Poikkeuslupahakemuksen peruuttaminen sähkön hankinta- ja myyntiyhteistyölle Voimarengas Oy:ssä

Päivämäärä

28.8.2000

Diaarinumero

1157/67/1999

Osapuolet

Voimarengas Oy

Hakija

Voimarengas Oy (perusteilla ollut yhtiö)

Hakemus ja lisäselvitykset

Voimarengas Oy on hakenut 23.12.1999 päivätyllä kirjeellä kilpailunrajoituksista annetun lain 19 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa osakkaidensa yhteistoiminnalle sähkön hankinnassa, kaupassa ja myynnissä. Voimarengas Oy on toimittanut Kilpailuviraston pyynnöstä lisäselvityksiä 26.1. ja 27.1.2000.

Hakemuksen mukaan yhdeksän (9) energiayhtiötä ja -laitosta (Jyväskylän Energia Oy, Kotkan Energia Oy, Kuopion Energia, Lappeenrannan Energia, Oulun Energia, Porin Energia, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia Oy ja Vaasan Sähkö Oy) ovat suunnitelleet perustavansa vuoden 2000 aikana yhteisesti omistettavan Voimarengas Oy -nimisen yhtiön sekä sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt kunkin osakasyrityksen kotipaikkakunnalle. Voimarengas Oy:n osakasyritykset ovat kunnallisia energiayhtiöitä ja -laitoksia, jotka harjoittavat sähkön ja kaukolämmön sekä energiapalvelujen tuotanto- ja myyntitoimintaa.

Hakemuksen mukaan Voimarengas Oy:lle ja sen tytäryhtiöille siirrettäisiin em. osakasyritysten sähkön hankinta, kauppa ja myynti loppuasiakkaille. Voimarengas Oy:n perustamisen yhteydessä osakasyritysten on tarkoitus myydä Voimarengas Oy:lle ja sen tytäryhtiöille niiden sähkönmyyntiliiketoimintaa koskevat asiakassopimukset sekä muun kyseiseen toimintaan liittyvän omaisuuden. Osakasyritysten sähkön tuotanto, verkkoliiketoiminta sekä kaukolämpöliiketoiminta jäisivät puolestaan edelleen niiden itsenäisesti hoitamiksi liiketoiminnoiksi.

Kilpailuvirasto pyysi 29.12.1999 Voimarenkaan poikkeuslupahakemuksesta lausunnot Sähkömarkkinakeskukselta, kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolta, Energia-alan Keskusliitto Finergy ry:ltä, Sähköenergialiitto ry SENERiltä ja EL-EX Sähköpörssi Oy:ltä.

Voimarengas Oy lähetti 23.8.2000 Kilpailuvirastolle kirjeen. Kyseisessä kirjeessä Voimarengas Oy -hanketta suunnitelleet yhdeksän energiayritystä ilmoittivat luopuneensa Voimarengas Oy:n perustamisesta ja hankkeen toteuttamisesta poikkeuslupahakemuksessa kuvatulla tavalla sekä edellä mainitun johdosta peruuttavansa Kilpailuvirastolle osoitetun Voimarengas Oy:tä koskevan poikkeuslupahakemuksen.

Päätös ja sen perustelut

Koska Voimarengas Oy on ilmoittanut peruuttavansa sähkön hankinta- ja myyntiyhteistyötä koskevan poikkeuslupahakemuksensa, Kilpailuvirasto katsoo, että asia ei anna aihetta lisätoimenpiteisiin ja poistaa asian enemmästä käsittelystä.

Mikäli keskenään kilpailevat energiayritykset aikovat harjoittaa sähkön hankinta- ja myyntiyhteistyötä em. poikkeuslupahakemuksessa kuvatulla tavalla Voimarengas Oy:n tai muun yhteenliittymän puitteissa myöhemmin, tulee hakijan/hakijoiden toimittaa Kilpailuvirastolle tätä koskeva uusi poikkeuslupahakemus.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92)

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n 1 momentin mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.