Tiivistelmä: Poikkeuslupa K-supermarket -ketjun hintayhteistyölle päivittäistavarakaupassa myytävien tuotteiden yhteismarkkinoinnin toteuttamisessa

Päivämäärä

27.4.1998

Diaarinumero

1051/67/1997

Osapuolet

K-kauppiasliitto ry / Kesko Oy

Tiivistelmä

Hakija

K-kauppiasliitto ry

Kesko Oy

Hakemus

K-kauppiasliitto ry ja Kesko Oy hakivat 22.12.1997 päivätyllä kirjeellään kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa lain 6 §:ssä säädetystä kiellosta K-ryhmän K-supermarket -ketjun kaupoissa myytävien tavaroiden hankinta-, markkinointi- ja hintayhteistyön toteuttamiseksi. Poikkeuslupaa haettiin 1.3.1998 alkaen vähintään viiden vuoden ajaksi.

Ratkaisun kuvaus

Antamassaan päätöksessä Kilpailuvirasto määräsi, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta K-ryhmään kuuluvassa K-supermarket -ketjussa harjoitettavaan hintayhteistoimintaan, joka koskee yhteisissä mainoksissa (ilmoituksissa) käytettävistä hinnoista sopimista yhteisen valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen yhteismarkkinoinnin toteuttamiseksi eikä sellaisten hyödykkeiden ostohinnoista sopimiseen, jotka hankitaan myytäväksi tässä poikkeuslupapäätöksessä tarkoitettujen elinkeinonharjoittajien yhteismarkkinoinnissa.

Poikkeusluvan ehdot

  1. yhteismarkkinointihinnoista sovitaan sellaisen markkinoinnin toteuttamiseksi, johon kuuluu myytävän hyödykkeen hinnanalennus tai erityinen edullisuus
  2. yhteismarkkinointihinnoista sovitaan kerrallaan enintään kahden kuukauden ajaksi
  3. yhteistyöhön osallistuva elinkeinonharjoittaja voi alittaa sovitun hinnan ja mainostaa yhteismarkkinoinnin kohteena olevia hyödykkeitä itsenäisesti
  4. yhteismarkkinointiin osallistuva elinkeinonharjoittaja voi halutessaan hankkia yhteismarkkinoinnissa myytävät hyödykkeet myös muualta kuin Keskosta tai Keskon osoittamasta ostopaikasta.
  5. vähittäiskauppaa harjoittavat elinkeinonharjoittajat kuuluvat samaan ketjuun tai yhteistyöryhmään siten, että asiakkaat tai kuluttajat voivat erottaa ketjuun tai ryhmään kuuluvat elinkeinonharjoittajat kilpailevista elinkeinonharjoittajista

Päätöksessään Kilpailuvirasto totesi, että K-supermarket -ketjussa harjoitettava yhteismarkkinointi tuottaa hakemuksessa esitettyjä kustannussäästöjä ja antaa mahdollisuuden asiakashintojen alentamiseen sekä muiden etuisuuksien tarjoamiseen. Ottaen huomioon, että K-supermarket -ketju joutuu kilpailemaan asiakkaista muiden vastaavia tuotteita tarjoavien yritysten kanssa, muodostuu ketjun yhteistyöhön osallistuville kaupoille myös ulkoinen paine välittää yhteismarkkinoinnista saatavaa hyötyä asiakkaille.

Kilpailuvirasto oli antanut 24.2.1998 Kaupan Keskusliitto ry:n hakemuksesta yleisen poikkeuslupapäätöksen (Dno 91/67/98: poikkeuslupa elinkeinonharjoittajien hintayhteistyölle kuluttajille tarkoitettujen tarjouskampanjoiden toteuttamisessa). Poikkeusluvan ehdoissa virasto muun muassa edellytti, että kampanjahinnoista sopivien yritysten yhteinen markkinaosuus ei ylitä 30:a prosenttia niillä markkinoilla, joita hintayhteistoiminta koskee. Samassa päätöksessä Kilpailuvirasto totesi myös, että markkinaosuuden laskennassa otetaan huomioon sellaiset ketjut, joiden toimintaa yhteensovitetaan.

K-supermarket-ketju kuuluu K-ryhmään, jossa ko. ketjun lisäksi toimii viisi muuta päivittäistavaroita ja käyttötavaroita myyvää ketjua. Niiden yhteinen markkinaosuus ylittää 30 %:n rajan, vaikka K-supermarket-ketjun osuus yksin tarkasteltuna jääkin rajan alle. K-ryhmässä samat ketjuyksiköt palvelevat samanaikaisesti useita ketjuja. Eri ketjujen tavarahankinnoista vastaavat Keskon ao. tuotealueiden ostoyksiköt, jotka keräävät eri ketjuista tulleet ostotoimeksiannot ja neuvottelevat tavarantoimittajien kanssa tuotteiden ostoehdot. Ketjuyksiköt puolestaan kuuluvat Keskon organisaatiossa päivittäistavararyhmään, joka jakautuu ketjuyksiköiden lisäksi useisiin eri tehtäväalueisiin. Päivittäistavararyhmään kuuluvilla yksiköillä on yhteinen johto, joka puolestaan on vastuussa toiminnoistaan päivittäistavarakaupasta vastaavalle johdolle.

Lisäksi K-kauppiaiden toimintaa yhteensovitetaan yhteisellä kauppapaikkapolitiikalla sekä kauppias- ja ketjusopimuksilla. Sopimukset edellyttävät kaikilta K-kauppiailta tiettyä solidaarisuutta K-ryhmää kohtaan. Kauppasopimuksessa on muun muassa todettu, että kauppiaan tulee pyrkiä hyödyntämään tasapainoisesti K-ryhmän ostoyhteistyön ja omien merkkituotteiden tarjoamat edut. Näistä syistä ketjuyhteistoimintaan ei voitu soveltaa Kaupan keskusliiton hakemuksesta myönnettyä yleispoikkeusta.