Poikkeuslupa Finnet-Media Oy:n omistajayhtiöiden väliseen hinta- ja markkinoidenjakoyhteistyöhön

Päivämäärä

8.9.2003

Diaarinumero

293/67/2003

Osapuolet

Finnet-Media Oy

Hakija

Finnet-Media Oy

Hakemus

Kilpailuvirastoon on 31.3.2003 saapunut hakemus, jossa Finnet-Media Oy hakee puuttumattomuustodistusta tai toissijaisesti poikkeuslupaa hakemistomarkkinoilla tapahtuvalle yhteistoiminnalle.

Finnet-median omistajayritykset ja näiden harjoittama liiketoiminta

Finnet-Media on paikallisten puhelinyhtiöiden (65 %) ja EDS Media Oy:n (35 %) omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tukea ja edistää valtakunnallisesti asiakkaidensa yhteystietopalveluliiketoimintaa, yhteistietopalveluiden markkinointia, keskitettyä tuotekehitystä ja edunvalvontaa, hakemistotuotteiden julkaisua, markkinointia ja myyntiä. Yhtiössä on osakkaina

 • Alajärven Puhelinosuuskunta
 • EDS Media Oy
 • Etelä-Satakunnan Puhelin Oy
 • Eurajoen Teleosuuskunta
 • Forssan Seudun Puhelin Oy
 • Huittisten Puhelin Oy
 • Hämeen Puhelin Oy
 • Härkätien Puhelin Oy
 • Iisalmen Puhelin Oy
 • Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy
 • Jakobstadsnejdens Telefon Ab
 • Kajaanin Puhelinosuuskunta
 • Kankaanpään Puhelin Oy
 • Karis Telefon Ab
 • Keikyän Puhelinosuuskunta
 • Kimito Telefonaktiebolag
 • Kokkolan Puhelin Oy
 • Kuopion Puhelin Oy
 • Kymen Puhelin Oy
 • Laitilan Puhelinosuuskunta
 • Lohjan Puhelin Oy
 • Loimaan Seudun Puhelin Oy
 • Lounet Oy
 • Loviisan Puhelinosuuskunta
 • Lännen Puhelin Oy
 • Mikkelin Puhelin Oy
 • Oulun Puhelin Oy
 • Outokummun Puhelin Oy
 • Pohjanmaan Puhelinosuuskunta
 • Pohjois-Hämeen Puhelin Oy
 • Päijät-Hämeen Puhelin Oyj
 • Salon Seudun Puhelin Oy
 • Satakunnan Puhelin Oy
 • Savonlinnan Puhelin Oy
 • Telekarelia Oy
 • Tikka Communications Oy
 • Turun Puhelin Oy
 • Vaasan Läänin Puhelin Oy
 • Vakka-Suomen Puhelin Oy

Hakijan mukaan omistajayritykset ovat EDS Media Oy:tä lukuun ottamatta paikallisia teleyrityksiä, joiden liiketoiminta keskittyy viestintämarkkinalaissa tarkoitetun teletoiminnan harjoittamiseen. Yhtiöiden liiketoiminnan ydinalueen muodostavat paikallispuhelinpalvelut. Teletoiminnan ohella Finnet-Median omistajayritykset harjoittavat hakemistoliiketoimintaa. Viestintämarkkinalain 57 § velvoittaa teleyritykset tarjoamaan ja julkaisemaan paikallisia, telealuekohtaisia painettuja luetteloita sekä järjestämään numerotiedotuspalvelut. Painettuja puhelinluetteloita paikalliset puhelinyhtiöt julkaisevat yhdessä Fonecta Oy:n kanssa. Numerotiedotuspalvelun teleyritykset ovat organisoineet Suomen Numeropalvelu Oy:n kautta. Yhteistyöhön kilpailijoiden kanssa Kilpailuvirasto on myöntänyt poikkeusluvat (Kilpailuviraston päätökset 23.9.1998 466/67/97 ja 23.9.1998 55/67/98).

Omistajayrityksistä EDS Media Oy on Oy Eniro Finland Ab:n kokonaan omistama yhtiö. Eniro Finland on osa Eniro-konsernia, joka on Pohjois-Euroopan johtava hakemistoyritys sekä painetuissa että sähköisissä hakemistotuotteissa.

Finnet-median harjoittama liiketoiminta

Finnet-Media tarjoaa tällä hetkellä sähköistä puhelinluetteloa eli NumeroNettipalvelua sekä sähköiseen luetteloon liittyviä sähköisiä mediatuotteita. Hakijan mukaan NumeroNetti on ns. on-line -hakemisto, joka sisältää kaikki kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymien numerot lukuun ottamatta salaisia numeroita. Hakemisto käsittää painetun luettelon ns. valkoisten sivujen tiedot lisättynä GSM-numeroilla. Finnet-Media käyttää sähköisen luettelon tuottamiseen Suomen Numeropalvelu Oy:n operoimaa valtakunnallista tietokantaa, johon on keskitetysti koottu teleoperaattoreiden asiakkaiden tilaajatiedot.

[…]

Hakemistopalveluiden markkinat

Finnet-Media on määritellyt relevantit tuotemarkkinat hakemistopalveluiden markkinoiksi. Hakemistopalveluista käytetään myös käsitettä tavoitettavuustietopalvelut tai tilaajaluettelotietopalvelut. Tilaajaluettelo on määritelty viestintämarkkinalain 396/1997) 21 a §:ssä. Hallituksen esityksen (85/1998) perusteluista käy ilmi, mitä luetteloita yleiskäsite tilaajaluettelo kattaa. Viestintämarkkinalaissa hakemistopalvelut on jaoteltu numerotiedotuspalveluun ja puhelinluettelopalveluun. Jälkimmäinen palvelu voi ao. lainkohdan mukaan olla joko painetussa tai sähköisessä muodossa.

Finnet-Median mukaan hakemistopalveluiden tekninen kehitys mahdollistaa sen, että tavoitettavuustietopalveluita voidaan tarjota yhä spesifioiduimmissa muodoissa ja uusilla ominaisuuksilla varustettuina. Esimerkiksi sähköiseen luetteloon voidaan sisällyttää uudenlaisia, käyttömukavuutta edistäviä toimintoja. Eri hakemistopalveluiden ominaisuuksia pystytään teknisesti sulauttamaan myös toisiinsa. Hakemistopalvelun luonne ei kuitenkaan teknisen kehityksen myötä muutu.

Hakemistopalveluiden kokonaismarkkinat ovat vuonna 2002 olleet arviolta noin 120 miljoonaa euroa, pitäen sisällään perinteiset telealuekohtaiset luettelot eli valkoiset ja keltaiset sivut, erilaiset yritystietoluettelot, muut printtiluettelot, CD ROM -luettelot, numerotiedotuspalvelut, osoitetiedotuspalvelut, Keltainen Pörssi – palvelun sekä sähköiset luettelopalvelut.

Finnet-Median liikevaihto oli […] miljoonaa euroa vuonna 2002. Finnet-Media ei ole kuitenkaan ollut julkaisijana painettujen luetteloiden markkinoilla, vaan toiminut ainoastaan koordinoijana Finnet-yhtiöiden puolesta.

Hakemistoliiketoiminnan markkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia verrattuna vuoden 1998 tilanteeseen, jolloin Kilpailuvirasto myönsi Finnet-Medialle poikkeusluvan viideksi vuodeksi. Vielä vuonna 2000 perinteisillä teleyrityksillä oli noin [..] %:n markkinaosuus hakemistoliiketoiminnan markkinoilla. Nyt perinteisillä teleyrityksillä on enää noin [..] %:n markkinaosuus lopun [..] %:n jakaantuessa Oy Eniro Finland Ab:n, Fonecta Oy:n, Oy Findexa Ab:n, TDC Hakemistot Oy:n sekä muiden pienempien toimijoiden kesken. Alalle on myös tullut uusia, teletoiminnan ulkopuolisia toimijoita. Hakijan mukaan markkinat ovat hyvin kilpaillut.

Tuotteiden hinnoittelu, myyntiyhteistyö ja palveluiden hankinta

Hakija on hakemuksessaan yksilöinyt hakemuksen kohteena olevan kilpailunrajoituslain vastaisen toiminnan tuotteiden hinnoitteluksi, myyntiyhteistyöksi sekä palveluiden hankinnaksi.

Sähköistä puhelinluetteloa sekä tulevaisuudessa myös muita hakemistopalveluja sekä näihin palveluihin liittyvää mediatilaa myy Finnet-Media.

Finnet-Media päättää yhtiön suoraan loppukäyttäjille myymän sähköisen puhelinluettelon vähittäismyyntihinnoista. [..]

Sähköisen luettelon osalta käyttäjällä on mahdollisuus ostaa palvelu suoraan jälleenmyyjältä. Mikäli käyttäjä tekee NumeroNettiä koskevan sopimuksen paikallisen puhelinyhtiön tai muun jälleenmyyjän kanssa, jälleenmyyjä ja käyttäjä sopivat keskenään puhelinluettelopalvelun hinnoista. Tällöin Finnet-Media päättää paikalliselta puhelinyhtiöltä tai muulta jälleenmyyjältä laskuttamiensa tukkuhintojen suuruudesta.

Sähköistä mainosbanneria loppuasiakkaille myy tällä hetkellä ainoastaan Finnet-Media, mutta myös omistajayritykset tulevat myymään itsenäisesti banneria. Vastaisuudessa Finnet-Media myy lisäksi kaikkiin hakemistopalveluihin kohdistuvaa mainostilaa ja mediatuotteita.

[..]

Finnet-Media on myös tehnyt eri palveluntarjoajien kanssa sopimuksia palveluiden hankkimisesta sähköistä puhelinluetteloa varten. Tällaisia palveluita ovat ohjelmisto- ja ylläpitopalvelut ja muut alihankintapalvelut, kuten ns. HelpDesk-toiminto ja laskutus. Hankkiessaan erilaisia palveluita Finnet-Media sopii palveluntarjoajien kanssa näiltä ostamiensa palveluiden hinnat ja hinnoitteluperusteet. Vastaavia hankintoja tarvitaan myös muiden hakemistopalveluiden tuottamiseksi.

Numerotiedotuspalvelun toteuttaminen vaatii mm. ostoyhteistyötä tietojärjestelmän osalta. Printtiluetteloiden osalta ostoyhteistyötä on tehtävä mm. painotalojen suhteen painatuspalveluiden osalta.

Hakijan näkemys yhteistyön tehokkuuseduista ja niiden siirtymisestä asiakkaille ja kuluttajille

Hakijan mukaan hakemistopalveluiden ja niihin liittyvän mainostilan ja mediatuotteiden tuottaminen ja markkinointi vaativat huomattavaa panostusta. Finnet-Median omistajayrityksinä olevat teleoperaattorit harjoittavat paikallisteletoimintaa ja tarjoavat siihen liittyviä palveluita paikallisesti käytännössä sillä maantieteellisellä alueella, jolla kunkin operaattorin televerkko sijaitsee. Hakijan mukaan yksittäinen paikallinen puhelinyhtiö ei pystyisi yksin kilpailemaan valtakunnallisilla markkinoilla ja omin resurssein tarjoamaan vastaavia tuotteita kuin Finnet-Media.

Hakijan mukaan valtakunnallisen sähköisen hakemisto palvelun ylläpitäminen, myynti ja markkinointi edellyttävät vastaavasti koko maan kattavia markkinointitoimenpiteitä. Lisäksi hakija katsoo, että Finnet-yhtiöiden kannalta on välttämätöntä, että heillä on yhtiö, joka hoitaa omistajayhtiöiden puolesta sellaisia mediatilaa hankkivia asiakkaita, jotka mm. haluavat tietonsa useampiin painettuihin hakemistoihin.

Hakemistopalveluliiketoiminta edellyttää vahvaa tuotemerkkiä. Mm. Suomen markkinoille tulleista hakemistopalveluyrityksistä useat toimivat kansainvälisten yritysten tytäryhtiöinä emoyhtiön tuotemerkkiä hyväksi käyttäen. Hakijan mukaan tuotemerkin tunnetuksi tekeminen, lisäarvon synnyttäminen ja säilyttäminen edellyttävät kokonaisvaltaista strategiaa ja resursseja.

Hakija katsoo, että markkinointiyhteistyön ansiosta osakkaiden mainos- ja markkinointikustannukset ovat olennaisesti pienemmät kuin tilanteessa, jossa kukin osakas markkinoisi itse tuotetta. Yksittäinen paikallinen teleyritys ei pystyisi itse toteuttamaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti sähköisen luettelon markkinointia. Keskitetyn tuotekehityksen, oman tuotetunnuksen ja markkinoinnin johdosta Finnet-Media on tasavertainen kilpailija sähköisillä hakemistopalvelujen markkinoilla markkinajohtajien Fonectan ja Eniron kanssa.

Hakijan mukaan asiakkaat ovat hyötyneet Finnet-Median toiminnasta parempien tuotteiden ja edullisempien hintojen muodossa. Asiakkaille on syntynyt kilpailukykyinen vaihtoehto sähköisten hakemistopalveluiden markkinoilla. Tulevaisuudessa myös painettujen luetteloiden kohdalla erilaiset ns. räätälöidyt luettelot luovat vaihtoehdon perinteisille telealuekohtaisille luetteloille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Asiaan vaikuttava lainsäädäntö, hakijoiden kilpailuasema ja yhteistyön kilpailuoikeudellinen ulottuvuus

Hakija on ensisijaisesti hakenut omistajayhtiöidensä väliselle yhteistyölle kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 ja 2 momenttien hinnoitteluyhteistyö- ja markkinoidenjakokiellosta. Kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaan puuttumattomuustodistus voidaan myöntää, mikäli yhteistyö ei kuulu kilpailunrajoituslain 4–6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin.

Kilpailuvirasto katsoo, että Finnet-Median omistajayhtiöt toimivat elinkeinonharjoittajina useilla samoilla tuotemarkkinoilla. Hakijoiden liiketoiminta on osittain kilpailevaa myös alueellisesti. Ainakin sähköisten hakemistopalveluiden osalta omistajayhtiöt voisivat toimia itsenäisesti ja tarjota palveluita ilman kilpailijoiden kanssa harjoitettavaa kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista yhteistyötä. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, että hakijat ovat samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia, joiden harjoittama hinta- ja markkinoidenjakoyhteistyö on kilpailunrajoituslain 6 §:n vastaista. Puuttumattomuustodistusta ei näin ollen voida myöntää.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita tai rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai niiden yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeen jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Ennen kuin hakemuksen kohteena olevan yhteistoiminnan mahdollista välttämättömyyttä ja hyödyllisyyttä voidaan arvioida, tulee määritellä se taloudellinen toimintaympäristö, johon yhteistyöjärjestelyllä on vaikutuksia.

Tuotemarkkinat

Hakija on esittänyt tapauksen relevanteiksi tuotemarkkinoiksi hakemistopalveluiden markkinoita. Hakijan mukaan markkinoilla tarjotaan tällä hetkellä painettuja hakemistoja, CD ROM -luetteloita, numerotiedotuspalveluita ja osoitetiedotuspalveluita sekä sähköisiä hakemistopalveluita.

Kilpailuvirasto katsoo, että täsmällisen ja sisällöltään rajoitetun markkinamäärittelyn tekeminen ei tapauksessa ole tarkoituksenmukaista. Hakemistoliiketoiminnan markkinat kehittyvät voimakkaasti niin teknisesti kuin sisällöllisestikin. Näin ollen hakemistomarkkinoiden rajaaminen tiettyihin liiketoiminnan muotoihin saattaisi tulevaisuudessa tarpeettomasti rajoittaa hakijan mahdollisuutta kehittää liiketoimintaansa ja tuoda uusia tuotteita markkinoille.

Kilpailuvirasto katsoo, että relevantit markkinat tapauksessa ovat hakemistopalveluiden markkinat, jotka pitävät sisällään kaikki normaaliin hakemistoliiketoimintaan sisältyvät tuotteet ja palvelut.

Maantieteelliset markkinat

Kilpailuvirasto katsoo, että myöskään maantieteellisiä markkinoita ei ole mahdollista määritellä tyhjentävästi. Finnet-Median tarjoamista tuotteista osa on selkeästi valtakunnallisia, osa paikallisia. Esimerkiksi sähköinen hakemistopalvelu on luonteeltaan valtakunnallinen, kun taas painetut luettelot rajoittuvat sille maantieteelliselle alueelle, jolle luetteloa julkaistaan ja jonka alueen tietoja luettelo sisältää.

Hakemistopalveluiden markkinoita arvioidaan nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkin lähtökohtaisesti valtakunnallisina markkinoina. Toistaiseksi Finnet-Median liiketoiminta on kohdistunut valtakunnallisille markkinoille. […]

Yhteistoiminnan kilpailunrajoituslain vastaisuus

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 momentti kieltää kilpailijoiden välisen horisontaalisen hintayhteistyön. Finnet-Media määrää hakemistopalveluista loppuasiakkailta perittävistä hinnoista. Finnet-Media on myös sopinut ilmoitustilan myynnin osalta myyntijärjestelmistä ja jakelusta.

Koska Finnet-Median omistajina on em. perusteella keskenään kilpailevia teleyhtiöitä, Kilpailuvirasto katsoo, että hakemuksessa kuvattu yhteistyö on kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 momentin vastaista ainakin tuotteiden hinnoittelun ja myyntiyhteistyön osalta. Yhteistyö edellyttää näin ollen kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaisten poikkeusluvan myöntämisen edellytysten täyttymistä.

Yhteistyön tehokkuusedut ja tehokkuusetujen siirtyminen kuluttajille

Finnet-Media on aikaisemmin tarjonnut sähköistä puhelinluetteloa ja siihen liittyviä sähköisiä mediatuotteita. […]

Kilpailuvirasto katsoo, että Finnet-Median toiminta hakijoiden esittämällä tavalla lisää kilpailua valtakunnallisilla hakemistopalveluiden markkinoilla. Kilpailuvirasto katsoo, että yksittäisillä Finnet-Median omistajayhtiöillä (EDS Mediaa lukuun ottamatta) ei olisi taloudellisia resursseja itsenäisesti kehittää hakemistopalveluja eikä se välttämättä olisi pienten paikallisten teleyritysten ydinliiketoiminnan kannalta järkevää.

Kilpailuvirasto katsoo, että Finnet-Median kasvaminen merkittäväksi kilpailijaksi Eniron ja Fonectan rinnalle tulisi lisäämään kilpailua markkinoilla, ja tätä kautta etuja siirtyisi myös kuluttajille uusien tuotteiden ja kilpaillumpien hintojen muodossa.

Myöskään Finnet-Median merkittävimmät kilpailijat tai asiakkaat eivät ole nähneet Finnet-Median poikkeusluvan jatkamisessa ja laajentamisessa kilpailuongelmia.

Tässä poikkeuslupapäätöksessä ei arvioida kilpailunrajoituslain näkökulmasta niitä tilanteita, jossa Finnet-Media muiden kilpailijoidensa kanssa yhteistyössä harjoittaa kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä. Tällainen mm. telealuekohtaisten painettujen luetteloiden kohdalla toteutettu yhteistyö tulee arvioitavaksi myös Finnet-Median osalta erikseen, kun Kilpailuviraston 23.8.2003 myöntämä poikkeuslupa paikallisille teleyhtiöille ja Soneralle päättyy. Markkinoilla toteutuneiden yrityskauppojen jälkeen voimassaoleva poikkeuslupa koskee Eniron, Fonectan ja Finnet-Median välistä yhteistyötä.[1]

Eniro finnet-median vähemmistöomistajana

Eniro on tullut Suomen hakemistomarkkinoille julkaisijaksi ostamalla vuonna 2001 Elisalta kaikki sen hakemistoliiketoiminnot, jotka oli Elisassa keskitetty tytäryhtiö Direktia Oy:öön. Liiketoiminnan oston jälkeen Direktiaan jäivät Suomen Keltaiset Sivut Oy:n ja Finnet-Median osakkeet. Eniro osti 25.9.2002 koko Direktian osakekannan, eli em. Suomen Keltaiset Sivut Oy:n ja Finnet-Median osakkeet. Kaupan myötä Eniro omistaa Finnet-Mediasta 35,1 %.

Finnet-Media ja muut omistajayhtiöt ovat toistaiseksi suhtautuneet Eniron omistukseen puhtaana pääomasijoituksena. [...]

Kilpailuvirasto katsoo, että Finnet-Median suurimman kilpailijan Eniron vähemmistöomistus Finnet-Mediassa voi jo pelkkänä pääomasijoituksena itsessään muodostaa kilpailuongelmia. Kilpailuvirastolla ei kuitenkaan vireillä olevassa kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaisessa prosessissa ole toimivaltaa puuttua yritysjärjestelyistä johtuviin rakenteellisiin kilpailuongelmiin. Kilpailuvirasto lisäksi katsoo, että hakemistopalveluiden markkinarakenne sekä kilpailun toimivuus osaltaan varmistavat, että Eniron vähemmistöosuudesta Finnet-Mediassa ei muodostu kilpailuongelmaa.

Kilpailuviraston ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:ää ei sovelleta Finnet-Media Oy:n omistajayhtiöiden väliseen hintayhteistyöhön hakemistopalveluiden markkinoilla.

Hakijan omalla vastuulla on määräyksen tulkitseminen ja noudattaminen siten, että hakija ei ryhdy kilpailunrajoituslain vastaisiin menettelyihin sellaisilla markkinoilla, joita ei voida katsoa osaksi hakemistopalveluiden markkinoita.

Poikkeuslupa on voimassa viisi vuotta päätöksen antamisesta, ja sen viimeinen voimassaolopäivä on 8.9.2008.

Hakijan on ilmoitettava Kilpailuvirastolle muutoksista, joita yhteistyössä mahdollisesti tapahtuu poikkeusluvan voimassaoloaikana. Kilpailunrajoituslain 19 § 3 momentin nojalla myönnetty poikkeuslupa on peruutettavissa, mikäli poikkeusluvan ehtoja rikotaan tai olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuvat.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6, 19 ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] 3.9.2001 allekirjoitetulla sopimuksella Eniro osti Elisalta sen hakemistoliiketoiminnan ja 15.2. tehdyllä yrityskaupalla Fonecta osti Soneran hakemistoliiketoiminnan. Näiden kauppojen jälkeen Eniro ja Fonecta ovat ostaneet Auria Oy:n (Fonecta), Kestel Oy:n (Fonecta), Riihimäen Puhelin Oy:n (Fonecta), Soon Com Oy:n (Eniro) ja TikkaCom Oy:n (Fonecta) hakemistopalveluliiketoiminnat.