Isoworks oy:n puuttumattomuustodistus ja poikkeuslupahakemus

Päivämäärä

16.9.2002

Diaarinumero

1225/67/2001

Osapuolet

Isoworks Oy / Sonera Systems Oy / ICL Invia Oyj

Asianosaiset

Isoworks Oy

Sonera Systems Oy

ICL Invia Oyj

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastoon on 21.12.2001 saapunut hakemus, jossa Isoworks Oy (Isoworks) hakee puuttumattomuustodistusta tai toissijaisesti poikkeuslupaa järjestelylle, jossa Isoworks alkaisi tarjota televerkkojen- ja tietotekniikan huoltopalveluja pk-sektorin yrityksille ja elektroniikkatoimittajille. Hakija on toimittanut virastoon lisäselvityksen, joka on saapunut 23.8.2002.

Hakemuksen vireilletuloa edeltäneet tapahtumat

Sonera Systems Oy (Sonera) ja ICL Data Oy (ICL) ovat yhdessä perustaneet Isoworks Oy:n, joka on merkitty kaupparekisteriin 1.10.1999. ICL Data Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Fujitsu-konserniin. Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja muun sähköteollisuuden harjoittaminen, tällaisten tuotteiden kauppa sekä muun tähän liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen.

Isoworksin toiminnalle on haettu poikkeuslupaa 29.10.1999 Kilpailuvirastoon saapuneella hakemuksella. Kilpailuvirasto on 3.4.2000 myöntänyt Isoworksille 3.4.2005 asti voimassa olevan poikkeusluvan harjoittaa hakemuksessa kuvattua liiketoimintaa. Yhtiö on ennen nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen vireilletuloa ehtinyt toimia noin kaksi vuotta.

Selostus asiasta ja hakijan esittämä selvitys

Kilpailuviraston 3.4.2000 myöntämä poikkeuslupa sallii Isoworksin harjoittaa liiketoimintaa ns. epäitsenäisenä yrityksenä, jonka liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan emoyhtiöille suoritetuista palveluista. Isoworksille myönnetty poikkeuslupa ei salli yhtiön toimia itsenäisesti tarjoten palveluja asiakkaille, jotka eivät ole sopimussuhteessa emoyhtiöiden kanssa.

Isoworks on vuoden 2002 alusta tarjonnut tele- ja tietotekniikka-alan asennus-, ylläpito- ja lähitukipalveluita maanlaajuisesti paitsi omistajiensa Soneran ja Fujitsun asiakkaille, myös omille pk-sektorin asiakkailleen. Nyt vireillä oleva hakemus koskee tätä itsenäistä asiakaspalvelua.

Hakijan mukaan uudelleenjärjestelyn tavoitteena on huolehtia siitä, että Isoworksin tällä hetkellä tuottamien ja emoyhtiöiden myymien palvelujen kilpailukyky markkinoilla säilyy. Hakijan mukaan toiminnan laajentaminen on välttämätöntä, koska Isoworksin tuotantovolyymin kehitys ei ole ollut suunnitelmien mukainen.

Hakijan mukaan Isoworksin toiminnan muutoksella voidaan turvata jo aikaisemmin poikkeusluvan saaneen toiminnan jatkuminen sekä luoda kuluttajille välittyviä hyötyjä myös uuden toiminnan osalta. Isoworks on vuoden 2001 loppuun asti tarjonnut palveluitaan ainoastaan Soneralle ja Fujitsulle. Emoyhtiöiltä tulleet työmäärät ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti yhtiön perustamisen jälkeen, ja ennusteiden mukaan ne tulevat myös jatkossa putoamaan. Isoworksin tuotantovolyymin kehitys ei ole ollut suunnitelmien mukainen ja yhtiössä on jouduttu vähentämään henkilökuntaa. Markkinoille säilyminen ja maanlaajuisten huoltopalveluiden tarjoaminen edellyttää hakijan mukaan riittävää tuotantovolyymia. Isoworks pyrkii korvaamaan pudonneita työmääriä laajentamalla palveluitaan pk-sektorille ja elektroniikkatoimittajille. Mikäli laskenutta työmäärää ei saataisi korvattua, vaarana olisi Isoworksin toiminnan loppuminen kannattamattomilla paikkakunnilla.

Toiseksi toiminnan laajentamisella pyritään tarjoamaan hyötyjä myös uusien toimintojen osalta. Uudelleenjärjestelyn avulla Isoworks voi itse tarjota palveluita myös pienemmille asiakkaille ja elektroniikkatoimittajille. Aikaisemmin palveluja ei tälle asiakasryhmälle ollut tarjolla.

Hakijan mukaan maan kattavan palveluverkoston ylläpito vaatii riittävän volyymin. Tätä kautta saavutetaan mm. varaosien hankintaan, henkilöstön osaamiseen ja kouluttamiseen sekä logistiikkaan liittyviä etuja, mikä takaa kustannustehokkaan toiminnan. Riittävä volyymi takaa myös kilpailukykyiset ja tasalaatuiset palvelut.

Hakijan mukaan toiminnan uudelleenjärjestely tullaan toteuttamaan pääasiassa olemassa olevin rakentein. Isoworks perustaa kuitenkin liiketoiminnan tueksi myynti-, laskutus-, markkinointi- ja myyntireskontratoiminnot sekä asiakaspalvelukeskuksen ja erillisen sopimushallinnon. Soneralle ja Fujitsulle tarjottavien palvelujen osalta uudelleenjärjestelyllä ei ole vaikutuksia.

Kilpailijoiden lausumat

Kilpailuvirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon markkinoilla toimivilta Isoworksin kilpailijoilta, joista merkittävimmät ovat Nokia Oyj, Elisa Communications Oyj, Song Networks Oy, Finnet-liitto, Oy L M Ericsson Ab, Siemens Oy, Oy IBM Ab ja Hewlett-Packard Oy.

Nokia ja Hewlett-Packard eivät vastusta poikkeusluvan myöntämistä. Song Networks, Finnet-liitto, Ericsson sekä Siemens eivät ole antaneet lausuntoa.

Elisa Communications Oyj (Elisa) on lausumassaan katsonut yhteistyön mahdollisesti aiheuttavan kilpailuongelmia, mikäli Isoworksin markkina-asema muodostuu niin vahvaksi, että muiden toimijoiden käyttämän alihankintaverkoston toimintakyky heikkenisi. Näin saattaa Elisan mukaan käydä paikkakunnilla, jossa kysyntä ei riitä usean toimijan olemassa oloon, ja näin ollen Isoworks voi vahvojen taustayhtiöiden kautta saavuttaa kilpailuetua.

IBM on lausumassaan katsonut, että hakemusta ei tulisi käsitellä kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaisena puuttumattomuustodistus- tai poikkeuslupahakemuksena, vaan yhteisyritystä tulisi arvioida yrityskauppaa koskevien säännösten mukaan. IBM:n mukaan Isoworks on toiminnallisesti itsenäinen yhteisyritys, joka hoitaa pysyvästi kaikkia itsenäiselle yritykselle kuuluvia tehtäviä. Yrityksellä on toimiva johto ja huomattavat resurssit.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Euroopan Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan asetusta yrityskeskittymien valvonnasta sovelletaan keskittymiin, joihin osallisten yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 5.000 miljoonaa euroa ja vähintään kahden siihen osallistuvan yrityksen yhteisön alueelta kertyvä liikevaihto on yli 250 miljoonaa euroa. Lisäksi edellytetään, että jokaisen keskittymään osallistuvan yrityksen omasta yhteisön alueelta kertyneestä kokonaisliikevaihdosta yli kaksi kolmasosaa ei ole kertynyt yhdestä ja samasta jäsenvaltiosta.

Soneran liikevaihto on vuonna 2001 ollut 2,187 miljardia euroa ja Fujitsun n. 40 miljardia euroa. Liikevaihto ei myöskään ole keskittynyt yhteen jäsenvaltioon, joten sulautuma-asetusta voidaan Kilpailuviraston käsityksen mukaan järjestelyyn soveltaa. Ilmoitusvelvollisuus riippuu kuitenkin myös perustettavan yhteisyrityksen itsenäisestä asemasta markkinoilla. Komissio on julkaissut sulautuma-asetukseen liittyvän tiedonannon itsenäisen yrityksen käsitteestä (Komission tiedonanto kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavien yhteisyrityksen käsitteestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan). Tiedonannossa on tiettyjä ns. epäitsenäisiä yhteisyrityksiä rajattu pois ilmoitusvelvollisuuden piiristä.

Kilpailuvirastolla ei ole toimivaltaa tutkia sulautuma-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia yrityskauppoja, vaan toimivalta on Euroopan Komissiolla. Kilpailuvirasto ei ota tällä päätöksellä kantaa siihen, täyttääkö Isoworksin toiminta itsenäisen yrityksen tunnusmerkistön. Kilpailuvirasto tutkii hakemuksen kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaisena puuttumattomuustodistus- tai poikkeuslupahakemuksena. Kilpailuviraston päätöksellä ei ole merkitystä mahdolliseen Euroopan komissiossa käsiteltävään yrityskauppaprosessiin.

Kilpailuvirasto on 3.4.2000 antamassaan päätöksessä katsonut, että yhteistoiminnasta Soneran ja Fujitsun välillä tele- ja tietotekniikan huoltopalvelujen markkinoilla muodostuu merkittäviä tehokkuusetuja ja hyödyt tulevat pääosin kuluttajille. Nyt käsiteltävänä oleva hakemus voidaan rajoittaa sen tutkimiseen, miten toiminnan laajentaminen sellaiseen asiakasryhmään, joka ei ole sopimussuhteessa emoyhtiöiden kanssa, vaikuttaa Isoworksin toimintaa tehostavasti ja miten mahdolliset tehokkuusedut kanavoituvat kuluttajille.

Kilpailuvirasto on päätöksessä 3.4.2000 katsonut myös Isoworksin olevan kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettu samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, jonka puitteissa harjoitettavaan yhteistyöhön liittyy kyseisen säädöksen vastaista hinnoitteluyhteistyötä. Hakija ei ole uudessa hakemuksessaan esittänyt selvitystä olosuhteiden muutoksesta. Kilpailuvirasto katsoo aikaisemman päätöksensä mukaisesti, että järjestelylle ei voida myöntää haettua puuttumattomuustodistusta, vaan toiminta edellyttää kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa.

Relevantit tuote- ja maantieteelliset markkinat

Kilpailuvirasto on 3.4.2000 antamassaan päätöksessä määritellyt relevantit tuotemarkkinat tietotekniikkalaitteiden, telepäätelaitteiden ja televerkkojen huolto- ja ylläpitopalvelujen markkinoiksi. Kilpailuvirasto pitää aikaisempaa määritelmää edelleen sopivana. Isoworksin toiminnassa ei saadun selvityksen perusteella ole tapahtunut toimialan osalta muutoksia. Myöskään maantieteellisiin markkinoihin ei viraston käsityksen mukaan ole tapahtunut muutoksia 3.4.2000 annetun päätöksen jälkeen.

Hakija on selvityksessään ilmoittanut Isoworksin ulkopuolisille asiakkaille tarjoamien palvelujen koostuvan huoltosopimuspalvelusta, lähiapupalvelusta, ohjelmistojen palautuspalvelusta sekä kartoituspalvelusta. Huoltosopimuspalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kanssa sovittavaa tietoteknisten laitteiden viankorjausta. Lähiapupalvelu koskee asiakkaiden työasemien käyttöjärjestelmiä. Ohjelmistojen palautuspalvelu sisältää työasemakohtaisesti standardiohjelmien ja mahdollisten varmuuskopioiden palautuksen alkuperäiseen kuntoon laitevian jälkeen. Palvelimen ohjelmistojen palautuspalvelu sisältää palvelimen käyttöjärjestelmän ja varmuuskopioiden palauttamisen. Kartoituspalvelu liittyy laite- tai ohjelmistoympäristön kartoitukseen.

Kilpailuvirasto katsoo, että tapauksen relevantit markkinat ovat kansalliset tietotekniikkalaitteiden, telepäätelaitteiden ja televerkkojen huolto- ja ylläpitopalvelujen markkinat.

Toiminnan laajentamisen tehokkuusedut

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai niiden yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeen jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailuvirasto on aikaisemmassa päätöksessään katsonut Isoworksin toiminnasta seuraavan kuluttajille kohdistuvia tehokkuusetuja. Tältä osin olosuhteet eivät selvitysten perusteella ole muuttuneet. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tehokkuusperusteiden arviointi keskitetään toiminnan laajentamisesta aiheutuviin vaikutuksiin.

Isoworks on vuonna 1999 poikkeuslupaa hakiessaan ilmoittanut, että se ei tule toimimaan markkinoilla itsenäisenä palvelujen tuottajana tai tarjoajana vaan pelkästään osakkaidensa alihankkijana. Toiminta ei ole kuitenkaan käynnistynyt arvioidussa laajuudessa, ja liikevaihtotavoitteista on jääty huomattavasti. Hakijan mukaan uudella toiminnalla pyritään korvaamaan emoyhtiöiltä tulleiden työmäärien lasku. Ilman toiminnan laajentamista Isoworks ei pysty toimimaan kustannustehokkaasti säilyttäen nykyisen maantieteellisen kattavuuden. Jo nyt Isoworks on joutunut lopettamaan toimipisteitä heikosti kannattavilta paikkakunnilta, jotka ovat pääsääntöisesti sijainneet haja-asutusalueilla, ja joissa Isoworks on ollut ainoa palveluntarjoaja. Hakija on arvioinut pk-sektorille ja elektroniikkatoimittajille suuntautuvan itsenäisen liiketoiminnan lisäävän Isoworksin liikevaihtoa liitännäisvaikutuksineen n. 10–15 prosentilla. Hakijan mukaan liikevaihdon kasvu riittäisi turvaamaan yhtiön toiminnan pysyvyyden ja maantieteellisen kattavuuden.

Kilpailuvirasto katsoo, että Isoworksin liiketoiminnan laajentamisella ei ole olennaisia vaikutuksia tehokkuusetuihin verrattuna Isoworksin aikaisempaan toimintaan. Mahdollisesti tehokkuus voi lisääntyä, koska huoltopalvelut ovat laajentamisen myötä paremmin loppuasiakkaiden saatavilla. Lähinnä kyse on kuitenkin yhteistyöstä jo aikaisempien seuranneiden tehokkuusetujen turvaamisesta myös tulevaisuudessa.

Tehokkuusetujen siirtyminen kuluttajille

Kilpailuvirasto on päätöksessään 3.4.2000 katsonut, että olennainen edellytys tehokkuusetujen välittymisestä asiakkaille on, että hintayhteistyö ei kata loppuasiakkailta perittäviä hintoja. Hintayhteistyön laajentuminen loppuasiakkailta perittäviin hintoihin ei kuitenkaan olennaisesti muuta yhteistyön kilpailuvaikutuksia, koska ei ole uskottavaa että Sonera ja Fujitsu kilpailisivat keskenään markkinoilla, joilla ne ovat sitoutuneet ostamaan tarvitsemansa palvelut yhteisyritykseltä.

Kilpailuvirasto on poikkeusluvassaan katsonut, että tehokkuusedut välittyvät asiakkaille, koska Sonera ja Fujitsu joutuvat markkinoilla kilpailemaan muiden vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Edelleen päätöksessä todetaan, että yhteistyön hyödyt todennäköisesti kanavoituvat asiakkaille siksi, että Isoworksin markkinaosuus ei anna mahdollisuuksia hintojen nostamiseen ja markkinavoiman hyväksikäyttöön. Isoworksin toiminnan laajentumista tukkumarkkinoilta vähittäismarkkinoille ei olekaan valtakunnallisella tasolla pidettävä vähittäismarkkinoiden kilpailua rajoittavana vaan pikemminkin lisäävänä. Näin siksi, että yhteistoiminnan laajentamisen myötä vähittäismarkkinoille tulee uusi palveluntarjoaja.

Alueellisesti Isoworksin markkinavoima saattaa kuitenkin vaihdella. Isoworksin kilpailijoista Elisa on katsonut, että Isoworks saattaa vahvan markkina-asemansa sekä emoyhtiöiden asiakkailta tulevan liikevaihdon avulla heikentää olennaisesti muiden huoltopalveluja tarjoavien kilpailijoiden toimintakykyä. Poikkeusluvan myöntäminen ei kuitenkaan estä Kilpailuvirastoa puuttumasta Isoworksin toimintaan kilpailunrajoituslain 7 §:n nojalla, mikäli Isoworks käyttää mahdollista alueellista määräävää markkina-asemaansa väärin.

Kilpailuviraston ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 momenttia ei sovelleta Isoworksin toimintaan, jossa yhtiö tarjoaa suomalaisille pk-sektorin asiakkaille tai elektroniikkatoimittajille tietotekniikkalaitteiden, telepäätelaitteiden tai televerkkojen huolto- tai ylläpitopalveluita.

Lupa on voimassa 3.4.2005 saakka. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on sama kuin 3.4.2000 myönnetyllä poikkeusluvalla.

Sovelletut säännokset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.