Poikkeuslupa Sokos Hotels -ketjumarkkinoinnille

Päivämäärä

21.1.2004

Diaarinumero

1173/67/2002

Osapuolet

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Poikkeuslupa sokos hotels -ketjuun kuuluvien hotellien hinta- ja markkinointiyhteistyölle

Hakija

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolta on 16.12.2002 haettu kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittamaa poikkeuslupaa S-ryhmän Sokos Hotels -ketjun puitteissa tapahtuvan markkinointi- ja hintayhteistoiminnan toteuttamiseksi. Kyseessä on Kilpailuviraston aikaisemmin myöntämän poikkeusluvan uusimista koskeva hakemus. Poikkeuslupaa on pyydetty hotelliyöpymisten ohella myös kokouspalvelujen markkinointi- ja hintayhteistyölle. Poikkeuslupaa on haettu vähintään viideksi vuodeksi. Kilpailuvirasto on 7.1.2003 päivätyllä selvityspyynnöllä pyytänyt asianosaista täydentämään hakemusta. SOK on toimittanut virastolle poikkeuslupahakemuksen täydennyksen 28.3.2003. SOK täydensi hakemustaan 5.1.2004 kokouspalvelujen osalta.

Hotellitoiminnan rakenne s-ryhmässä

S-ryhmä muodostuu S-osuuskaupoista ja niiden perustamasta keskusosuuskunnasta SOK:sta ja niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppoja on yhteensä 44, joista 23 on suurempia alueosuuskauppoja joiden liikevaihto muodostaa noin 97 prosenttia kaikkien S-ryhmän osuuskauppojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. Osuuskauppojen omistajia ovat niiden jäsenet eli asiakasomistajat, S-ryhmän toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja sitoutuneille asiakasomistajille.

S-ryhmässä hotellitoimintaa harjoitetaan Sokos Hotels -ketjussa, Radisson SAS -ketjussa sekä muutamissa pienemmissä ketjuun kuulumattomissa hotelleissa. Sokos Hotels -ketjuun kuuluu yhteensä 35 hotellia, joista 15:ssä liiketoimintaa harjoittaa SOK:n kokonaan omistama tytäryhtiö Sokotel Oy ja 20 hotellia on alueosuuskauppojen omistuksessa.

Radisson SAS -ketju on maailmanlaajuinen liikematkustukseen ja kokoushotellitoimintaan erikoistunut ketju. Suomessa on yhteensä kuusi Radisson SAS -ketjun hotellia. SOK:lla on vuonna 1999 solmitun sopimuksen perusteella yksinoikeus Radisson SAS liikemerkillä harjoitettavaan liiketoimintaan Suomessa. Sokotel Oy harjoittaa liiketoimintaa kaikissa kuudessa Suomessa olevassa Radisson SAS -ketjun hotellissa. Vuoden 2001 loppuun saakka Radisson SAS -ketju johti liiketoimintaa management-sopimukseen perustuen ja vuoden 2002 alusta liiketoiminta siirtyi Sokotel Oy:n johdettavaksi franchise-sopimuksen pohjalta. Nyt käsittelyssä oleva poikkeuslupahakemus ei koske S-ryhmän toimintaa Radisson SAS -ketjussa.

Ketjunohjausorganisaatio

Hakija on toimittanut Kilpailuvirastolle ketjuyhteistyön Sokotel Oy:n ja ketjuun kuuluvien alueosuuskauppojen välillä solmittavan ketjusopimuksen.

Hakijan mukaan Sokos Hotels -ketjun hallinnointi muistuttaa organisoinniltaan S-ryhmän muita liiketoimintaa harjoittavia ketjuja. Sokos Hotels -ketjun strate-gisesta kehittämisestä vastaa hotelli- ja ravintola -ketjuhallitus, joka hyväksyy muun muassa keskeiset ketjun strategiset linjaukset, liikeidean, ketjumaksut sekä toimintasuunnitelman painotukset. Ketjuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja jäseninä on tällä hetkellä viisi ketjuun kuuluvan alueosuus-kaupan toimitusjohtajaa ja yksi toimialajohtaja. S-ryhmän hotellitoiminnan kilpailustrategian hyväksyy SOK:n hallitus ja sen vahvistaa SOK:n hallintoneuvosto.

Sokos Hotels -ketjuun kuuluvien alueosuuskauppojen ja Sokotel Oy:n edustajista koostuva ohjausryhmä osallistuu ketjun toiminnan kannalta keskeisten asioiden kuten ketjukonseptien, kehittämissuunnitelmien, vuositason markkinoinnin suunnitteluun ja valmisteluun ketjuhallituksen päätöksentekoa varten. Sokotel Oy:hyn organisoitu ketjuohjausyksikkö vastaa ketjun ketjuhallituksen ja ohjausryhmien toimintaan liittyvien tehtävien valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Kanta-asiakasohjelmat ja markkinointikampanjat suunnitellaan ja valmistellaan Sokotel Oy:n myynti- ja markkinointiyksikköjen toimesta yhteistyössä ketjuun kuuluvien osuuskauppojen kanssa. Ohjelmat ja kampanjat käsitellään ja hyväksytään ohjausryhmässä ja tarvittaessa ketjuhallituksessa.

Hakijan selvitys ketjuyhteistyöstä

Hakijan mukaan Sokos Hotels -ketjun puitteissa harjoitetaan markkinointi- ja hintayhteistyötä toteuttamalla erilaisia kanta-asiakasohjelmia, järjestämällä yhteisiä markkinointikampanjoita ja sopimalla niitä varten hotelliyöpymisten. Edellisen poikkeusluvan mukaisesti hotelliyöpymisiä markkinoidaan Sokos Hotels -ketjun kattavasti sovituilla kampanjahinnoilla ympäri vuoden viikonloppuisin perjantaista maanantaihin ja kesäkautena juhannuksesta syyskauden alkuun kaikkina viikonpäivinä. Ketjun hotelleissa yhtenäisiä asiakasomistaja-, kanta-asiakas- ja ryhmäalennuksia sovelletaan ympärivuotisesti.

Hakijan mukaan markkinointia suunnitellaan erikseen toisaalta työmatkustamista ja kokoustoimintaa ja toisaalta vapaa-ajan matkustusta varten. Valtaosa työmatkustamiseen liittyvistä majoituspalveluista myydään yritysten kanssa solmittuihin kanta-asiakassopimuksiin perustuen. Kanta-asiakassopimuksissa sovitaan esimerkiksi kysyntävolyymistä riippuvien hintakategorioitten noudattamisesta. Sokos Hotels -ketjuun kuuluvat yritykset määrittävät itse hotellikohtaisesti hintakategorian euromääräisen arvon. Hakija lisää, että myös vapaa-aikaa koskevia kanta-asiakassopimuksia solmitaan lähinnä ulkomaistenmatkanjärjestäjien kanssa.

Kanta-asiakasedut toteutuvat myös kanta-asiakaskortti-menettelyn kautta. Hakijan mukaan työmatkustajia varten on ”Sokos Hotels -Card”, joka tarjoaa asiakkaille erilaisia etuja kuten etuseteleitä. Lisäksi S-ryhmän yritysasiakkaille on käytössä ”Busines-Card Manage” -korttiin liittyvä kanta-asiakashinnoittelu.

Kanta-asiakasetuja kertyy ja niitä voi hyödyntää Sokos Hotels -ketjun hotellien lisäksi Radisson SAS ketjuun kuuluvissa hotelleissa Suomessa sekä Viru-hotellissa Tallinnassa. Lisäksi kaikki S-ryhmään kuuluvat hotellit hyväksyvät S-ryhmän asiakasomistajille tarkoitetun S-etukortin, joka käy maksuvälineenä ja jolla asiakkaat saavat maksua pienentävää hyvitystä ostoistaan etukorttia koskevien jäsenetuehtojen mukaisesti.

Hakijan mukaan ketjuyhteistyötä määrittävät seuraavat ehdot:

 • Ketjusopimukset solmitaan olemaan voimassa toistaiseksi.
 • Markkinointikampanjat ja kanta-asiakasalennukset sovitaan kerrallaan enintään vuoden ajaksi.
 • Yhteistyö ei rajoita osapuolten oikeutta markkinoida ja mainostaa hotelli- ja muita palveluja itsenäisesti. Yhteistyössä mukana olevat osuuskaupat ja Sokotel Oy voivat halutessaan alittaa sovitun kampanjahinnan ja myydä hotellipalveluja asiakkaille kampanjahintoja edullisemmin.
 • Yhteistyön luonteesta johtuen hintayhteistyön noudattamisen valvontaa varten ei ole olemassa mitään valvontamekanismia eikä sanktioita.
 • Poikkeuslupaa yhteistyölle haetaan vähintään viideksi vuodeksi.

Markkinat

Hakija määrittelee relevanteiksi tuotemarkkinoiksi hotellitoimintaa koskevat markkinat. Tilastokeskuksen hotellialaa koskevien tilastojen perusteella SOK:ssa tehdyn laskennallisen arvion mukaan hotellialan majoitusmyynnin arvo Suomessa oli vuonna 2002 noin 617 miljoonaa euroa. Hotellinimikkeellä toimia yksiköitä oli noin 682 ja kokonaishuonekapasiteetti noin 45 550 huonetta. Hakijan antamien tietojen perusteella Sokos Hotels -ketjun yhteenlaskettu huonemäärä oli vuonna 5435 ja Radisson SAS -ketjun huonemäärä 2029.

S-ryhmän hotellit toimivat 24 eri paikkakunnalla koko Suomen laajuisesti.

Kilpailutilanne relevanteilla markkinoilla

S-ryhmän Sokos Hotels -ketjun lisäksi Suomen majoitusmarkkinoilla merkittäviä toimijoita ovat kansainväliset Scandic Hotels ja Restel Hotel Group. Scandic-ketju kuuluu Hilton-groupiin ja sillä on Suomessa 24 hotellia sekä yksi Hilton -hotelli. Tradeka-yhtymään kuuluvalla Restel-konsernilla on yhteensä 34 hotellia eri puolilla Suomea. Restelin hotellit toimivat neljänä ketjuna, Ramada-, Cumulus-, Rantasipi- ja Holiday Inn -ketjuina.

Ketjujen ulkopuolisilla majoitusliikkeillä on kuitenkin yli 50 prosentin osuus markkinoista.

Hakija havainnollistaa hakemuksessaan majoitusliikealan vuoden 2002 markkinoiden jakautumista Tilastokeskuksen aineistoon viitaten[1] seuraavasti:

Huonelukumäärä Yöpymiset Majoitusmyynti
Restel 13 % 13 % 14 %
Sokos Hotels [5–15 %][2] [5–15 %] [5–15 %]
Radisson SAS [1–10 %] [1–10 %] [1–10 %]
Scandic 10 % 10 % 13 %
Best Western 3 % 3 % 3 %
Finlandia 4 % 4 % 4 %
Muut 55 % 54 % 43 %

Hakijan näkemys yhteistyön tehokkuusvaikutuksista

Hakijan mukaan ketjutoiminnalla (ketjun puitteissa toimiva markkinointi- ja hintayhteistyö) on oleellinen kustannuksia säästävä ja tehokkuutta lisäävä vaikutus S-ryhmän hotelliketjuissa mukana olevien yritysten ja yksiköiden toimintaan. Hakijan mukaan kokouspalvelut liittyvät nykyisin oleellisena osana yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa tehtäviin kanta-asiakassopimuksiin.

Hakija selvittää, että hotellialalle tyypillisiä kilpailukeinoja ovat erilaiset kanta-asiakasohjelmat ja muut kampanjat. Kampanjat ovat hakijan mukaan erityisen kesäaikana ja viikonloppuisin, kun kysyntä muuten normaalia vähäisempää. Tällöin yhtenäiset kampanjat nostavat hotellien käyttöastetta alentaen siten yksikkökustannuksia. Ketjumarkkinoinnilla on myös sekä alueellisen että valtakunnallisen tason markkinointikustannuksia vähentävä vaikutus.

Hakijan mukaan saavutetut tehokkuusedut välittyvät merkittävästi myös kuluttajille. Yksikkökustannusten aleneminen johtaa hakijan mukaan alhaisempiin paitsi alhaisempiin yöpymishintoihin myös parempaan ja monipuolisempaan palveluun. Kampanjahinnoilla ja kanta-asiakasohjelmilla voidaan myös parantaa Sokos Hotels -ketjun asemaa markkinoilla, mikä hakijan mukaan johtaa kilpailukykyisiin hintoihin ja laadukkaampiin palveluihin.

Asianosaisten lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 6.5.2003 päivätyllä kirjeellä lausuntoa kolmelta merkittävimmältä kilpailevalta ketjulta. Yksikään ketjuista ei kuitenkaan vastannut lausuntopyyntöön.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituslain (480/92) 6 §:n 1 kohdassa kielletään samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Sokos Hotels -ketjuun kuuluvien yritysten aikaansaama hotelliyöpymisiä koskeva hintayhteistyö on kilpailunrajoituslain 6 §:n kieltämää hintayhteistyötä.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hakijan 17.12.2002 päivätyssä poikkeuslupahakemuksessaan esittämien selvitysten ja Sokos Hotels -ketjulle aikaisemmin myönnetyn poikkeusluvan perusteena olleiden seikkojen nojalla Kilpailuvirasto katsoo, ettei Sokos Hotels -ketjuun kuuluvien hotellien aikaansaamassa hotelliyöpymisiä koskevassa hintayhteistyössä tai ketjuun kuuluvien hotellien kilpailuolosuhteissa ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka estäisivät poikkeusluvan uusimisen.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa sovelleta sellaiseen Sokos Hotels -ketjuun kuuluvien hotellien hintayhteistyöhön, joka koskee

 • hotelliyöpymisten kampanjahinnoittelusta sopimista kesäkaudeksi juhannuksesta syyslukukauden alkuun kaikkina viikonpäivinä,
 • hotelliyöpymisten kampanjahinnoittelusta sopimista viikonloppuisin perjantaista maanantaihin ympärivuotisesti,
 • hotelliyöpymisistä annettavien asiakasomistaja-, kanta-asiakas- ja ryhmäalennuksista sopimista ympärivuotisesti,
 • kokouspalveluiden markkinointi- ja hintayhteistyötä edellä kuvattuja hotelliyöpymisiä koskevassa ja niitä vastaavassa laajuudessa.

Poikkeusluvan ehdot

Poikkeuslupa on voimassa seuraavien ehtojen vallitessa:

 1. Sovittuja kampanjahintoja sovelletaan enintään vuoden kerrallaan.
 2. Hinnoista sopiminen koskee vain poikkeusluvassa mainittuja kampanja-aikoja.
 3. Hinnoista sovitaan vain sellaisen tarjouskampanjan toteuttamiseksi, johon kuuluu myytävän hyödykkeen hinnanalennus tai erityinen edullisuus.
 4. Yhteistyöhön osallistuva hotelli voi alittaa sovitun hinnan ja mainostaa kampanjahyödykkeitä itsenäisesti.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Tämä poikkeuslupa korvaa 21.1.2004 annetun poikkeusluvan. Poikkeuslupa on voimassa 29.1.2009 asti.

Hakijan on ilmoitettava Kilpailuvirastolle muutoksista, joita yhteistyössä mahdollisesti tapahtuu poikkeusluvan voimassaoloaikana. Kilpailunrajoituslain 19 § 3 momentin nojalla myönnetty poikkeuslupa on peruutettavissa, mikäli poikkeusluvan ehtoja rikotaan tai olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuvat.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92, muut. 303/98) 6 §:n 1 kohta ja 19 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Majoitusmyynnin osuudet ovat laskennallisia arvioita, jotka on laskettu SOK:ssa Tilastokeskukselta saadun aineiston perusteella.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.