Poikkeuslupa Savohaku-hakemistopalvelun tarjoamisessa tehtävälle hintayhteistyölle ja tuotannon rajoittamiselle

Päivämäärä

12.10.2000

Diaarinumero

890/67/2000

Osapuolet

Länsi Savon Media Oy / Länsi-Savo Oy

Hakemus

Savon Mediat Oy ja Länsi-Savo Oy ovat hakeneet 18.9.2000 Kilpailuvirastoon saapuneella hakemuksella ensisijaisesti puuttumattomuustodistusta ja toissijaisesti toistaiseksi voimassaolevaa poikkeuslupaa Savohaku-hakemistopalvelun puitteissa toteutettavalle tuotannon rajoittamiselle ja hintayhteistyölle.

Hakijat

Savon Mediat Oy:n päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen, painaminen ja jakelu sekä radiotoiminta ja opetusvälinetuotanto. Konsernin liiketoiminta keskittyy Kuopion, Iisalmen ja Pieksämäki-Varkauden markkina-alueille. Savon Mediat konserniin kuuluvat mm. seuraavat 7–4 päiväiset Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet: Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti ja Pieksämäen Lehti. Savon Sanomat oli vuoden 1999 levikillä mitattuna Suomen kymmenenneksi suurin sanomalehti.

Länsi-Savo Oy on maakunnallinen viestintäkonserni, jonka päätoimialoina voidaan pitää sanomalehden kustantamista ja painamista. Länsi-Savo lehden lisäksi konserniin kuuluu Itä-Savo Lehti, Kangasniemen Kunnallislehti, Radio PlusRPM ja ilmaisjakelulehti Viikkoset. Lehdistä Länsi-Savo on ainoa 7–4 päiväinen Sanomalehtien Liiton jäsenlehti Mikkelissä ja Itä-Savo Lehti Savonlinnassa.

Hakijan antamat selvitykset

Järjestelyn luonne ja tavoitteet

Hakijoiden tarkoituksena on luoda yhteinen Savohaku-niminen koko Savon kattava sähköinen hakemistopalvelu (Savohaku-palvelu). Hakijat tulevat käyttämään samaa sovellusta sähköisten hakemistopalveluiden tarjoamiseksi asiakkailleen. Siitä riippumatta, kumman hakijan lehtien verkko-osoitteesta Savohakuun kirjoittaudutaan, tullaan samaan tietokantaan.

Hakemistopalvelua koskevan tietokantasovelluksen oikeudet omistaa tällä hetkellä Savon Mediat Oy (Savon Mediat). Länsi-Savo Oy (Länsi-Savo) tulee käyttämään Savon Medioiden sovellusta ja ja ulkoasua sekä kehittämis- ja ylläpitopalveluja. Hakijat tulevat käyttämään hakemistopalvelujen osalta yhteistä markkinointinimeä, ulkoasua sekä domain-nimeä.

Savon Mediat tulee myymään oman levikkialueensa yrityksille ja yhteisöille näkyvyyttä kyseisessä tietokannassa. Länsi-Savo tulee myymään vastaavaa näkyvyyttä samassa tietokannassa omille asiakkailleen. Asiakkaat voivat kuitenkin vapaasti valita, minkä lehden kautta he kirjoittautuvat palveluun.

Hakijoiden välinen sopimus

Hakijoiden välillä tullaan allekirjoittamaan erillinen sopimus Savohaku-sovelluksen toimittamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Sopimus tulee olemaan voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa kummankin osapuolen toimesta irtisanomisaikaa noudattaen. Sovelluksen jatkokehityksestä vastaa Savon Mediat.

Hakijoiden mukaan Savon Mediat ja Länsi-Savo eivät ole painetussa mediassa toistensa kilpailijoita Pieksämäen ja Pieksämäen maalaiskunnan levikkialueita lukuunottamatta. Savon Medioiden levikkialue on Pohjois-Savo. Länsi-Savon levikkialue on Etelä-Savo. Osapuolet voidaan kuitenkin katsoa toistensa potentiaalisiksi kilpailijoiksi sähköisten hakemistopalveluiden markkinoilla. Koska järjestelyssä on kysymys yhteisen hakemistopalvelun tarjoamisesta kummankin osapuolen asiakkaille, ovat hakijat tämän johdosta katsoneet yhteistyönsä kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa tarkoitetuksi hintayhteistyöksi.

Länsi-Savo käyttää Savon Medioiden sovellusta ja pidättäytyy näin ollen oman tietokantasovelluksen luomisesta. Tämän johdosta hakija on katsonut järjestelyyn liittyvän myös kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan tarkoittamaa tuotannon rajoittamista kahden potentiaalisen kilpailijan välillä. Hakijoiden välillä ei ole sovittu muunkaltaisesta yhteistyöstä. Sähköinen Savohaku-hakemistopalvelu ei rajoita osapuolten kilpailua painetussa mediassa.

Markkinat

Hakijoiden mukaan relevantteina tuotemarkkinoina järjestelyn osalta voidaan pitää sähköisiä luettelo- ja hakemistopalveluja. Sähköiset luettelo- ja hakemistopalvelut tarjoavat asiakkaille eri tarkoituksia varten tavoitettavuustietoja. Tavoitettavuustiedolla tarkoitetaan tällöin tietoa, joka yksilöi yrityksen tai yritysryhmän asiakkaan yhteydenottoa varten. Relevanteiksi maantieteellisiksi markkinoiksi hakija on järjestelyn osalta katsonut Pohjois- ja Etelä-Savon. Savon Mediat Oy:n liikevaihto tilikaudella 1999 oli yhteensä 202.568.000 mk ja Länsi-Savo Oy:n 111.1 Mmk. Hakijat ovat tähän mennessä toimineet ainoastaan painetun median alalla. Hakijoilla ei ole markkinaosuutta hakemuksen kohteena olevilla sähköisten luettelo- ja hakemistopalveluiden markkinoilla.

Kilpailutilanne relevanteilla markkinoilla

Liikenneministeriön 22.12.1999 julkaisemassa raportissa ”Luettelo- ja hakemistopalvelut Suomessa” (46/99) on kartoitettu luettelo- ja hakemistopalveluiden markkinoiden kokoa Suomessa. Markkinoiden kokonaisarvoksi vuonna 1999 on arvoitu 750–900 Mmk. Palveluiden tarjoajia on useita kymmeniä. Tärkeimpiä tarjottavia palveluita ovat mm. puhelinluettelon Keltaiset sivut sekä Internetissä julkaistavat luettelot.

Hakija on katsonut, että Savohaku-palvelun kanssa samoilla markkinoilla toimii useita kilpailijoita. Esimerkkeinä hakija on maininnut Keltaiset Sivut, Scanria.net, Telenordia, Telia Info Media -tuotteet, Yritystele+, kansainväliset lokalisoitavat verkkopalvelut sekä erilaiset alueelliset ei-kaupalliset hakemistot. Hakijan mukaan WAP tulee tarjoamaan uuden kanavan olemassa oleville hakemistoille. Se mahdollistaa myös uusien hakemistopalvelujen kehittämisen. WAP antaa myös mahdollisuuden palvella tehokkaasti pieniä erityisryhmiä tai markkinalohkoja ja maantieteellisesti hyvinkin rajattuja alueita. Sähköisenä hakemistopalveluna voidaan hakijan mukaan pitää myös yritysten omia kotisivuja.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

Toiminnan tehostuminen

Hakijoiden välisen yhteistyön kautta saadaan toteutetuksi koko Savon kattava alueellinen sähköinen palveluhakemisto. Toimintojen keskitetty hoitaminen saa aikaan kustannussäästöjä. Yhteisen tietokantasovelluksen avulla hakijat voivat säästää mm. sovelluksen käyttö- ja ylläpitokustannuksissa. Kustannussäästöjen kautta yhteistyö johtaa hakemiston edelleen kehittämiseen ja parantamiseen.

Yhteistyön kautta hakijat voivat myös tarjota tulevaisuudessa markkinoille palvelutuotteita, joita ne eivät yksin pystyisi välttämättä tarjoamaan. Yhteinen luettelokanta vähentää myös luettelotietoja käyttävien asiakkaiden ja kuluttajien etsintäkustannuksia. Ilmoitustilaa ostavien asiakkaiden ja hakijoiden väliset kaupankäyntiin liittyvät vaihdantakustannukset muodostuvat myös pienemmiksi yhteistyön avulla.

Hyödyn välittyminen kuluttajille

Hakijoiden yhteinen hakemistopalvelu lisää asiakkaiden ja kuluttajien vaihtoehtoja sekä edistää tuotantoa ja alan teknistä kehitystä. Savohaku-yhteistyön kautta hakijat pystyvät kehittämään mediamarkkinoille tarjoamaansa tuotteistoa, lisäämään markkinoilla tarjolla olevaa tuotevalikoimaa ja monipuolistamaan tarjontaa. Tämä lisää vaihtoehtoja ja siten kilpailun tehokkuutta sähköisen kontaktimedian markkinoilla.

Savohaku-palvelusta mediatilaa ostavan asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna markkinoilla on useita kilpailevia vaihtoehtoja. Hakijat eivät pysty siten hinnoittelemaan Savohaku-palvelussa tarjottua mediatilaa kilpailutilanteesta riippumatta, vaan hinnoittelu tulee olemaan riippuvainen vallitsevasta markkinahintatasosta. Alalla vallitseva kilpailutilanne takaa näin ollen sen, että hakijoiden yhteistyöstä syntyviä tehokkuusetuja siirretään asiakkaiden hyväksi.

Järjestelyn tarpeellisuus

Savohaku-palvelu on hakijoiden kannalta uudenkaltaista liiketoimintaa, jonka kehittämiseen tarvitaan tulevaisuudessa huomattavia resursseja. Yhteistyön avulla osapuolet voivat yhdistää resursseja ja tietotaitoa sekä ylläpitää ja kehittää sähköisiä hakemistopalveluja. Yhteistoiminnalla on mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä. Kustannusäästöjen kautta yhteistyö johtaa sovelluksen edelleen kehittämiseen ja parantamiseen sovelluksen käyttäjien ja mediatilaa ostavien asiakkaiden hyväksi.

Hakijoiden välisen yhteistyön kautta hakemisto saadaan kattamaan koko Savon alue. Järjestelyn seurauksena Savohaku-palvelun tietosisältö, alueellinen kattavuus ja käytettävyys ovat laajempia ja asiakkaiden saama palvelu siten parempaa kuin tilanteessa, jossa hakijoilla olisi molemmilla oma palvelunsa. Kyseisten hyötyjen saavuttaminen ei olisi mahdollista osapuolten toimiessa erillään.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Markkinat

Liikenneministeriö on teettänyt selvityksen Suomen luettelo- ja hakemistopalveluista.[1] Sen mukaan luettelo- ja hakemistopalveluiden kokonaismarkkinat vuonna 1999 olivat 750–950 mmk. Selvityksessä luettelo- ja hakemistomarkkinoihin on katsottu kuuluvaksi puhelinluetteloiden valkoiset ja keltaiset sivut sekä sähköiset palvelut eli 118-numeropalvelut ja palvelut tietoverkkojen kautta. Näistä liikevaihdoltaan suurimman erän muodostavat 118-numeropalvelut (350–400 mmk). Muiden toimintojen arvioidut liikevaihdot ovat keltaisilta sivuilta 250–300 mmk, valkoisilta sivuilta 140–220 mmk ja muista palveluista 10–30 mmk.

Suurimpia luettelo- ja hakemistopalveluita tarjoavia yrityksiä ovat Sonera ja Elisa Communications, kummankin luettelo- ja hakemistopalveluista kertynyt liikevaihto oli noin 250 mmk. Alueellisten puhelinyhtiöiden hakemistopalveluiden liikevaihto oli noin 170 mmk, Telia Infomedian noin 130 mmk ja muiden yritysten vajaat 100 mmk. Luettelo- ja hakemistopalveluita tarjoavia toimijoita on satoja, joista useimmat ovat pieniä yrityksiä ja mm. kuntiin sidoksissa olevia paikallisia toimijoita.

Tässä päätöksessä ei ole tarvetta määritellä täsmällisesti luettelo- ja hakemistopalveluiden relevantteja markkinoita.

Kilpailunrajoituksen määrittely

Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä kielletään samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset ja vastaavat järjestelyt. Savohaku-palvelussa ovat mukana Savon Mediat Oy ja Länsi-Savo Oy, joita voidaan pitää sähköisissä luettelo- ja hakemistopalveluissa toistensa potentiaalisina kilpailijoina. Savohaku-palveluun sisältyy näin ollen kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan piiriin kuuluvaa keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien yhteistyötä.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n 1 momentin mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteeliittymän hakemuksesta määrätä, että lain 6 §:n 1 kohdan säännöstä ei sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille. Kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaan Kilpailuvirasto voi antaa päätöksen, jonka mukaan sopimus, päätös tai menettelytapa ei annettujen tietojen perusteella kuulu lain 4–6 §:ssä säädettyjen kieltojen piiriin.

Savohaku-palvelu on asiakkaiden osalta jaettu hinnoittelun perusteella kahteen tasoon. Perustasolle ilmoittaja-asiakas saa yhteystietonsa ja toimialansa ilmaiseksi. Tasolla 2 yrityksellä on mahdollista perustietojen lisäksi lisätä vapaa yritysesittely, avainhenkilöiden nimet ja linkin omalle kotisivulleen. Tason 2 hinta on ilmoittaja-asiakkaalle sama riippumatta siitä, kumman yrityksen kautta ilmoittaja haluaa ilmoituksensa Savohaku-palveluun. Yritysten ilmoituksen mukaan hinnoista sopivat yritysten edustajat vapaamuotoisesti ilman kirjallista sopimusta. Koska kummatkin yritykset tarjoavat Savohaku-palvelua omille asiakkailleen yhteisesti sovituin hinnoin ja yhtiöiden edustajat päättävät yhteisesti hinnoista, Kilpailuvirasto katsoo kyseessä olevan kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa kielletty hintayhteistyö. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, että edellytykset kilpailunrajoituslain 19 a §:ssä tarkoitetun puuttumattomuustodistuksen myöntämiselle eivät täyty.

Hakemuksen perusteella Länsi-Savo vuokraa Savohaku-palvelun käyttöikeuden Savon Medioilta ja pidättäytyy näin ollen oman tietokantasovelluksen luomisesta. Kilpailuvirasto katsoo, että yhteistyössä on kyse kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan tarkoittamasta tuotannon rajoittamisesta kahden potentiaalisen kilpailijan välillä.

Kilpailunrajoituksen vaikutus tehokkuuteen ja hyödyn välittyminen asiakkaille

Savon Mediat ja Länsi-Savo ovat päättäneet toimia yhteistyössä uuden Savohaku-palvelun myynnissä ja markkinoinnissa. Kummankin yrityksen on tarkoitus omalla ilmestymisalueellaan myydä ja markkinoida Savohaku-palvelua omille asiakkailleen. Markkina-alueena tulee olemaan em. yritysten markkina-alueet, eli koko Savo. Yritykset eivät ennen Savohaku-palvelun yhteydessä tehtävää yhteistyötä ole harjoittaneet myynti- ja markkinointiyhteistyötä sähköisissä luettelo- ja hakemistopalveluissa. Selvityksen perusteella osakasyritysten toiminta painetussa mediassa sekä niiden muut toiminnot jäävät Savohaku-palvelun yhteydessä tehtävän hintayhteistyön ja tuotannon rajoittamisen ulkopuolelle.

Yhteistoiminnalla osakasyritykset pystyvät tarjoamaan maantieteellisesti kattavampaa palvelua, kuin keskittymällä ainoastaan omalle levikkialueelleen. Osakasyritysten välinen yhteistoiminta antaa paikallisille ilmoittajille mahdollisuuden mainostaa palvelujaan koko Savossa. Koska Savohaku-sovellus hankitaan ulkopuoliselta yritykseltä ja kummatkin yritykset sekä myyvät että markkinoivat Savohaku-palvelua omien tuotteittensa ohessa, Savohaku-palvelun myynti- ja markkinointiorganisaatio tulee ainakin alkuvaiheessa olemaan hyvin kevyt ja henkilöstömäärä pieni. Yritysten välisellä yhteistoiminnalla todennäköiseti saavutetaan säästöjä mm. hallintoon, henkilöstöön, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyvissä kuluissa.

Savohaku-palvelu muodostaa Savon alueen ilmoittaja-asiakkaille uuden vaihtoehdon olemassa olevien luettelo- ja hakemistopalveluiden rinnalle. Edellä mainitun vuoksi Savohaku-palvelun markkinaosuutta ja asiakasmäärää voidaan ainakin tässä vaiheessa pitää pienenä. Nykyisessä luettelo- ja hakemistopalveluiden kilpailutilanteessa ei voida siten katsoa, että Savohaku-palvelu olisi kooltaan sellainen, että se johtaisi vahingolliseen kilpailun vähenemiseen luettelo- ja hakemistopalveluissa. Vaikka osakasyritykset sopimuksen voimassaoloaikana sitoutuvatkin pidättäytymään oman tietokantasovelluksen luomisesta, on yrityksen mahdollista irtisanoa sopimus kohtuullista irtisanomisaikaa noudattaen. Näin ollen yhteistyö ei estä osakkaita tarvittaessa luomasta omaa hakemistopalvelua.

Osakasyritysten myynti- ja markkinointiyhteistyöllä saavutettavan hyödyn välittyminen asiakkaille riippuu merkittävästi mm. kilpailun toimivuudesta ja kilpailusta luettelo- ja hakemistopalveluiden markkinoilla sekä Savohaku-palvelun kilpailukyvystä markkinoilla. Kilpailuvirasto katsoo, että on varsin epätodennäköistä, että Savohaku-palvelun yhteydessä tehtävästä hintayhteistyöstä ja tuotannon rajoittamisesta seuraisi vahingollisia kilpailunrajoitusvaikutuksia luettelo- ja hakemistopalveluiden markkinoille. Savohaku-palvelun markkinoille tulo, pieni markkinaosuus sekä luettelo- ja hakemistopalveluiden nykyinen kilpailutilanne viittaavat osaltaan siihen, että kyseisessä yhteistyössä syntyviä tehokkuushyötyjä siirretään myös asiakkaiden hyväksi.

Perustelut poikkeusluvan voimassaoloajalle

Hakijat esittävät, että poikkeuslupa tulisi antaa toistaiseksi. Hakijat eivät ole esittäneet poikkeusluvan voimassaoloaikaa koskevalle näkemykselleen mitään perusteluja. Sähköisten luettelo- ja hakemistopalveluiden olosuhteet ovat edelleen kehityksen kohteena ja saattavat muuttua lyhyelläkin aikavälillä. Savohaku-palvelu on uusi yhteistyöjärjestely markkinoilla, eikä siihen liittyvän mediayhtiöiden yhteistyön vaikutuksia killpailuun voida vielä tarkkaan arvioida. Tämän vuoksi poikkeusluvan myöntäminen toistaiseksi ja pidemmäksi aikaa kuin 12.10.2004 asti ei ole perusteltua.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Savohaku-palvelun myynnissä ja markkinoinnissa harjoitettavaan hintayhteistyöhön, eikä 6 §:n 2 kohtaa sovelleta tuotannon rajoittamiseen. Poikkeuslupa ei koske Savon Medioiden ja Länsi-Savon mahdollista muuta, esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin tai painettuun mediaan liittyvää hintayhteistyötä.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 12.10.2004 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailunrajoituslain 21 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä kilpailuneuvostoon siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintokäyttölaissa (586/96) on säädetty. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] Liikenneministeriön julkaisuja 46/99. Luettelo- ja hakemistopalvelut Suomessa.