Puuttumattomuustodistus Keswell Oy:n ja kauppiaiden välisille ketjusopimuksille

Päivämäärä

4.6.2003

Diaarinumero

178/67/2003

Osapuolet

Keswell Oy

Hakija

Keswell Oy

Hakemus ja lisäselvitykset

Kesko-konserniin kuuluva Keswell Oy on hakenut 18.02.2003 päivätyllä kirjeellään kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta sille, että Keswellin ja sen Musta Pörssi, Intersport, Andiamo, ja K-kenkä -ketjuihin kuuluvien kauppiaiden välisiin ketjusopimuksiin sisältyvät ehdot eivät kuulu kilpailunrajoituslain 4-6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin.

Kesko-konserni

Kesko on osakeyhtiölain mukainen konserni, jonka emoyhtiö on Kesko Oyj. Emoyhtiö tuottaa tytäryhtiöitä tukevia palveluja sekä investoi vähittäiskaupan liiketiloihin. Konsernin harjoittama vähittäiskauppa on organisoitu erillisiin tytäryhtiöihin.

Käyttötavarakauppa on keskitetty Keswell Oy:lle, päivittäistavarakauppa Ruokakesko Oy:lle, maataloudessa käytettävien tarvikkeiden kauppa Maatalouskesko Oy:lle sekä rauta- ja rakennustarvikekauppa Rautakesko Oy:lle. Muita merkittäviä yksikköjä ovat Kaukomarkkinat-konserni ja VV- Auto Oy.

Keskon ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Vastuu konsernin strategisista linjauksista, liiketoiminnasta ja hallinnosta on emoyhtiön hallituksella yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 6 466 milj. euroa, josta Ruokakeskon osuus oli 3 628 milj. euroa, Rautakeskon 735 milj. euroa, Maatalouskeskon 715 milj. euroa ja Keswellin 687 milj. euroa.

Keswell Oy:n ketjusopimukset

Yleistä ketjusopimuksista ja niiden määräyksistä

K-ryhmän toiminta perustui vuoden 2000 loppuun saakka tukkukauppaa harjoittavan Keskon tuella tapahtuvaan vähittäiskauppiaiden keskinäiseen horisontaaliseen yhteistyöhön. Vuoden 2001 alussa käyttötavarakaupan ketjuissa siirryttiin vertikaalisesti ohjattuun järjestelmään. Keskon liiketoimintojen yhtiöittämisen yhteydessä siirrettiin käyttötavarakauppoja koskevat toiminnot Keswell Oy:lle.

Keswellin ketjujen harjoittama vähittäiskauppa kattaa maantieteellisesti koko Suomen. Yhtiöön kuului vuoden 2002 lopussa neljä varsinaista ketjua, joissa myymälöiden toiminnasta vastaa itsenäinen kauppias (suluissa ketjuun kuuluvien myymälöiden lukumäärä): Intersport (57), Musta Pörssi (53), K-kenkä (31 ja Andiamo (23). Lisäksi ketjujen ulkopuolella toimii sopimuskauppiaita ja muun muassa Keswellin tytäryhtiö Anttila Oy.

Keswellin ja kauppiaan välisellä ketjusopimuksella kauppayritys liittyy käyttötavaroiden vähittäiskauppaa harjoittavan markkinointiketjun jäseneksi. Keswell hankkii tukkukauppana ketjuyritysten tarvitsemia tavaroita ja toimii ketjujen keskusyksikkönä, joka vastaa ketjuja koskevasta suunnittelusta, päätöksenteosta ja johtamisesta, ketjukonseptien ylläpidosta ja niiden kilpailukyvyn kehittämisestä sekä ketjujen toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Ketjuyritykset puolestaan johtavat vähittäiskauppojensa toimintaa, päättävät kauppakohtaisista asioista sekä toteuttavat vähittäiskaupoille ketjukonsepteissa määrätyt tehtävät.

Ketjujen toiminnan suunnittelua ja päätöksenteon valmistelua varten kullakin ketjulla on johtokunta ja suunnitteluryhmiä. Johtokunnilla ja suunnitteluryhmillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Sopijapuolten väliset ketjutoimintaa koskevat oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät ketjusopimuksen, sen liitteiden ja sopimuksessa mainittujen muiden sopimusten sekä Keswellin näiden sopimusten perusteella vahvistamien vähittäiskauppoja ja niiden toimintaa koskevien ketjukonseptin määritysten kulloisenkin sisällön mukaisesti. Keswell ohjaa ketjujen jäsenten toimintaa antamalla lisäksi edellä mainittujen sopimusten ja ketjukäsikirjan perusteella ketjuyrityksiä sitovia ohjeita ketjukonseptien toteuttamistavoista.

Ketjusopimuksien merkittävimmät määräykset

K-ryhmän käyttötavarakaupan eri ketjuissa toimivien kauppiaiden ja Keswellin välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia on käsitelty ketjusopimuksissa yksityiskohtaisesti. Seuraavassa käydään läpi ainoastaan ne sopimuksien kohdat, joilla on merkitystä arvioitaessa mahdollisuutta myöntää pyydetty puuttumattomuustodistus. Koska eri ketjujen sopimukset ovat lähtökohdaltaan samansisältöisiä, ei sopimuksia ole tarpeen käydä läpi ketjukohtaisesti.

Tuotteiden vähittäishinnoittelu

Ketjusopimuksen mukaan Keswellillä on oikeus määrätä ketjuyritystä sitovasti osalle ketjuvalikoimaan kuuluvista tuotteista enimmäismyyntihinnat, jotka yritys saa aina alittaa. Keswell määrää lain ja viranomaismääräysten sallimalla tavalla enimmäishintojen voimassaoloajat. Enimmäishinnoittelun alaisena saa tuotteita kuitenkin olla enintään lain ja viranomaismääräysten kulloinkin sallima määrä.

Keswellillä on oikeus määrätä ketjuyritystä sitovasti kauppakohtaiseen valikoimaan kuuluvien Kesko -konsernin omien merkkituotteiden ja sen yksinmyynnissä olevien tuotteiden vähittäismyyntihinnat enintään siinä laajuudessa, jossa laki ja viranomaismääräykset sen kulloinkin sallivat.

Edelleen ketjusopimuksen mukaan Keswell voi lain ja viranomaismääräysten sallimin tavoin antaa ketjuyritykselle ketjuvalikoimaan kuuluvien tuotteiden vähittäismyyntihintoja koskevia suosituksia. Ketjuyritys vastaa suositushintojen muuttamisesta paikallisen hintatason ja olosuhteiden mukaisiksi myyntihinnoiksi.

Ketjutoiminnassa tarvittavat tiedot ja tiedonhallinta

Ketjusopimuksen mukaan yhtenäisiin tietojärjestelmiin perustuva tiedonhallinta on ketjun markkinointi-, valikoima- ja ostoyhteistyön sekä ketjun toiminnan ohjauksen perusta. Tietojen kerääminen, luovuttaminen ja käyttäminen sekä muu tiedonhallinta toteutetaan kilpailuoikeudellisten rajoitusten mukaisesti. Tiedonhallinnan yhtenäisyys ja tehokkuus sekä lain noudattamisen varmistaminen edellyttävät, että tiedonhallintaa koskeva päätöksenteko on keskitetty Keswellille.

Ketjuyritys sitoutuu luovuttamaan Keswellin käyttöön ketjusopimuksessa yksityiskohtaisesti kerrotut kauppaa koskevat seurantatiedot ja tunnusluvut.

Sopimuksen mukaan Keswellillä on oikeus luovuttaa ketjun muille jäsenille ketjuyrityksen kauppaa koskevia tietoja ja lukuja. Lisäksi Keswellillä on oikeus luovuttaa eräitä tietoja tavarantoimittajille, tutkimus- ja tilastointilaitoksille, muille henkilöille kaupan kokonaismyyntiä koskevat tiedot sekä ketju- ja kokoluokkatasoiset yhteenvedot.

Lain ja viranomaismääräysten noudattaminen

Ketjusopimuksen mukaan ketjusopimusta ja ketjukonseptia toteutetaan kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten sallimalla tavalla. Ketjuyritys sitoutuu toimimaan lakia, viranomaismääräyksiä sekä hyvää liike- ja kauppatapaa noudattaen. Ketjuyritys sitoutuu myös noudattamaan Keswellin ohjeita, jotka koskevat ketjutoiminnan lainmukaisuutta ja viranomaisten antamia määräyksiä.

Ketjusopimuksen ja ketjukonseptin sisältämien kilpailunrajoitusten soveltamisen laillisuuden rajat käyvät ilmi kulloistenkin Kilpailuviraston myöntämien poikkeuslupien ja muiden päätösten ehdoista. Poikkeuslupaehtojen ja muiden kilpailulainsäädännön sovellutusten muuttuessa Keswell toimittaa ketjuyritykselle uuden liitteen, joka tulee voimaan välittömästi ketjuyritystä sitovana sopimusmääräyksenä ilman sen erillistä hyväksymistä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioinnin kilpailuoikeudelliset lähtökohdat

Keswell Oy on pyytänyt Kilpailuvirastolta kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta ketjusopimuksille, joilla säännellään Keswellin ja sen ketjuihin kuuluvien kauppiaiden toimintaa. Yhtiö on esittänyt omana käsityksenään, etteivät sopimuksissa olevat ehdot täytä kilpailunrajoituslain 4-6 §:ssä säädettyjen kieltojen tunnusmerkkejä, ottaen huomioon, että Keswellin 4 §:ää koskevat Kilpailuviraston myöntämät ketjukohtaiset poikkeusluvat ovat edelleen voimassa.

Kilpailunrajoituksista annetun lain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta.

Saman lain 5 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa soveltaa sopimusta tai yhteisymmärryksessä toisen kanssa muuta järjestelyä, jonka mukaan tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen suorittamista koskevassa tarjouskilpailussa: (1) jonkun on luovuttava tarjouksen tekemisestä; (2) jonkun on annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toisen; tai (3) tarjoushinta, ennakko tai luottoehto muutoin perustuu tarjoajien yhteistoimintaan sellaisessa tarjouskilpailussa.

Edelleen saman lain 6 §:n mukaan samalla tuotanto‑ ja jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai niiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä: 1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita; tai 2) rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä, ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailunrajoitusten arviointi

Tuotteiden vähittäishinnoittelu

Ketjusopimuksen mukaan Keswellillä on oikeus määrätä osalle ketjuvalikoimaan kuuluvista tuotteista enimmäismyyntihinnat. Yhtiö voi antaa enimmäismyyntihintoja myös Kesko-konsernin omille merkkituotteille ja sen yksinmyynnissä oleville tuotteille. Lisäksi yhtiö voi antaa suositushintoja.

Keswellin ketjuissaan soveltama enimmäishinnoittelu täyttää kilpailunrajoituslain 4 §:ssä tarkoitetun määrähinnoittelun tunnusmerkit. Kilpailuvirasto on kuitenkin vuonna 2001 myöntänyt yhtiön enimmäishinnoittelulle ketjukohtaiset poikkeusluvat[1], jotka ovat edelleen voimassa.

Ketjusopimuksissa on lauseke, jonka mukaan sopimuksia ja ketjukonseptia toteutetaan kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten sallimalla tavalla. Sopimuksissa todetaan myös, että ketjusopimuksien ja ketjukonseptien sisältämien kilpailunrajoitusten soveltamisen laillisuuden rajat käyvät ilmi Kilpailuviraston myöntämien poikkeuslupien ja muiden päätösten ehdoista.

Suositushintojen antaminen ei ole kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaista, mikäli vähittäisporras voi poiketa annetuista ohjeellisista hinnoista haluamallaan tavalla.

Ketjutoiminnassa tarvittavat tiedot ja tiedonhallinta

Ketjusopimuksen mukaan Keswellillä on oikeus luovuttaa ketjun muille jäsenille ketjuyrityksen kauppaa koskevia lukuja ja muita tietoja. Keswellillä on lisäksi oikeus luovuttaa eräitä tietoja myös tavarantoimittajille, tutkimus- ja tilastointilaitoksille ja muille henkilöille.

Tietojenvaihdossa saattaa olla kysymys 6 §:ssä tarkoitetusta horisontaalisesta yhteistyöstä silloin, kun tietoja luovutetaan mahdolliselle kilpailijalle. Keswellin tapauksessa tietojenvaihdon merkittävyyttä vähentää kuitenkin se, että kysymyksessä ei ole varsinaisten hintatietojen luovuttaminen. Luvut ja muut tiedot kuvaavat lähinnä yksittäisen kaupan suoriutumiskykyä muihin kauppoihin verrattuna. Toiminnan merkittävyyttä vähentää edelleen se, että käyttötavarakauppojen kilpailu käydään yhä enemmän eri ketjujen välillä. Ketjujen kauppapaikat on usein sijoitettu myös siten, että vaihtoehtoiset ostopaikat saman ketjun sisällä eivät välttämättä aina tule kysymykseen. Myös Keswellin oikeus enimmäishinnoitteluun vähentää jossain määrin ketjun sisäistä kilpailua. Mikäli ko. tietojenvaihto tapahtuisi eri ketjuihin tai kaupparyhmiin kuuluvien kauppiaiden välillä, saattaisi sillä olla merkittäviäkin kilpailua rajoittavia vaikutuksia.

Päätös

Keswellin ja sen käyttötavarakaupan ketjuissa toimivien kauppiaiden välisissä sopimuksissa on määräys, joka antaa yhtiölle mahdollisuuden toteuttaa enimmäishinnoittelua. Koska yhtiöllä kuitenkin on tätä koskevat Kilpailuviraston myöntämät ketjukohtaiset poikkeusluvat, virasto jättää tämän määräyksen arviointinsa ulkopuolelle ja myöntää Keswelllle kilpailunrajoituslain 4 §:n osalta puuttumattomuustodistuksen.

Ketjusopimukset eivät sisällä määräyksiä, jotka olisivat kilpailunrajoituslain 5 §:n vastaisia. Tältä osin virasto myöntää puuttumattomuustodistuksen.

Sopimukset eivät myöskään sisällä määräyksiä, joiden sisältö voitaisiin tulkita samalla portaalla toimivien elinkeinonharjoittajien väliseksi horisontaaliseksi yhteistyöksi, lukuun ottamatta samaan ketjuun kuuluvien kauppojen välistä tietojen vaihtoa. Tältä osin Kilpailuvirasto ei myönnä Keswellille puuttumattomuustodistusta. Virasto kuitenkin katsoo, että kysymyksessä on niin vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun, ettei se ryhdy asiaa tarkemmin selvittämään. Muilta osin Kilpailuvirasto myöntää puuttumattomuustodistuksen kilpailun-rajoituslain 6 §:n osalta.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4, 5, 6, 12 ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] (Dnrot 941/67/2000, 1044/67/2000, 1045/67/2000 ja 1046/67/2000)