Poikkeuslupa teletuotteiden hankintayhteistyöhön ja yhteistyöhön hankintapalkkioiden määrittämiseksi – Finnet Logistiikka Oy

Päivämäärä

22.9.2003

Diaarinumero

205/67/2003

Osapuolet

Finnet Logistiikka Oy

Hakija

Finnet Logistiikka Oy, Helsinki

Asian vireilletulo

Finnet Logistiikka Oy on 28.2.2003 Kilpailuvirastolle saapuneessa hakemuksessa hakenut ensisijaisesti kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa telemarkkinoilla toimivien yhtiöiden hankintatoimintaan.

Finnet Logistiikka on katsonut, ettei sen toimintamalli ole kilpailunrajoituslain 6 §:n vastainen, joten poikkeuslupaa ei edellytettäisi. Hakija on kuitenkin pyytänyt, että mikäli poikkeusluvan tarve on olemassa, poikkeuslupa lähinnä Finnet-yhtiöiden Finnet Logistiikassa harjoittamalle hintayhteistyölle myönnettäisiin pysyvästi tai vähintään kymmeneksi vuodeksi.

Finnet logistiikan aikaisempi toiminta

Finnet Logistiikka Oy on perustettu 1970 nimellä ’Puhelinlaitosten Hankintaosuuskunta’. Tuolloin osuuskunta hoiti lähinnä kuparikaapelien yhteistilauksia puhelinyhtiöille. Vuodesta 1993 alkaen yhtiö toimi nimellä Puhelinyhtiöiden Hankinta Oy ja vuonna 1996 sen nimi muuttui Finnet Logistiikka Oy:ksi.

Kilpailuvirasto on 13.2.1998 myöntänyt Finnet Logistiikalle poikkeusluvan teletuotteiden hankinta- ja myyntiyhteistyölle. Poikkeuslupa on vastaavan laajuinen kuin nyt hakemuksen kohteena oleva toiminta.

Yritykset

Finnet-Logistiikka Oy on Finnet Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Finnet Oy:n omistajia ovat Finnet-liitto ry sekä paikallisista Finnet-Liitto ry:hyn kuuluvista puhelinyhtiöistä:

 • Alajärven Puhelinosuuskunta
 • Eurajoen Teleosuuskunta
 • Härkätien Puhelin Oy
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö
 • Iisalmen Puhelin Oy
 • Jakobstadsnejdens Telefon Ab – Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy
 • Kajaanin Puhelinosuuskunta
 • Karis Telefon Oy
 • Keikyän Puhelinosuuskunta
 • Kimito Telefonaktiebolag – Kemiön Puhelinosakeyhtiö
 • Kokkolan Puhelin Oy
 • Kuopion Puhelin Oyj
 • Kymen Puhelin Oy
 • Laitilan Puhelin Osk
 • Lohjan Puhelin Oy
 • Loviisan Puhelinosuuskunta
 • Lännen Puhelin Oy
 • Mariehamns Telefon Ab
 • Mikkelin Puhelin Oyj
 • Oulun Puhelin Oy
 • Outokummun Puhelin Oy
 • Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy
 • Pohjanmaan PPO Oy
 • Pohjois-Hämeen Puhelin Oy
 • Päijät-Hämeen Puhelin Oyj
 • Salon Seudun Puhelin Oy
 • Satakunnan Puhelin Oy
 • Savonlinnan Puhelin Oy
 • Telekarelia Oy
 • Telepohja Oy
 • Vaasan Läänin Puhelin Oy
 • Vakka-Suomen Puhelin Oy
 • Ålands Telefonandelslag

Finnet Logistiikka hankkii keskitetysti Finnet-yhtiöille ja muille asiakkailleen televerkon rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavia tuotteita sekä teletoimintaan liittyviä tuotteita. Vuodesta 1993 alkaen yhtiö toimi nimellä Puhelinyhtiöiden Hankinta Oy ja vuonna 1996 sen nimi muuttui Finnet Logistiikka Oy:ksi.

Finnet Logistiikan asiakkaita ovat edellä mainittujen Finnet Oy:n omistajayhtiöiden lisäksi seuraavat Finnet-ryhmään kuuluvat yhtiöt:

[…]

Finnet-yhteistyöhön kuulumattomia Finnet Logistiikan asiakkaita ovat:

[…]

Hakijan esittämä selvitys ja perustelut

Finnet Logistiikan toimintamalli

Finnet-yhtiöiden hankintayhteistyö toteutetaan hakijan mukaan siten, että asiakasyhtiöt antavat Finnet Logistiikalle toimeksiannon määrätyn hankinnan hoitamiseksi. Finnet Logistiikka kilpailuttaa hankinnat. Se pyytää tarjouksia, tekee tai teettää tekniskaupallisia vertailuja, valitsee toimittajat ja neuvottelee kaupalliset sopimukset. Asiakasyhtiöt tilaavat tarvitsemansa tuotteet Finnet Logistiikalta, joka välittää tilaukset eteenpäin ja laskuttaa kutakin asiakasyhtiötä. Osan Finnet Logistiikan sopimuksilla tilattavista tuotteista asiakasyhtiöt tilaavat suoraan toimittajalta ja laskutus tapahtuu myös suoraan asiakasyhtiöön. Tällöin Finnet Logistiikka laskuttaa asiakasyhtiöitä vain välittömien hankintakustannustensa kattamiseksi.

[…]

Finnet Logistiikka Oy:n liikevaihto vuodelta 2002 oli 22,2 M€.

Hankintayhteistyö

Finnet Logistiikka tarjoaa Finnet-yhtiöille ja muille asiakkailleen televerkon rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ja palvelujen keskitettyä hankintapalvelua sekä muihin teletoimintaan liittyvien tuotteiden hankintapalvelua. Finnet Logistiikan asiakkailleen hankkimia tuotteita ovat pääasiassa:

 • televerkon kaapelit, laitteet ja tarvikkeet
 • siirtojärjestelmät ja synkronointilaitteet
 • tehosyötön järjestelmät ja laitteet
 • keskusjärjestelmät, -ohjelmistot ja niiden käyttö- ja ylläpitotoiminta
 • päätelaitteet (mm. mobiilit-, lankaverkon- ja verkkopäätteet)
 • RF -verkkojen (GSM, UMTS, 4G) rakentamisen komponentit (mm. toistimet, vahvistimet, radiolinkit, mastot, laitetilat ja -suojat)
 • acces-verkkojen järjestelmät ja laitteet (laajakaista)
 • sähköisen turva- ja valvonta-alan tuotteiden yhteishankinnat
 • konttoritarvikkeet
 • vakuutukset
 • laitteiden leasing- ja vuokrasopimukset

[…]

Hankintayhteistyö toteutetaan siten, että Finnet Logistiikka saa yhtiöiltä tehtäväkseen määrätyn hankkeen hoitamisen. Yksittäisen hankkeen toteuttamisesta tekee päätöksen Finnet Logistiikan hallitus. Yksittäisistä hankinnoista ja hankintahinnoista päättävät saatujen tarjousten perusteella tapauskohtaisesti joko Finnet Logistiikan hankintapäälliköt tai yhtiöiden ja Finnet Logistiikan asiantuntevista edustajista muodostuvat työryhmät, jotka yhtiöt ja Finnet Logistiikka ovat erikseen valtuuttaneet hoitamaan kyseisen tuoteryhmän kulloisenkin hankintaprosessin. Yhtiöiden edustajat edustavat hankintaprosessissa kyseessä olevan tuoteryhmän erityisasiantuntemusta ja toimivat Finnet Logistiikan edustajina.

[…]

Finnet Logistiikka Oy:n hankkimien tuotteiden kaltaisten tuotteiden kokonaismarkkinat Suomessa 2002 ovat hakijan arvion mukaan noin […] M€ ja Finnet Logistiikka Oy:n hankintojen osuus näillä markkinoilla 2002 noin […] M€ eli noin […] %. Finnet-ryhmään kuuluvien yhtiöiden hankinnoista Finnet Logistiikan kautta tehdyt hankinnat olivat vuonna 2002 noin […] % kyseisten yhtiöiden teletuotehankinnoista.

[…]

Finnet Logistiikka seuraa hankintoja keräämällä Finnet-yhtiöiltä tietoa sekä laatimalla raportteja ja yhteenvetoja. Se valvoo asiakkaiden etua määräalennusten suhteen ja ennusteiden toteutumista seuraamalla se pyrkii myös varmistamaan Finnet Logistiikan sopimusvelvoitteiden toteutumisen toimittajiin nähden.

[…]

Myyntiyhteistyö

Niistä teletuotteista, jotka Finnet Logistiikka tilaa ja laskuttaa, se veloittaa asiakasyhtiöiltä ostohinnan lisäksi hankintapalvelupalkkion. Hankintapalvelupalkkiot määräytyvät siten, että Finnet Logistiikan hankintatyöryhmät arvioivat hankinnasta syntyvät kustannukset ja tekevät ehdotukset kunkin tuoteryhmän kustannuksia vastaaviksi hankintapalvelupalkkioiksi. Finnet Logistiikan hallitus, jossa edellä mainitut paikalliset puhelinyhtiöt ovat edustettuina, päättää hankintapalvelupalkkioista hyväksyessään seuraavan toimintavuoden talousarvion. Hankintapalvelupalkkio kattaa muun muassa Finnet Logistiikan henkilökunnan ja muiden projekteihin osallistuvien henkilöiden palkka-, sosiaali- ja matkakustannukset, hallintokustannukset sekä ohjelmistojen ja eräiden tuotteiden testauksista aiheutuneet kustannukset.

[…]

Finnet Logistiikka ei anna suositushintoja Finnet-yhtiöille, vaan kukin Finnet-yhtiö päättää itse siltä hankkimiensa tuotteiden jälleenmyyntihinnoista.

Finnet Logistiikalla ei ole käytössä hinnastoja. Yhtiöille myytävien tuotteiden hinnat päätetään tapauskohtaisesti niin, että ostohintaan lisätään palvelupalkkio, joka kattaa hankinnasta syntyneet kustannukset. Kukin yhtiö päättää itse, miten hinnoittelee Finnet Logistiikalta hankitut tuotteet niitä edelleen myydessään.

Hakijan näkemys yhteistyön tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

Hakijan mukaan Finnet Logistiikan liiketoimintamallilla toimiva yhteishankintamenettely on pienille ja keskisuurille yrityksille ainoa vaihtoehto saavuttaa kilpailuetuja ja suuren hankintavolyymin tuomia etuja. Hakijan mukaan Finnet Logistiikan yhtiöille tarjoama ostovaihtoehto alentaa tuotteiden hintoja ja hankintakustannuksia mm. suuren ostovolyymin kautta. Keskitetyillä hankinnoilla yhtiöt saavat tehostettua logististen resurssiensa allokointia sekä saavuttavat paremman neuvotteluaseman avulla edullisemmat hinnat ja toimitusehdot.

Yhteistyö tehostaa myös jakelutoimintaa. Hakija perustelee tätä sillä, että asiakkaan ostovolyymin (ja taloudellisen merkityksen) kasvaessa, toimittajien toimitusvarmuus paranee ja toiminta muutoinkin nopeutuu. Hakijan mukaan ostoprosessissa Finnet Logistiikan tavoitteena on, että kustannukset ovat alle […] % hankinnan arvosta.

Hakijan mukaan hyötyä muodostuu myös siitä, että laitealustat ovat yhteneväiset ja keskitetyn kustannustehokkaan toimittajatuen piirissä. Yhteishankinnat mm. televerkkojen osalta edesauttavat verkkojen säädeltyä yhteiskäyttöä, koska keskitetyt hankinnat yhtenäistävät verkkojen rakenteita ja tekevät televerkkojen yhteiskäytön helpommaksi ja tehokkaammaksi. Tämä konkretisoituu muun muassa 3G-verkkoja rakennettaessa. Yhteishankinnat tehostavat myös yhtiöiden ja siten koko toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lisäksi muun muassa hankintoihin liittyvät, yhteistyöllä suoritetut testaus ja ylläpitotoiminnat alentavat kokonaiskustannuksia.

Hyödyn välittyminen asiakkaille

Hakijan mukaan asiakkaat hyötyvät paitsi alhaisemmista hinnoista myös lyhyemmistä toimitusajoista ja teknisen yhteensopivuuden aikaansaamasta helppokäyttöisyydestä.

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 24.3.2003 Finnet Logistiikan hakemuksesta lausunnot eräiltä Finnet Logistiikan toimittajilta. Lausuntoa on pyydetty Nokia Networks Oy:ltä, Siemens Oy:ltä, Aerial Oy:ltä, Oy L M Ericsson Ab:lta, Ascom Fintel Oy;ltä, NK Cables Oy:ltä ja K&K Active Oy:ltä.

Siemens Oy toteaa lausunnossaan, että Finnet Logistiikka Oy koordinoi edustamiensa yhtiöiden hankintatoimet muun muassa kokoamalla eri yhtiöiden hankintatarpeet. Siemens oy puoltaa puuttumattomuustodistuksen ja toissijaisesti poikkeusluvan myöntämistä Finnet Logistiikalle. Yhtiön mukaan hakemuksessa esitetty toimintatapa ei rajoita kilpailua, vaan koko hankintaprosessi laitetoimittajasta loppukäyttäjään selkiytyy ja tuo kustannussäästöjä kaikille osapuolille.

Oy LM Ericsson AB yhtyy lausunnossaan hakemuksessa esitettyihin näkökantoihin. Yhtiön mukaan hankintayhteistyön vaikutukset toimialan markkinoihin ja kilpailutilanteeseen ovat positiivisia edistäen taloudellista ja teknistä kehitystä.

K&K Active Oy on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiasta.

Muut yritykset eivät ole vastanneet lausuntopyyntöön.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit markkinat

Tuotemarkkinat

Verkkotuotteiden hankintamarkkinat käsittävät verkkotuotteiden ja -laitteiden myynnin valmistajilta tai jälleenmyyjiltä teleyrityksille. Verkkotuotteiden valmistajat ovat usein suuria ylikansallisia konserneja, mutta markkinoilla on myös pieniä valmistajia. Suuremmat hankinnat, kuten kokonaiset televerkot hankintaan usein suoraan valmistajilta. Pienempiä hankintoja tehdään lisäksi myös alan tukkuliikkeistä.

Kilpailuvirasto katsoo, että tapauksessa relevantit tuotemarkkinat ovat hankintayhteistyön osalta televerkon rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ja palvelujen sekä muiden teletoimintaan liittyvien tuotteiden hankintamarkkinat.

Verkkotuotteiden hankinta ei ole sidottu mihinkään maantieteelliseen alueeseen. Logistisista syistä hankinnat tehdään usein maantieteellisesti lähellä tuotteiden käyttöpaikkaa. Suuremmissa hankinnoissa myös kansainväliset hankinnat ovat tavallisia. Kilpailuvirasto katsoo, että verkkolaitteiden hankinnan maantieteelliset markkinat ovat vähintään kansalliset, useissa tapauksissa jopa maailmanlaajuiset.

Kilpailutilanne relevanteilla markkinoilla

Finnet Logistiikka katsoo merkittävimmiksi kilpailijoikseen samat tavarantoimittajat, joiden asiakas Finnet Logistiikka on. Koska Finnet Logistiikan asiakkailla on mahdollisuus hankkia tavaraa Finnet Logistiikan ohi suoraan tavarantoimittajilta, ovat tavarantoimittajat sekä tavaroiden maahantuojat, jälleenmyyjät ja edustajat Finnet Logistiikan merkittävimmät kilpailijat. Markkinoilla ei Finnet Logistiikan mukaan toimi toista Finnet Logistiikan kaltaista avointa teletuotteiden hankintapalvelujen tarjoajaa, jonka palveluita Finnet-ryhmän teleyhtiöt tai Finnet Logistiikan muut asiakkaat voisivat avoimesti käyttää.

Kilpailunrajoituksen määrittely

Finnet Logistiikka on perustettu, jotta paikalliset Finnet-ryhmään kuuluvat teleyhtiöt voisivat yhdessä hankkia tuotteita ja palveluja televerkkojen rakentamista ja ylläpitoa sekä teletoimintaa varten. Hankintayhteistyöhön sisältyy hintayhteistyötä. Finnet Logistiikka päättää osaltaan ostajakollektiivina toimittajilta ostettavien tuotteiden hinnoista. Lisäksi Finnet Logistiikka määrittelee omilta asiakkailtaan perittävät hankintaprovisiot. Kilpailuoikeudellisesti hankintaprovisioiden määrittämistä tulee arvioida kilpailijoiden välisenä myyntiyhteistyönä.

Kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaan Kilpailuvirasto voi antaa päätöksen, jonka mukaan hakijan sopimus, päätös tai menettelytapa ei annettujen tietojen perusteella kuulu 4–6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin (puuttumattomuustodistus. Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Kilpailuvirasto katsoo, että paikalliset Finnet-ryhmään kuuluvat teleyhtiöt ovat erityisesti suhteessa tavarantoimittajiin samalla tuotantoportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia. Hakemuksen piirissä oleva ostoyhteistyö täyttää kilpailunrajoituslain 6 §:n tunnusmerkistön, koska siinä määritetään yhteistyössä toimittajille maksettavia hintoja. Myös myyntiyhteistyöhön sisältyvä hintayhteistyö, jossa Finnet Logistiikka päättää myös Finnet-ryhmään kuulumattomilta asiakkailta perimistä hankintapalvelupalkkioista, on kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista hintayhteistyötä.

Näin ollen Kilpailuvirasto ei voi myöntää kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta. Sen sijaan kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaiset poikkeusluvan edellytykset tulevat arvioitaviksi.

Järjestelyn asiakkaille siirtyvät tehokkuusedut

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi määrätä, ettei lain 4–6 §:n säännöksiä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Finnet Logistiikka pyytää Finnet-yhtiöiden puolesta tarjouksia, tekee ja teettää tekniskaupallisia vertailuja, valitsee toimittajat ja neuvottelee kaupalliset sopimukset toimittajien kanssa. Hankintayhteistyöjärjestelyillään yhteistyössä mukana olevat yhtiöt pyrkivät ensisijaisesti ostohintojen alentamiseen. Hankintayhteistyö mahdollistaa suuremmat ostovolyymit ja siten paremman neuvotteluaseman mukanaan tuomat paljousalennukset. Hankintayhteistyö pienentää myös itse ostoprosessiin liittyviä kustannuksia, lisää yhteistyössä mukana olevien tietotaitoa ja lisää tietoa uusista tuotteista.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä kuvattu Finnet-yhtiöiden Finnet Logistiikassa harjoittama hankintayhteistyö todennäköisesti tehostaa yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden toimintaa ja edistää taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankintojen keskitetty toimittaminen aikaansaa säästöjä. Finnet-yhtiöt voivat yhdessä hankintalähteitä kilpailuttamalla ja hankintoja yhdistämällä alentaa tuotteidensa hankintahintoja. Finnet-yhtiöiden kustannustehokkuus on parempi sekä ostoprosessiin liittyvät vaihdantakustannukset, kuten tarjousten hankkimisen ja sopimusneuvottelujen kustannukset, pienemmät kuin tilanteessa, jossa yhteistyötä ei olisi.

Koska hankintayhteistyössä mukana olevat Finnet-yhtiöt ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria yhtiöitä, ei niiden hankintayhteistyö todennäköisesti voimista merkittävästi niiden markkinavoimaa suhteessa toimittajiin. […] Hakemuksen hyväksymistä puoltaa myös se seikka, että tavarantoimittajat eivät ole vastustaneet hakemusta.

Hankintapalvelupalkkioiden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että ko. palkkiot ovat välttämätön osa Finnet Logistiikan liiketoimintamallia. Ilman hankintapalkkiojärjestelmää Finnet Logistiikka ei voisi toimia asiakkaidensa yhteisenä hankintakanavana suhteessa tavarantoimittajiin. Palkkioiden määrän päättää Finnet Logistiikan hallitus, eikä Kilpailuviraston tiedossa ole, että palkkioperusteisiin olisi aikaisemmin liittynyt mitään kilpailua rajoittavia elementtejä.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että hakemuksessa kuvattu hankintayhteistyö sekä hankintapalkkiojärjestelmä aikaansaavat merkittäviä kuluttajille ja asiakkaille siirtyviä tehokkuusetuja. Ottaen lisäksi huomioon, että yhteistyöstä aiheutuva kilpailunrajoitus ei ole kovin merkittävä Kilpailuvirasto katsoo, että edellytykset poikkeusluvan myöntämisellä ovat olemassa. Kilpailuviraston tiedossa ei myöskään ole, että aikaisemman poikkeusluvan aikana olisi ilmennyt kilpailuongelmia.

Hakija on hakenut poikkeuslupaa pysyvästi, vähintään kymmeneksi vuodeksi. Hakija ei ole hakemuksessaan perustellut Kilpailuviraston normaalista päätöskäytännöstä poikkeavaa vaatimusta pitkälle voimassaoloajalle.

Kilpailuviraston päätöskäytännössä pitkäaikaisimmat poikkeusluvat on ilman erityisen painavia syitä myönnetty viideksi vuodeksi. Kilpailuvirasto katsoo, ettei poikkeusluvan myöntäminen pysyvästi eikä kymmeneksi vuodeksi ole edellytyksiä, ottaen huomioon myös telemarkkinoiden nopean muutos-kehityksen. Tästä syystä Kilpailuvirasto ei pidä perusteltuna poikkeusluvan myöntämistä pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi.

Kilpailuviraston ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Finnet Logistiikka Oy:n piirissä harjoitettuun hankintayhteistyöhön eikä Finnet Logistiikan käytössä olevaan hankintapalkkiojärjestelmään, jossa Finnet Logistiikka määrää asiakkailta perittävän hankintapalkkion suuruuden.

Poikkeuslupa on voimassa viisi vuotta päätöksen antohetkestä ja sen viimeinen voimassaolopäivä on 22.9.2008.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § 19 § ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.