Enprima Oy:ssä harjoitettavaa kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä yhteistoimintaa koskeva puuttumattomuustodistus

Päivämäärä

3.12.2003

Diaarinumero

1184/67/02

Osapuolet

Enprima Oy / Fortum Power and Heat Oy / Powest Oy / BE&K International Inc.

Enprima Oy:ssä harjoitettavaa kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä yhteistoimintaa koskeva puuttumattomuustodistus[1]

Asianosaiset

Enprima Oy

Fortum Power and Heat Oy

Powest Oy

BE&K International Inc.

Asian vireilletulo

Fortum Power and Heat Oy (jäljempänä FPH), Powest Oy (jäljempänä Powest) sekä BE&K International Inc. (jäljempänä BE&K) ovat toimittaneet Kilpailuvirastoon 20.12.2002 päivätyn hakemuksen, jolla nämä pyytävät Kilpailuvirastoa myöntämään ensisijaisesti puuttumattomuustodistuksen ja toissijaisesti poikkeusluvan yhtiöiden harjoittamalle yhteistoiminnalle Enprima Oy:ssä (jäljempänä Enprima). Enpriman omistajia ovat PVO-konserniin kuuluva Powest Oy (40 % osakekannasta), Fortum-konserniin kuuluva FPH Oy (40 % osakekannasta), BE&K (10 % osakekannasta) sekä henkilöosakkaat ja yhtiön johto (10 % osakekannasta).

Hakemus

Asianosaiset hakevat kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta/poikkeuslupaa 20.12.2002 päivätystä hakemuksesta ilmenevälle järjestelylle. Kilpailuvirastolle 27.8.2003 saapuneessa hakemuksen täydennyksessä asianosaiset täsmentävät, että puuttumattomuustodistuksen/poikkeusluvan hakijana on Enprima Oy omasta ja osakkaidensa puolesta.

Mikäli Kilpailuvirasto katsoo, että edellytyksiä 19 a §:n 1 momentin mukaiselle puuttumattomuustodistuksen myöntämiselle ei ole olemassa, Enprima hakee puuttumattomuustodistuksen sijasta poikkeuslupaa kilpailunrajoituslain 19 §:n nojalla. Enprima pyytää, että myönnettävä poikkeuslupa olisi voimassa 21.12.2007 saakka.

Yritykset

Hakija on esittänyt järjestelyn osapuolista seuraavia tietoja:

Enprima Oy

Enprima tarjoaa asiakkailleen energia-alaan liittyvää engineering -osaamista. Engineering- ja konsultointipalvelut sisältävät mm. voimalaitossuunnittelua ja konsultointia, ns. Owner’s Engineering -palveluja, projektinjohtopalveluja (EPCM-palveluja) sekä perusparannuksiin liittyvää suunnittelu- ja konsultointityötä. Enprima tarjoaa myös yleistä suunnittelu- ja konsultointityötä (mm. feasibility studies, energy studies, energy masterplans, energy audits). Yhtiö on alkuvuoden 2003 aikana lisännyt tilauskantaansa edellä kuvatulla toimialalla.

Enprima toimittaa laitteita osajärjestelmiin rajoitetussa laajuudessa, mutta tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelman mukaan yhtiö ei tule tekemään voimalaitosten kokonaistoimituksia kyseisiin toimituksiin liittyvien merkittävien riskien vuoksi muilta osin kuin Fortum Engineering Oy:n vanhassa tilauskannassa olevien projektien loppuunsaattaminen edellyttää. Yhtiö ei ole hakemuksen jättämisen jälkeen tarjonnut uusia kokonaistoimitusprojekteja ja on toiminnassaan keskittynyt hoitamaan Fortum Engineering Oy:n vanhassa tilauskannassa olleiden projektien loppuunsaattamiseen. Tältä osin työn ennustetaan jatkuvan vielä muutaman vuoden ajan.

Fortum Power and Heat Oy

FPH on Fortum Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö. Fortum Oyj toimii energiaketjun kaikissa osissa tuotannosta jalostukseen, jakeluun, myyntiin ja markkinointiin sekä käyttöön ja kunnossapitoon. Fortum -konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli noin 10.4 miljardia euroa ja henkilökunnan määrä keskimäärin 14.803.

Fortum Engineering Oy

Fortum Engineering (jäljempänä FE) on FPH:n 100 % omistama tytäryhtiö. FE suunnittelee ja rakentaa biomassalla, kaasulla ja hiilellä toimivia voimalaitoksia sekä kunnostaa voimalaitoksia. FE:n liikevaihto vuonna 2001 oli n. 153 miljoonaa euroa. Enprima Oy:n omistukseen siirtyvien FE -yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 191 miljoonaa euroa.

Ennen hakijan ilmoittamaa osakekauppaa, jossa FE:n osakkeet myytiin Enprima Oy:lle, FE:stä myytiin liiketoimintaluovutuksena vesivoimalaitosten suunnitteluliiketoiminta, voimalaitosten tietojärjestelmät -suunnitteluliiketoiminta sekä voimakattiloiden suunnittelu- ja rakentamisliiketoiminta.

Empower Oy

Empower Oy:n omistajia ovat Powest Oy (65 %) ja Vattenfall (35 %), jotka käyttävät yhtiössä yhteistä määräysvaltaa. Empower Oy on Powest Oy:n ja Vattenfall Oy:n omistama palvelukonserni, joka tuottaa konsultointi-, engineering-, tietojärjestelmä, energiakauppa-, käynnissäpito-, urakointi- ja asennuspalveluja.

Empower Oy:n palveluyhtiöt (8kpl) tarjoavat energian tuotantoon, käyttöön ja hankintaan liittyviä palveluja energiayhtiöille ja energiaintensiiviselle teollisuudelle. Empower toimii Suomen lisäksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Empowerin liikevaihto vajaalta vuodelta vuonna 2001 oli 58,6 miljoonaa euroa. Empower-yhtiöiden ydinosaamista ovat sähköverkkourakointi-, voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapito sekä engineering-, konsultointi-, tietojärjestelmä- ja energiakauppapalvelut. Konsernin palveluksessa on lähes 1 550 henkilöä. Empower-yritysten liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.

Hakemuksen jättämishetkellä Empower oli eräs Enpriman osakkeenomistajista. Empower on hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti myynyt Powest Oy:lle kaikki Enprima Oy:n osakkeet.

Empower Engineering Oy

Empower Engineering Oy (jäljempänä EPE) on Empowerin 100 %:sesti omistama tytäryhtiö. EPE:n liiketoiminta käsittä voimalaitosten esi- ja perussuunnittelun, toteutussuunnittelun johtamisen ja voimalaitosten rakennuttamispalvelut. EPE myy suunnittelu- ja konsultointipalveluaan vain energiayhtiöille ja voimalaitosten rakennuttajille. EPE ei siis myy tuotteitaan laitostoimittajille, vaikka EPE:n monet kilpailijat sen sijaan saavat suurimman osan liikevaihdostaan myymällä palveluja juuri näille.

EPE:ssä oli vuonna 2001 lopussa 85 työntekijää. Keväällä 2002 tehtyjen liiketoimintakauppojen jälkeen EPE:ssä oli hakemuksen jättämishetkellä 55 työntekijää, jotka työskentelivät energia-alan engineering -tehtävissä.

Powest Oy

Powest on Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö. Pohjolan Voima Oy (jäljempänä PVO) omistaa 77 % Powestin osakkeista. Powestin toimialana on toimia sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. PVO on yksityinen energia-alan konserni, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen ensisijaisesti Suomessa ja sen lähialueilla. Powest kehittää kierrätyspolttoaineen kaasutusteknologiaa ja tuulivoimateknologian hyödyntämistä. Powest -konsernin liikevaihto tilikaudelta 2001 oli 90,15 miljoonaa euroa. Vuosi 2001 oli Powestin kolmas toimintavuosi. Toukokuussa 2001 yhtiön nimi muutettiin Empower Oy:stä Powest Oy:ksi. Powest omistaa 64,7 % Empower Oy:n osakkeista ja Vattenfall Oy 35,3 %. Powestin muita konserniyrityksiä ovat Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy, Power-IT Oy, Power-OM Oy, Empower Engineering Oy, Suomen Voimatekniikka Oy, Eesti Elektrivõrkude Ehituse As ja Ramse Consulting Oy.

Powest Oy on hakemuksen jättämisen jälkeen hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti hankkinut kaikki Empower Oy:n omistamat Enpriman osakkeet.

BE&K International Inc.

BE&K Inc. on yksityisomistuksessa oleva kansainvälinen suunnittelu- ja rakennustoimintaa harjoittava yhtiö, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa (Birmingham, Alabama). BE&K International Inc. on BE&K Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö. BE&K Inc. tuottaa suunnittelu-, rakennus-, ja huoltopalveluita prosessiteollisuudelle ja kaupallisiin kiinteistöprojekteihin. BE&K -yhtiöt ovat suunnitelleet ja rakentaneet kohteita usealle eri teollisuudenalalle, joista esimerkkeinä paperi- ja selluteollisuus, kemianteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus, terästeollisuus, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus, sementtiteollisuus, seinälevyteollisuus ja viihdeteollisuus. BE&K on erikoistunut lisäksi telekommunikaatioalan suunnittelutoimintaan, teollisiin palveluihin sekä ympäristöalaan liittyvään suunnittelutoimintaan. BE&K Inc.:lla on päätoimialueena Pohjois-Amerikka, mutta yhtiöllä on toimintaa myös Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Australiassa. BE&K Inc. työllistää yhteensä n. 11.500 henkilöä.

Hakijan esittämä selvitys

Yhteistoiminta Enprimassa

FPH:n, Powestin ja BE&K:n tarkoituksena on luoda markkinoille uusi itsenäinen energia-alalla toimiva engineering -yritys, Enprima, joka ostaa Fortum Engineering Oy:n ja Empower Engineering Oy:n osakkeet. Enpriman perustaminen ja osakkeiden osto on toteutettu yhtenä järjestelynä, jonka johdosta hakijan ilmoituksen mukaan yksikään osapuoli ei saa järjestelyssä yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa Enprimaan.

Osakkaat ovat sopineet yhteistoiminnasta Enprimassa 20.12.2002 allekirjoitetulla sopimuksella, jossa on asetettu puitteet järjestelylle. Samana päivänä on myös allekirjoitettu osakassopimus, jossa sovitaan muun muassa hallituksen nimittämisestä ja erinäisistä yksimielisyysvaatimuksista yhtiön päätöksenteossa.

Hakijan mukaan Enpriman pääasialliset asiakasryhmät ovat energia-alan yritykset, voimalaitokset, energiaintensiivinen teollisuus, laitetoimittajat, kansainväliset rahoituslaitokset sekä tietyt julkisyhteisöt. Enprimasta on tarkoitus kehittää itsenäinen markkinatoimija, joka tarjoaa engineering -palveluja Suomessa ja Virossa, Liettuassa ja Latviassa, Ruotsissa ja Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Puolassa, Tšekissä ja Venäjällä.

Hakijan mukaan Enpriman perustamisen taustalla on sekä Fortum- että PVO-konsernien päätökset luopua engineering- ja konsultointipalveluistaan. Hakijan mukaan ilman Enpriman muodostamista kumpikin konserni olisi todennäköisesti päättänyt poistua kyseisiltä engineering- ja konsultointipalvelujen markkinoilta.

Perustamalla Enprima ja ulkoistamalla sen alle sekä Fortum Engineering Oy:n että Empower Engineering Oy:n liiketoiminta luodaan hakijan mukaan uusi markkinatoimija, joka pystyy vastaamaan sekä suomalaiseen että kansainväliseen kilpailuun. Yhtiö tulee hakijan mukaan olemaan itsenäinen ja sen osakkeenomistajista riippumaton toimija, joka tarjoaa markkinahintaperusteisesti hinnoiteltuja palveluja.

Puuttumattomuustodistus/poikkeuslupahakemus on hakijan mukaan jätetty, koska hakijoista FPH ja PVO-konsernien yritykset ovat kilpailijoita keskenään energiantuotannon markkinoilla ja koska Enprima toimii osakkaiden suhteen liitännäisillä markkinoilla. Osakkaista FPH-konserni ja PVO-konserni toimivat myös Enpriman asiakkaina ja osakkailla on edustus Enpriman hallituksessa. Hakijan käsityksen mukaan järjestely ei sisällä kilpailua rajoittavia sopimusehtoja.

Hakemuksesta annetut lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi Enpriman hakemuksesta lausuntoa Enpriman osakasyritysten keskeisimmiltä kilpailijoilta ja asiakkailta. Lausunnon antoivat Energico Oy, Osmo Kaulamo Engineering Oy, Kvaerner Power Oy, Helsingin Energia Oy sekä Teollisuuden Voima Oy.

Lausunnonantajat eivät pääsääntöisesti nähneet Enprimassa tapahtuvan yhteistyön aiheuttavan kilpailuongelmia Enpriman tai tämän osakkaiden markkinoilla. Lausunnonantajien mukaan hakemuksessa esitetyt, Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta oleellisimmat seikat, pitivät paikkansa.

Lausunnonantajat lähinnä huomauttivat siitä, että Enprima ei välttämättä kykene päättämään hinnoittelustaan osakkaistaan riippumattomasti, vaan Enprima saattaa suosia emoyhtiöitään sekä hinnoittelun, toimitusehtojen että muunlaisten sopimusehtojen muodossa. Samaten lausunnoissa on huomautettu siitä, että hakemus sisältää epätarkkuuksia muun muassa kilpailijoiden markkinatietojen kuvailuissa. Lausunnoissa on epäilty, että yhteistoiminnasta koituva hyöty ei siirtyisi pääosaltaan asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailuoikeudellinen arvio

Määräysvalta

Määräysvallalla tarkoitetaan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa kohteena olevan yrityksen toimintaan ja kilpailukäyttäytymiseen. Kysymys on yhteisestä määräysvallasta, jos osakkaiden on päästävä yksimielisyyteen niiden määräysvallassa olevaa yritystä koskevista tärkeimmistä päätöksistä. Tällaisia strategisesti tärkeitä päätöksiä ovat esimerkiksi johdon nimittäminen ja talousarvion laatiminen, liiketoimintasuunnitelma sekä tapauskohtaisesti merkittävät investoinnit ja markkinakohtaiset oikeudet.

Enpriman osakeomistus jakautuu siten, että Powest Oy omistaa 40 % osakekannasta, FPH 40 %, BE&K 10 % ja henkilöosakkaat/yhtiön johto 10 %. Osakassopimuksen mukaan jokainen osakkeita omistava yritys muun muassa nimeää yhden hallituksen jäsenistä. Hakijan ilmoituksen mukaan osakkaiden välillä ei ole osakassopimuksen ohella sellaisia sopimuksia tai muita yhteisiä intressejä, jotka voisivat johtaa yhteisen määräysvallan syntymiseen yhtiössä.

Kilpailuvirasto katsoo, että Enprimassa ei annettujen tietojen perusteella yhdellekään osakkeenomistajalle muodostu yksinomaista taikka osakkaille yhteistä määräysvaltaa. Näin ollen yhteistyöjärjestelyä ei tule arvioida kilpailunrajoituslain 3 a -luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten nojalla vaan arviointi perustetaan kilpailunrajoituslain toisen luvun kilpailunrajoituksia koskeviin säännöksiin.

Markkinat

Hakija on esittänyt, että Enprima tulee toimimaan energia-alan engineering- ja konsultointimarkkinoilla. Energia-alalla hakija tarkoittaa teollisuuden energiantuotantoa, sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantoa, ydinvoimaa, tavallista lauhdevoimaa, vesi- ja tuulivoimaa sekä muita energiantuotantotapoja. Hakijan mukaan energia-alan engineering ja -konsultointimarkkinoilla on kyse saman asiantuntemuksen myynnistä eri tilanteissa ja eri tyyppisille asiakkaille. Hakija katsoo, että tuotemarkkinoita ei voida siten jaotella kapeampiin erillisiin markkinoihin, vaan termejä engineering ja konsultointi käytetään yhdessä kuvaamaan toiminnan kokonaisalaa. Myöskään voimalaitossuunnittelua ei voida hakijan mukaan pilkkoa erillisiksi kokonaisuuksiksi tai erottaa muusta engineering- ja konsultointityöstä. Engineering- ja konsultointipalveluita on mahdollista tarjota kokonaistoimituksina ja osatoimituksina.

Hakijan antaman selvityksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat engineering- ja konsultointipalveluiden suhteen kansainväliset. Tätä näkemystä puoltaa hakijan mukaan muun muassa se, että Enpriman toiminnasta noin 2/3 tulee suuntautumaan Suomen ja Viron ulkopuolelle. Hakijan mukaan ulkomaisilla yrityksillä ei ole mitään estettä tulla Suomen engineering -markkinoille. Vastaavasti asiakkailla on hakijan mukaan mahdollisuus ostaa palveluja myös ulkomailta.

Hakija on ilmoittanut, että vaikka asiassa relevantit markkinat määriteltäisiin suppeimmalla mahdollisella tavalla kansallisiksi, yhdistettävien engineering- ja konsultointitoimintojen markkinaosuus olisi hakemuksen jättämishetkellä ollut alle 30 %.

Kilpailuvirasto katsoo, että relevanttien tuote- ja maantieteellisten markkinoiden tarkka määrittely ei ole asiassa annettavan ratkaisun kannalta tarpeellinen.

Lainsäädäntö

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 momentin mukaan samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Lain 6 §:n 2 momentti kieltää tuotannon rajoittamisen, markkinoiden tai hankintalähteiden jakamisen, ellei toiminta ole välttämätöntä tuotannon tai jakelun tehostamiseksi taikka teknisen tai taloudellisen kehityksen edistämiseksi eikä hyöty pääosaltaan tule asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta antaa päätöksen, jonka mukaan hakijan sopimus, päätös tai menettelytapa ei annettujen tietojen perusteella kuulu 4–6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin (puuttumattomuustodistus).

Arvioitaessa sitä, kuuluuko elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymän sopimus, päätös tai muu rinnastettava menettely kilpailunrajoituslain 6 §:n kiellon piiriin, on 6 §:ssä asetettu kielto tulkittava mainitun lain 1 §:ssä kuvatun kilpailunrajoituslain tarkoituksen näkökulmasta. Kilpailunrajoituslain tarkoituksena on lainkohdan mukaan terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Kilpailunrajoituslain 6 § 1 kohdassa säädetty kielto koskee keskeisimmillään hinnoitteluun liittyvää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai josta seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy. Tämä tulkinta on myös samansuuntainen Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa.

Vakiintuneen käytännön mukaan kilpailevien elinkeinonharjoittajien välinen yhteistyö, jolla on vaikutusta asiakkaalta perittävien hintojen määräytymiseen, on pääsääntöisesti sellaisenaan katsottava kuuluvan 6 § 1 kohdassa säädetyn kiellon piiriin. Tämä koskee muun muassa tilanteita, jossa kilpailevat elinkeinonharjoittajat siirtävät toimintojaan perustettavalle yhteisyritykselle ja poistuvat itse näitä toimintoja koskevilta markkinoilta. Tyypillisimmin tämänlaisessa yhteisyrityksessä on sen omistajayhtiöiden edustus hallituksessa, jolloin yhteisyrityksen päätöksentekoon vaikuttavat omistajayhtiöiden intressit.

Edellä mainitusta ei kuitenkaan voi tehdä päätelmää, jonka mukaan kilpailevien elinkeinonharjoittajien yhdessä omistama yritys, joka harjoittaa esimerkiksi itsenäistä myynti- ja ostotoimintaa, johtaisi poikkeuksetta kilpailunrajoituslain 6 § 1 kohdan kieltämään hintayhteistyöhön. Kilpailuvirasto on katsonut muun muassa tapauksissa Suomen Nettirahastot Oy[2] ja internetin yhdysliikennepisteiden ylläpitö[3], että kilpailevien elinkeinonharjoittajien omistamassa yhteisyrityksessä ei olisi kysymys lain 6 § 1 kohdan kieltämästä yhteistyöstä. Toisaalta muun muassa TV:n katsojamittauksia koskevassa yhteistyössä[4], Isoworks Oy[5]:ssä ja Certall Finland Oy:ssä tehtävässä yhtiön osakkaiden välisessä yhteistyössä[6] oli kysymys kilpailevien elinkeinonharjoittajien yhteisyrityksistä, jotka olivat 6 § 1 kohdan kiellon vastaisia, mutta joille kilpailunrajoituslain 19 § nojalla Kilpailuvirasto myönsi poikkeusluvan.

Euroopan yhteisön komissio ja tuomioistuimet ovat soveltaneet yhteisön kilpailuoikeutta vastaavalla tavalla. Yhteisyritysten on katsottu sekä kuuluvan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81(1) artiklan soveltamisalaan että jäävän sen soveltamisalan ulkopuolelle. Arvioitaessa yhteisyrityksen suhdetta 81(1) säädettyyn kieltoon on yhtenä keskeisistä kriteereistä pidetty sitä, estääkö tai vähentääkö kilpailevien elinkeinonharjoittajien yhteisyritystä koskeva järjestely kilpailua, jota esiintyisi, mikäli kyseiseen järjestelyyn ei olisi ryhdytty.[7]

Enprimassa tapahtuvan yhteistyön kilpailunrajoitukset

Tapauksessa on arvioitava, onko hakemuksessa kuvattu yhteistyö kilpailunrajoituslain 6 §:ssä määriteltyä kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä.

Järjestelyn myötä Fortum- ja PVO-konsernit luopuvat pysyvästi energia-alan engineering- ja konsultointipalveluihin liittyvästä toimialasta, mutta ovat tytäryhtiöidensä kautta vähemmistöosakkaina mukana perustamassa yritystä, joka toimii itsenäisesti mainitulla toimialalla.

Enpriman osakkeenomistajat FPH (kuulumalla Fortum-konserniin), Powest (kuulumalla PVO-konserniin) ja BE&K ovat kilpailevia yrityksiä, jotka toimivat useilla samoilla energia-alan markkinoilla. Näin ollen hakemuksen kohteena olevaa Enprimassa tapahtuvaa toimintaa on pidettävä 6 §:n tarkoittamana samalla tuotantoportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien välisenä yhteistyönä. Kilpailunrajoituslain 6 § kieltää yhteistyön tapauksissa, joissa määrätään hintoja, rajoitetaan tuotantoa taikka jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä.

Enpriman toiminnan arvioinnissa Kilpailuvirasto pitää merkityksellisimpänä kahta seikkaa. Ensimmäiseksi on tarkasteltava, rajoittaako Enpriman muodostaminen kilpailua, jota olisi olemassa, mikäli Fortum- ja PVO-konsernit eivät olisi siirtäneet engineering- ja konsultointitoimintojaan Enprimaan. Toiseksi on arvioitava, onko Enpriman osakkeenomistajilla FPH:lla, Powestilla ja BE&K:lla mahdollisuus Enpriman hallituksessa toimimisen kautta tai muutoin vaikuttaa Enpriman hinnoitteluun taikka muulla tavalla yhdenmukaistaa kilpailukäyttäytymistään.

Hakijan antamien tietojen mukaan FPH oli tehnyt päätöksen luopua energia-alan engineering- ja konsultointitoiminnoistaan jo vuonna 1999. Samaten hakijan mukaan engineering-toiminta ei kuulunut PVO-konserniin kuuluvan Empower Engineering Oy:n varsinaiseen ydinliiketoimintaan, ja PVO-konserni pyrkikin omistuksensa pienentämiseen energia-alan engineering- ja konsultointipalveluihin liittyvällä toimialalla.

Hakijan selvityksen mukaan Enpriman muodostamisen kautta FPH ja Powest pystyvät yhdistämään energia-alan engineering- ja konsultointitoimintonsa siten, että Enprimasta muodostuu merkittävä kilpailija näiden palvelujen tarjonnassa sekä Suomessa että Euroopassa. Toisaalta, mikäli Enprimaa ei olisi muodostettu, kumpikin konserni olisi todennäköisesti päättänyt poistua kyseisiltä engineering- ja konsultointipalvelujen markkinoilta. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, että hakijan antamien tietojen perusteella Enpriman muodostaminen ei mainituista syistä johtuen rajoita kilpailua, jota olisi olemassa, mikäli Fortum- ja PVO-konsernit eivät olisi yhdistäneet engineering- ja konsultointipalveluja koskevia toimintojaan.

Enpriman hakemuksessa annetuissa lausunnoissa esitetään epäilyitä siitä, että Enprima ei pystyisi hinnoittelemaan palvelujaan osakkaiden intresseistä riippumattomasti, ja yhtiö siten suosisi osakkaitaan palveluidentarjonnassa. Powest, FPH, BE&K sekä Enprima ovat todenneet hakemuksessaan, että Enprima hinnoittelee palvelunsa yhtäläisesti sekä Enpriman osakkaille että muille asiakkaille. Kun lisäksi otetaan huomioon, että hakijan antamien tietojen mukaan Enpriman osuus Suomessa tarjottavista energia-alan konsultointi- ja engineeringpalveluista ei ole merkittävän suuri eikä esille ole tullut muita seikkoja, joiden perusteella Enprimalla olisi katsottava olevan merkittävästi hinnoitteluvoimaa markkinoilla, Kilpailuvirasto katsoo, että Enpriman osakkeenomistajat eivät Enpriman hallitusyhteistyön kautta kykene vaikuttamaan kilpailunrajoituslain 6 § 1 kohdan kieltämällä tavalla Enpriman hinnoitteluun. Hakijan antaman selvityksen perusteella Kilpailuvirasto myös katsoo, että Enprima -yhteistyöllä ei ole vaikutusta omistajakonserniensa päätoimialoilla tapahtuvaan kilpailuun tai hinnoitteluun.

Ratkaisu

Hakijalle myönnetään puuttumattomuustodistus, koska ilmoitettu järjestely ei annettujen tietojen perusteella ole kilpailunrajoituslain 4–6 §:n vastainen.

Kilpailuvirasto voi tarvittaessa tämän päätöksen estämättä arvioida hakijoiden yhteistoimintaa kilpailunrajoituslain 7 §:n tai 9 §:n perusteella.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista 6 § ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Päätöksestä on poistettu liikesalaisuutena pidettävät tiedot.

[2] Puuttumattomuustodistus Suomen Nettirahastot Oy:lle 20.9.2000, Dnro 622/67/2000.

[3] Puuttumattomuustodistus internetin yhdysliikennepisteiden ylläpitoon 19.6.2002, Dnro 1004/67/2001.

[4] Poikkeuslupa TV:n katsojamittauksissa toteutettavalle yhteistoiminnalle 3.4.2003, Dnro 811/67/2000.

[5] Isoworks Oy:n poikkeuslupa 16.9.2002, Dnro 1225/67/2001.

[6] Poikkeuslupa Certall Finland Oy:ssä tehtävälle yhtiön osakkaiden väliselle yhteistyölle 19.5.2000, Dnro 405/67/1999.

[7] Elopak/Metal Box-Odin, EYVL 1990 L209/17; Cégétel, EYVL 1999 L218/14; European Night Services, yhdistetyt asiat T-374/94, T-375–94, T-384/94 ja T-388/94.