Poikkeuslupa eräiden paperinvalmistuksessa käytettävien kemikaalien markkinoinnissa harjoitettavalle hintayhteistyölle ja noudatettaville yksinmyynti- ja yksinostojärjestelyille

Päivämäärä

22.2.2000

Diaarinumero

1116/67/1999

Osapuolet

JV Oy

Hakija

JV Oy, perustettava yhtiö, jonka osakkaat ovat Chemec Oy ja Neste Chemicals Oy.

Asian vireilletulo

JV Oy perustettava yhtiö on 7.12.1999 päivätyllä kirjeellään hakenut Kilpailuvirastolta puuttumattomuustodistusta tai poikkeuslupaa hintayhteistyölle sekä yksinmyynti- ja yksinostoehdoille, jotka sisältyvät perustettavan yhtiön toimintaan ja siitä tehtyihin sopimuksiin.

Puuttumattomuustodistuksen myöntämiselle ei ole kilpailunrajoituslain (480/92) 19 a §:n mukaisia edellytyksiä, koska yhteisyrityksen toimintaan kuuluu osapuolten keskinäistä kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista hintayhteistyötä ja ko. yhteisyrityksen puitteissa keskenään horisontaalisessa suhteessa olevat yhteisyrityksen osakkaat ovat sopineet lain 6 §:n vastaisesti markkinoiden jakamisesta ja hankintalähteen yksinomaisuudesta, joten Kilpailuvirasto on käsitellyt asian poikkeuslupahakemuksena.

Yritykset

Oy Chemec Ab on suomalainen osakeyhtiö, joka harjoittaa kemiallisten tuotteiden tukkumyyntiä ja valmistusta.

Neste Chemicals Oy on suomalainen osakeyhtiö, joka valmistaa ja myy kemiallisia tuotteita.

Chemec ja Neste Chemicals ovat perustamassa Suomeen yhteisyritystä JV Oy, joka tulee toimimaan ensi vaiheessa tuotekehitys-, tutkimus- ja markkinointiyhtiönä ja tiettyjen teollisoikeuksien hallinnoijana.

Kilpailunrajoitukset

Hakemuksesta ilmenee, että perustettava yhtiö JV Oy valmistuttaa ASA-nimistä paperinvalmistuksessa käytettävää kemikaliota itävaltalaisella Krems Chemie GmbH:lla, joka on Neste Chemicalsin tytäryhtiö. Yhteisyrityksen puitteissa sen osakkaat päättävät yhdessä ASAn ostohinnoista Kremsiltä ja myyntihinnoista jälleenmyyjille.

ASAn jakelu järjestetään siten, että JV Oy myöntää tuotteen jälleenmyyntioikeuden Chemecille ja itävaltalaiselle Kremsin tytäryhtiö Paper Chemical Systems Vertriebsgesellschaft mbH:lle lyhennettynä PCS:lle siten, että niille kummallekin on sopimuksissa määrätty yksinmyyntioikeus tietyille maantieteellisille alueille ja tietyille asiakkaille.

Chemecin yksinmyyntialue on Suomi, Ruotsi, Norja ja Suomen rajan läheisyydessä olevat Venäjän alueet.

PCS:n yksinmyyntialue on Itävalta, Saksa, Hollanti, Sveitsi, Ranska, Italia, Slovenia, Kroatia, Tsekinmaa, Slovakia, Puola, Turkki ja Iso-Britannia sekä ne Venäjän alueet, jotka eivät ole lähellä Suomen rajaa.

ASAn hankinnasta on sovittu, että JV Oy ostaa tarvitsemansa ASAn yksinomaan Kremsiltä, mikäli Kremsin tuotanto on laadullisesti sovitun mukaista ja määrältään riittävää, eikä myöskään ryhdy itse valmistamaan ASAa. Krems ei toisaalta toimita ASAa muille kuin JV Oy:lle.

Hakemuksen perustelut ja hankitut selvitykset

Hakija on esittänyt kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan saamisen perusteluiksi seuraavaa.

Perustettavan yhteisyrityksen avulla on tarkoitus hyödyntää aikaisempaa laajemmissa puitteissa Chemecin kehittämää ASA:n sovelluslaitteistoa ja muuta Chemecin hallussa olevaa raaka-ainetta koskevaa tietotaitoa ns. ASA Sizing Systemin avulla. Tämä Chemecin kehittämä sovellusteknologia parantaa ja tehostaa ASAn käyttöä. Yhteisyrityksen avulla Chemecin hallussa oleva teknologia saatetaan nopeasti laajamittaiseen tuotantoon ja jakeluun. Yhteisyrityksen puitteissa tullaan lisäksi harjoittamaan tuotekehitystyötä, jossa molempien osapuolten hallussa oleva osaaminen on keskitetty yhteisyritykseen. Hakijan mukaan näillä toimenpiteillä edistetään teknistä ja taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:n edellyttämällä tavalla.

Edellä kuvattu yhteisyrityksen perustamisen avulla saavutettava tekninen ja taloudellinen hyöty koituu hakijan mukaan asiakkaiden hyväksi siten, että sen avulla saadaan suurtuotannon ja tehokkaan jakelun edut Chemecin hallussa olevan tietotaidon käyttöön. Lisäksi tutkimus ja tuotekehitys tehostuvat, kun kahden eri yrityksen asiantuntemus yhdistetään ja toimitusvarmuus paranee, kun riippuvuus ulkopuolisesta toimittajasta poistuu.

Hakija on perustellut poikkeusluvan saamista myös sillä, että yhteisyrityksen osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ko. relevanteilla tuotemarkkinoilla Suomessa on varsin pieni ja asiakasyritykset ovat tyypillisesti suuren neuvotteluvoiman omaavia paperiteollisuuden suuryrityksiä. Hakijalta ja sen Suomessa toimivilta kilpailijayrityksiltä saatujen jonkin verran toisistaan poikkeavien selvitysten mukaan yhteisyrityksen osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa ko. relevanteilla tuotemarkkinoilla on noin 5–8 %. Relevantit tuotemarkkinat muodostuvat sekä hakijan että sen kuultujen kilpailijayritysten yhtenäisen näkemyksen mukaan ASAn lisäksi ns. AKD:stä sekä synteettisistä pintaliimoista, joita kaikkia käytetään toisiaan korvaavina sidonta-aineina paperinvalmistuksessa.

Hakemusta on perusteltu myös sillä, että uusien yritysten alalle tulolle ko. tuotteiden markkinoille ei ole merkittäviä esteitä.

Päätös

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain (480/92) 6 §:ää ei sovelleta Neste Chemicals Oy:n ja Chemec Oy:n JV Oy:n puitteissa tekemään ASAn kauppaa koskevaan hintayhteistyöhön eikä JV Oy:n Chemecin ja PCS:n kanssa tekemiin sopimuksiin sisältyviin yksinmyyntiehtoihin eikä toisaalta JV Oy:n ja Kremsin välisen ASA:n toimituksia koskevan sopimuksen yksinostoehtoihin.

Poikkeuslupa on voimassa viisi vuotta.

Päätöksen perustelut

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan poikkeusluvan saamisen edellytyksenä on, että kilpailunrajoitus osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja että hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

JV Oy:n Kilpailuvirastolle toimittamasta hakemuksesta ja sen liitteistä voidaan todeta, että ko. yhteisyrityksen toiminnalla saadaan Chemecin hallussa oleva ASAn tuotantoon liittyvä tietotaito Neste Chemicalsin määräysvallassa olevien voimavarojen avulla hyödynnettyä tehokkaammin, kuin olisi mahdollista ilman yhteisyritystä. Toisaalta ASA:n jakelu saadaan yhteisyrityksen avulla tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi yhteisyritystä markkinaosuudeltaan suurempiin alalla toimiviin kilpailijoihin nähden. Yhteisyrityksen avulla edistetään siten ASA:n tuotannon ja jakelun teknistä ja taloudellista kehitystä ja voidaan perustellusti olettaa, että yhteisyrityksen avulla saavutettava tehokkuuden paraneminen lisää alan kilpailua, minkä tuloksena saavutettu hyöty koituu merkittävässä määrin myös asiakkaiden eduksi. Hyödyn välittymisen asiakkaille tekee todennäköiseksi myös se, että asiakkaat ovat paperiteollisuuden suuryrityksiä, jotka kykenevät huomattavan neuvotteluvoimansa ansiosta saamaan merkittävän osan saavutetuista kustannussäästöistä ostohintoihinsa. Edellä selostetut hyödyt voivat toteutua vain siten, että poikkeuslupa koskee myös yhteisyrityksen puitteissa tapahtuvaa osakkaiden hintayhteistyötä.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §:n 1 momentti.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.