Poikkeuslupa sähkön osto- ja myyntiyhteistyölle Kymppivoima Oy:ssä

Päivämäärä

25.8.2000

Diaarinumero

159/67/2000 ja 593/67/2000

Osapuolet

Kymppivoima Oy

Hakija

Kymppivoima Oy

Hakemus ja lisäselvitykset

Kymppivoima Oy on 24.3.2000 päivätyllä kirjeellä (Dnro 159/67/2000) hakenut poikkeuslupaa hintayhteistyölle sähkön kampanjamyynnissä 28.2.2005 saakka ja 28.4.2000 päivätyllä hakemuksella (Dnro 593/67/2000) poikkeuslupaa sähkön osto- ja myyntiyhteistyölle. Tällä päätöksellä ratkaistaan molemmat poikkeuslupahakemukset.

Poikkeuslupahakemuksessa kuvattuun yhteistyöhön osallistuvat Kymppivoima Oy:n piirissä hakijan lisäksi sen neljä osakasyhtiötä Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö (omistusosuus Kymppivoima Oy:stä 21,1%), Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (21,5%), Savon Voima Oyj (30,9%) sekä Suur-Savon Sähkö Oy (26,5%). Tässä päätöksessä Kymppivoima-yhtiöillä tarkoitetaan Kymppivoima Oy:tä ja sen edellä lueteltuja osakasyhtiöitä.

Kymppivoima Oy

Kymppivoima Oy perustettiin vuonna 1993 huolehtimaan osakkaidensa tukkusähkön hankinnasta. Kymppivoima Oy:n osakkaita oli perustamisvaiheessa kymmenen, mutta alkuperäisistä osakkaista Jyllinkosken Sähkö Oy, Lounais-Suomen Sähkö Oy, Hämeen Sähkö Oy, Revon Sähkö Oy, Keski-Suomen Valo Oy sekä Kainuun Valo Oy ovat sittemmin omistusjärjestelyiden vuoksi luopuneet osakkuudestaan. Kilpailuvirasto on myöntänyt Kymppivoima Oy:lle 3.4.1996 (Dnro 1060/67/95) poikkeusluvan sen osakkaiden yhteistoiminnalle sähkönhankinnassa sekä tilapäis- ja sähköpörssikaupassa 31.12.2000 saakka. Vuodesta 1998 lähtien Kymppivoiman toiminta on laajentunut riskienhallintaan sekä sähkön pien- ja suurasiakasmyyntiin ja yhteismarkkinointiin.

Yhteistyön luonne

Kymppivoima Oy:lle 3.4.1996 myönnetty poikkeuslupa

Kilpailuvirasto myönsi 3.4.1996 (Dnro 1060/67/95) poikkeusluvan Kymppivoima Oy:n osakkaiden osto- ja myyntiyhteistyölle. Lupa käsittää Kymppivoima Oy:n osakkaiden hintayhteistyön sähkönhankinnassa sekä tilapäis- ja sähköpörssikaupassa. Luvassa määritelty hintayhteistyö sähkönhankinnassa koskee sähkön yhteisostoja kotimaisilta sähköntuottajilta, mahdollisuutta hankkia sähköä investoimalla voimalaitoksiin sekä sähkön tuontia. Lupa koski myös hintayhteistyötä tilapäis- ja sähköpörssikaupassa, jolla Kymppivoima joko myy pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla hankkimansa sähkön ylijäämäosat tai tarvittaessa täydentää ostojaan.

Hankkimansa tehokkuussäästöt Kymppivoima Oy siirtää osakkailleen myymällä niille sähköä omakustannushintaan. Kymppivoima Oy:n osakkaat ovat toistensa kilpailijoita ja toimivat itsenäisinä elinkeinonharjoittajina sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoilla. Yhteistyö ei rajoita osakkaiden toimintaa markkinoilla. Osakkaat eivät ole nimenomaisesti sitoutuneet ostamaan sähköä pelkästään Kymppivoima Oy:n kautta, eikä järjestelyllä ole jaettu niiden välisiä markkinoita. Poikkeusluvan myöntämishetkellä Kymppivoima Oy:n osakkaita oli yhdeksän, joista luvan voimassaoloaikana viisi on luopunut yhteistyöstä. Tämän myötä myös Kymppivoima-yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus sähkön tukku- ja vähittäismyyntimarkkinoilla on laskenut. Poikkeusluvan voimassaolo lakkaa 31.12.2000.

Sähkön osto- ja myyntiyhteistyötä koskevan poikkeusluvan uusiminen

Kymppivoima Oy hakee osakkaiden sen piirissä harjoittamalle sähkön oston ja myynnin hintayhteistyölle myönnetyn poikkeusluvan uudistamista sen voimassaolon päättyessä 31.12.2000.

Poikkeuslupahakemuksen mukaan Kymppivoima Oy:n toimialana on tuottaa, ostaa ja siirtää Suomesta ja ulkomailta sähköä ja lämpöenergiaa sekä myydä niitä ensisijaisesti osakkeenomistajille. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa energia-alaan liittyvää konsultointia sekä sähkötarvikkeiden, -laitteiden ja -järjestelmien kauppaa. [ ][1]. Kymppivoima Oy käy edellä mainittujen yritysten lisäksi kauppaa muiden tuottajien sekä Nordpoolin kanssa ja toimii myös sähkökauppaan liittyvillä johdannaismarkkinoilla.

Kymppivoima Oy omistaa 2,1% Pohjolan Voima Oy:n osakkeista sekä osuuden kuluvana vuonna käyttöön otettavasta Tampereen kaupungin sähkölaitoksen voimalaitoksesta. [ ][2]. Kymppivoima Oy on [ ][3] avoin toimittaja sekä tasevastaava ja tuottaa niille riskienhallinta-, johdannaiskauppa-, markkinointi- ja muita sähkön myynti- ja ostoliiketoimintaan liittyviä palveluja. Kymppivoima Oy on myös 1.9.1998 lähtien alkanut myydä sähköä loppukäyttäjille eri pituisilla sopimuksilla.

Kymppivoima Oy hakee jatkoa poikkeusluvalle, joka oikeuttaa sen osakkaat harjoittamaan hintayhteistyötä sähkön hankinnassa Kymppivoima Oy:n piirissä. Lisäksi Kymppivoima Oy hakee poikkeuslupaa entistä laajempaan sähkön myynnin hintayhteistyöhön, joka käsittää vuoden 2000 lopussa päättyvän poikkeusluvan määrittelemän sähkön tilapäis- ja sähköpörssikaupan lisäksi myös hintayhteistyön Kymppivoima Oy:n suur- ja pienasiakkaille kohdistamalle itsenäiselle sähkön vähittäismyynnille.

Kampanjamyynti

Kymppivoima Oy hakee poikkeuslupaa myös hintayhteistyölle Kymppivoima-yhtiöiden sähkön kampanjamyynnissä. Hakemuksen (Dnro 159/67/2000) mukaan Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Savon Voima Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy ja Kymppivoima Oy aloittavat yhteisen sähkön kampanjamyynnin. Yhteistyön tarkoituksena on luoda siihen osallistuvien yhtiöiden käyttöön ”Kymppivoima-brandi”, yhteinen sähkötuotenimi ja -merkki. Kymppivoimatuotteilla tulee kampanjamyynnissä olemaan yhteiset myyntihinnat sekä yhteinen alueellinen tai valtakunnallinen markkinointi ja mahdollisesti myös yhteinen sähkönhankinta.

Hakemuksen mukaan yhtiöt tulevat markkinoimaan yhteistä kampanjatuotetta, jota tullaan myymään esimerkiksi ”Koti 10” ja ”Tila 10” -nimikkeillä pienkuluttajille ja ”Profit 10” -nimikkeellä suurille loppukuluttajille. Tarjottavalla tuotteella on yhtenäiset hinnat ja toimitusehdot. Kampanjahinnat ovat joko kiinteät tai sitten hinnoilla on kiinteä marginaali suhteessa sähköpörssissä noteerattaviin hintoihin. Kampanjasopimus velvoittaa järjestelyyn osallistuvaa yhtiötä antamaan kampanjatuotteen ostajalle tarjouskampanjan mainonnassa määritellyt edut. Jokainen yhtiö vastaa omasta kampanjatuotteiden myyntiin liittyvästä sähkönhankinnastaan. Kymppivoima-tuotteiden myyntiin tarvittava sähkö voidaan hankkia myös yhtenäisin ehdoin.

Kymppivoima-tuotteet on tarkoitettu Kymppivoima-yhtiöiden kilpailtua myyntiä varten. Osakasyhtiöt myyvät edelleen paikallisille asiakkailleen sähköä toimitusvelvollisilla hinnoilla ja ehdoilla. Vaikka Kymppivoima-tuotteet ovat tarjolla pysyvästi, varsinaisia myyntikampanjoita toteutetaan ainoastaan joitakin kertoja vuodessa. Kampanjahinnoista sovitaan korkeintaan muutaman kuukauden ajaksi. Hakemuksen mukaan kampanjahinnoista ja -ehdoista päättävät yhteismarkkinointiin osallistuvien yritysten sähkönmyyntiliiketoiminnasta vastaavat henkilöt yhdessä. Kampanjahinta määräytyy sähkömarkkinoiden kilpailutilanteen perusteella. Saadun selvityksen mukaan järjestelyyn ei sisälly siihen osallistuvien yritysten sähkön myynnin tai hinnoittelun rajoittamista eikä markkina-alueiden jakamista koskevia ehtoja. Kampanjayhteistyöstä huolimatta yhtiöillä on oikeus mm. myydä Kymppivoima-tuotteita kampanjahintaa halvemmalla, myydä omaa, toimitusehdoiltaan Kymppivoima-tuotetta vastaavaa tuotetta, oikeus hankkia sähkö Kymppivoima-tuotetta varten muuten kuin Kymppivoima Oy:n kautta sekä mahdollisuus myydä omia ja Kymppivoima-tuotteita myös toisen ketjun jäsenen toimialueen asiakkaille.

Hakemuksen mukaan järjestelyyn voi liittyä myöhemmin uusia elinkeinonharjoittajia eikä Kymppivoima-ketjun jäsenyys velvoita osallistumaan kampanjoihin. Järjestelyyn osallistuvat yhtiöt myyvät sähköä Kymppivoima-tuotteiden ehdoilla oman sähkönmyyntinsä rinnalla. Kymppivoima-yhtiöillä on kaikilla itsenäisesti hinnoitellut ja toisistaan poikkeavat toimitusvelvolliset tuotteet, joihin yhteistyöllä ei puututa millään tavalla. Kymppivoimatuotteista ensimmäinen, ”Koti 10”, lanseerattiin 30.3.2000.

Tehokkuusperustelut

Hakemusten mukaan Kymppivoima Oy liiketoiminta mahdollistaa sähkönhankinnan ja siihen liittyvän riskien hallinnan tehokkaan toteuttamisen. Kymppivoima Oy:n osakkaat pystyvät yhdessä kehittämään ja toteuttamaan sellaisia tehokkaita tuotantohankkeita, joiden toteuttaminen ei olisi yhdelle yhtiölle yksinään mahdollista. Kymppivoima Oy:n omistajat ovat säästäneet merkittävästi, kun ne ovat keskittäneet sähkömarkkinoiden muutoksessa tarvittavaa uutta osaamista yhteen osaamiskeskukseen. Jos omistajayhtiöt olisivat tehneet vastaavat panostukset omaan organisaatioonsa, olisi syntynyt moninkertaiset kustannukset. Kymppivoima Oy on hakemusten mukaan onnistunut aktiivisella kaupankäynnillä hankkimaan osakkailleen sähköä edullisesti. Saavutetut hyödyt on siirretty kuluttajille edullisina hintoina.

Hakemusten mukaan yhdelläkään järjestelyyn osallistuvista yrityksistä ei ole resursseja kilpailla valtakunnallisilla sähkön vähittäismarkkinoilla yksin. Kuluttajatietoisuuden lisääminen vaihtoehdoista vapailla sähkömarkkinoilla edellyttää suuria markkinointipanoksia ja selkeitä kampanjatuotteita. Hakijan mukaan kustannustehokkuus on saavutettavissa vain valtakunnallisilla standardituotteilla, joilla saavutetaan riittävä volyymi. Jotta Kymppivoima-yhtiöt voisivat tehokkaasti kilpailla suurten energiayhtiöiden kanssa, ainoa mahdollisuus on liittoutua muiden saman jakeluportaan yhtiöiden kanssa. Yhdistämällä voimansa valtakunnallisten kampanjoiden yhteydessä Kymppivoima-yhtiöt pystyvät alentamaan yksikkökohtaisia markkinointikustannuksia merkittävästi. Kampanjamyynti tuo uuden suurtuottajista riippumattoman valtakunnallisen toimijan sähkön vähittäismyyntimarkkinoille. Näin ollen kampanjayhteistyön myötä valtakunnallinen kilpailu lisääntyy ja kuluttajien valintamahdollisuudet laajenevat. Samalla saavutetaan sähkön markkinoinnissa merkittäviä kustannussäästöjä, jotka siirtyvät suoraan lopputuotteen hintaan.

Markkinat

Sähkön käyttö oli Suomessa vuonna 1999 yhteensä 77,9 TWh, josta teollisuuden ja rakentamisen osuus oli lähes 55 %, koti- ja maatalouden osuus noin 25 %, palvelujen ja julkisen sektorin osuus yli 17 % sekä siirto- ja jakeluhäviöiden osuus noin 3 %.

Sähkön tukkumarkkinoina voidaan pitää myyntiä jakeluyhtiöille ja suurkäyttäjille. Fortumin markkinaosuus Suomessa vuonna 1997 oli noin 66 %, Teollisuuden Sähkönmyynti Oy:n (TSM) noin 17 % ja Vattenfallin noin 16 %. Tukkumyynti voidaan jakaa edelleen jakeluyhtiöille ja teollisuudelle suuntautuvaan sähkötukkukauppaan. Osa jakeluyhtiöille suuntautuvasta kaupasta on tavalla tai toisella sidottua jakelu- ja tuotantoyhtiöiden välisten omistusyhteyksien kautta. Erityisesti tukkusähkön finanssimarkkinoille on viime vuosina tullut useita uusia osapuolia.

Vuonna 1999 Pohjoismaisen sähköpörssin (Nordpool) yhteenlaskettu volyymi oli noin 290 TWh, josta fyysisen kaupankäynnin osuus oli noin 75 TWh ja finanssituotteiden osuus noin 215 TWh. Fyysistä kauppaa samoin kuin finanssikauppaa käydään myös kahdenkeskisesti ilman Nordpoolin välitystä.

Kymppivoima-yhtiöiden yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus sähkön vähittäismyynnissä on ollut 9 %. Sähkön vähittäismyynnissä suurimpia yksittäisiä toimijoita ovat olleet Vattenfall (markkinaosuus noin 11 %), Helsingin Energia (9 %), Länsivoima Oyj (7 %) ja Espoon Sähkö Oyj (4 %). Sähkön vähittäismyyjät ovat muodostaneet Kymppivoiman tapaan erilaisia liittoutumia, joista esimerkkeinä voidaan mainita Fortum Energiapartnerit (markkinaosuus noin 19 %), Voimatori Oy (14 %) ja Isommus-Energia Oy (3 %).[4]

Sähkömarkkinakeskuksen lausunto

Kilpailuvirasto pyysi Sähkömarkkinakeskukselta 7.4.2000 lausuntoa Kymppivoima Oy:n sähkön kampanjamyyntiä koskevasta poikkeuslupahakemuksesta. Sähkömarkkinakeskus toteaa 26.4.2000 päivätyssä lausunnossaan, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta saattaa olla myönteistä, että pienet ja keskisuuret toimijat yhdistävät voimansa tietyillä markkinoiden osa-alueilla. Kymppivoimahankkeeseen osallistuvilla yhtiöillä ei liene yksinään suuriakaan mahdollisuuksia harjoittaa valtakunnallista kampanjointia. Voimia yhdistämällä nämä saattavat kuitenkin muodostua todelliseksi vaihtoehdoksi markkinoilla, jolloin tällä saattaa olla alan kilpailuun myönteinen vaikutus mm. markkinointikustannusten alentumisen myötä, mikä voi osaltaan vaikuttaa sähkön hintaan alentavasti. Sähkömarkkinakeskus katsoo, ettei myöskään liene oletettavaa, että yhteistyöllä olisi haitallista vaikutusta yritysten julkisiin hintoihin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohta kieltää samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai niiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Kilpailunrajoituslain 19 §:n 1 momentin mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, että lain 6 §:n 1 kohdan säännöstä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hallituksen esityksen (HE 162/1991) mukaan säännös koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia että yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan ja ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä. Yhteistoiminnan muodolla ei ole lain 6 §:n soveltamisen kannalta merkitystä.

Tässä päätöksessä käsiteltyyn sähkön osto-, myynti- ja kampanjayhteistyöhön osallistuvat Kymppivoima Oy ja sen osakasyhtiöt. Kaikki järjestelyyn osallistuvat yritykset ovat kilpailunrajoituslain tarkoittamia elinkeinonharjoittajia ja Kymppivoima Oy:tä voidaan puolestaan pitää lain tarkoittamana elinkeinonharjoittajien yhteenliittymänä. Kymppivoima Oy:n osakkaat ovat samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia yrityksiä ja toistensa kilpailijoita mm. sähkön vähittäismyynnissä.

Kymppivoima Oy:n eri päätöksentekoelimiin kuuluu edustaja jokaisesta osakasyrityksestä. Kymppivoima Oy ostaa ja myy sähköä ja siihen liittyviä palveluja osakasyritysten yhteisesti yhtiökokouksessa, hallituksessa sekä eri liiketoimintaryhmissä päättämien ja sopimien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

Kymppivoima Oy:n toiminta on viime vuosina laajentunut. Edellinen Kymppivoima Oy:lle myönnetty poikkeuslupa, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2000, käsitti sen osakkaiden hintayhteistyön sähkönhankinnassa sekä tilapäis- ja sähköpörssikaupassa. Nyt käsiteltävissä hakemuksissa Kymppivoima Oy hakee poikkeuslupaa hintayhteistyölle Kymppivoima Oy:n piirissä tapahtuvalle sähkön osto- ja myyntitoiminnalle sekä hintayhteistyölle Kymppivoima-yhtiöiden sähkön kampanjamyynnissä.

Kymppivoima Oy:n sähkönhankinta perustuu pääasiassa kotimaisten sähkön tukkumyyjien kanssa solmittuihin hankintasopimuksiin. Lisäksi Kymppivoima käy sähkökauppaa Nordpoolin kanssa. Kymppivoima Oy:n pääasiallinen tehtävä on hankkia sähköä osakkailleen omakustannushintaan, mutta sillä on myös omaa tukku- ja vähittäismyyntitoimintaa. Lisäksi Kymppivoima Oy tarjoaa osakkailleen markkinointi- ja muita sähkökauppaan liittyviä palveluja.

Kampanjayhteistyössä Kymppivoima-yhtiöt myyvät ja markkinoivat loppukuluttajille sähköä yhtenäisin kampanjahinnoin. Yksittäiseen kampanjaan osallistumisesta päättää kukin yhteistyöhön osallistuva yritys itse. Kampanjamyynnissä tarjottavan sähkön hinnasta ja muista toimitusehdoista sekä markkinoinnista päättävät yhteistyöhön osallistuvien yritysten sähkönmyyntiliiketoiminnasta vastaavat henkilöt yhdessä. Kymppivoima Oy toimii kampanjamyynnissä osakkaittensa rinnalla yhtenä kampanjayhteistyöhön osallistuvana yhtiönä.

Kymppivoima-yhtiöiden yhteistyö merkitsee käytännössä osakasyritysten välisten kilpailukeinojen käytön osittaista koordinointia, yhdenmukaistamista ja rajoittamista sähkön oston ja myynnin hinnoittelussa sekä markkinoinnissa. Sähkön osto- ja myyntiyhteistyön seurauksena Kymppivoima Oy:n hankkimalle ja myymälle sähkölle muodostuu yhtenäinen hinta. Lisäksi Kymppivoima-yhtiöiden yhteistyön seurauksena niiden kampanjahinnoin myymälle sähkölle muodostuu yhtenäinen hinta. Toiminnassa on kyse kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan tarkoittamasta hintayhteistyöstä.

Kilpailunrajoituksen vaikutus tehokkuuteen ja hyödyn välittyminen asiakkaille

Kymppivoima Oy:n kautta tapahtuvalla sähkön ostoyhteistyöllä pyritään ensisijaisesti hankintahintojen alentamiseen. Yhteistoiminta mahdollistaa suuremmat ostovolyymit ja siten paremman neuvotteluaseman mukanaan tuomat paljousalennukset. Näin ostoyhteistyöllä saavutetaan tehokkuusetuja. Kymppivoima Oy:n omistaa neljä pääasiassa paikallisesti toimivaa energiayritystä. Osakasyritysten mahdollisuudet kilpailla sähkön valtakunnallisilla vähittäis- ja tukkumarkkinoilla yksin ovat varsin rajalliset. Yhteistoiminnalla järjestelyyn osallistuvat yritykset pystyvät tarjoamaan maantieteellisesti kattavampia palveluja kuin mihin yhtiön yksittäiset osakkaat yksin itsenäisesti toimimalla pystyisivät.

Osakasyritysten yhteistyö tekee mahdolliseksi toimittaa sähköä myös asiakkaille, joiden hankintavolyymit ovat niin suuria, etteivät osakasyritykset pystyisi yksin toimittamaan vastaavia määriä kilpailukykyisesti. Voimavarojen keskittämisellä saavutetaan myös mitä todennäköisemmin säästöjä mm. markkinointiin liittyvissä kuluissa. Mikään Kymppivoima-yhtiöistä ei pystyisi todennäköisesti yksin toimimalla saavuttamaan vastaavia tehokkuushyötyjä. Kymppivoima-yhtiöiden kampanjayhteistyön tuloksena kilpailuille valtakunnallisille sähkömarkkinoille saadaan toimija, joka tarjoaa asiakkaille varteenotettavan vaihtoehdon olemassa olevien valtakunnallisten sähkön myyjien rinnalle.

Kymppivoima-yhtiöiden markkinaosuus on ainakin toistaiseksi suhteellisen alhainen. Nykyisessä sähkökaupan kilpailutilanteessa ei voida siten katsoa, että Kymppivoima-yhtiöiden osto- ja myyntiyhteistyö olisi vaikutuksiltaan sellainen, että se johtaisi vahingolliseen kilpailun vähenemiseen sähkön suurasiakasmyynnin, tukku- ja vähittäismyynnin markkinoilla Suomessa sekä toisaalta pohjoismaisilla Nordpool-alueen markkinoilla. Lisäksi Kymppivoima-yhtiöiden yhteistyön kilpailua rajoittavien vaikutusten todennäköisyyttä vähentää se, ettei järjestelyyn sisälly markkina-alueiden jakamista koskevia ehtoja. Järjestelyyn ei myöskään sisälly siihen osallistuvien yritysten itsenäisen sähkön myynnin ja oston hinnoittelun rajoittamista.

Kymppivoima-yhtiöiden pyrkimys päästä kampanjayhteistyön kautta valtakunnallisille sähkön suurasiakas- ja vähittäismyyntimarkkinoille, sen suhteellinen pienuus ja sähkökaupan nykyinen kilpailutilanne viittaavat osaltaan siihen, että kyseisessä osto- ja myyntiyhteistyössä syntyviä tehokkuushyötyjä siirretään edullisen sähkön myyntihinnan kautta myös asiakkaiden hyväksi mm. asiakaspysyvyyden ja uusien markkinoiden valtaamisen mahdollistamiseksi.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta osakkaiden sähkön osto- ja myyntiyhteistyöhön sisältyvälle hintayhteistyölle Kymppivoima Oy:ssä eikä Kymppivoima-yhtiöiden harjoittamaan hintayhteistyöhön sähkön kampanjamyynnissä.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2005 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä kilpailuneuvostoon siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/96) on säädetty. Valitusosoitus on liitteenä 1.

Liite: Valitusosoitus


[1] Tieto Kymppivoima Oy:n sähkön hankinta- ja myyntisopimuksista poistettu liikesalaisuutena

[2] Tieto Kymppivoima Oy:n sähkön myyntisopimuksista poistettu liikesalaisuutena

[3] Tieto Kymppivoima Oy:n solmimista sopimuksista poistettu liikesalaisuutena

[4] Luvut perustuvat Sähköenergialiitto ry Senerin syyspäivillä 28.10.1999 esitettyihin arvioihin ryhmittymien jäsenten liikevaihdoista ja ovat suuntaa antavia. Osa yhtiöistä kuuluu useampaan liittoutumaan.