkoitus kehittää erilaisia kanta-asiakasetuja korttiin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseksi ja sitä kautta volyymin kasvattamiseksi. Kanta-asiakasedut määritellään ketjukohtaisesti kutakin liiketoiminta-aluetta varten. Polttonestekauppaan on valmisteltu kanta-asiakasalennus, joka myönnetään BCM-korttia käytettäessä kaikilta S-ryhmän liikennemyymälöiltä ja automaattiasemilta suoritetuista ostoista. Korttiin liittyvällä kanta-asiakasalennuksella S-ryhmän liikennemyymälät ja muut poltto-nestekauppaa harjoittavat yksiköt pyrkivät vastaamaan kilpailuun öljy-yhtiöitä vastaan. Alennuksen myöntää polttoaineen myyvä osuuskauppa. Alennuksen määrä on ollut 2,5 senttiä/litra kunkin huoltamon ilmoittamasta vähittäismyyntihinnasta. Osuuskaupat määrittelevät polttonesteiden vähittäismyyntihinnat itsenäisesti.

BCM-kortilla myönnettävät kanta-asiakasedut ovat voimassa toistaiseksi. Kanta-asiakasedun voimassaolo määritellään tapauskohtaisesti ja edut voivat olla myös lyhytaikaisia kampanjoita. Tavoitteena on kuitenkin pysyväisluontoisten etujen kehittäminen.

Ketjunohjausorganisaatio

Kuten ketjutoimintaan liittyvä muukin yhteistyö myös kanta-asiakasetujen suunnittelu ja kehittäminen tapahtuu ketjuohjausorganisaatiossa, joka muodostuu ketjuhallituksesta, ketjujohdosta, ohjausryhmästä ja ketjuohjaus-yksiköstä. Polttonesteistä BCM-kortilla myönnettävistä kanta-asiakaseduista päätetään ABC-ketjuohjausorganisaatiossa. Ketjuhallitus ja ohjausryhmä koostuvat osuuskauppojen edustajista. Ketjuhallituksen puheenjohtajana toimii SOK:n kenttäryhmän johtaja ja jäsenet ovat osuuskauppojen toimitusjohtajia. Ohjausryhmän jäsenet ovat osuuskauppojen toimialajohtajia. Keskitettyjä toimintoja toteuttaa käytännössä SOK:hon organisoitu ketjuohjausyksikkö. Ketjuohjausorganisaatio vastaa ABC-ketjun kilpailustrategioiden, liikeideoiden ja konseptien kehittämisen lisäksi ketjuvalikoimien muodostamisesta. Myös BCM-kortilla myönnettävät kanta-asiakasedut yritysasiakkaille on määritelty ketju-ohjausorganisaation toimesta. Asian valmistelu tapahtuu ketjuohjausyksikössä ja ohjausryhmässä ja valmistelun pohjalta kanta-asiakaseduista päätetään ketjuhallituksessa.

Hakijan näkemys järjestelyn tehokkuuseduista ja hyödyn välittymisestä kuluttajille

Hakijan mukaan BCM-kortin käyttö on selvästi kustannustehokkaampaa kuin perinteinen laskutusmyynti. Korttijärjestelmän käyttö säästää kustannuksia muun ohella asiakastietojen ylläpidossa ja hallinnoinnissa, asiakkaan luotto-tietojen tarkastuksessa ja ylläpidossa, toimipisteen kassatapahtumissa ja niiden varmennuksessa, laskutusaineiston muodostamisessa ja arkistoinnissa toimipisteessä, laskutusaineiston välityksessä ja käsittelyssä sekä taloushallinnon kirjausjärjestelmissä sekä myyntireskontran hoitamisessa. Hakija on arvioinut, että S-ryhmä voi saavuttaa vuositasolla noin […][4] euron kustannussäästöt vuoden 2001 toteutuneeseen kustannusrakenteeseen verrattuna. Säästöt muodostuvat päällekkäisten työvaiheiden poistumisesta sekä toimipisteiden työvaiheiden tehostumisesta.

Hyötyjen välittyminen asiakkaille

Hakijan mukaan BCM-kortin käyttö tuo säästöjä ja muita hyötyjä myös asi-akkaille. Korttijärjestelmä tarjoaa yrityksille selkeän tavan hallita kuluja. Se helpottaa kirjanpitoa laskulla olevan ostokohtaisen erittelyn ansiosta ja nopeuttaa ja tehostaa toimintaa ostoksia tehtäessä. Polttonestekaupassa kortti on kaupan luonteen vuoksi selvästi kätevin maksuväline, koska esimerkiksi miehittämättömillä automaattiasemilla tankkaaminen yrityksen tiliin ei ole mahdollista ilman korttia ja siihen liittyvää salaista tunnuslukua. Käteisellä maksaminen on automaattiasemilla mahdollista, mutta siitä seuraa laskutuksessa ja kirjan-pidossa manuaalista työtä.

Hakija toteaa, että asiakkaille syntyvien kustannussäästöjen määrää on vaikea arvioida. Hakijoiden mukaan korttijärjestelmien yleinen suosio kuitenkin jo osoittaa sen, että kortin käyttö tuo niin suuria etuja asiakkaille, että edut ylittävät kortin käytöstä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi BCM-kortilla tehtävistä polttonesteostoista, sekä bensiinistä että dieselistä, saa kanta-asiakasalennuksen, jonka määrä tällä hetkellä on 2,5 senttiä/litra. Kanta-asiakasalennus ja muut kanta-asiakasedut koituvat välittöminä hinnan alennuksina ja muina taloudellisina hyötyinä yritysasiakkaiden eduksi. BCM-kortin volyymien kasvaessa korttijärjestelmän yksikkökustannukset saadaan alenemaan ja kortin käytöstä asiakkailta ja S-ryhmän yksiköiltä perittäviä käyttökustannuksia voidaan alentaa.

Hakijoiden mukaan kilpailu niin polttonestekaupassa kuin muillakin S-ryhmän yritysten harjoittamilla kaupan ja palveluiden toimialoilla tapahtuu pääasiassa eri ryhmittymien välillä, joten hakijoiden arvion mukaan BCM-korttiin liittyvät kanta-asiakasedut lisäävät kilpailua markkinoilla eikä kyseessä ole kilpailun rajoittaminen. Hakijat katsovat, että eri kaupparyhmien ja muiden vastaavien ketjujen kanta-asiakasalennukset ovat muun muassa liikennemyymälä- ja polttonestekaupan alalla yleisiä, joten yritysasiakkaat odottavat samanlaisia etuja myös S-ryhmän yksiköiltä. Hakijoiden mukaan eri kaupparyhmien ja muiden vastaavien ketjujen kanta-asiakasalennukset ovat kansantaloudellisesti ja kilpailuoikeudellisesti vähämerkityksellisiä.

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 7.4.2003 lausuntoa poikkeuslupahakemuksesta Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto SBL ry:ltä sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitolta. Jälkimmäinen keskusliitto on ilmoittanut saattaneensa lausuntopyynnön liiton huoltoasematoimintaa harjoittavien jäsenyhtiöiden tiedoksi ja ilmoittanut, ettei se itse halua ottaa kantaa hakemukseen.

Suomen Bensiinikauppiaitten liitto SBL ry toteaa 29.4.2003 päivätyssä lausunnossaan, ettei liitto vastusta poikkeuslupaa. BCM-korttia vastaavat alennuskortit ovat toimialalla yleisiä johtuen polttonestekaupan markkinoiden kovasta kilpailutilanteesta. Liitto on kuitenkin korostanut sitä, että kyseisen etukortin tuomien alennusten on kohdistuttava ainoastaan polttoneste-kauppaan eikä BCM-kortti saa kerryttää esimerkiksi yrittäjän mahdollisesti S-etukortilla saamia bonuksia tai toisinpäin. Liitto katsoo, että tällaiset piiloalennukset rajoittaisivat tervettä kilpailua.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton jäsenyhtiöistä ainoastaan Oy Esso Ab toimitti lausuntonsa asiasta 30.4.2003. Yhtiö katsoo, että mikäli S-ryhmälle myönnetään poikkeuslupa, tulisi vastaava poikkeuslupa myöntää myös Esso-ketjuun kuuluville yrityksille kilpailijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

ABC-ketjussa ja muissa osuuskauppojen omistamissa ja hallitsemissa yksiköissä harjoitettavasta polttonesteitä koskevasta yhteistoiminnasta päätetään S-ryhmän huoltamokaupan ketjuohjauksen ketjuhallituksessa ja ketjun ohjausryhmässä, jotka muodostuvat alue- ja paikallisosuuskauppojen edustajista.

Osuuskaupat ovat samalla jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia. Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletään samalla jakeluportaalla toimivien elin-keinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja tai vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. S-ryhmässä harjoitettavassa yhteistoiminnassa on siten kysymys lain kieltämästä hintayhteistyöstä, jolle ei voida myöntää puuttumattomuustodistusta ja jonka toteuttaminen edellyttää kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittamaa poikkeuslupaa.

Relevantit markkinat

Hakija on katsonut, että relevantit markkinat voidaan esillä olevassa tapauksessa määritellä huolto- ja jakeluasemien kautta yritysasiakkaille myytävien polttonesteiden vähittäismyyntimarkkinoiksi. Polttonesteisiin kuuluvat huolto- ja jakeluasemien kautta myytävät ns. maantie- tai liikennepolttonesteet eli bensiini ja dieselöljy sekä toisaalta kiinteistöjen lämmitysöljyksi myytävä poltto-öljy. Polttonesteet on edelleen mahdollista jaotella öljylaadun, lyijymäärän ja bensiinin oktaaniluvun mukaan. Eri valmistajien polttonesteet voivat vaihdella hieman mm. erilaisten lisäaineiden vuoksi, mutta asiakkaat voivat yleensä käyttää minkä tahansa jakeluketjun myymää polttoainetta. Kilpailuvirasto katsoo, että relevantit markkinat muodostuvat ns. liikennepolttonesteiden vähittäismyyntimarkkinoista. Tämän poikkeusluvan arvioinnin kannalta tarkempi polttonestetyyppien tai asiakasryhmien mukainen jaottelu ei ole tarpeen.

Kilpailuvirasto pitää myös relevanttien maantieteellisten markkinoiden arviointia ja määrittelyä tämän poikkeusluvan arvioinnin kannalta tarpeettomana.

Tehokkuusperustelut

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, että kilpailun-rajoituslain 6 §:n säännöstä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Tehokkuusetuja tuotannossa tai hyödykkeiden jakelussa voidaan saavuttaa kustannustehokkuuden sekä resurssien tehokkaan ja oikean kohdentamisen kautta. Tehokkuusetujen tarkastelussa otetaan huomioon sekä välittömästi koituvat että pitkällä aikavälillä ilmenevät hyödyt ja haitat. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että rajoitus on itsessään välttämätön perusteluna olevien tehokkuusetujen saavuttamiseksi ja että järjestelyyn osallistuville yrityksille ei aseteta rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä tehokkuusetujen saavuttamiseksi.

Hakijan esittämien tehokkuusperusteluiden arviointi ja hyötyjen välittyminen asiakkaille

SOK on arvioinut hakemuksessaan, että osuuskauppojen välisellä yhteistyöllä yritysasiakkaiden kanta-asiakaskorttijärjestelmässä päästään merkittäviin kustannussäästöihin perinteiseen laskutusmyyntiin verrattuna. Hakija on myös esittänyt arvionsa kanta-asiakaskorttijärjestelmän mukanaan tuomien tehokkuusvaikutusten euromääräisestä suuruudesta. Kilpailuvirasto katsoo, että yrityksille suunnatusta kanta-asiakaskorttijärjestelmästä koituu todennäköisesti merkittäviä säästöjä ABC-ketjuun ja muille S-ryhmään kuuluville polttonesteitä myyville yrityksille, koska korttijärjestelmä tehostaa toimipisteiden työvaiheita ja poistaa niiden päällekkäisyyksiä.

Kilpailuvirasto katsoo, että kortin käyttö nopeuttaa ja tehostaa toimintaa hakijan esittämällä tavalla myös yritysasiakkaiden taholla perinteiseen laskutusmyyntiin ja automaattiasemilla tapahtuviin käteismaksuihin verrattuna. BCM-kortilla tehtävistä ostoista saatava kanta-asiakasalennus koituu lisäksi suoraan asiakkaiden hyödyksi ja mahdollisen volyymien kasvun myötä kortin käyttö-kustannuksia voidaan alentaa.

ABC-ketju toimii tällä hetkellä haastajana markkinoiden muille jakeluyhtiöille. ABC-ketjun markkinaosuus liikennepolttonesteiden vähittäismyynnissä on bensiinissä 9,0 prosenttia ja dieselissä 2,6 prosenttia. Yritysmyynnin osalta ABC-ketjun markkinaosuus on tätäkin alhaisempi. S-ryhmän markkinaosuus bensiinin vähittäismyynnin osalta on kaiken kaikkiaan 14,2 prosenttia. Tämä luku sisältää myös niiden S-ryhmän omistamien ja hallinnoimien liikenneasemien myynnin, joissa myynti tapahtuu muulla kuin S-ryhmän omalla ABC-tuotemerkillä. Tällaisten, muiden öljy-yhtiöiden ketjuihin kuuluvien liikenne-asemien määrä on kuitenkin S-ryhmässä laskenut ja tulee jatkossa entisestään laskemaan.

Suhteellisen alhaiset markkinaosuudet osaltaan viittaavat siihen, ettei ABC-ketjulla ja muilla S-ryhmän yksiköillä ole markkinavoimaa yrityksille markkinoitavien liikennepolttonesteiden vähittäismyynnissä. Tämä merkitsee samalla sitä, että S-ryhmän piirissä tehtävä yhteistyö ei rajoita siinä määrin kilpailua, että poikkeuslupahakemus tulisi evätä. On lisäksi huomattava, että liikennepolttonesteiden vähittäismyynnissä kilpailu käydään pääasiassa eri jakeluyhtiöiden välillä.

ABC-ketjun merkittävimmillä kilpailijoilla on kaikilla omat ketjukohtaiset asiakaskortit. Järjestelyllä myös ABC-ketju ja S-ryhmä ovat saattaneet markkinoille oman asiakaskorttinsa, jolla on maksutapahtumiin liittyviä kustannuksia alentava vaikutus. Koska ABC-ketju on toimivassa kilpailutilanteessa muiden ja sitä suurempien jakeluyhtiöiden kanssa, on oletettavaa, että BCM-kortista aikaansaatavat kustannussäästöt siirtyvät myös yritysasiakkaiden hyödyksi kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittamalla tavalla.

SOK on ilmoittanut Kilpailuvirastolle, että BCM-korttijärjestelyt koskevat vain yritysasiakkaita eivätkä BCM-kortilla maksetut ostokset kerrytä yksityistalouksille tarkoitettuja asiakasomistajien bonuksia tai päinvastoin. Hakijan ilmoituksen mukaan BCM-korttia ei myöskään voida käyttää samanaikaisesti muiden öljy-yhtiöiden korttien kanssa muiden öljy-yhtiöiden ketjuihin kuuluvissa yksiköissä.

Johtopäätökset

S-ryhmän osuuskauppojen liikennepolttonesteitä koskevalla BCM-kortti-yhteistyöllä on polttonesteiden jakelua tehostavia vaikutuksia. Virasto pitää tehokkuutta lisääviä vaikutuksia selvästi merkittävämpinä kuin yhteistyön kilpailun toimivuudelle mahdollisesti aikaansaamia haittoja. Koska ABC-ketjun ja muiden S-ryhmän yksiköiden asema liikennepolttonesteiden vähittäis-myynnin markkinoilla ei anna mahdollisuuksia markkinavoiman hyväksikäyttämiseen, yhteistyön hyödyt riittävän todennäköisesti kanavoituvat myös ABC-ketjun ja muun S-ryhmän yritysasiakkaille kilpailunrajoituslain tarkoittamalla tavalla.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta S-ryhmän alue- ja paikallisosuuskauppojen yhteistoimintaan siltä osin kuin on kysymys liikennepolttonesteistä BCM-kortilla yritysasiakkaille myönnettävistä kanta-asiakasalennuksista ja niiden markkinoinnista.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 23.2.2009 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 303/98) 6 §:n 1 kohta ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan hakea muutosta kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


[1] Hakija on 20.11.2002 päivätyssä hakemuksessa määritellyt relevanteiksi markkinoiksi toistensa kanssa kilpailevat luotto- ja maksukortit.

[2] [..] Tieto on liikesalaisuus

[3] [..] Tieto on liikesalaisuus

[4] [..] Tieto on liikesalaisuus