Puuttumattomuustodistus Rautakesko Oy:n ja sen ketjuihin kuuluvien kauppiaiden välisille ketjusopimuksille

Päivämäärä

26.8.2003

Diaarinumero

573/67/2003

Osapuolet

Rautakesko Oy

Hakija

Rautakesko Oy

Hakemus

Rautakesko Oy on hakenut 1.7.2003 päivätyllä kirjeellään kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta sille, että Rautakeskon ja sen rautakaupan ketjuihin kuuluvien kauppiaiden välisiin ketjusopimuksiin sisältyvät ehdot eivät kuulu kilpailunrajoituslain 4–6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin.

Kesko-konserni

Kesko on osakeyhtiölain mukainen konserni, jonka emoyhtiö on Kesko Oyj. Emoyhtiö tuottaa tytäryhtiöitä tukevia palveluja sekä investoi vähittäiskaupan liiketiloihin. Konsernin harjoittama vähittäiskauppa on organisoitu erillisiin tytäryhtiöihin.

Päivittäistavarakauppa on keskitetty Ruokakesko Oy:lle, käyttötavarakauppa Keswell Oy:lle, maataloudessa käytettävien tarvikkeiden kauppa Maatalou-kesko Oy:lle sekä rauta- ja rakennustarvikekauppa Rautakesko Oy:lle. Muita merkittäviä yksikköjä ovat Kaukomarkkinat-konserni ja VV- Auto Oy.

Keskon ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Vastuu konsernin strategisista linjauksista, liiketoiminnasta ja hallinnosta on emoyhtiön hallituksella yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 6466 milj. euroa, josta Ruokakeskon osuus oli 3628 milj. euroa, Rautakeskon 735 milj. euroa, Keswellin 687 milj. euroa ja Maatalouskeskon 715 milj. euroa.

Rautakesko

Rautakesko Oy:n K-rauta ja Rautia -ketjuihin kuului vuoden 2002 lopussa 146 kauppaa Suomessa. Kaupoista osa on sellaisia, jotka myyvät rautakaupassa yleisesti myytävien tuotteiden lisäksi myös maatalousalan tuotteita. Lisäksi Rautakeskon asiakkaina on ketjuihin kuulumattomia K-asiakasrautakauppoja, joita vuoden 2002 lopussa oli 47. Rautakeskon Yrityspalveluasiakkaina ovat rakennusliikkeet, teollisuus ja muut ammattiasiakkaat.

Ketjusopimukset

Yleistä ketjusopimuksista ja niiden määräyksistä

K-ryhmän toiminta perustui vuoden 2000 loppuun saakka tukkukauppaa harjoittavan Keskon tuella tapahtuvaan vähittäiskauppiaiden keskinäiseen horisontaaliseen yhteistyöhön. Vuoden 2001 alussa rauta- ja rakennustarvikealan vähittäiskaupan ketjuissa siirryttiin vertikaalisesti ohjattuun järjestelmään. Keskon liiketoimintojen yhtiöittämisen yhteydessä siirrettiin rauta- ja rakennustarvikealaa koskevat toiminnot Rautakesko Oy:lle.

Rautakeskon ja kauppiaan välisellä ketjusopimuksella kauppayritys liittyy rauta- ja rakennustarvikealan vähittäiskauppaa harjoittavan markkinointiketjun jäseneksi. Rautakesko hankkii ketjuyritysten tarvitsemia tavaroita, toimii ketjujen keskusyksikkönä, vastaa ketjuja koskevasta suunnittelusta, päätöksenteosta ja johtamisesta, ketjukonseptien ylläpidosta ja niiden kilpailukyvyn kehittämisestä sekä ketjujen toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Ketjuyritykset puolestaan johtavat vähittäiskauppojensa toimintaa, päättävät kauppakohtaisista asioista sekä toteuttavat vähittäiskaupoille ketjukonsepteissa määrätyt tehtävät.

Toiminnan suunnittelua ja päätöksenteon valmistelua varten K-rauta ja Rautia -ketjuilla on johtokunnat ja suunnitteluryhmiä. Johtokunnilla ja suunnitteluryhmillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Sopijapuolten väliset ketjutoimintaa koskevat oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät ketjusopimuksen, sen liitteiden ja sopimuksessa mainittujen muiden sopimusten sekä Rautakeskon näiden sopimusten perusteella vahvistamien vähittäiskauppoja ja niiden toimintaa koskevien ketjukonseptin määritysten kulloisenkin sisällön mukaisesti. Rautakesko ohjaa ketjujen jäsenten toimintaa antamalla lisäksi edellä mainittujen sopimusten ja ketjukäsikirjan perusteella ketjuyrityksiä sitovia ohjeita ketjukonseptien toteuttamistavoista.

Ketjusopimuksien merkittävimmät määräykset

K-rauta ja Rautia ketjuissa toimivien kauppiaiden ja Rautakeskon välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia on käsitelty ketjusopimuksissa yksityiskohtaisesti. Seuraavassa käydään läpi ainoastaan ne sopimuksien kohdat, joilla on merkitystä arvioitaessa mahdollisuutta myöntää pyydetty puuttumattomuustodistus. Koska ketjujen sopimukset ovat lähtökohdaltaan samansisältöisiä, ei sopimuksia ole tarpeen käydä läpi ketjukohtaisesti.

Tuotteiden vähittäishinnoittelu

Ketjusopimuksen mukaan Rautakeskolla on oikeus määrätä ketjuyritystä sitovasti osalle ketjuvalikoimaan kuuluville tuotteille enimmäismyyntihinnat, jotka ketjuun kuuluva yritys saa aina alittaa. Rautakesko määrää lain ja viranomaismääräysten sallimalla tavalla enimmäishintojen voimassaoloajat. Enimmäishinnoittelun alaisena saa tuotteita kuitenkin olla enintään lain ja viranomaismääräysten kulloinkin sallima määrä.

Rautakeskolla on oikeus määrätä ketjuyritystä sitovasti kauppakohtaiseen valikoimaan kuuluvien Kesko -konsernin omien merkkituotteiden ja sen yksinmyynnissä olevien tuotteiden vähittäismyyntihinnat enintään siinä laajuudessa, jossa laki ja viranomaismääräykset sen kulloinkin sallivat.

Edelleen ketjusopimuksen mukaan Rautakesko voi lain ja viranomaismääräysten sallimin tavoin antaa ketjuyritykselle ketjuvalikoimaan kuuluvien tuotteiden vähittäismyyntihintoja koskevia suosituksia. Ketjuyritys vastaa suositushintojen muuttamisesta paikallisen hintatason ja olosuhteiden mukaisiksi myyntihinnoiksi.

Ketjutoiminnassa tarvittavat tiedot ja tiedonhallinta

Ketjusopimuksen mukaan yhtenäisiin tietojärjestelmiin perustuva tiedonhallinta on ketjun markkinointi-, valikoima- ja ostoyhteistyön sekä ketjun toiminnan ohjauksen perusta. Tietojen kerääminen, luovuttaminen ja käyttäminen sekä muu tiedonhallinta toteutetaan kilpailuoikeudellisten rajoitusten mukaisesti. Tiedonhallinnan yhtenäisyys ja tehokkuus sekä lain noudattamisen varmistaminen edellyttävät, että tiedonhallintaa koskeva päätöksenteko on keskitetty Rautakeskolle.

Ketjuyritys sitoutuu luovuttamaan Rautakeskon käyttöön ketjusopimuksessa yksityiskohtaisesti kerrotut kauppaa koskevat seurantatiedot ja tunnusluvut.

Sopimuksen mukaan Rautakeskolla on oikeus luovuttaa ketjun muille jäsenille ketjuyrityksen kauppaa koskevia tietoja ja lukuja. Lisäksi Rautakeskolla on oikeus luovuttaa eräitä tietoja tavarantoimittajille, tutkimus- ja tilastointilaitoksille, muille henkilöille kaupan kokonaismyyntiä koskevat tiedot sekä ketju- ja kokoluokkatasoiset yhteenvedot.

Lain ja viranomaismääräysten noudattaminen

Ketjusopimuksen mukaan ketjusopimusta ja ketjukonseptia toteutetaan kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten sallimalla tavalla. Ketjuyritys sitoutuu toimimaan lakia, viranomaismääräyksiä sekä hyvää liike- ja kauppatapaa noudattaen. Ketjuyritys sitoutuu myös noudattamaan Rautakeskon ohjeita, jotka koskevat ketjutoiminnan lainmukaisuutta ja viranomaisten antamia määräyksiä.

Ketjusopimuksen ja ketjukonseptin sisältämien kilpailunrajoitusten soveltamisen laillisuuden rajat käyvät ilmi kulloistenkin Kilpailuviraston myöntämien poikkeuslupien ja muiden päätösten ehdoista. Poikkeuslupaehtojen ja muiden kilpailulainsäädännön sovellutusten muuttuessa Rautakesko toimittaa ketjuyritykselle uuden liitteen, joka tulee voimaan välittömästi ketjuyritystä sitovana sopimusmääräyksenä ilman sen eri hyväksymistä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioinnin kilpailuoikeudelliset lähtökohdat

Rautakesko Oy on pyytänyt Kilpailuvirastolta kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta ketjusopimuksille, joilla säännellään Rautakeskon ja sen ketjuihin kuuluvien kauppiaiden toimintaa. Yhtiö on esittänyt omana käsityksenään, etteivät sopimuksissa olevat ehdot täytä kilpailunrajoituslain 4–6 §:ssä säädettyjen kieltojen tunnusmerkkejä, ottaen huomioon, että Rautakeskon 4 §:ää koskevat Kilpailuviraston myöntämät ketjukohtaiset poikkeusluvat ovat edelleen voimassa.

Kilpailunrajoituksista annetun lain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta.

Saman lain 5 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa soveltaa sopimusta tai yhteisymmärryksessä toisen kanssa muuta järjestelyä, jonka mukaan tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen suorittamista koskevassa tarjouskilpailussa: (1) jonkun on luovuttava tarjouksen tekemisestä; (2) jonkun on annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toisen; tai (3) tarjoushinta, ennakko tai luottoehto muutoin perustuu tarjoajien yhteistoimintaan sellaisessa tarjouskilpailussa.

Edelleen saman lain 6 §:n mukaan samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai niiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä: 1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita; tai 2) rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä, ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Tuotteiden vähittäishinnoittelu

Ketjusopimuksen mukaan Rautakeskolla on oikeus määrätä osalle ketjuvalikoimaan kuuluville tuotteille enimmäismyyntihinnat. Yhtiö voi antaa enimmäismyyntihintoja myös Kesko -konsernin omille merkkituotteille ja sen yksinmyynnissä oleville tuotteille. Lisäksi yhtiö voi antaa suositushintoja.

Rautakeskon ketjuissaan soveltama enimmäishinnoittelu täyttää kilpailun-rajoituslain 4 §:ssä tarkoitetun määrähinnoittelun tunnusmerkit.

Ketjusopimuksissa on klausuuli, jonka mukaan sopimuksia ja ketjukonseptia toteutetaan kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten sallimalla tavalla. Sopimuksissa todetaan myös, että ketjusopimuksien ja ketjukonseptien sisältämien kilpailunrajoitusten soveltamisen laillisuuden rajat käyvät ilmi kulloistenkin Kilpailuviraston myöntämien poikkeuslupien ja muiden päätösten ehdoista.

Suositushintojen antaminen ei ole kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaista, mikäli vähittäisporras voi poiketa annetuista ohjeellisista hinnoista haluamallaan tavalla.

Ketjutoiminnassa tarvittavat tiedot ja tiedonhallinta

Ketjusopimuksen mukaan Rautakeskolla on oikeus luovuttaa ketjun muille jäsenille ketjuyrityksen kauppaa koskevia lukuja ja muita tietoja. Rautakeskolla on lisäksi oikeus luovuttaa eräitä tietoja myös tavarantoimittajille, tutkimus- ja tilastointilaitoksille ja muille henkilöille.

Kysymykseen saattaa tulla kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettu horisontaalinen yhteistyö silloin, kun tietoja luovutetaan mahdolliselle kilpailijalle. Rautakeskon tapauksessa tietojen vaihdon merkittävyyttä vähentää kuitenkin se, että kysymyksessä ei ole varsinaisten hintatietojen luovuttaminen. Luvut ja muut tiedot kuvaavat lähinnä yksittäisen kaupan suoriutumiskykyä muihin kauppoihin verrattuna. Toiminnan merkittävyyttä vähentää vielä se, että kauppojen kilpailu käydään entistä enemmän eri ketjujen välillä. Ketjujen kauppapaikat on usein sijoitettu myös siten, että vaihtoehtoiset ostopaikat saman ketjun sisällä eivät aina välttämättä tule kysymykseen. Myös Rautakeskon oikeus enimmäishinnoitteluun vähentää jossain määrin ketjun sisäistä kilpailua. Mikäli ko. tietojenvaihto tapahtuisi eri ketjuihin tai kaupparyhmiin kuuluvien kauppiaiden välillä, voisi sillä olla merkittäviäkin kilpailua rajoittavia vaikutuksia.

Päätös

Rautakeskon ja sen rauta- ja rakennustarvikekaupan ketjuissa toimivien kauppiaiden välisissä sopimuksissa on määräys, joka antaa yhtiölle mahdollisuuden toteuttaa enimmäishinnoittelua. Koska yhtiöllä kuitenkin on tätä koskevat Kilpailuviraston myöntämät ketjukohtaiset poikkeusluvat, virasto jättää tämän määräyksen arviointinsa ulkopuolelle ja myöntää Rautakeskolle kilpailunrajoituslain 4 §:n osalta puuttumattomuustodistuksen.

Ketjusopimukset eivät sisällä määräyksiä, jotka olisivat kilpailunrajoituslain 5 §:n vastaisia. Tältä osin virasto myöntää puuttumattomuustodistuksen.

Sopimukset eivät myöskään sisällä määräyksiä, joiden sisältö voitaisiin tulkita samalla portaalla toimivien elinkeinonharjoittajien väliseksi horisontaaliseksi yhteistyöksi, lukuun ottamatta samaan ketjuun kuuluvien kauppojen välistä tietojen vaihtoa. Tältä osin Kilpailuvirasto ei myönnä Rautakeskolle puuttumattomuustodistusta. Virasto kuitenkin katsoo, että kysymyksessä on niin vähäinen vaikutus taloudelliseen kilpailuun, ettei se ryhdy asiaa tarkemmin selvittämään. Muilta osin Kilpailuvirasto myöntää puuttumattomuustodistuksen kilpailunrajoituslain 6 §:n osalta.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4, 5, 6, 12 ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö-laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.