EAN-Finland Oy:n päivittäistavarakaupan tuotetietopankkia koskeva puuttumattomuustodistus

Päivämäärä

15.3.2004

Diaarinumero

924/67/2003

Osapuolet

EAN-Finland Oy

Hakija

EAN-Finland Oy

Asian vireilletulo

EAN-Finland Oy (jäljempänä EAN-Finland) on kirjeellään 7.11.2003 hakenut Kilpailuvirastolta kilpailunrajoituslain 19 a §:n mukaista puuttumattomuustodistusta kilpailunrajoituslain 6 §:stä päivittäistavarakaupan elektronisen tuotetietopankin toiminnalle.

Hakija on toimittanut Kilpailuvirastolle selvityksiä 17.11.2003 sekä 28.1, 6.2, 19.2, 20.2, 5.3 ja 15.3.2004.

Yritys

EAN-Finland Oy

EAN-Finland Oy on Keskuskauppakamarin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka koordinoi Suomen EAN-tavarakoodijärjestelmää, ylläpitää tavarakoodipankkia ja toimii tavarakoodijärjestelmän keskuselimenä Suomessa. EAN-Finlandin omistaja Keskuskauppakamari on kauppakamarien maailmanlaajuiseen järjestöön kuuluva aatteellinen yhdistys, joka toimii Suomen alueellisten kauppakamarien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Hakemus

Tuotetietopankki

EAN-Finland hakee puuttumattomuustodistusta elektronisen päivittäistavarakaupan tuotetietopankin toiminnalle. Hakijan mukaan tuotetietopankkia alettiin kehittää teollisuutta edustavien Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Teknokemian Yhdistys ry:n, sekä päivittäistavarakauppaa edustavan Päivittäistavarakauppa ry:n yhteisestä aloitteesta. Tavoitteena on ollut perustaa tuotetietopankki, joka palvelee sekä kaupan että teollisuuden yrityksiä. Tuotetietopankki on päätetty sijoittaa EAN-Finland Oy:öön, joka täyttää kriteerit voittoa tavoittelemattomasta ja puolueettomasta organisaatiosta.

Hakijan mukaan elektronisen tuotetietopankin on tarkoitus korvata manuaalisesti tapahtuva tuotetietojen siirtäminen tavarantoimittajien ja kauppojen välillä. Tietopankin käyttäjiä ovat kaupan ryhmät ja niiden logistiikkayhtiöt, tuotteiden valmistajat ja maahantuojat sekä näiden edustajat. Päivittäistavarakaupat tarvitsevat tarkat tiedot valikoimissaan olevista tuotteista. Tällaisia tuotetietoja ovat esim. tuotteen alkuperätiedot, logistiset tiedot, esillepanotiedot, säilytyslämpötilat, koostumustiedot, ravitsemukselliset ominaisuudet ja ympäristömerkinnät. Tietopankkiin ei viedä hintatietoja.

Hakijan mukaan tuotetietopankin tiedot ovat julkisia, joten ne ovat päivittäistavarakaupan lisäksi kaikkien tietopankkia käyttävien tavarantoimittajien luettavissa. Poikkeuksen tästä tekevät kuitenkin uutuus- ja ns. private label
-tuotteet. Uutuustuotteiden tiedot talletetaan tietopankkiin noin neljä kuukautta ennen markkinoille tuloa ja tänä aikana tietoja voivat lukea ainoastaan kaupan ryhmät. Private label -tuotetietoihin lukuoikeus on ainoastaan kyseessä olevalla kaupparyhmällä. Tietopankkia käyttävien yritysten ei näin ollen ole mahdollista saada käyttöönsä mitään kilpailijoidensa liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja tuotetietopankin kautta.

EAN-Finlandin mukaan tuotetietopankin toiminta on avointa eikä se sulje ketään pois. Tuotetietopankin käyttöoikeudesta laaditaan kirjallinen sopimus tietopankkia käyttävän yrityksen kanssa. Käyttöoikeudet voidaan evätä yritykseltä vain siinä tapauksessa, että käyttöveloitukset ovat jääneet toistuvasti maksamatta.

Päätöksenteko

Hakijan antaman selvityksen mukaan ylintä päätösvaltaa tuotetietopankkiin liittyvissä asioissa käyttää EAN-Finland Oy:n hallitus, johon kuuluu kolme Keskuskauppakamarin, yksi Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja yksi Päivittäistavarakauppa ry:n edustaja. Hallituksen tehtävänä on päättää mm. tuotetietopankin kustannus-, investointi- ja rahoitusbudjetista, toimintasuunnitelmasta, veloitusperusteiden rakenteista sekä liittymis- ja käyttöoikeuksista. Päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. Tuotetietopankin päivittäistä toimintaa johtaa EAN-Finlandin toimitusjohtaja.

Käyttömaksut

Hakijan mukaan tuotetietopankki on tarkoitus ottaa käyttöön 1.4.2004, jolloin teollisuus aloittaa tuotetietojen syöttämisen tietokantaan. Tuotteiden lukumäärän kasvaessa kauppa voi aloittaa tuotetietopankin hyödyntämisen.

Siitä, miten tuotetietopankista EAN-Finlandille aiheutuvat kustannukset katetaan eli miten tuotetietopankkiin liittyminen ja sen käyttö hinnoitellaan teollisuuden ja kaupan yrityksille, päättää hakijan mukaan EAN-Finlandin hallitus. Tavoitteena on, että käyttäjiltä perittävät maksut vastaavat todellisia kustannuksia, ja että ne tulevat jaetuksi mahdollisimman tasapuolisesti tietopankin käyttäjien kesken.

EAN-Finlandin hallitus on vahvistanut tuotetietopankin liittymis- ja käyttömaksut vuodelle 2004. Tuotetietopankin käyttäjiksi liittyvät yritykset maksavat sekä kertaluonteisen liittymismaksun että vuosittain perittävää käyttömaksua, joilla katetaan tuotetietopankin toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioinnin kilpailuoikeudelliset lähtökohdat

EAN-Finland Oy on hakenut kilpailunrajoituslain 19 a §:ssä tarkoitettua puuttumattomuustodistusta kilpailunrajoituslain 6 §:stä päivittäistavarakaupan tuotetietopankin toiminnalle.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä: 1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita; tai 2) rajoittaa tuotantoa, jakaa markkinoita tai hankintalähteitä, elleivät ne ole välttämättömiä järjestelyille, jotka tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Tuotetietopankin toiminnan arviointi

Tapauksessa on arvioitava, sisältyykö hakemuksessa kuvattuun tuotetietopankin toimintaan kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettua kiellettyä horisontaalista yhteistyötä.

EAN-Finlandin ylläpitämä tuotetietopankki on päivittäistavarakaupan sekä elintarvike- ja teknokemianteollisuuden yhteishanke, jonka tavoitteena on tarjota uusi tapa tuotetietojen välittämiseen tavarantoimittajilta kaupoille. Elektronisen tuotetietopankin on tarkoitus korvata manuaalisesti tapahtuva tuotetietojen siirtäminen.

Tietopankki sisältää julkista tuotetietoa, jota voivat lukea kaikki tietopankin käyttäjät. Poikkeuksen tekevät uutuus- ja private label -tuotteet, joiden kohdalla lukuoikeudet on rajattu siten, etteivät kilpailijat voi saada tietopankista toistensa liikesalaisuuksiksi katsottavia tuotetietoja. Tietopankki ei myöskään sisällä hintatietoja.

Ylin päätösvalta tuotetietopankin asioissa on EAN-Finlandin hallituksella. Se päättää mm. tuotetietopankin käytön hinnoittelusta sekä liittymis- ja käyttöoikeuksista. Hallituksen muodostavat kolme Keskuskauppakamarin edustajaa, yksi Elintarviketeollisuusliitto ry:n edustaja ja yksi Päivittäistavarakauppa ry:n edustaja. Päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. Tuotetietopankkia koskevaan päätöksentekoon osallistuvat tahot eivät ole samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia tai näiden yhteenliittymiä.

EAN-Finland Oy:ssä tapahtuva tuotetietopankin käytön hinnoittelu siinä muodossa, kuin se on virastolle ilmoitettu, ei täytä kilpailunrajoituslain 6 §:n tunnusmerkkejä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä. Tuotetietopankin toiminnassa ei myöskään ole kysymys kilpailijoiden välisestä 6 §:n vastaisesta tietojenvaihdosta, tuotannon rajoittamisesta tai markkinoiden tai hankintalähteiden jakamisesta. Hakija on ilmoittanut tuotetietopankin olevan avoin kaikille sen käyttäjiksi haluaville teollisuuden ja kaupan yrityksille.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto toteaa, että tuotetietopankkia koskevaan päätöksentekoon osallistuvat tahot eivät ole samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia tai näiden yhteenliittymiä. Näin ollen EAN-Finland Oy:n toiminta ei tuotetietopankin päätöksenteon osalta ole kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien välistä horisontaalista yhteistyötä. Saamiensa selvitysten perusteella virasto ei ole havainnut EAN-Finland Oy:n tuotetietopankin toiminnassa muutakaan sellaista, joka estäisi puuttumattomuustodistuksen myöntämisen kilpailunrajoituslain 6 §:n osalta.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 a §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.