Poikkeuslupa Ruokakesko Oy:lle kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakiellosta

Päivämäärä

16.4.2004

Diaarinumero

571/67/2003

Osapuolet

Ruokakesko Oy

Hakija

Ruokakesko Oy

Asian vireilletulo

Ruokakesko Oy on hakenut 30.6.2003 kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa lain 4 §:n määrähintakiellosta, kun Ruokakesko päättää K-päivittäistavaraketjuihin kuuluvien kauppojen ketjuvalikoimiin kuuluvien tuotteiden ylimmistä myyntihinnoista tai ylimpien hintojen määräytymisperusteista. Hakemus kattaa myös Pirkka -tuotteiden enimmäishintojen tai niiden määräytymisperusteiden määrittämisen. Hakemuksen mukaan ketjuvalikoimaan kuuluvien tuotteiden myynnin osuus ketjun kunkin kokoluokan kauppojen keskimääräisestä, vuosittain jälkikäteen lasketusta myynnistä ei ylittäisi 80 prosenttia.

Hakija pyytää myös, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:ssä yksilöityä kieltoa sovellettaisi tietojenvaihtoon, jonka Ruokakeskon tietojärjestelmien käyttäminen mahdollistaisi.

Poikkeuslupaa on haettu 1.1.2004 alkaen vähintään viideksi (5) vuodeksi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Poikkeuslupahakemuksessaan Ruokakesko on ilmoittanut, että sen ketjuihin kuuluvien päivittäistavarakauppojen ketjuvalikoima tulisi olemaan enintään 80 prosenttia ketjun kunkin kokoluokan kauppojen keskimääräisestä, vuosittain jälkikäteen lasketusta myynnistä ja että hakemuksen varsinaisena kohteena oleva enimmäishinnoittelu koskisi koko ketjuvalikoimaa. Ketjuvalikoimalla tarkoitetaan sitä osaa koko valikoimasta, joka on kaikissa ketjun kaupoissa sama.

Pirkka-tuotteet ovat K- ruokakauppojen omia merkkituotteita, joita pääsääntöisesti myydään K- ketjujen kaupoissa. Pirkka -tavaramerkki on Keskon omistama ja rekisteröimä. Käytännössä Ruokakesko kuitenkin vastaa myös Pirkka -tuotteiden enimmäishinnoittelusta.[1]

Kilpailuvirasto katsoo, että vuonna 2001 Ruokakeskolle myönnetyn poikkeusluvan jälkeen päivittäistavarakaupan vähittäis- ja hankintamarkkinoiden markkinaolosuhteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, etteikö Ruokakeskossa tapahtuvalle K-päivittäistavarakauppojen ketjuvalikoimaan kuuluvien päivittäistavaroiden enimmäishinnoittelulle voitaisi edelleen myöntää poikkeuslupaa lyhytaikaisena.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksiä harkitessaan virasto on ottanut huomioon EY:n kilpailukilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetuksen (neuvoston asetus 1/2003) määräykset perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklojen ja kansallisen kilpailuoikeuden välisestä suhteesta. Asetus tulee voimaan 1.5.2004.

Poikkeuslupaharkinnassa on otettu huomioon myös kilpailunrajoituslain uudistussuunnitelmat, joita koskeva hallituksen esitys 11/2004 on parhaillaan Eduskunnan käsiteltävänä. Uudistuksen on ehdotettu tulevan voimaan 1.5.2004. Toteutuessaan lakiehdotus yhdenmukaistaa kilpailunrajoituslain kiellot yhteisön oikeuden kanssa ja johtaa poikkeuslupajärjestelmästä luopumiseen samalla tavalla kuin mihin kilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetus johtaa yhteisön oikeudessa.

Kilpailuvirasto on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että Ruokakeskon aikaansaamat kilpailunrajoitukset saattavat tuntuvasti vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jolloin kilpailunrajoituksiin olisi 1.5.2004 jälkeen sovellettava yhteisön kilpailuoikeutta. Kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei ole 1.5.2004 jälkeen toimivaltaa myöntää poikkeuslupia järjestelyille, jotka vaikuttavat tuntuvasti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Edellä todetuilla perusteilla Kilpailuvirasto on tullut johtopäätökseen, ettei haettua poikkeuslupaa voida, eikä ole tarpeenkaan, myöntää laajempana tai pidemmäksi ajaksi kuin mikä on välttämätöntä siirtymäajan varaamiseksi hakijalle sen jakelutiesopimusten sopeuttamiseksi kilpailunrajoituslain uusiin säännöksiin ja erityisesti yhteisön oikeuden vaatimuksiin. Kilpailuvirasto katsoo tästä syystä perustelluksi jatkaa Ruokakeskon enimmäishinnoittelulle myönnettyä poikkeuslupaa vain sen nykyisessä laajuudessa.

Kilpailuviraston aiemmin Ruokakeskolle myöntämässä poikkeusluvassa enimmäishinnoittelun hyväksymiselle asetettiin eräitä ehtoja. Kilpailuvirasto ei aseta nyt myönnettävälle poikkeusluvalle erikseen ehtoja, koska Ruokakeskon tulee joka tapauksessa sopeuttaa liiketoiminnalliset järjestelynsä uuden kilpailunrajoituslain ja EY:n kilpailunsääntöjen edellyttämällä tavalla eikä ehtojen asettaminen erikseen tältä osin ole tarpeellista. Tämä koskee esimerkiksi hankintapaikan määräämistä sekä ketjuvalikoimaa ja sen laajuutta.

Ruokakesko on esittänyt virastolle selvityksiä enimmäishinnoittelun vaikutuksesta vähittäishintatasoon. Kilpailuvirasto kiinnittää tältä osin huomiota siihen, että esimerkiksi enimmäishinnoittelu on uuden lainsäädännön aikana hyväksyttyä vain, kunhan se ei suoraan tai epäsuorasti johda todellisuudessa kiinteisiin myyntihintoihin.

Hakija pyytää myös, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:ssä yksilöityä kieltoa sovellettaisi tietojenvaihtoon, jonka Ruokakeskon tietojärjestelmien käyttäminen mahdollistaisi. Kilpailuvirasto on jo 14.5.2003 antamallaan päätöksellä (Dnro 945/67/2002) myöntänyt Ruokakeskolle tietojenvaihtoa koskevan puuttumattomuustodistuksen. Tältä osin hakemuksessa kuvattu tietojärjestelmiin liittyvä tietojenvaihto vastaa em. puuttumattomuustodistuksessa kuvattua tietojenvaihtoa eikä Kilpailuviraston näin ollen ole tarkoituksenmukaista käsitellä asiaa uudelleen.

Päätös

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakieltoa ei sovelleta silloin, kun Ruokakesko Oy päättää ylimmät myyntihinnat tai niitä koskevat hinnoitteluperusteet K-citymarket, K-supermarket, K-market ja K-extra -ketjuissa myytäville hyödykkeille tai Ruokakeskon edustamille Pirkka-tuotteille.

Enimmäishinnat voidaan määrätä ketjuvalikoimaan kuuluville tuotteille, joiden osuus ketjun kunkin kokoluokan kauppojen keskimääräisestä, vuosittain jälkikäteen lasketusta myynnistä ei ylitä 35 prosenttia sekä kaikille Pirkka-tuotteille.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa myöntämispäivästä vuoden 2004 loppuun saakka.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/92) 4 §, 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Pirkka -tuotteiden enimmäishinnoittelua on kuvattu Kilpailuviraston aiemmin Ruokakeskolle myöntämässä poikkeuslupapäätöksessä (1212/67/2000). Lisäyksenä aikaisempaan toimintaan on nyt kuitenkin se, että Pirkka -tuotteita voivat myydä myös vähittäiskauppatoimintaa harjoittavat Keskon yhteistyöyritykset (sekä näiden kanssa yhteistyössä olevat kauppiaat). Tällainen yhteistyöyritys on tällä hetkellä ainoastaan Ruokakeskon ja Neste Markkinoinnin yhteisyritys Pikoil Oy. Ruokakeskon mukaan Pikoilin mukaantulo ei käytännössä lisää Pirkka -tuotteiden enimmäishinnoittelua.