Poikkeuslupa horisontaaliseen yhteistoimintaan naudanlihan teurastuksessa ja leikkuussa sekä vuotien myynnissä

Päivämäärä

30.10.2000

Diaarinumero

302/67/2000

Osapuolet

Atria Oyj / HK Ruokatalo Oyj

Hakijat

 • Atria Oyj
 • HK Ruokatalo Oyj

Hakemus

Atria Oyj (myöhemmin Atria) ja HK Ruokatalo Oyj (myöhemmin HK) ovat hakeneet Kilpailuvirastolta 12.4.2000 päivätyllä kirjelmällä ensisijaisesti kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa 1.6.2000 alkavaan keskinäiseen horisontaaliseen yhteistyöhönsä naudanlihan teurastuksessa ja leikkuussa.

Hakijat ilmoittivat 23.6.2000, että yhteistyö alkoi 1.6.2000 poikkeuslupahakemuksen liitteenä olevan yhteistyösopimusluonnoksen mukaisena.

Atria toimitti Kilpailuviraston pyytämät lisäselvitykset 19.6.2000 ja 31.7.2000. HK toimitti pyydetyt lisäselvitykset 22.6.2000 ja 15.8.2000.

Hakijoiden esittämät selvitykset

Hakijoiden liiketoiminta

Atria harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta sekä lihavalmisteiden ja valmisruokien valmistusta ja markkinointia. Atria on suurin liha-alan yritys Suomessa. Sen kokonaisliikevaihto oli vuonna 1999 noin 3,3 mrd.mk ja liikevaihto Suomessa noin 2,3 mrd.mk. Atrian suurimmat osakkeenomistajat Itikka Osuuskunta, Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha toimivat teuraiden hankkijoina Atrian teollisuudelle.

HK valmistaa ja markkinoi lihavalmisteita, valmiita ruokia ja lemmikkieläinruokia sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille. HK:n kokonaisliikevaihto oli vuonna 1999 noin 2,9 mrd.mk ja liikevaihto Suomessa 2,5 mrd. mk. Naudan- ja sianlihanhankinnasta konsernille vastaa sen tytäryhtiö LSO Foods Oy.

Järjestelyn luonne ja tavoitteet

Hakijoiden mukaan naudanlihan tuonti on lisääntynyt viime vuosina. Naudanlihan kysynnän säilyessä suunnilleen ennallaan tuonnin kasvu on johtanut kotimaisen naudanlihan käytön laskuun. Poikkeuslupahakemuksessa arvioidaan, että myös seuraavan viiden vuoden aikana naudanlihan kulutus pysyy suunnilleen ennallaan ja tuontinaudanlihan käyttö tulee edelleen lisääntymään.

Kotimaisen naudanlihan käytön lasku on hakijoiden mukaan johtanut siihen, että useimmissa Suomen teurastamoissa on ylikapasiteettia. Atria ilmoittaa keskustelleensa kilpailijoidensa kanssa mahdollisesta yhteistyöstä teurastuksessa ja leikkuussa voidakseen nostaa Kauhajoella ja Nurmossa sijaitsevien teurastamoidensa käyttöastetta. Toisaalta HK:n esittämän erillisselvityksen mukaan sen Forssassa sijaitseva teurastamo on laitteistoltaan vanhentunut ja investointi vanhaan teurastamoon olisi kallis ja epätaloudellinen, minkä vuoksi HK on etsinyt teurastukseensa yhteistyökumppania tästä omasta lähtökohdastaan.

Edellä selostetuista lähtökohdistaan HK ja Atria ovat päätyneet keskinäiseen sopimukseen, jonka mukaan HK sulkee teurastamonsa Forssassa ja ryhtyy teurastuttamaan hankkimansa naudat ostopalveluna Atrian teurastamoissa, ensisijaisesti Kauhavalla ja toissijaisesti Kuopiossa.

Sopimuksen mukaan HK vastaa hankkimiensa teuraseläinten kuljetuksesta Atrian teurastamoihin ja toisaalta näiden eläinten teurastuksesta ja leikkuusta syntyvien tuotteiden noutamisesta omaan jatkojalostukseensa ja markkinointiinsa.

Yhteistyön tarkoituksena on parantaa kummankin hakijan kustannustehokkuutta teurastuksessa ja leikkuussa ja lisätä tätä kautta kummankin hakijan hintakilpailukykyä valmiiden tuotteiden myynnissä jakeluketjun seuraavalle portaalle.

HK:n kannalta päätökseen ryhtyä keskinäiseen yhteistyöhön on edellä selostetun lisäksi vaikuttanut se, että nautakarjojen pito on enenevässä määrin siirtynyt Etelä-Suomesta Keski- ja Pohjois-Suomeen. HK:n tekemien laskelmien mukaan teurastuksen siirtäminen Forssasta Kauhajoelle ja Kuopioon pienentää teuraseläinten kuljetusmatkoja ja tätä kautta HK:lle aiheutuvia kuljetuskustannuksia.

Yhteistyöstään huolimatta HK ja Atria kilpailevat aikaisempaan tapaan sekä nautateuraiden hankinnassa että naudanlihatuotteiden myynnissä. Lisäksi Atria ja HK kilpailevat edelleen myös muiden lihatuotteiden, kuten sianlihan tai broilereiden tuotannossa ja jalostuksessa.

HK ja sen kilpailija Pouttu Oy omistavat yhdessä naudanlihan hankintaa, teurastusta ja leikkuuta harjoittavan Pouttu Foods Oy:n, jonka tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa. Pouttu Foods Oy hankkii naudanlihaa Kainuun, Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta. HK:n Forssan laitoksessa teurastetut naudat ovat peräisin Länsi- ja Keski-Suomen alueelta, joten HK:n mukaan sen yhteistyöllä Atrian kanssa ei ole vaikutusta Pouttu Foods Oy:n toimintaan.

Järjestelyn sisällöllisesti keskeiset muut yksityiskohdat

Hakijat ovat sopineet keskinäisestä yhteistoiminnastaan pääpiirteittäin lisäksi seuraavan:

 • HK sitoutuu toimittamaan nautoja Atrian teurastamoihin vuodessa vähintään (x) ja enintään (y) milj.kg. sekä viikottain vähintään (x) ja enintään (y) kpl. nautoja. (x ja y ovat liikesalaisuustietoja);
 • Vähimmäismäärän ylittävältä osalta HK:lla on oikeus tehdä yhteistyötä myös muiden teurastamojen kanssa, mutta HK neuvottelee kuitenkin ensimmäiseksi Atrian kanssa tämän mahdollisuuksista käsitellä kilpailukykyisesti vähimmäismäärän ylittävät naudat;
 • HK:n Atrialle toimittamien nautojen (sekä Atrialle vähäisessä määrin toimittamien lampaiden, vuohien ja muiden pienkarjaeläinten) ja yhteistyössä syntyvien tuotteiden (myös sivutuotteet, lihaseokset ja vuodat) omistusoikeus säilyy yhteistyön aikana HK:lla;
 • HK maksaa Atrialle teurastuksesta ja leikkuusta muuttuvan ja kiinteän korvauksen. Korvauksella on tarkoitus peittää Atrialle HK:n nautojen teurastuksesta ja leikkuusta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset (korvausten yksityiskohtaisemmat laskentaperiaatteet ovat liikesalaisuuksia).
 • Ns. lihaseosten valmistusta ei voida tehdä leikkuusta erillään. Tämän vuoksi Atria valmistaa HK:n naudoista HK:n markkinointiin tulevat lihaseokset.
 • Molempien hakijoiden naudoista saatavat vuodat markkinoidaan yhteisesti. Lähtökohtaisesti Atria pyrkii markkinoimaan vuodat, mutta myös HK:lla on oikeus vuotien myyntiin.
Tiedot markkinoista

Hakijoiden esittämien laskennallisten arvioiden mukaan yhteistyön puitteissa teurastettavien ja leikattavien nautojen myyntiarvo on noin 700 milj. markkaa vuodessa. Hakemuksen mukaan nautojen teurastusmäärät olivat Suomessa vuonna 1999 yrityksittäin seuraavat:

Atria 32 milj.kg
Karjaportti 14 milj.kg
HK-Ruokatalo 8 milj.kg
Pouttu-Foods 6,5 milj,kg
Saarioinen 6,5 milj.kg
Pouttu 6 milj. kg
Snellman 6,5 milj.kg
Kotivara 2,5 milj.kg
Rönkä 1,5 milj.kg
Paimio 1,5 milj.kg
Yht. 85 milj.kg

Hakijat ilmoittavat, että Suomessa tuotetusta naudanlihasta viedään ulkomaille noin 4–6 milj.kg. Atria ilmoittaa toimittaneensa vuonna 1999 vientiin noin 10 prosenttia tuotannostaan ja HK selvästi alle 10 prosenttia tuotannostaan. Naudanlihaa tuodaan Suomeen noin 12 milj.kg.

Hakijoiden esittämien yrityskohtaisten teurastusmäärien perusteella arvioituna yhteistyö nostaisi Atrian osuuden nautojen teurastuksesta Suomessa lähes 50 prosenttiin (n. 40 milj.kg).

Hakijoilla on ilmoituksensa mukaan merkittävät yhteenlasketut markkinaosuudet seuraavilla tuotemarkkinoilla Suomessa:

a) Naudanlihan myynti vähittäiskaupalle ja suurtalouksille.

Hakijoiden arvion mukaan näillä on yhdessä noin 30–40 prosentin markkinaosuus myynnissä vähittäiskaupalle ja noin 35–45 prosentin markkinaosuus myynnissä suurtalouksille.

b) Naudanlihavalmisteiden myynti vähittäiskaupalle ja suurtalouksille.

Hakijoiden arvion mukaan näillä on yhdessä noin 45–55 prosentin markkinaosuus myynnissä vähittäiskaupalle ja noin 55–65 prosentin markkinaosuus myynnissä suurtalouksille.

c) Einesten myynti vähittäiskaupalle ja suurtalouksille.

Hakijoiden arvion mukaan näillä on yhdessä noin 40 prosentin markkinaosuus einesten myynnissä vähittäiskaupoille ja suurtalouksille.

Hakijat ilmoittavat merkittävimmiksi kilpailijoikseen markkinoilla a-c muun muassa Osuusteurastamo Karjaportin, Pouttu Oy:n, Saarioinen Oy:n ja Oy Snellman Ab:n.

Hakijat markkinoivat teurastuksestaan syntyvät vuodat pääosin (noin 90 %) ulkomaille. Suomen vuotamarkkinoilla toimii hakemuksen mukaan kaksi ostajaa: Lapuan Nahka Oy ja Sata Leather Oy. Nämä hankkivat ulkomailta noin puolet ostamistaan vuodista. Suomessa jalostetuista vuodista noin 80 prosenttia toimitetaan Eurooppaan ja Kaukoitään.

Kilpailunrajoitukset

Hakijoiden mukaan yhteistyön mahdollisina kilpailua rajoittavina vaikutuksina voitaisiin pitää seuraavia seikkoja:

1) HK sitoutuu määrällisesti merkittäviin nautatoimituksiin Atrialle.

Hakijoiden mukaan sovittu sitoutuminen on tarpeellista, koska näin turvataan HK:n intressi saada käyttöönsä riittävä teurastus- ja leikkuukapasiteetti ja toisaalta Atrian intressi varmistaa tuotantokapasiteettinsa tasainen käyttö.

2) Yhteistyö yhtenäistää hakijoiden valmistamien tuotteiden hintoja.

Hakemuksen liitteenä olevan laskelman mukaan teurastuksen ja leikkuun osuus on jalostusasteesta riippuen noin 1,5–11 prosenttia hakijoiden valmistamien tuotteiden myyntihinnoista seuraavalle tuotanto- tai myyntiportaalle. Hakijoiden yhteistyö yhtenäistää hakijoille teurastuksesta ja leikkuusta aiheutuvia kustannuksia, mutta hakijoiden mielestä yhteistyön hintoja yhtenäistävä vaikutus on kuitenkin suhteellisen pieni. Hakijoiden esittämän laskelman mukaan suurin kustannuserä hakijoiden myymien tuotteiden hinnoissa muodostuu elävän teuraskarjan hankintahinnoista ja muista teuraiden hankintakustannuksista.

Kustannusten alenemisen kautta hintojen yhtenäistyminen vaikuttaa hakijoiden markkinoinnissa olevien tuotteiden hintoja alentavasti ja markkinaolosuhteet huomioon ottaen samalla kilpailua lisäävästi.

3) Osapuolet tekevät markkinointiyhteistyötä vuotien osalta.

Hakijoiden mukaan markkinointiyhteistyö on välttämätöntä, koska vuotien erillään pito vaatisi varastotilojen lisärakentamista ja kustannuksia tarpeettomasti kasvattavia lisätyövaiheita.

Hakemuksen mukaan hakijoiden markkinoille toimittamien vuotien arvo oli vuonna 1999 yhteensä noin (x) milj.mk (x on liikesalaisuustieto), mikä on alle 5 prosenttia hakijoiden yhteistyössä teurastamista ja leikkaamista naudoista syntyvästä myyntiarvosta. Hakijat toimittavat noin 90 % vuodistaan vientiin.

4) HK sitoutuu irtisanomaan lihan leikkuuta koskevat alihankintasopimuksensa.

HK:n Forssan teurastamolla ei ole harjoitettu leikkuutoimintaa ja HK on ostanut tähän asti leikkuun ulkopuolisilta alihankkijoilta. HK:n esittämän selvityksen mukaan sen kannalta on taloudellisesti edullista sekä teurastaa että leikata naudat samassa laitoksessa. Tämän vuoksi se tulee sovittujen määräaikojen puitteissa irtisanomaan tekemänsä lihan leikkuuta koskevat alihankintasopimukset.

HK toteaa, että alihankintasopimusten irtisanominen on sisällytetty yhteistyösopimukseen, jotta Atria on tietoinen siitä, että HK:n tulee noudattaa irtisanomisaikoja alihankintasopimuksista luopuessaan.

Sopimuksen voimassaolo, sopimuksen noudattamisen valvonta ja mahdolliset sanktiot

Yhteistyösopimus päättyy 31.12.2005, mikäli jompikumpi osapuoli on viimeistään 30.6.2003 kirjallisesti irtisanonut sopimuksen. Mikäli sopimusta ei ole irtisanottu 30.6.2003, sopimus jatkuu toistaiseksi. Tällöin irtisanomisaika on 30 kuukautta.

Osapuolet asettavat yhteisen neuvottelukunnan yhteistyön suunnittelua, valvontaa ja kehittämistä varten. Kumpikin osapuoli nimeää neuvottelukuntaan kaksi jäsentä. Neuvottelukunta ei käsittele taloudellisia kysymyksiä.

Sopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle osapuolelle (x) milj.mk. sopimussakkoa (x on liikesalaisuustieto) jokaisesta olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Tietyissä tapauksissa (yksityiskohtaiset tiedot liikesalaisuuksia) sopimusrikkomus voi johtaa yhteistyösopimuksen purkuun.

Yhteistyön tehokkuusvaikutukset

Forssassa teurastettujen eläinten teurastuksen ja leikkuun siirto Atrian teurastamoihin kasvattaisi vuotuisia tuotantomääriä Atrian teurastamoissa noin 8 milj.kg. Hakemuksen mukaan tämä toisi volyymietuja, joista aiheutuisi noin 14 milj.markan välitön kokonaissäästö vähentyneinä muuttuvina kustannuksina, hallintokuluina ja pääomakuluina. Alentuneet kustannukset parantaisivat kummankin hakijan kilpailukykyä valmiiden tuotteiden myynnissä sekä kotimaan markkinoilla että viennissä.

Nautateurastuksen lopettaminen Forssassa aiheuttaa HK:lle kyseisen teurastamon alasajokustannuksia. HK:n esittämän laskelman mukaan yhteistyö johtaa HK:n kannalta kuitenkin (x) milj.mk:n (x on liikesalaisuustieto) nettohyötyyn myös Forssan teurastamon alasajovuonna.

Hyödyn välittyminen kuluttajille

Yhteistyöstään huolimatta hakijat kilpailevat edelleen keskenään nautateuraiden hankinnassa ja hakijoiden valmistamien tuotteiden myyntimarkkinoilla. Tuontipaineen yhä kasvaessa lähivuosina hakijat arvioivat aikaansaatujen kustannussäästöjen parantavan omia mahdollisuuksiaan säilyttää markkinaosuuksiaan naudanlihavalmisteiden markkinoilla. Hakemuksen mukaan kustannussäästöt myös pakottavat hakijoiden kotimaiset kilpailijat etsimään lisää kustannussäästöjä toiminnassaan, jotta myös nämä kykenisivät vastaamaan hintatason kehitykseen. Edellä selostetuista syistä hanke on hakijoiden käsityksen mukaan myös kuluttajien edun mukainen.

Järjestelyn tarpeellisuus

Hakijat toteavat, että tavoitellut tehokkuusedut eivät ole saavutettavissa ilman esitettyä yhteistyötä.

Pyydetyt lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 19.4.2000 hakemuksesta lausunnon Osuusteurastamo Karjaportilta, Kesko Oyj:ltä, MTK:lta, Pouttu Oy:ltä, Saarioinen Oy:ltä, Oy Snellman Ab:ltä ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta sekä 2.5.2000 Elintarviketeollisuusliitto ry:ltä.

Virastolle esitetyissä lausunnoissa hakijoiden yhteistoiminnan ei nähty vaarantavan kilpailua markkinoilla. Joissakin lausunnoissa viitattiin kuitenkin siihen mahdollisuuteen, että yhteistoiminta saattaisi antaa hakijoille hallitsevan aseman teurastuksessa syntyvien joidenkin sivutuotteiden tukkumarkkinoilla, mikäli osapuolet aikovat markkinoida yhteisesti kyseiset lähinnä kotimaiselle lihateollisuudelle myytävät teurastuksen ja leikkuun ns. sivutuotteet.

Kilpailuviraston hakijoilta saaman tarkentavan lisäselvityksen mukaan nämä tulevat markkinoimaan itsenäisesti teurastuksesta ja leikkuusta syntyvät sivutuotteet.

Järjestelyn Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit markkinat

Tuotemarkkinat

Kilpailuvirasto toteaa, että hakemuksen kohteena on horisontaalinen tuotantoyhteistoiminta nautojen teurastuksessa ja leikkuussa. Kyseiseen tuotantoyhteistoimintaan liittyy myös myyntiyhteistyö vuotien markkinoinnissa.

Hakijoiden yhteistyöllä on vaikutusta hakijoiden valmistamien tuotteiden markkinoihin. Hakemuksen mukaan näitä tuotteita ovat naudanliha ja naudanlihavalmisteet sekä einekset ja vuodat. Tällä perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että tarkasteltavat relevantit tuotemarkkinat ovat:

 • naudanlihan ja naudanlihavalmisteiden sekä einesten markkinat ja
 • vuotien markkinat.
Relevantit maantieteelliset markkinat

Naudanliha, naudanlihavalmisteet ja einekset

Saadun selvityksen mukaan:

 • hakemuksen kohteena olevaa tuotannollista yhteistoimintaa harjoitetaan Suomen alueella;
 • hakijoiden teurastukseen toimittamat naudat ovat kotimaisia;
 • Suomessa teurastetaan vain kotimaisia nautoja
 • pääosa (n. 85 %) Suomessa myytävistä naudanlihatuotteista on kotimaista alkuperää ja
 • hakijoiden yhteistoiminnassa syntyvistä tuotteista noin 90 prosenttia myydään Suomen alueelle.

Tämän perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että naudanlihan ja naudanlihavalmisteiden sekä einesten markkinoilla relevantti maantieteellinen markkina on Suomi.

Vuodat

Saadun selvityksen mukaan:

 • vuotien kotimaisten ostajien toiminnassa kotimaista alkuperää olevat vuodat ovat merkittävä (noin 50 %) raaka-ainelähde ja
 • hakijat toimittavat noin 90 % vuodistaan ulkomaille.

Tämän perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että vuotien osalta maantieteellisesti relevantit markkinat ovat Suomea laajemmat.

Kilpailunrajoitusten määrittely

Kilpailunrajoituslain (480/92) 6 §:n mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä:

1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita; tai

2) rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Atria ja HK ovat naudanlihan hankinnassa, teurastuksessa ja jatkojalostuksessa toimivia yrityksiä. Ne ovat sopineet keskenään siitä, että HK luopuu nautojen teurastuksesta ja leikkuusta ja ostaa sovitun mukaisen vähimmäismäärän näitä toimintoja palveluna Atrian teurastamoilta.

Yhteistyösopimus on voimassa ainakin 4,5 vuotta, eli 31.12.2005 saakka. Mikäli yhteistyötä jatketaan tämän jälkeen, sopimuksen irtisanomisaika on 2,5 vuotta. Edellä todetun perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että sopimus sitoo hakijat suhteellisen pitkäaikaiseen keskinäiseen yhteistyöhön.

Teurastus- ja leikkuupalvelua koskeva yhteistyösopimus johtaa siihen, että Atria valmistaa myös HK:n markkinoimat lihaseokset ja hakijat markkinoivat yhteisesti teurastuksessa omiksi tuotteikseen erottuvat vuodat.

Edellä todetun ja muun saadun selvityksen perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että HK:n luopuminen omasta teurastuksesta ja leikkuusta ja sitoutuminen ostamaan näitä toimintoja Atrialta johtaa seuraaviin kilpailua rajoittaviin vaikutuksiin:

 • yhteistyö poistaa Atrian ja HK:n välisen keskinäisen kilpailun teurastuksessa, leikkuussa ja lihaseosten valmistuksessa;
 • yhteistyöllä on HK:lle ja Atrialle teurastus- ja leikkuutoiminnasta aiheutuvia kustannuksia yhtenäistävä vaikutus (verrattuna hakijoiden aikaisempaan itsenäiseen toimintaan tältä osin). Näiden kustannustekijöiden osalta yhteistyö vähentää HK:n ja Atrian keskinäistä hintakilpailua näiden valmistamien tuotteiden myynnissä ja
 • markkinointiyhteistyö vuotien myynnissä poistaa hakijoiden keskinäisen hintakilpailun.

Kyseisten kilpailua rajoittavien vaikutusten osalta Kilpailuvirasto katsoo, että

a) vuotien osalta on kysymys kilpailunrajoituslain 6 §:n 1) kohdassa tarkoitetusta hintayhteistyöstä ja

b) muilta osin on kysymys kilpailunrajoituslain 6 §:n 2) kohdassa tarkoitetun horisontaalisen tuotantoyhteistyön kilpailua rajoittavista vaikutuksista.

Haettu puuttumattomuustodistus

Hakijat ovat hakeneet ensisijaisesti kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa.

Koska hakijoiden tuotannolliseen yhteistoimintaan sisältyy myös kilpailunrajoituslain 6 §:n 1) kohdassa tarkoitettua hintayhteistyötä, ei järjestelylle voida myöntää puuttumattomuustodistusta. Sen sijaan yhteistyötä on arvioitava kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetussa poikkeuslupamenettelyssä.

Kilpailunrajoitusten vaikutukset tehokkuuteen

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi määrätä elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän hakemuksesta, että lain 6 §:n säännöksiä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Hakijoiden keskinäisen yhteistoiminnan tarkoitus on alentaa tuotannollisia kustannuksia. Yhteistoiminnan on arvioitu alentavan tuotannollisia kustannuksia noin 14 milj. markalla. Säästö syntyy kapasiteetin tehokkaamman käyttöasteen kautta. Lisäksi HK:lle syntyy säästöjä kuljetuskustannuksissa. Kilpailuvirasto katsoo, että kyseiset kustannussäästöt ovat kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitettuja tehokkuusvaikutuksia.

Hakijoiden teurastus- ja leikkuukustannusten yhtenäistyminen on väistämätön seuraus edellä selostettujen tehokkuusetujen saavuttamisesta.

Hakijat yhteistoimintaan liittyy markkinointi- ja hintayhteistyötä vuotien osalta. Tämä voitaisiin välttää vuotien erillään pidolla, mikä saadun selvityksen perusteella ei kuitenkaan mahdollistaisi em. tehokkuusetujen saavuttamista. Siten voidaan todeta, että vuotien yhteismarkkinointi on välttämätöntä em. tehokkuusetujen saavuttamiseksi.

Saadun selvityksen mukaan vuotien markkinoilla alueellisesti relevantit markkinat ovat Suomea suuremmat. Kun hakijat toimittavat noin 90 % vuodistaan ulkomaille ja vuotien kotimaiset ostajat turvautuvat merkittävässä määrien vuotien tuontiin, hakijoiden yhteistoiminnalla vuotien markkinoilla ei voida olettaa olevan merkittäviä kilpailua rajoittavia vaikutuksia Suomen alueella tai Suomea laajemmillakaan markkinoilla.

Hyödyn siirtyminen kuluttajille

Saadun selvityksen mukaan kilpailu relevanteilla markkinoilla on toimivaa. Toimivasta kilpailusta johtuen voidaan olettaa, että hakijoiden yhteistyön hakijoiden keskinäistä kilpailua vähentävät vaikutukset ovat pienempiä kuin hakijoiden yhteistyöstä syntyvien tehokkuusetujen vaikutukset. Siten yhteistoiminta voidaan arvioida hyödylliseksi myös kuluttajien kannalta.

Poikkeuslupa

HK ja Atria ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jossa HK sitoutuu ostamaan Atrialta suhteellisen pitkäaikaisesti teurastus- ja leikkuupalveluita. Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:ää ei sovelleta tähän yhteistyöhön liittyviin horisontaalisiin kilpailunrajoituksiin ja kyseisten kilpailunrajoitusten soveltamiseen myönnetään kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa.

Muutokset kilpailuolosuhteissa saattavat vaikuttaa hakijoiden markkina-asemaan ja yhteistyön etujen arviointiin. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto katsoo, että on perusteltua myöntää poikkeuslupa määräaikaisena.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2005 saakka.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 § ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.