Poikkeuslupa Indoor Group Oy:n toteuttamalle enimmäishinnoittelulle Asko- ja Sotka-ketjujen sekä eräiden itsenäisten kauppiaiden kampanjahinnoittelussa

Päivämäärä

12.5.2003

Diaarinumero

745/67/2002

Osapuolet

Indoor Group Oy

Poikkeusluvan hakija

Indoor Group Oy

Hakemus

Indoor Group Oy on 23.8.2002 hakenut Kilpailuvirastolta kilpailunrajoituslain 19 a §:n tarkoittamaa puuttumattomuustodistusta lain 4 §:n määrähintakiellosta Asko- ja Sotka-huonekaluketjuissa toteutettavalle kampanjahinnoittelulle tai kampanjahintojen määräytymisperusteille. Kampanjahinnoittelu koskisi myös eräitä itsenäisiä Asko ja Sotka-ketjuihin kuulumattomia kauppiaita. Mikäli puuttumattomuustodistusta ei voida myöntää Indoor Group Oy on ilmoittanut hakevansa järjestelylle toissijaisesti kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittamaa poikkeuslupaa toistaiseksi voimassa olevana.

Asko ja Sotka ketjut

Askon ja Sotkan huonekaluketjut ovat Indoor Group Oy:n (jäljempänä Indoor) erillisiä liiketoimintayksiköitä. Asko- ja Sotka-ketjuissa sovelletaan franchising-toimintamallia, jossa Indoor solmii franchising-sopimuksen kunkin itsenäisen franchising-yrittäjän kanssa. Indoor tekee myös yhteistyötä Asko ja Sotka-ketjuihin kuulumattomien itsenäisten kauppiaiden kanssa. Lisäksi yhtiöllä on omia huonekalumyymälöitä.

Järjestely jolle poikkeuslupaa haetaan sekä hakijan perustelut

Indoor antaa kampanjahinnat Asko- ja Sotka-ketjuissa toteutettaville kampanjoille. Kampanjat kohdistuvat huonekalujen markkinointiin. Tämän lisäksi kampanjoiden piiriin voi kuulua sisustustarvikkeita ja muita ketjujen huonekaluliikkeissä myytäviä oheistuotteita.

Franchisingsopimusten mukaan Askolla ja Sotkalla on oikeus ketjuvalikoimaan kuuluvien kampanjatuotteiden osalta määrätä kauppiaita sitovat myyntihinnat. Kampanjahinnoittelu voidaan toteuttaa joko valtakunnallisena tai alueellisena. Kauppiaalla on oikeus tehdä omalta osaltaan päätös siitä, lähteäkö kampanjaan mukaan. Kampanjahintojen alittaminen on myös mahdollista. Kampanjahinnat ovat normaalisti voimassa yhden kuukauden kerrallaan.

Itsenäisten kauppiaiden osalta osallistuminen Asko- ja Sotka-ketjujen kampanjointiin sovitaan tapauskohtaisesti. Muilta osin niiden kampanjointitoiminta noudattaa samaa mallia kuin franchising-kauppiaiden kohdalla.

Hakija katsoo, että yhteismarkkinoinnilla markkinointikustannukset kyetään pitämään mahdollisimman alhaisina. Keskitetyssä markkinoinnissa ja siihen liittyvässä kampanjahinnoittelussa ilmoitus- ja muut markkinointikustannukset ovat pienemmät kuin kauppiaiden markkinoidessa tuotteita yksin. Markkinointia keskittämällä saavutetaan suurempi ilmoitusvolyymi. Keskitetty markkinointi kasvattaa tuotteiden myyntimääriä siten, että varastojen kierto nopeutuu ja kaupan kustannukset laskevat.

Hakija katsoo, että huonekalu- ja sisustustarvikkeiden vähittäiskaupan myyntimarkkinoilla vallitsee niin voimakas kilpailu, että se takaa kampanjayhteistyöstä saatavien hyötyjen välittymisen edelleen kuluttajille.

Markkinat

Hakijan asema markkinoilla

Huonekaluilla tarkoitetaan huonekaluja, toimistokalusteita, keittiökalusteita sekä erityyppisiä patjoja. Sisustustarvikkeisiin luetaan sisustustekstiilit, matot, valaisimet ja muut huonekaluliikkeissä myytävät oheistuotteet. Sisustustarvikkeiden osuus liikevaihdosta on kuitenkin vähäinen verrattuna huonekaluihin.

Hakijan mukaan Indoorin yhteenlaskettu markkinaosuus huonekalu- ja sisustuskaupan markkinoilla oli v. 2001 noin 17,5 %. Mikäli sisustustarvikkeita ei huomioida Indoorin markkinaosuudeksi huonekalumarkkinoilla muodostuisi n. 20 %. Hakijan mukaan huonekalujen myynnin tilastoinnissa on kuitenkin merkittäviä puutteita, koska yritykset luokitellaan Tilastokeskuksen tilastoissa päätoimialan mukaan, jolloin huomattava määrä huonekalumyynnistä tilastoituu muualle.

Muita merkittäviä huonekalualan yrityksiä ovat: Isku Oy, markkinaosuus 12,3 %, Kodin Ykkönen 10,8 %, Ikea 8,8 %, Stemma 6,5 %, Masku 5,2 % sekä Europa Möbel 3,5 %. Myös eräät tavaratalot kuten Stockmann ja Sokos ovat merkittäviä huonekalujen myyjiä.

Hakija katsoo myös, että pääsy huonekalualan markkinoille ei ole erityisen vaikeaa. Esimerkkeinä tästä ovat ruotsalaisen Ikean ja tanskalaisen Jyskin nopea markkinaosuuden kasvattaminen.

Hakemuksesta saadut lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 17.11.2002 lausunnon Indoorin poikkeuslupahakemuksesta kuudelta hakijan ketjujen kanssa kilpailevalta yritykseltä. Lausuntopyyntöön vastaisi ainoastaan Isku Oy (4.12.2002).

Isku Oy totesi antamassaan lausunnossa, ettei se näe tarvetta poikkeusluvan myöntämiselle. Mikäli Kilpailuvirasto kuitenkin myöntää Indoor Group Oy:lle luvan vertikaaliseen kampanjahinnoitteluun, tulisi kyseisen luvan koskea kaikkia huonekalukauppaa harjoittavia yrityksiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioinnin kilpailuoikeudelliset lähtökohdat

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan hakemuksesta määrätä, ettei 4–6 §:n säännöksiä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailunrajoituksen arviointi

Indoor Group Oy määrää Asko ja Sotka-ketjuissa toteutettavissa lyhytaikaisissa kampanjoissa kampanjatuotteiden enimmäishinnat. Kampanjoihin voivat osallistua myös eräät Indooriin asiakkuussuhteessa olevat ketjuihin kuulumattomat itsenäiset kauppiaat. Kun yhtiö määrää enimmäishinnat tai hintojen määräytymisperusteet on kysymyksessä kilpailunrajoituslain 4 §:n tarkoittamasta määrähinnoittelusta, jolle ei voida myöntää hakijan ensisijaisesti pyytämää puuttumattomuustodistusta.

Kampanjahinnoittelussa yhtiön määräämät enimmäishinnat saattavat tuottaa tehokkuusetuja. Yhtenäisessä ketjumarkkinoinnissa ilmoitus- ja muut markkinointikustannukset ovat todennäköisesti pienemmät kuin yksittäisten kauppiaiden markkinoidessa hyödykkeitään yksin. Keskittämällä ketjun jäsenten markkinointia voidaan saavuttaa muun muassa suurempi ilmoitusvolyymi. Keskitetty markkinointi on merkittävä myös sen vuoksi, että itsenäiset ketjuun kuuluvat yritykset voivat markkinoida hyödykkeitä samoilla edellytyksillä kuin monimyymäläyritykset. Keskitetty markkinointi voi omalta osaltaan myös kasvattaa tuotteiden myyntimääriä niin, että varastojen kierto nopeutuu ja kaupan kustannukset laskevat.

Relevantteina hyödykemarkkinoina voidaan hakijan esityksen mukaisesti pitää huonekalu- ja sisustustarvikkeiden vähittäiskaupan myyntimarkkinoita. Maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset. Viraston käsityksen mukaan kilpailu huonekalujen vähittäismyynnissä on toimivaa eikä Indoorin asema huonekalukaupan markkinoilla ole sellainen, että Asko ja Sotka-ketjuissa tapahtuva enimmäishinnoittelu kampanjatoiminnassa rajoittaisi kielteisesti alan kilpailua.

Virasto pitää todennäköisenä, että yhteisistä kampanjoista saavutettavat taloudelliset hyödyt antavat mahdollisuuden suurempiin kuluttajahintojen laskuihin kuin sellaisissa tapauksissa, joissa vertikaalisesti toimivalle ketjulle ei myönnettäisi mahdollisuutta harjoittaa yhteismarkkinointia.

Indoor Group Oy on hakenut poikkeuslupaa toistaiseksi voimassa olevana. Virasto kuitenkin katsoo, että alan markkinat saattavat muuttua myös lyhyellä aikavälillä sellaisella tavalla, joka ei anna tukea toistaiseksi voimassa olevan poikkeusluvan myöntämiselle.

Tässä yhteydessä virasto toteaa myös, että se on myöntänyt Kaupan Keskusliitto ry:n hakemuksesta poikkeusluvan (Dnro 187/67//2003), joka koskee elinkeinonharjoittajien tarjouskampanjointia luvassa tarkemmin kerrottujen edellytysten vallitessa. Kampanjapoikkeusluvan lähtökohtana on ollut kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välinen horisontaalinen yhteistyö. Poikkeusluvan mukaan yhteiskampanjointi on sallittua, mikäli markkinaosuus ei ylitä 30 prosenttia niillä markkinoilla, joita hintayhteistoiminta koskee.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakieltoa ei sovelleta Indoor Group Oy:n järjestämiin enintään kaksi kuukautta kerrallaan kestäviin kampanjoihin Asko ja Sotka-ketjuissa. Kampanjoihin voivat halutessaan osallistua myös sellaiset itsenäiset ketjuihin kuulumattomat kauppiaat, jotka ovat asiakkuussuhteessa Indoor Group Oy:öön.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 23.8.2002 ja 23.8.2007 välisen ajan.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4 §, 19 § ja 19a §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.