Poikkeuslupa sähkön ja sähkölaitosmateriaalien ostoyhteistyölle KS Energiavälitys Oy:ssä

Päivämäärä

30.11.2000

Diaarinumero

1059/67/2000

Osapuolet

KS Energiavälitys Oy

Hakija

KS Energiavälitys Oy

Hakemus ja lisäselvitykset

KS Energiavälitys Oy on hakenut 7.11.2000 päivätyllä kirjeellä kilpailunrajoituksista annetun lain 19 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa osakkaidensa yhteistoiminnalle sähkön ja sähkölaitosmateriaalien hankinnassa. Poikkeuslupaa on haettu viideksi vuodeksi 1.1.2001 alkaen vuoden 2005 loppuun. KS Energiavälitys Oy:n tarkoituksena on jatkaa Kilpailuviraston 19.5.1999 em. yhteistoiminnalle myöntämää poikkeuslupaa, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2000. KS Energiavälitys Oy on toimittanut Kilpailuviraston pyynnöstä lisäselvityksiä 20.11.2000.

Hakemuksen ja hakijan esittämien lisäselvitysten mukaan KS Energiavälitys Oy:n omistusosuuksissa on tapahtunut Kilpailuviraston 19.5.1999 tekemän poikkeuslupapäätöksen jälkeen muutoksia siten, että Keuruun Sähkö Oy ja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ovat luopuneet omistuksistaan ja KS Energiavälitys Oy:n nykyisiä osakasyhtiöitä ovat aikaisempien Jyväskylän Energia Oy:n, Kuoreveden Sähkö Oy:n ja Ääneseudun Energia Oy:n lisäksi myös Etelä-Savon Energia Oy. Hakijan esittämien selvitysten perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei kyseisellä omistuspohjan muutoksella ole ollut vaikutuksia KS Energiavälitys Oy:n pääasiallisen toiminnan laajuuteen, yhtiössä tehtävän ostoyhteistyön toteuttamistapaan eikä yhteistyöhön liittyviin periaatteisiin. KS Energiavälitys Oy:n markkina-asemassa yhteistyön kattamilla tuotemarkkinoilla ei myöskään ole tapahtunut oleellisia muutoksia em. viraston tekemän päätöksen jälkeen. Lisäksi hakijan yhteistyölle esittämät tehokkuusperustelut ovat pitkälti yhteneviä yhtiön aikaisemman poikkeuslupakäsittelyn yhteydessä esittämiin perusteluihin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

KS Energiavälitys Oy:n osakkaat ovat toistensa kilpailijoita sähkön ja sähkölaitosmateriaalien hankinnassa sekä sähkön myynnissä. KS Energiavälitys Oy:ssä tehtävä osakkaiden sähkön ja sähkölaitosmateriaalien yhteishankintoihin liittyvä hintayhteistyö kuuluu kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan kiellon soveltamisalaan.

Sähkön ostoyhteistyö parantaa ostajien neuvotteluasemia perinteisesti voimakkaisiin sähkön tuottajiin päin ja lisää hankintavaihtoehtoja. KS Energiavälitys Oy:n osakkaiden yhteenlasketun sähkön hankinnan osuus valtakunnallisesta sähkön hankinnasta on alhainen. KS Energiavälitys Oy:llä tai sen osakkailla ei myöskään ole hallussaan mitään sellaisia kilpailuetuja, jotka toisivat sille erityistä markkinavoimaa. KS Energiavälitys Oy:n markkinavoiman ei siten voida katsoa pakottavan sähköntoimittajia epäedullisiin sopimuksiin, joilla ostajat saisivat keinotekoista taloudellista hyötyä tuottajien kustannuksella. Lisäksi ostoyhteistyön kilpailua rajoittavan vaikutuksen todennäköisyyttä vähentää se, että ostoyhteistyöhön ei sisälly velvoitteita täydellisestä tai osittaisesta ostouskollisuudesta.

KS Energiavälitys Oy tarjoaa sähköä käyttäville asiakkaille ostovaihtoehdon, joka alentaa sähkön hankintahintoja. Hankintahintojen alenemiseen vaikuttaa sekä suuri ostovolyymi että niin sanottu risteilyhyöty (sähkönkäyttäjät voivat hankintansa yhdistämällä päästä pienempään tilaustehoon, kuin niiden erillisten tehon tarpeiden summa on).

Sähkölaitostarvikkeiden osalta ostoyhteistyöllä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä muun muassa sähkötarvikkeiden osto-, jakelu- ja varastotoiminnoissa sekä niihin liittyvissä henkilöstökuluissa. KS Energiavälitys Oy:n kautta toteutettu ostoyhteistyö vähentää myös ostoprosessiin liittyviä vaihdantakustannuksia, kuten tarjousten hankkimisen ja sopimusneuvottelujen kustannuksia. Ostoyhteistyö mahdollistaa myös sekä sähköyhtiöiden että valmistajien varastointitarpeen vähenemisen. Samalla järjestelmä tuo tukkuliikkeiden kautta tapahtuville toimituksille kilpailevan vaihtoehdon ja luo tukkuliikkeille kannustimen kehittää omaa toimintaansa.

Kokoamalla sähkötarvikkeiden tilauksensa yhteen KS Energiavälitys Oy:n osakkaat voivat suuremman ostovolyymin kautta neuvotella tavarantoimittajilta alempia hintoja, paljousalennuksia tai edullisempia toimitusehtoja. KS Energiavälitys Oy:n osakkaat ovat pieniä tai keskisuuria yhtiöitä. Toisaalta erityisesti keskeisten verkonrakennuksessa tarvittavien sähkötarvikkeiden kuten kaapeleiden, pylväiden, muuntajien ja mittareiden valmistus on keskittynyttä ja valmistajat ovat usein suuria yhtiöitä. Yksittäisen sähkölaitoksen verkonrakennuksessa tarvitsemien sähkötarvikkeiden vuosihankinnat ovat suhteellisen pienet. Kokoamalla hankintojaan yhteen sähkölaitokset saavat vahvemman neuvotteluaseman ja pystyvät varmistamaan tarvikkeiden saannin edulliseen hintaan. Osakkaiden yhteisostot eivät muodosta niin huomattavaa osaa verkonrakennuksessa tarvittavien sähkötarvikkeiden kokonaisostoista, että KS Energiavälitys Oy:n voitaisiin katsoa pakottavan sähkötarvikkeiden toimittajia epäedullisiin sopimuksiin, jotka merkitsisivät sitä, että KS Energiavälitys Oy:n ja sen osakasyhtiöt saisivat taloudellista hyötyä tavarantoimittajien kustannuksella.

KS Energiavälitys Oy:n hankintayhteistyö edesauttaa sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia päästä hyödyntämään sähkömarkkinoiden kilpailua ja sen tavoitteena olevia tehokkuushyötyjä. Ostovolyymin kasvu parantaa osakkaiden mahdollisuuksia hankkia sähköä useasta eri lähteestä ja kilpailuttaa eri sähköntoimittajia. KS Energiavälitys Oy:n yhteisostoilla saavuttamat säästöt alentavat osakkaiden sähköstä ja sähkölaitostarvikkeista maksamaa hintaa, mikä osaltaan alentaa niiden toiminnan kustannuksia. Osakasyritysten ostoyhteistyöllä saavutettavan hyödyn välittyminen asiakkaille riippuu merkittävästi mm. kilpailun toimivuudesta ja kilpailutilanteesta sähkön myynnin ja sähkötarvikkeiden markkinoilla sekä KS Energiavälitys Oy:n kilpailukyvystä kyseisillä markkinoilla. Kilpailuvirasto katsoo, että on varsin epätodennäköistä, että KS Energiavälitys Oy:ssä tehtävästä sähkön ja sähkölaitosmateriaalien hankintayhteistyöstä seuraisi vahingollisia kilpailunrajoitusvaikutuksia em. markkinoille.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta KS Energiavälitys Oy:ssä harjoitettavaan hintayhteistyöhön sähkön ja sähkölaitosmateriaalien hankinnan osalta.

Poikkeusluvan edellytyksenä on, että KS Energiavälitys Oy:n osakkaita ei velvoiteta hankinnoissaan sitoutumaan ostoihin ainoastaan KS Energiavälitys Oy:ltä tai sen kanssa sopimuksen tehneiltä tavarantoimittajilta.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 1.1.2001–31.12.2005.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä kilpailuneuvostoon siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/96) on säädetty. Valitusosoitus on liitteenä.