Poikkeuslupa sähkön myynti- ja markkinointiyhteistyölle Voimatori Oy:ssä

Päivämäärä

19.4.2000

Diaarinumero

168/67/2000

Osapuolet

Etelä-Savon Energia Oy / Hämeenlinnan Energia Oy / Keravan Energia Oy / Kuoreveden Sähkö Oy / Köyliön-Säkylän Sähkö Oy / Lankosken Sähkö Oy / Lappeenrannan Energia / Leppäkosken Sähkö Oy / Mäntsälän Sähkö Oy / Nurmijärven Sähkö Oy / Paneliankosken Voima Oy / Rauman Energia Oy / Sallilan Sähkölaitos Oy / Vakka-Suomen Voima Oy / Vatajankosken Sähkö Oy / Ääneseudun Energia Oy

Hakijat

Etelä-Savon Energia Oy, Hämeenlinnan Energia Oy, Keravan Energia Oy, Kuoreveden Sähkö Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lankosken Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia, Leppäkosken Sähkö Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Nurmijärven Sähkö Oy, Paneliankosken Voima Oy, Rauman Energia Oy, Sallilan Sähkölaitos Oy, Vakka-Suomen Voima Oy, Vatajankosken Sähkö Oy ja Ääneseudun Energia Oy

Hakemus ja lisäselvitykset

Yllä mainitut kuusitoista (16) energiayritystä ovat 24.2.2000 hakeneet ensisijaisesti puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti toistaiseksi voimassa olevaa poikkeuslupaa niiden Voimatori Oy:ssä harjoitettavalle sähkön myynti- ja markkinointiyhteistyölle. Hakijat ovat toimittaneet Kilpailuviraston pyynnöstä lisäselvityksiä 11.4.2000.

Voimatori Oy:n toiminta ennen 29.2.2000 päätettyä uudelleenjärjestelyä

Alkuaan 34 itsenäisen ja paikallisen sähköyhtiön vuonna 1995 perustama Voimatori Oy on toiminut pääasiassa sähkömeklariyhtiönä pörssiluonteisessa sähkökaupassa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Voimatori Oy:n asiakkaita ovat olleet lähinnä sähköyhtiöt ja sähköintensiivinen teollisuus. Voimatori Oy on toiminut myös sähköyritysten muodostamana markkinointiketjuna, jonka markkina-alueena on ollut koko Suomi. Voimatori Oy ei ole omistanut eikä harjoittanut sähkön verkko- ja kaukolämpöliiketoimintaa.

Vuonna 1999 Voimatori -yhtiöiden sähkönmyynti oli yhteensä noin 9 TWh. Samana vuonna Voimatori Oy välitti pörssiluonteisessa sähkökaupassa 106 milj. mk:n arvosta energiaa. Voimatori Oy on helmikuusta 2000 lähtien toiminut markkinatakaajana pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Markkinatakaajan asema merkitsee Voimatorille sitä, että se on sitoutunut antamaan sekä osto- ja myyntitarjouksen jokaiselle arkitunnille fyysisen sähkön toimituksissa ja kaupankäynnissä Elbas-markkinoilla.

Voimatori Oy:tä koskevat uudelleenjärjestelyt ja järjestelyn perusteella muodostetun myynti- ja markkinointiyhtiön toimintaperiaatteet

Myynti- ja markkinointiyhtiön toiminnan aloittaminen, toimiala, omistus ja sähkön hankinta

Voimatori Oy:n 29.2.2000 ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten mukaan Voimatori Oy:n toiminta jaetaan kahteen erilliseen yhtiöön siten, että Voimatori Oy erikoistuu sähkön myyntiin ja markkinointiin suurasiakkaille ja sen aikaisempaa toimintaa pörssiluonteisessa kaupassa jatkaa Energiameklarit Oy –niminen yritys. Kyseisen järjestelyn perusteella muodostetun Voimatori Oy:n tarkoituksena on vastata edelleen osakkaidensa valtakunnallisesta markkinoinnista. Uuden myynti- ja markkinointiyhtiön toiminnan oli tarkoitus alkaa 1.3.2000.

Hakemuksen mukaan em. järjestelyssä muodostettava uusi myynti- ja markkinointiyhtiö keskittyy toiminnassaan sekä valtakunnalliseen että pohjoismaat kattavaan suurasiakasmyyntiin, suurasiakasmyyntikonseptin kehittämiseen, paikallisen markkinoinnin tehostamiseen, Voimatori Oy:n valtakunnallisen markkinoinnin koordinointiin sekä brandin rakentamiseen.

Hakemuksen mukaan uuden myynti- ja markkinointiyhtiön toiminta käsittää pääasiassa seuraavat kaksi liiketoimintoa: 1) suurasiakasmyyntitoiminta, joka pääsääntöisesti kohdistetaan yli 10 GWh sähköä vuodessa käyttäville asiakkaille sekä 2) markkinointitoiminta, jonka rahoitus perustuu osakasyritysten maksuihin.

Uusi yhtiö toimii ensisijaisesti energian myynti- ja markkinointiyhtiönä ja toissijaisesti tuottaa osakkailleen toimintoja ja palveluita, jotka tehostavat näiden loppuasiakasmyyntiä omille asiakkailleen. Palveluihin ja toimintoihin kuuluvat tietojärjestelmäpalvelut, tietojärjestelmien yhteishankinnat, kehityshankkeet sekä koulutus ja neuvonta. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on kasvattaa suurasiakkaille tapahtuvaa myyntiä noin 50 GWh vuosittain. Uudelle yhtiölle ei siirry osakasyritysten myyntisopimuksia, vaan kaikki yhtiön sopimukset tulevat olemaan uusia ja koskevat vain uutta yhtiötä.

Uuden sähkön myynti- ja markkinointiyhtiön omistavat em. 16 pääasiassa paikallisesti toimivaa energiayritystä. Yhtiön omistussuhteet määräytyvät siten, että 1/3 osapääomasta jaetaan tasan kaikkien osakasyritysten kesken ja 2/3 osakepääomasta jaetaan osakkaiden 1998 sähkönmyynnin liikevaihtojen perusteella. Osakasyritysten yhteenlaskettu sähkön myynnin liikevaihto oli vuonna 1998 yhteensä runsaat 625 Mmk.

Uusi yhtiö hankkii myymänsä ja markkinoimansa sähkön markkinaehtoisella hinnalla mm. pohjoismaisesta sähköpörssistä Nordpoolista ja suurilta kotimaisilta sähkön toimittajilta. Osakasyrityksillä on myös omaa sähkön tuotantoa. Selvityksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan hanki sähköä lainkaan osakasyrityksiltä poislukien kuitenkin se mahdollisuus, että osakkaat myyvät sähköään sähköpörssissä.

Organisaatio, päätöksenteko, yhtiöön liittyminen ja siitä irtautuminen

Uuden yhtiön organisaation muodostavat käynnistämisvaiheessa myyntipäällikkö ja markkinointipäällikkö. Yhtiön toimitusjohtajan ja markkinointiassistentin tehtävät on tarkoitus jakaa Energiameklarit Oy:n kanssa. Myyntipäällikön tukena toimivat osakasyritysten edustajista koostuvat myyntiryhmä ja markkinointiryhmä.

Yhtiön päätöksentekoeliminä toimivat yhtiökokous ja hallitus. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja asiat ratkaistaan hallituksessa enemmistöpäätöksin. Osakkaalla tai samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä voi olla enintään yksi edustaja yhtiön hallituksessa.

Hakemuksen mukaan uuden myynti- ja markkinointiyhtiön hinnoittelu sähkön myynnissä suurasiakassektorille tulee olemaan itsenäistä ja yhtiön sisäistä. Hinnoitteluprosessissa yhtiölle tulleeseen tarjoukseen vastataan siten, että ko. tarjouksen annettu hinta on sähkön markkinahinta lisättynä kilpailukykyisellä marginaalilla. Osakasyhtiöt vastaavat paikallisina sähköyhtiöinä alueensa pienasiakkaista, jolloin niiden tuote- ja palveluhinnoittelu on paikkakunta- ja yhtiökohtaista.

Yhtiön yhteismarkkinointia ja –mainontaa koordinoidaan valtakunnallisesti markkinointibudjetin kautta. Osakkaat osallistuvat markkinointiryhmän kautta yhteisen valtakunnallisen markkinoinnin kampanjoinnin suunnitteluun ja valvontaan sekä markkinointibudjetin käytön valvontaan. Markkinointibudjetti laaditaan vuosittain ja sen hyväksyy yhtiökokous 2/3:n äänienemmistöllä. Yhtiökokous päättää myös markkinointimaksujen suuruudesta. Yhtiön markkinointitoiminnan kustannukset jaetaan osakasyritysten kesken siten, että 1/3 kustannuksista jaetaan tasan ja 2/3 kustannuksista jaetaan osakkaiden edellisen vuoden sähkönmyynnin liikevaihdon suhteessa. Yksittäisen osakasyrityksen kohdalla kiinteä osuus on kuitenkin enintään puolet osakkaan maksamasta markkinointimaksusta.

Voimatori Oy:n osakassopimuksen mukaan osakkaat sitoutuvat omistusten suhteessa antamaan omavelkaisia takauksia ja muita vakuuksia myynti- ja markkinointiyhtiön puolesta koskien käytävää kauppaa ja sähkökauppaan liittyvää hintasuojausta.

Selvityksen mukaan järjestelyyn ei sisälly sähkön myyntiä koskevia velvoitteita eikä markkina-alueiden jakamista koskevia ehtoja. Järjestelyyn sitoutuneet osakasyritykset voivat irtautua yhtiön toiminnasta luopumalla omistamistaan osakkeista. Yhtiön toimintaan voi liittyä uusia osakkaita ostamalla osakasyrityksiltä osakkeita tai suunnattujen osakeantien kautta.

Tehokkuusperustelut

Hakemuksen mukaan toiminta tulee tehostumaan, koska myynti- ja markkinointiyhtiö voi täysipainoisesti hyödyntää Energiameklarit Oy:n osaamista sähkön hankinnassa pohjoismaisilla markkinoilla ja harjoittaa kannattavaa sähkönmyyntitoimintaa. Osakasyritysten mahdollisuus kilpailla suurasiakkaista yksin on varsin rajallinen. Kyseisellä järjestelyllä päästäisiin kustannussäästöihin ja kilpailukykyisiin markkinahintoihin, koska Voimatori Oy:llä on matala ja tehokas myynti- ja markkinointiorganisaatio, joka tekee kauppaa ja toimii puhtaasti markkinaehtoisilla sähkömarkkinoilla huomattavan kevyin kiintein kustannuksin. Järjestely on tarpeellinen itsenäisten ja paikallisten suomalaisten sähköyhtiöiden itsenäisyyden ja toimintavapauden säilyttämiseksi ja kilpailun lisäämiseksi vapailla sähkömarkkinoilla. Suuret eurooppalaiset ja pohjoismaiset sähköyhtiöt pyrkivät ostamaan pienempiä sähköyhtiöitä tavoitteenaan saavuttaa tiukempi paikallinen ote ja kontrollointi verkkoihin ja sähkönmyyntihintoihin. Hakemuksen mukaan kyseisellä järjestelyllä voidaan turvata myös asiakkaille kilpailukykyisempi sähkön hinta, tehokas sähkönsiirto ja ylivoimainen paikallisasiakkaiden palvelu.

Markkinat

Hakemuksen mukaan uuden myynti- ja markkinointiyhtiön toiminnan kohderyhmänä tulee olemaan suurasiakkaat ja markkina-alueena Suomi, Pohjoismaat sekä sellaiset lähialueiden valtiot, joiden sähkömarkkinat ovat avautuneet ulkopuolisen myyjän toiminnan mahdollistamalla tavalla.

Sähkön käyttö oli Suomessa vuonna 1999 yhteensä 77,9 TWh, josta teollisuuden ja rakentamisen osuus oli lähes 55 %, koti- ja maatalouden osuus noin 25 %, palvelujen ja julkisen sektorin osuus yli 17 % sekä siirto- ja jakeluhäviöiden osuus noin 3 %.

Sähkön tukkumarkkinoina voidaan pitää myyntiä jakeluyhtiöille ja suurkäyttäjille. Fortumin markkinaosuus Suomessa vuonna 1997 oli noin 66 %, Teollisuuden Sähkönmyynti Oy:n (TSM) noin 17 % ja Vattenfallin noin 16 %. Tukkumyynti voidaan jakaa edelleen jakeluyhtiöille ja teollisuudelle suuntautuvaan sähkötukkukauppaan. Osa jakeluyhtiöille suuntautuvasta kaupasta on tavalla tai toisella sidottua jakelu- ja tuotantoyhtiöiden välisten omistusyhteyksien kautta. Erityisesti tukkusähkön finanssimarkkinoille on viime vuosina tullut useita uusia osapuolia.

Vuonna 1999 Pohjoismaisen sähköpörssin (Nordpool) yhteenlaskettu volyymi oli noin 290 TWh, josta fyysisen kaupankäynnin osuus oli noin 75 TWh ja finanssituotteiden osuus noin 215 TWh. Fyysistä kauppaa samoin kuin finanssikauppaa käydään myös kahdenkeskisesti ilman Nordpoolin välitystä.

Ennen em. Voimatori Oy:tä koskevia uudelleenjärjestelyjä Voimatori –yhtiöiden valtakunnallinen markkinaosuus sähkön vähittäismyynnissä on ollut 14 %. Sähkön vähittäismyynnissä suurimpia yksittäisiä toimijoita ovat olleet Vattenfall (markkinaosuus noin 11 %), Helsingin Energia (9 %), Länsivoima Oyj (7 %) ja Espoon Sähkö Oyj (4 %). Sähkön vähittäismyyjät ovat muodostaneet Voimatorin tapaan erilaisia liittoutumia, joista esimerkkeinä voidaan mainita Fortum Energiapartnerit (markkinaosuus noin 19 %), Kymppivoima Oy (9 %) ja Isommus-Energia Oy (3 %). [1]

Sähkömarkkinakeskuksen lausunto

Kilpailuvirasto pyysi 6.3.2000 Voimatori Oy:n puuttumattomuustodistus-/poikkeuslupahakemuksesta lausuntoa Sähkömarkkinakeskukselta.

Sähkömarkkinakeskus toteaa 30.3.2000 päivätyssä lausunnossaan, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta saattaa olla myönteistä, että pienet ja keskisuuret toimijat sähkömarkkinoilla yhdistävät voimansa tietyillä osa-alueilla. Voimatorin osakasyhtiöillä ei liene yksinään suuriakaan mahdollisuuksia kilpailla suurasiakkaista. Voimia yhdistämällä osakasyhtiöt saattavat kuitenkin muodostua todelliseksi vaihtoehdoksi markkinoilla, jolloin tällä saattaa olla alan kilpailuun myönteinen vaikutus. Sähkömarkkinakeskus katsoo, että koska uudet sopimukset on tarkoitus tehdä Voimatori Oy:n nimissä ja koska ne tehdään suurasiakkaiden kanssa kilpailun piirissä, hankkeella ei liene vaikutusta osakasyritysten vanhoihin sopimuksiin eikä uusiin pienasiakassopimuksiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohta kieltää samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai niiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Kilpailunrajoituslain 19 §:n 1 momentin mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, että lain 6 §:n 1 kohdan säännöstä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hallituksen esityksen (HE 162/1991) mukaan säännös koskee sekä yritysten nimenomaisia sopimuksia että yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan ja ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä. Yhteistoiminnan muodolla ei ole lain 6 §:n soveltamisen kannalta merkitystä.

Kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaan Kilpailuvirasto voi antaa päätöksen, jonka mukaan sopimus, päätös tai menettelytapa ei annettujen tietojen perusteella kuulu lain 4-6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin (puuttumattomuustodistus).

Voimatori Oy:n kaikki osakasyritykset ovat kilpailunrajoituslain tarkoittamia elinkeinonharjoittajia ja Voimatori Oy:tä voidaan puolestaan pitää lain tarkoittamana elinkeinonharjoittajien yhteenliittymänä. Voimatori Oy:n osakkaat ovat samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia yrityksiä ja toistensa kilpailijoita ainakin sähkön vähittäismyynnissä. Osakasyritykset ovat muodostaneet uuden ja toiminnassaan suurasiakasmyyntiin keskittyvän sähkön myynti- ja markkinointiyhtiön jääden itsenäisinä elinkeinonharjoittajina mm. sähkön vähittäismyynnin markkinoille.

Myynti- ja markkinointiyhtiönä toimiva Voimatori Oy myy ja markkinoi sähköä osakasyritysten yhteisesti yhtiökokouksessa, hallituksessa sekä myynti- ja markkinointiryhmässä päättämien ja sopimien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Voimatori Oy:n eri päätöksenteko- ja yhteistyöelimiin kuuluu eri osakasyritysten edustajia ja niissä tehtävät päätökset sitovat kaikkia Voimatori Oy:n osakkaita. Yksittäinen Voimatori Oy:n osakasyritys ei siten voi päättää itsenäisesti Voimatori Oy:n kautta myydyn ja markkinoidun sähkön hinnasta.

Voimatori Oy:ssä harjoitettava sähkön myyntiä ja markkinointia koskeva yhteistyö merkitsee käytännössä osakasyritysten välisten kilpailukeinojen käytön koordinointia, yhdenmukaistamista ja rajoittamista sähkön myynnin ja markkinoinnin hinnoittelussa. Osakasyritysten sopiman menettelyn perusteella osakkaiden väliltä poistuu epätietoisuus, joka elinkeinonharjoittajalla normaalisti on kilpailijoidensa hinnoittelupäätöksistä. Yhteistyön seurauksena Voimatori Oy:n myymälle ja markkinoimalle sähkölle määräytyy yhtenäinen hinta, jolla kyseinen palvelu tarjotaan asiakkaille. Toiminnassa on kyse kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan tarkoittamasta hintayhteistyöstä.

Koska Voimatori Oy:ssä tehtävä hintayhteistyö on kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletty kilpailunrajoitus, Kilpailuvirasto katsoo, että edellytykset kilpailunrajoituslain 19 a §:ssä tarkoitetun puuttumattomuustodistuksen myöntämiselle eivät täyty.

Kilpailunrajoituksen vaikutus tehokkuuteen ja hyödyn välittyminen asiakkaille

Kuusitoista pääasiassa paikallisesti toimivaa energiayritystä ovat päättäneet muodostaa uuden yhtiön, joka keskittyy toiminnassaan sähkön myyntiin ja markkinointiin suurasiakkaille ja jonka markkina-alueena tulee olemaan Suomi, Pohjoismaat ja myös niiden ulkopuoliset lähialueet. Osakasyritykset ovat liikevaihdoltaan suhteellisen pieniä eivätkä ne ole ennen myynti- ja markkinointiyhtiön muodostamista pääsääntöisesti harjoittaneet toiminnoiltaan ja maantieteelliseltä laajuudeltaan vastaavaa toimintaa. Uudelle yhtiölle ei ole siirretty osakasyritysten aikaisemmin omissa nimissään tekemiä myyntisopimuksia ja kaikki kyseisen yhtiön sopimukset tulevat olemaan uusia ja koskevat vain uutta yhtiötä. Osakasyritysten sähkön verkkotoiminta ja myyntitoiminta pienasiakkaille, mahdollinen lämpöliiketoiminta sekä niiden muut toiminnot jäävät uuden yhtiön muodostamisen jälkeenkin osakkaiden itsenäisesti hoitamiksi liiketoiminnoiksi. Selvityksen mukaan uusi yhtiö ei hanki sähköä lainkaan osakasyrityksiltä.

Osakasyritysten mahdollisuus kilpailla suurasiakkaista yksin on varsin rajallinen. Yhteistoiminnalla osakasyritykset pystyvät tarjoamaan maantieteellisesti kattavampia palveluja kuin mihin yhtiön yksittäiset osakkaat yksin itsenäisesti toimimalla pystyisivät. Osakasyritysten yhteistyö tekee mahdolliseksi toimittaa sähköä myös asiakkaille, joiden hankintavolyymit ovat niin suuria, etteivät osakasyritykset pystyisi yksin toimittamaan vastaavia määriä kilpailukykyisesti. Uuden yhtiön myynti- ja markkinointiorganisaatio tulee olemaan ainakin sen alkuvaiheessa hyvin kevyt ja yhtiön henkilöstömäärä varsin pieni. Yhtiön muodostamisella ja siihen liittyvällä voimavarojen keskittämisellä saavutetaan mitä todennäköisemmin säästöjä mm. hallintoon, henkilöstöön, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyvissä kuluissa. Mikään Voimatori Oy:n osakasyritys ei pystyisi todennäköisesti yksin itsenäisesti toimimalla saavuttamaan vastaavia tehokkuushyötyjä.

Muodostettu myynti- ja markkinointiyhtiö on uusi markkinoille tulija voimakkaasti kilpailuissa sähkön suurasiakasmyynnissä muodostaen sähkön suurasiakkaille uuden vaihtoehdon olemassa olevien sähkön myyjien rinnalle. Edellä mainitun vuoksi kyseisen yhtiön markkinaosuus on alhainen ja asiakasmäärä ainakin toistaiseksi pieni. Nykyisessä sähkökaupan kilpailutilanteessa ei voida siten katsoa, että uusi myynti- ja markkinointiyhtiö olisi kooltaan sellainen, että se johtaisi vahingolliseen kilpailun vähenemiseen sähkön suurasiakasmyynnin, tukku- ja vähittäismyynnin markkinoilla Suomessa sekä toisaalta pohjoismaisilla Nordpool -alueen markkinoilla. Lisäksi Voimatori Oy:ssä harjoitettavan myynti- ja markkinointiyhteistyön kilpailua rajoittavien vaikutusten todennäköisyyttä vähentää se, ettei kyseiseen järjestelyyn sisälly markkina-alueiden jakamista koskevia ehtoja. Kyseinen yhteistyö ei myöskään estä yhtiön osakkaita käyttämästä muita mahdollisia sähkön myyntikanavia.

Osakasyritysten myynti- ja markkinointiyhteistyöllä saavutettavan hyödyn välittyminen asiakkaille riippuu merkittävästi mm. kilpailun toimivuudesta ja kilpailutilanteesta sähkön suurasiakasmyynnin, tukkumyynnin ja vähittäismyynnin markkinoilla sekä Voimatori Oy:n kilpailukyvystä kyseisillä markkinoilla. Kilpailuvirasto katsoo, että on varsin epätodennäköistä, että Voimatori Oy:ssä tehtävästä myynti- ja markkinointiyhteistyöstä seuraisi vahingollisia kilpailunrajoitusvaikutuksia sähkön suurasiakasmyynnin, tukkumyynnin ja vähittäismyynnin markkinoille. Yhtiön markkinoille tulo, pieni markkinaosuus ja sähkökaupan nykyinen kilpailutilanne viittaavat osaltaan siihen, että kyseisessä myynti- ja markkinointiyhteistyössä syntyviä tehokkuushyötyjä siirretään myös asiakkaiden hyväksi mm. asiakaspysyvyyden ja uusien markkinoiden valtaamisen mahdollistamiseksi.

Perustelut poikkeusluvan voimassaoloajalle

Hakijat esittävät, että poikkeuslupa tulisi antaa toistaiseksi. Hakijat eivät ole esittäneet poikkeusluvan voimassaoloaikaa koskevalle näkemykselleen mitään perusteluja. Sähkömarkkinoiden olosuhteet ovat edelleen kehityksen kohteena ja saattavat muuttua lyhyelläkin aikavälillä. Kyseessä oleva sähkön myynti- ja markkinointiyhtiö on uusi yhtiö markkinoilla eikä siihen liittyvän sähköyhtiöiden välisen yhteistyön vaikutuksia sähkömarkkinoiden kilpailuun voida vielä tarkkaan arvioida. Lisäksi Kilpailuviraston poikkeuslupakäytännössä lupaa ei olla yleensä myönnetty ensimmäisellä kerralla yli viiden vuoden ajaksi. Tämän vuoksi poikkeusluvan myöntäminen toistaiseksi ja pidemmäksi aikaa kuin 31.12.2004 asti ei ole perusteltua.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Voimatori Oy:ssä harjoitettavaan hintayhteistyöhön sähkön myynnissä ja markkinoinnissa suurasiakkaille. Poikkeuslupa ei koske Voimatori Oy:n osakasyritysten mahdollisesti tekemää muuta yhteistyötä, esimerkiksi sopiminen osakasyritysten kotitalouksille ja muille pienkäyttäjille myytävän ja markkinoitavan sähkön hinnoista on kielletty.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2004 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä kilpailuneuvostoon siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/96) on säädetty. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Luvut perustuvat Sähköenergialiitto ry Senerin syyspäivillä 28.10.1999 esitettyihin arvioihin ryhmittymien jäsenten liikevaihdoista ja ovat suuntaa antavia. Osa yhtiöistä kuuluu useampaan liittoutumaan.