Poikkeuslupa Oy Shell Ab:n harjoittamalle hankintayhteistyölle

Päivämäärä

29.4.2004

Diaarinumero

1069/67/2003

Osapuolet

Oy Shell Ab

Hakija

Oy Shell Ab (jäljempänä Shell)

Asian vireilletulo

Shell on 18.12.2003 Kilpailuvirastolle saapuneessa hakemuksessa hakenut ensisijaisesti kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa Shellin/Oy Shelltrans Ab:n (jäljempänä Shelltrans) ja itsenäisten Shell-kauppiaiden välillä tehtävään hankintayhteistyöhön.

Yritykset

Shell/Shelltrans ryhtyy järjestelyn myötä tekemään päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintayhteistyötä itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimivien Shell-yrittäjäkauppiaiden kanssa. Shelltrans on Shellin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka nimissä hankintasopimukset neuvotellaan tavarantoimittajien kanssa.

Shellin huoltoasemien lukumäärä on 1.12.2003 tilanteen mukaan yhteensä 273, joista Shellin itsensä hallinnoimia omia huoltamoita on 78. Tämän lisäksi Shell-huoltamoketjuun kuuluu 56 vuokrakauppiasasemaa, 66 omistajakauppiasasemaa, 23 S-ryhmään kuuluvaa omistajakauppiasasemaa ja 50 automaattiasemaa.

Yhteistyöhön tulevat osallistumaan Shellin omassa hallinnassa olevat asemat sekä vuokrakauppias- ja omistajakauppiasasemia. Vuokrakauppias- ja omistajakauppiasasemille hankintayhteistyöhön liittyminen on vapaaehtoista.

S-ryhmään kuuluvat Shell-omistajakauppiasasemat eivät kuitenkaan tule mukaan hankintayhteistyöhön.

Hakijan esittämät selvitykset ja perustelut

Yhteistyön toimintamalli

Hankintayhteistyö tulee koskemaan Shellin omien huoltamoiden ja itsenäisten Shell-kauppiaiden myymälöissä, kahviloissa ja ravintoloissa vähittäismyynnissä olevia päivittäis- ja käyttötavaroita.

Yhteistyön piiriin kuuluu paitsi päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintayhteistyö myös siihen liittyvä hankintahintayhteistyö. Lisäksi hankintasopimukset kattavat myös hankinnan kohteena olevien tuotteiden kuljetuksen myyntipaikalle ja osassa hankintasopimuksia sovitaan myös markkinointitoimenpiteistä tavarantoimittajan kanssa.

Hankintayhteistyö

Hankintayhteistyössä Shelltrans neuvottelee tavarantoimittajien kanssa toimitussopimukset Shellin omassa hallinnassa olevien huoltamoiden, myymälöiden, kahviloiden ja ravintoloiden myyntituotteiden osalta. Ennen näitä hankintoja koskevan neuvotteluprosessin aloittamista Shelltrans tulee olemaan yhteydessä myös jokaiseen itsenäiseen Shell-kauppiaaseen erikseen ja tarjoamaan kauppiaalle mahdollisuutta hankkia tämän oman huoltamon vähittäismyyntiin tarkoitetut tuotteet yhdessä Shellin omille asemille tehtävien hankintojen kanssa.

Mikäli itsenäinen Shell-kauppias haluaa omien tuotehankintojensa osalta hyödyntää Shelltransin hankintaprosessia, kauppias antaa Shelltransille kirjallisen valtuutuksen hankintaneuvotteluiden käymisestä kauppiaan puolesta. Tällöin Shelltrans neuvottelee tavarantoimittajien kanssa myös itsenäisen Shell-kauppiaan hankintahinnat ja toimitusehdot omille Shell-asemille tehtävien hankintojen yhteydessä.

Hankintasopimukset kauppiaiden kanssa tehdään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kauppiaan antama valtuutus koskee vain yhtä toimitusvuotta kerrallaan, jollei toisin sovita.

Hankintayhteistyöhön liittyminen on itsenäisille Shell-kauppiaille (56 vuokra-asemakauppiaalle ja 66 omistajakauppiasasemalle) täysin vapaaehtoista. Hankintayhteistyö ei millään tavoin estä itsenäisiä Shell-kauppiaita hankkimasta päivittäis- ja käyttötavaroita myös muista hankintalähteistä.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

Hakijan mukaan hankintayhteistyöstä seuraa kustannussäästöjä kun itsenäisten huoltamokauppiaiden ei tarvitse palkata erillistä hankintoja hoitavaa henkilökuntaa ja hankinnat sekä niiden jaksottaminen pystytään suunnittelemaan paremmin. Tämä osaltaan ehkäisee kalliiden varastojen ylläpitämistä. Myös hankittujen tuotteiden yhteiset kuljetukset aikaansaavat säästöjä.

Hakijan mukaan Shell-huoltamoiden tehostuva toiminta lisää kilpailua päivittäistavaramarkkinoilla niiden kilpaillessa muun muassa perinteisiä marketteja ym. myymälöitä vastaan. Kun huoltamot pystyvät tarjoamaan entistä laadukkaampia tuotteita kilpailukykyisine hintoineen, joutuu perinteinen päivittäiskauppasektori vastaamaan tähän huoltoasemien taholta syntyvään kilpailuun.

Markkinat

Hakija on katsonut, että relevantteina hyödykemarkkinoina voidaan pitää päivittäis- ja käyttötavaroiden kansallisia hankintamarkkinoita ja että asiassa on merkityksellistä arvioida lähinnä Shell-hankintayhteistyön kilpailuvaikutuksia suhteessa päivittäis- ja käyttötavaroiden tavarantoimittajiin.

Järjestelyyn ei liity lainkaan yhteistyötä hankittujen tuotteiden vähittäismyynnissä. Hankintayhteistyöhön osallistuva itsenäinen Shell-kauppias on oikeutettu vapaasti hinnoittelemaan kaikki itse hankkimansa päivittäis- ja käyttötavarat samoin kuin kauppiaan Shell-hankintayhteistyön kautta hankitut päivittäis- ja käyttötavarat.

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 17.3.2004 hakemuksesta lausuntoa Shell kauppiaat ry:ltä, Kespro Oy:ltä ja Päivittäistavarakauppa ry:ltä. Shell kauppiaat ry:llä ja Kespro Oy:llä ei ollut mitään huomautettavaa poikkeusluvan myöntämistä vastaan. Päivittäistavarakauppa ry ei vastannut lausuntopyyntöön.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa kielletään samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Myös ostohinnoista, niistä saatavista alennuksista ja toimitusehdoista yhdessä sopiminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettua kiellettyä hintayhteistyötä.

Shelltrans neuvottelee päivittäis- ja käyttötavaroiden tavarantoimittajien kanssa toimitussopimukset koskien yhteistyön piiriin kuuluvien myymälöiden, kahviloiden ja ravintoloiden vähittäismyynnissä olevia päivittäis- ja käyttötavaroita. Hankintayhteistyöhön liittyy myös hankintahinnoista sopimista, kun tavarat ostetaan keskitetysti päivittäis- ja käyttötavaroiden tavarantoimittajilta.

Hankintayhteistyöhön liittyy myös itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimivia Shell-yrittäjäkauppiaita. Kilpailuvirasto katsoo, että kyse on kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan tarkoittamasta kielletystä hintayhteistyöstä tavaroiden hankinnassa.

Näin ollen Kilpailuvirasto ei voi myöntää kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta. Sen sijaan kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaiset poikkeusluvan edellytykset tulevat arvioitaviksi.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, että lain 6 §:n 1 kohdan säännöstä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Järjestelyn asiakkaille siirtyvät tehokkuusedut

Hankintayhteistyöllä yritykset useimmiten pyrkivät ostohintojen alentamiseen. Tehokkuusetuja voidaan saavuttaa, kun ostajat suuremmasta volyymistä johtuen voivat neuvotella alempia hintoja. Ostoyhteistyön ansiosta pienet yritykset kykenevät paremmin kilpailemaan suurten yritysten ja ketjujen kanssa, joiden suuremmat hankinnat usein jo yksinään riittävät kohtuullisten ostoehtojen saamiseen.

Varsinkin pienillä yrityksillä transaktiokustannukset saattavat kohota huomattavan korkeiksi suhteessa tilauksen arvoon. Yhteistyön osapuolet voivat näin pienentää itse ostoprosessiin liittyviä kustannuksia, kuten tarjousten hankinta- ja sopimusneuvottelukuluja. Ostoyhteistyö tehostaa myös yritysten jakelu-, kuljetus- ja käsittelykustannuksia turhien päällekkäisten toimintojen karsiutuessa.

Huoltamot voivat yhdessä hankintalähteitä kilpailuttamalla ja hankintoja yhdistämällä alentaa tuotteidensa hankintahintoja ja myös hankintojen keskitetty toimittaminen aikaansaa säästöjä. Kilpailuvirasto katsoo, että Shellin omien huoltamoiden ja itsenäisten Shell-kauppiaiden harjoittama hankintayhteistyö tehostaa yhteistyössä mukana olevien yritysten toimintaa kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Shell-hankintayhteistyö voi kuitenkin myös rajoittaa kilpailua, mikäli hankintayhteistyöhön osallistuvat yritykset edustaisivat merkittävää osaa päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintamarkkinoista. Vaikka ei ole tiedossa, kuinka moni itsenäinen Shell-kauppias lopulta tulee vuosittain osallistumaan hankintayhteistyöhön, voidaan todeta, että Shell-hankintayhteistyön osuus päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintamarkkinoista on enimmilläänkin vain marginaalinen. Yksityiskohtaisempi, tuotekohtainen hankintamarkkinoiden arviointi ei muuta tätä päätelmää.

Ottaen huomioon hakijan vähäisen koon hankintamarkkinoilla, voidaan pitää todennäköisenä, ettei niiden hankintayhteistyö kuitenkaan voimista merkittävästi niiden markkinavoimaa suhteessa toimittajiin. Yhteistyön osapuolten ei ole mahdollista käyttää kasvavaa markkinavoimaa kilpailua rajoittavasti, koska tavarantoimittajilla on runsaasti vaihtoehtoja myydä samaa tuotetta eri ostajille. Shell-hankintayhteistyö ei siis kokoa yhteen sellaista ostajavoimaa päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintamarkkinoilla, että se olisi este poikkeusluvan myöntämiselle.

Yksin tehokkuusedut eivät kuitenkaan riitä poikkeusluvan myöntämisen edellytykseksi. On oltava myös ilmeisen todennäköistä, että tehokkuusetujen aikaansaama taloudellinen hyöty siirtyy pääosaltaan asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailuvirasto katsoo, että hankintayhteistyöstä aikaansaatavat tehokkuusedut tulevat siirtymään myös asiakkaille (päivittäis- ja käyttötavaroiden loppukäyttäjille) kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittamalla tavalla. Tätä voidaan perustella sillä, että Shell-huoltamot ovat aidossa kilpailutilanteessa muiden päivittäis- ja käyttötavaroita myyvien myyntiketjujen kanssa. Shell-huoltamoiden päivittäis- ja käyttötavaroita myyvät yksiköt joutuvat kilpailemaan näissä tuotteissa paitsi muiden huoltamoketjujen myös kioskien sekä osaksi myös päivittäistavaramyymälöiden kanssa.

Kilpailuvirasto on asian arvioinnissa ottanut huomioon myös sen, että yhteistyön osapuolet voivat halutessaan hankkia yhteisoston kohteena olevat tuotteet myös muista hankintalähteistä. Hakijan mukaan yhteistyön piiriin ei lisäksi liity muuta poikkeuslupaa edellyttävää yhteistyötä kuin hankintayhteistyö ja tähän liittyvä hankintahintayhteistyö. Yhteistyön osapuolet saavat vapaasti hinnoitella tuotteet ja itse päättää valikoimastaan.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6§:n 1 kohtaa ei sovelleta Shellin ja itsenäisten Shell-kauppiaiden välillä harjoitettavaan hankintayhteistyöhön.

Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2005 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.