Automatia Rahakortit Oy:n hakemus rahakorttiyhteistyötä koskevan poikkeusluvan jatkamiseksi

Päivämäärä

3.1.2000

Diaarinumero

454/67/2000

Osapuolet

Automatia Rahakortit Oy

Hakija

Automatia Rahakortit Oy

Hakemus

Automatia Rahakortit Oy (jäljempänä Automatia) on toimittanut Kilpailuvirastoon 12.5.2000 päivätyn hakemuksen, jolla se pyytää sille myönnettyjen poikkeuslupien määräaikojen jatkamista. Automatia on toimittanut virastoon asiassa lisäselvitystä 22.9.2000 päivätyllä kirjeellä.

Yritykset

Automatia Rahakortit Oy on Toimiraha Oy:n täysin omistama yhtiö. Toimiraha Oy:n omistavat tasaosuuksin Merita Pankki Oyj, Osuuspankkien Keskuspankki Oyj sekä Leonia Pankki Oyj.

Hakemuksen tausta

Suomen Pankki siirsi vuonna 1992 käynnistämänsä korttirahatoiminnan perustamalleen tytäryhtiölle Toimiraha Oy:lle. Automatia Rahakortit Oy osti Toimiraha Oy:n Suomen Pankilta marraskuussa 1995. Nykyisin Toimiraha Oy on Automatian emoyhtiö, eikä Toimiraha Oy:llä ole muuta liiketoimintaa. Automatian tehtävänä on korttirahaan liittyvien rahoituspalvelujen tarjoaminen, tietoliikennepalvelujen tuottaminen, turvajärjestelmien kehittäminen ja liiketoimintaan liittyvien tuotteiden myynti.

Automatian osakaspankit hakivat kesällä 1996 Kilpailuvirastolta poikkeuslupaa Automatiassa harjoittamalleen hintayhteistyölle. Virasto määräsi 29.5.1997 päivätyssä päätöksessään (Dnro 504/67/96), ettei kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa sovelleta osakaspankkien väliseen hintayhteistyöhön, joka koskee liittymis- ja vuosimaksuja, kauppiasprovisioita sekä kertakäyttöisten rahakorttien myyntipalkkioita. Poikkeusluvan määräaikaa jatkettiin siten, että se oli voimassa 30.5.2000 asti (Dnrot 487/67/99 ja 488/67/99)

Kilpailuvirasto ei kuitenkaan myöntänyt poikkeuslupaa korttirahan lataus- ja palautuspalvelua koskevalle hintayhteistyölle. Lisäksi virasto edellytti osakaspankkien purkavan solmimansa kilpailukieltosopimuksen, jonka mukaan osakaspankit eivät saaneet tarjota Automatian kanssa kilpailevaa rahakorttipalvelua tai käyttää muun kuin Automatian kanssa sopimuksen tehneen tahon tarjoamaa kilpailevaa rahakorttipalvelua.

Kilpailuviraston päätöstä noudattaen Automatian osakaspankit muuttivat asiakkaidensa kanssa tekemiään korttirahasopimuksia. Lisäksi Automatia toteutti muutokset, joiden ansiosta kukin osakaspankki saattoi määritellä itse lataus- ja palautuspalkkionsa suuruuden sekä periä sen asiakkaaltaan tapahtuman yhteydessä. Lisäksi Automatia ryhtyi laskuttamaan tapahtumista osakaspankkia. Aiemmin oli laskutettu osakaspankin asiakasta. Myös osakaspankeilta perittävien lataus- ja palautuspalkkioiden sekä perusmaksun määrittelyn Automatiassa todettiin olevan kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kiellettyä hintayhteistyötä. Tämän vuoksi Automatia haki maaliskuussa 1998 poikkeuslupaa kyseiselle hintayhteistyölle. Virasto myönsi poikkeusluvan 5.8.1998 päivätyllä päätöksellään (Dnro 214/67/98). Myös tämän poikkeusluvan määräaikaa on jatkettu siten, että sen voimassaoloaika päättyi 30.5.2000.

Rahakorttiyhteistyön nykytilanne

Automatia toteaa hakemuksessaan poikkeuslupaa edellyttävien toimintamuotojen osalta seuraavaa:

Liittymis- ja vuosimaksut:

Automatia toteaa hakemuksessaan, että se käy neuvotteluja usean pankin kanssa sekä liittymisestä rahakorttijärjestelmään että yhteistyöstä muiden sirukorttiin liittyvien palvelujen osalta. Automatia toteaa, että liittymismaksut ovat edelleen samat kuin Kilpailuvirastolle vuonna 1997 ilmoitetut, paitsi kuukausittaisen perusmaksun osalta, jonka määräytymisperusteet ovat muuttuneet. Kuukausittainen perusmaksu on Automatian mukaan 300 000 mk. Kuukausittaisen perusmaksun suuruuteen vaikuttavat hakemuksen mukaan muun muassa korttirahatoiminnan odotettua hitaampi kasvu, perustamisinvestointien jaksottamisen takapainotteisuus sekä järjestelmän jatkokehittäminen. Automatian mukaan myös muita liittymisehtoja on tarkennettu. Automatia viittaa tältä osin poikkeusluvan jatkamista koskevaan hakemukseensa, koska liittymisehdot ja -maksut ovat samat kuin poikkeusluvan jatkamista koskevassa hakemuksessa.

Kauppiasprovisiot:

Automatia toteaa täsmentäneensä korttirahapalvelujen hinnoittelua osakaspankkien kanssa siten, että palveluntarjoajasopimuksen osapuolina ovat 1.6.2000 alkaen pankki ja palveluntarjoaja. Automatia ei siis enää ole sopimuksen osapuolena. Siten myös rahakorttien kauppiasprovisioista sopiminen tulee tapahtumaan Automatian mukaan osana pankin ja tämän asiakkaan välistä palvelukokonaisuutta. Automatia toimii edelleen järjestelmän teknisenä operaattorina ja veloittaa osakaspankkeja maksutapahtumien mukaisesti.

Kertakäyttöiset rahakortit:

Automatia toteaa hakemuksessaan, että kertakäyttöisten rahakorttien jakelusopimukset on irtisanottu ja että kertakäyttöisten rahakorttien jakelu yksityishenkilöille loppuu kesän 2000 aikana.

Perus-, lataus- ja palautusmaksu:

Automatia toteaa hakemuksessaan, että Automatian hallitus määrittelee vuosittain Automatian palveluiden maksuperusteet ja niistä perittävät hinnat, jotka ovat kaikille pankeille yhtenevät. Perusmaksun ollessa kaikille sama vaihtelee osakaspankkikohtainen tapahtuman yksikköhinta käyttömäärien mukaisesti.

Uusi tarjous

Automatia on uudistanut ja päivittänyt kilpaileville pankkiryhmille (Mandatum, Paikallisosuuspankkiliitto, Skandinaviska Enskilda Banken, Handelsbanken, Säästöpankkiliitto, Aktia sekä Ålandsbanken) tekemänsä tarjouksen liittymisestä Avant-järjestelmään korttien liikkeeseenlaskijana. Automatia lähetti tarjouksensa 15.11.2000 ja pyysi ilmoittamaan kiinnostuksesta viimeistään 7.12.2000 mennessä.

Tarjouksen mukaan järjestelmään liittyvältä rahalaitokselta peritään liittymismaksuna viisi miljoonaa markkaa. Maksu suoritetaan tasasuuruisissa erissä siten, että kerran vuodessa suoritetaan 1 milj. mk. Mikäli liittymissopimuksen allekirjoittanut pankki haluaa irtautua järjestelmästä ennen kuin viisi vuotta on kulunut, ei jäljellä olevia vuosieriä peritä eikä jo maksettuja eriä palauteta takaisin. Liittymismaksu sisältää osuuden Avant-korttirahajärjestelmän toteuttamiskuluista sekä kustannukset uuden osapuolen liittymisestä järjestelmään.

Tarjouksen mukaan kuukausittain perittäisiin 300 000 mk:n suuruinen pankkiryhmäkohtainen perusmaksu. Lisäksi tapahtumakohtaisesti lataustapahtumasta perittäisiin 2 mk, palautustapahtumasta 1 mk sekä maksutapahtumasta 10 penniä. Lisäksi Automatia toteaa, että vuonna 2002 perusmaksu olisi 100 000 mk/kuukausi, mikäli järjestelmään liittyisi 2 uutta pankkiryhmää. Tuotannonaikaiset maksut ovat Automatian mukaan samat sekä osakaspankeille että muille korttien liikkeeseenlaskijapankeille.

Uudistettuun tarjoukseen annetut vastaukset

Kilpailuviraston Automatialta 19.12.2000 ja 2.1.2001 saamien tietojen mukaan Automatian tekemään tarjoukseen vastasivat ainoastaan Säästöpankkiliitto sekä Paikallisosuuspankkiliitto. Säästöpankkiliitto ilmoitti 14.12.2000 päivätyllä kirjeellään, ettei se voi osallistua Avant-korttirahajärjestelmään tarjouksen mukaisilla ehdoilla. Myös Paikallisosuuspankkiliitto ilmoitti 19.12.2000 päivätyllä kirjeellään, ettei se ole valmis liittymään rahakorttijärjestelmään. Paikallisosuuspankkiliitto totesi kuitenkin olevansa valmis keskustelemaan asiasta tulevaisuudessa. Muut tarjouksen saaneet markkinaosapuolet eivät reagoineet tarjoukseen.

Hakemuksen perustelut

Automatia katsoo, että rahakorttitoiminnan käynnistämisessä on kyse sekä yleiskäyttöisen ja valtakunnallisen infrastruktuurin rakentamisesta että suuria ponnisteluja vaativasta tehtävästä saada kaikki osapuolet hyväksymään korttiraha jokapäiväiseksi uudeksi maksamisen välineeksi. Automatia toteaa, että palveluntarjoajat odottavat sirukorttien määrän kasvamista noin miljoonaan korttiin ennen kuin he ovat valmiita investoimaan tarvittavaan uuteen tekniikkaan. Lisäksi Automatian mukaan kuluttajat odottavat enemmän kohteita, joissa korttirahaa voi käyttää, ennen kuin he ovat valmiita hankkimaan pankistaan maksullisen sirukortin. Automatian mukaan toteutuneet toiminnan volyymit osoittavat, että rahakorttitoiminnassa ollaan vielä käynnistämisen alkuvaiheessa.

Lisäksi Automatia toteaa hakemuksessaan, että se tarjoaa kaikille Suomessa toimiville pankeille samat rahakorttipalvelut kuin osakaspankeille. Tarjotut ehdot ovat Automatian mukaan julkisia, kohtuullisia ja tasapuolisia. Hakemuksessaan Automatia toteaa uskovansa, että päätöksiä yhteistyöstä muiden pankkien kanssa syntyy lähiaikoina.

Hakemuksesta annetut lausunnot

Poikkeuslupahakemuksesta pyydettiin lausunto Rahoitustarkastukselta, Aktia Säästöpankki Oyj:ltä (jäljempänä Aktia), Säästöpankkiliitto Ry:ltä (jäljempänä Säästöpankkiliitto), Svenska Handelsbanken AB:lta (jäljempänä Handelsbanken), Ålandsbanken Abp:ltä (jäljempänä Ålandsbanken), Mandatum Pankki Oyj:ltä (jäljempänä Mandatum) sekä Diners Club Finland Oy:ltä (jäljempänä Diners Club)

Rahoitustarkastus

Rahoitustarkastus toteaa 9.6.2000 päivätyssä lausunnossaan lyhyesti, ettei sillä ole asiassa huomautettavaa ja että se pitää poikkeuslupien jatkamista perusteltuna.

Aktia

Aktia kiinnittää 14.8.2000 päivätyssä lausunnossaan huomiota liittymis- ja perusmaksujen korkeaan tasoon. Lisäksi Aktian mukaan tasasuuruiset perusmaksut aikaansaavat osakaspankeille merkittävän suhteellisen kilpailuedun ulkopuolisiin pankkiryhmiin nähden. Aktian näkemyksen mukaan kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettaminen aikaansaa sen, että ne ulkopuolisten pankkiryhmien asiakkaat, jotka tarvitsevat korttirahaa, joutuvat liittymään osakaspankkien asiakkaiksi. Lisäksi Aktia kiinnittää huomiota yhtenäisen rahakorttistandardin puutteeseen. Aktian mukaan kehitteillä olevat uudet kansainväliset rahakorttistandardit saattavat mahdollistaa voimakkaamman rahakortteja koskevan kehitystyön.

Säästöpankkiliitto

Säästöpankkiliitto toteaa 14.8.2000 päivätyssä lausunnossaan, että kansalliseen infrastruktuuriin kuuluvaa järjestelmää luotaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että järjestelmä olisi kaikille aidosti avoin. Ehdotetun järjestelmän tasasuuruiset perusmaksut saavat Säästöpankkiliiton mukaan aikaan sen, että tapahtumakohtaiset maksut muodostuvat pienemmille pankkiryhmille kohtuuttomiksi. Myös Säästöpankkiliitto kiinnittää huomiota kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettamisen aiheuttamiin epäkohtiin ja toteaa, että vain olemalla järjestelmään kuuluvan pankin asiakas voi asiakas päästä käyttämään korttirahalla toimivia automaatteja.

Handelsbanken

Handelsbanken toteaa 14.8.2000 päivätyssä lausunnossaan, etteivät rahakortit ole yleistyneet odotetussa määrin lähinnä siitä syystä, että sekä asiakkaat että kuluttajat ovat pitäneet korttirahan kustannuksia liian suurina. Myös Handelsbanken katsoo kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettamisen aiheuttavan ongelmia. Handelsbankenin käsityksen mukaan tällöin rajataan järjestelmän ulkopuolelle muiden kuin osakaspankkien asiakkaat.

Ålandsbanken

Ålandsbanken toteaa 15.8.2000 päivätyssä lausunnossaan, että järjestelmään liittymisestä perittävät maksut ovat kohtuuttomia ja kilpailua rajoittavia. Myös Ålandsbanken katsoo kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettamisen aiheuttavan kilpailun rajoittumista, sillä tällöin muiden kuin osakaspankkien asiakkaat eivät voi Ålandsbankenin näkemyksen mukaan käyttää rahakorttipalveluja. Ålandsbanken toteaa lausuntonsa lopuksi, että myönnettävän jatkoajan tulisi olla lyhyehkö, sillä Ålandsbankenin mukaan kehitteillä oleva uusi kansainvälinen rahakorttistandardi mahdollistaa kaikkien osapuolien liittymisen mukaan järjestelmään.

Mandatum

Myös Mandatum kiinnittää 15.8.2000 päivätyssä lausunnossaan huomiota kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettamiseen sekä uutta kansainvälistä rahakorttistandardia koskevaan kehitystyöhön. Mandatumin mukaan mahdollinen poikkeusluvan jatkaminen tulisi olla korkeintaan vuoden mittainen, sillä uusi kansainvälinen järjestelmä takaisi Mandatumin mukaan nykyistä paremmin järjestelmän avoimuuden.

Diners Club

Diners Club toteaa 14.8.2000 päivätyssä lausunnossaan, ettei rahakorttijärjestelmään liittyminen kalleutensa vuoksi ole liiketaloudellisesti mielekästä. Diners Clubin näkemyksen mukaan tasasuuruiset perusmaksut ovat kilpailua vääristäviä. Lisäksi kansallinen lähestymistapa on Diners Clubin mukaan osoittautunut liian suppeaksi. Diners Clubin mukaan uuteen avoimeen kansainväliseen standardiin perustuva tekniikka mahdollistaa uusia menestymisen mahdollisuuksia rahakorttijärjestelmälle, minkä vuoksi on tärkeää, että kaikki halukkaat tahot voivat liittyä uuteen järjestelmään ilman Avant-teknologian taloudellisia rasitteita.

Automatian vastine

Automatia on Kilpailuvirastoon toimittamassaan 22.9.2000 päivätyssä lisäselvityksessä ottanut kantaa lausunnoissa esitettyihin väitteisiin.

Liittymisehtojen ja -maksujen väitetyn kohtuuttomuuden osalta Automatia toteaa, että osakaspankit ovat tehneet merkittäviä panostuksia luodessaan Automatian välityksellä valmiin infrastruktuurin rahakorttien käyttämiselle. Automatia toteaa vastineessaan, ettei järjestelmän avoimuus voi tarkoittaa sitä, että muut markkinaosapuolet voivat päästä hyötymään kilpailijoidensa tekemistä panostuksista vastikkeetta.

Automatia toteaa kuukausittaisen perusmaksun suuruuden johtuvan tietojärjestelmäperustan aiheuttamista kustannuksista.

Vastineessaan Automatia toteaa lakkauttavansa kertakäyttöisten rahakorttien jakelun vanhentuneen ja turvattoman tekniikan sekä kertakäyttöisten rahakorttien jakelun kannattamattomuuden vuoksi. Automatian vastineen mukaan kertakäyttöisten rahakorttien kysyntä on ollut liian vähäistä, jotta toiminta olisi mahdollista saada liiketaloudellisesti kannattavaksi. Lisäksi Automatia toteaa, että kukin osakaspankki samoin kuin muutkin markkinaosapuolet voivat halutessaan ryhtyä valmistamaan kertakäyttöisiä rahakortteja.

Automatian näkemyksen mukaan muut markkinaosapuolet eivät ole halukkaita liittymään rahakorttijärjestelmään sen vielä nykyisellään vaatimattoman käyttöasteen vuoksi. Automatian käsityksen mukaan muut markkinaosapuolet ovat arvioineet omalta kannaltaan rahakorttijärjestelmän kannattavuuden edellyttämää volyymia ja todenneet järjestelmään liittymisen omalta osaltaan kannattamattomaksi.

Kilpailuoikeudellinen arvio

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohta kieltää samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai niiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset tai vastaavat järjestelyt.

Automatia Rahakortit on samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien luottolaitosten perustama yhteisyritys. Osakaspankit päättävät Automatiassa muun muassa liittymis- ja vuosimaksuista, Automatian osakaspankeiltaan perimästä perusmaksusta sekä lataus- ja palautuspalkkiosta. Automatian toimintaan sisältyy siten kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa kiellettyä hintayhteistyötä.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n 1 momentin mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai niiden yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, että lain 6 §:n 1 kohdan säännöstä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeen jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Automatia on lopettanut kauppiasprovisioiden määrittämisen. Kauppiasprovisiot määritetään nykyisin kunkin pankin ja palveluntarjoajan välisellä sopimuksella. Lisäksi kertakäyttöisten rahakorttien jakelu lopetetaan vuoden 2000 loppuun mennessä, jolloin myös kyseisten korttien myyntipalkkioita koskeva yhteistyö Automatiassa loppuu. Hinnoitteluyhteistyö jatkuu kuitenkin liittymis- ja vuosimaksujen sekä osakaspankeilta perittävien perusmaksujen ja tapahtumamaksujen osalta entisenlaisena. Näiltä osin Automatian 12.5.2000 päivätyssä hakemuksessa on siten kyse samoista yhteistyömuodoista, joille Kilpailuvirasto on myöntänyt 29.5.1997 ja 5.8.1998 tekemillään päätöksillä poikkeusluvat. Poikkeuslupia on 25.8.1999 tehdyllä päätöksellä jatkettu.

Kilpailuvirasto on todennut 29.5.1997 tekemässään päätöksessä, että Automatian osakaspankkien rahakorttijärjestelmän perustamiseen liittyvä yhteistyö edesauttaa uusien maksuvälineiden markkinoille tuloa ja alan teknistä kehitystä. Lisäksi yhteistyön katsottiin karsivan pankkien päällekkäisiä kustannuksia ja lisäävän tältä osin taloudellista tehokkuutta. Kattavan rahakorttijärjestelmän ja käteisen rahan korvaavan maksuvälineen käyttömahdollisuuden katsottiin hyödyttävän myös asiakkaita ja kuluttajia. Lisäksi virasto totesi 5.8.1998 tekemässään päätöksessä, että myös Automatiassa tehtävä osakaspankeilta perittävää kiinteää kuukausittaista perusmaksua sekä tapahtumakohtaisia lataus- ja palautusmaksuja koskeva hintayhteistyö lisää taloudellista tehokkuutta kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittamalla tavalla. Virasto katsoi kyseisen yhteistyön hyödyttävän myös Automatian osakaspankkien asiakkaita.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan korttirahamarkkinat ovat edelleen kehittymässä. Odotettavissa on, että uudet kansainväliset maksu- ja rahakorttistandardit tulevat vaikuttamaan olennaisella tavalla myös suomalaiseen rahakorttijärjestelmään ja korttirahan yleistymiseen maksutapana. Uusien kansainvälisten standardien ollessa kuitenkin vasta kehitysasteella ei vallitsevalle järjestelmälle ole olemassa korvaavaa vaihtoehtoa. Täten nykyisen järjestelmän voidaan edelleen katsoa edesauttavan uusien maksuvälineiden markkinoille tuloa ja alan teknistä kehitystä. Kilpailuvirasto kuitenkin painottaa, että nykyistä poikkeuslupaan perustuvaa rahakorttijärjestelmää ei saa käyttää keinona uusien vaihtoehtoisten rahakorttijärjestelmien synnyn ja kehityksen vaikeuttamiseen.

Uusien maksu- ja rahakorttistandardien kehitystyön voidaan katsoa osaltaan luovan kilpailullista painetta myös nykyiselle Avant-rahakorttijärjestelmälle. Uuden kansainvälisesti käyttöön otettavan rahakorttijärjestelmän syntyminen on omiaan tehostamaan myös paikallisten rahakorttijärjestelmien kehitystä. Kansainvälinen rahakorttijärjestelmä ja sen piirissä toimiva korttiraha ovat omiaan houkuttelemaan sekä kilpailevia pankkiryhmiä että kuluttajia, mikäli paikallinen rahakorttijärjestelmä ei ole hinnoittelultaan ja käytettävyydeltään kilpailukykyisellä tasolla.

Kilpailuvirasto toteaa, että asiassa pyydetyissä lausunnoissa on kiinnitetty huomiota rahakorttijärjestelmän liittymis- ja perusmaksujen kohtuuttomuuteen sekä kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettamiseen. Automatia on uudistetussa tarjouksessaan esittänyt liittymismaksun jaksottamista useammalle perättäiselle vuodelle. Uudistetussa tarjouksessa on esitetty myös mahdollisuutta alempiin kuukausittaisiin perusmaksuihin useamman pankkiryhmän liittyessä järjestelmään.

Kilpailuvirasto toteaa, että uusien EMV-standardin mukaisten sirutekniikkaan perustuvien maksukorttien on ennustettu tulevan markkinoille muutaman vuoden kuluessa. Muun muassa Luottokunta on 24.5.2000 päivätyssä lehdistötiedotteessaan todennut, että Suomessa tulee olemaan valmius käsitellä EMV-standardiin perustuvia maksutapahtumia vuoden 2001 lokakuuhun mennessä. Automatia on puolestaan todennut 22.9.2000 päivätyssä vastineessaan, että kansainvälinen CEPS-korttirahastandardi valmistuu vuosien 2005 ja 2010 välisenä aikana.

Kilpailuvirasto katsoo, että uusien kansainvälisten standardien mukaisten rahakorttijärjestelmien jo lähitulevaisuudessa tapahtuvaksi ennustettu käyttöönotto on omiaan lieventämään liittymis- ja perusmaksujen määräämisessä tapahtuvaan yhteistyöhön mahdollisesti liittyviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan osasyynä kilpailevien pankkiryhmien vähäiselle kiinnostukselle nykyiseen rahakorttijärjestelmään liittymiseen voidaan niin ikään pitää kansainvälisesti käyttöön otettavia uusia maksukortti- ja korttirahastandardeja koskevaa kehitystyötä sekä uusien kansainvälisten järjestelmien todennäköisesti aiheuttamaa muutosta rahakorttien tarjonnassa.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei Automatiaa voida edellyttää ylläpitämään kertakäyttöisten rahakorttien jakelua ottaen huomioon kertakäyttöisten rahakorttien heikon menekin sekä järjestelmän tappiollisuuden. Kertakäyttöisten rahakorttien jakelun lopettaminen ei Kilpailuviraston näkemyksen mukaan aiheuta kilpailun vääristymistä.

Kilpailuvirasto katsoo saamiensa selvitysten perusteella aiemmissa rahakorttiyhteistyötä koskevissa poikkeuslupapäätöksissä todettujen tehokkuushyötyjen edelleen toteutuvan. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan uudet kehitteillä olevat kansainväliset rahakorttijärjestelmät tulevat lieventämään rahakorttiyhteistyöhön liittyviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailuolosuhteet rahakorttien tarjonnassa eivät ole muuttuneet siinä määrin, että aiemmin myönnettyjen poikkeuslupien jatkaminen tulisi evätä. Kilpailuvirasto voi näin ollen myöntää Automatian hakeman pidennyksen aiemmin myöntämiinsä poikkeuslupiin. Pidennys myönnetään 2 vuoden mittaisena.

Poikkeusluvan myöntämisen ehdoksi Kilpailuvirasto kuitenkin asettaa järjestelmän avoimuuden ja syrjimättömyyden säilymisen myös jatkossa. Myös kilpailevilla markkinaosapuolilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus liittyä järjestelmään tasapuolisina ja kohtuullisina pidettävin ehdoin.

Uudet maksu- ja rahakortteja koskevat kansainväliset standardit otettaneen käyttöön lähivuosina myös Suomessa. Mikäli rahakorttiyhteistyössä tapahtuu osakaspankkien yhteistyömuotoihin tai rahakorttijärjestelmän perusteisiin vaikuttavia muutoksia ennen kuin poikkeusluvan voimassaolo päättyy, on niistä ilmoitettava välittömästi Kilpailuvirastolle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Automatia Rahakortit Oy:n osakaspankkien Merita Pankki Oyj:n, Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n ja Leonia Pankki Oyj:n yhteistoimintaan, joka koskee liittymis- ja vuosimaksuja sekä osakaspankeilta perittäviä perusmaksuja ja tapahtumamaksuja.

Poikkeuslupa on voimassa 30.5.2002 saakka.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/1992) 6 § ja 19 §:n 1 momentti.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.