Poikkeusluvan uusiminen taksien hintayhteistyölle kiinteähintaisessa taksiliikenteessä ja taksien erikoistarjouskampanjoiden toteuttamisessa

Päivämäärä

24.1.2001

Diaarinumero

945/67/2000

Osapuolet

Suomen Taksiliitto ry

Hakija

Suomen Taksiliitto ry (STL)

Hakemus

Kilpailuvirasto myönsi 5.1.1994 STL:n hakemuksesta poikkeusluvan, joka koskee taksien hintayhteistoimintaa kiinteähintaisessa taksiliikenteessä ja taksien paikallisten erikoistarjouskampanjoiden toteuttamisessa. Kilpailuvirasto antoi asiasta 1.4.1996 uuden poikkeuslupapäätöksen, joka oli voimassa 31.12.2000 asti. STL on 5.10.2000 hakenut poikkeusluvan uusimista.

Suomen Taksiliitto ry (STL) on hakemuksessaan 5.10.2000 esittänyt, että

  1. Kilpailuvirasto uusisi STL:n voimassaolevan poikkeusluvan paikallisiin erikoistarjouskampanjoihin yhtenäisten hintojen tai yhtenäisten alennusten sopimiseksi, ja että
  2. Kilpailuvirasto määräisi, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa sovelleta Suomen Taksiliitto ry:n jäsenyhdistysten, jäsenyhdistysten jäsenten ja näiden yhteenliittymien hintasopimuksiin, jotka koskevat kiinteähintaisia kuljetuksia.

Hakija esittää, että 14.11.1995 päivätyn poikkeuslupahakemuksen, sen johdosta annettujen lisäselvitysten ja Kilpailuviraston 1.4.1996 myöntämän poikkeusluvan perustelujen sekä saatujen myönteisten kokemusten perusteella poikkeuslupaa voitaisiin jatkaa. Hakija pyytää poikkeusluvan myöntämistä mahdollisimman pitkäksi määräajaksi.

Yritykset

STL on taksiliikenteen toimialajärjestö. Vuonna 1999 liitossa oli 284 jäsenyhdistystä ja näissä yhteensä 7843 jäsentä, joilla oli 8300 autoa. Suomessa on noin 9 000 taksiyrittäjää, joista noin puolet toimii kaupungeissa ja puolet maaseudulla. Taksiautoja maassa on 9 213. Yrittäjistä kuuluu Taksiliittoon 90,6 %. Hakemuksessa tarkoitettua kiinteähintaista taksiliikennettä hoitavat STL:n jäsenyhdistykset, jäsenyhdistysten jäsenet tai näiden muut yhteenliittymät. Kiinteähintaisessa liikenteessä käytössä olevia yhteenliittymien aputoiminimiä ovat Airport Taxi, Taxi-Cargo, Intercity, TaxiExpress ja MansePlus. Osa aputoiminimistä on rekisteröity.

Suomen Airport Taxi Oy on lentokenttien maakuljetusten suunnitteluun ja kuljetuspalveluiden markkinointiin keskittyvä yhtiö. Yhtiölle on rekisteröity yli 30 aputoiminimeä, jotka ovat sopimuksen perusteella Taksiliiton paikallisyhdistysten ja -yhtiöiden käytössä lentokenttätaksitoiminnassa. Yhtiö ei tuota liikennepalveluja itsenäisesti.

Taxi-Cargo -aputoiminimellä hoidetaan tavaralähetysten kuljetuksia, Intercity-junien jatkoyhteyksiä aputoiminimellä Intercity ja Expressbuss -pikavuorojen jatkoyhteyksiä aputoiminimellä TaxiExpress. Tampereen taksit alkoivat kesäkuun 2000 alussa hoitaa ExpressBussien liityntäliikennettä. MansePlussan avulla matkaa voi jatkaa Tampereen linja-autoasemalta pääteosoitteeseeni tai toisinpäin. Tampereen Aluetaksin ja Korsisaari-yhtiön välisen sopimuksen mukaan Korsisaari-yhtiöt ottaa asiassa yrittäjäriskin, ja taksit kuljettavat asiakkaita ennalta sovitulla maksulla. Jos matkan lopullinen hinta ylittää asiakkailta kerättävien maksujen määrän, hoitaa Korsisaari erotuksen maksamisen taksiyrittäjille. Mahdollinen matkan todelliset kustannukset ylittävä osuus tilitetään puolestaan Korsisaarelle.

Markkinat

Kiinteähintaiselle taksiliikenteelle on tunnusomaista, että siinä kuljetukselle on ennalta määritelty kiinteä hinta, joka on riippumaton kuljetusmatkan pituudesta, matkan ajankohdasta ja samassa taksiautossa kuljetettavien muiden matkustajien tai tavaralähetysten määrästä. Samassa taksissa voidaan kuljettaa eri osoitteisiin meneviä tai eri osoitteista tulevia matkustajia.

Hakija on 5.10.2000 Kilpailuvirastolle tekemässään hakemuksessa arvioinut, että kiinteähintaisen taksiliikenteen markkinaosuus on säilynyt 1–2 prosentissa ja paikallisten tarjouskampanjoiden markkinaosuus 0,5 prosentissa koko taksiliikenteestä.

Pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Rovaniemellä toimii myös STL:oon kuulumattomia, rajoitetuilla liikenneluvilla toimivia takseja, jotka tarjoavat kiinteähintaisia lentokenttäkuljetuksia.

Kilpailunrajoitus

Taksiautoilijat tai näiden yhteenliittymät sopivat kiinteähintaisessa taksiliikenteessä perittävistä hinnoista taikka kampanjahinnoista ja -alennuksista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Taksiautoilijat ovat itsenäisiä, liikennelupansa puitteissa keskenään kilpailevia elinkeinonharjoittajia, joiden yhteistoimintaan sovelletaan kilpailurajoituslakia.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita. STL on laissa tarkoitettu elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä ja sen antamat kiinteähintaisen taksiliikenteen hintoja sekä kampanjahintoja ja -alennuksia koskevat määräykset ja suositukset ovat lainkohdassa kiellettyä toimintaa.

Kilpailuvirasto antoi 5.1.1994 ja 1.4.1996 STL:lle poikkeusluvan edellä tarkoitettuun menettelyyn. Poikkeuslupa oli voimassa 31.12.2000 saakka ja STL on pyytänyt poikkeusluvan uusimista. Poikkeuslupahakemuksen ja lisäselvitysten perusteella Kilpailuvirasto katsoo, ettei poikkeusluvassa tarkoitetussa STL:n jäsenten, jäsenyhdistysten jäsenten ja näiden yhteenliittymien hintayhteistyössä eikä kilpailuolosuhteissa ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka estäisivät poikkeusluvan uusimisen.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto määrää, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelleta taksien hintayhteistoimintaan, joka koskee:

  • kiinteähintaisessa taksiliikenteessä perittävästä kuljetusmaksusta sopimista; tai
  • hinnoista tai alennuksista sopimista taksien tarjouskampanjoiden toteuttamiseksi.

Kilpailuvirasto katsoo, että 5.1.1994 ja 1.4.1996 myönnettyjen poikkeuslupien 564/67/93 ja 1000/67/95 perustelut ovat edelleen voimassa. Poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena. Jatkuvalla pitkäaikaisella hintayhteistoiminnalla saattaa olla hintatasoa jäykistävää vaikutusta, jonka vuoksi yhteistyön tehokkuushyötyjä ja niiden välittymistä asiakkaille ja kuluttajille on tietyn ajan kuluttua tarkasteltava uudelleen.

Poikkeusluvan ehdot

Kampanjahinnoista tai alennuksista saa sopia enintään kahden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuslupa koskee vain sellaisia tarjouskampanjoita, joihin sisältyy hinnanalennus tai muu asiakkaille välittyvä erityinen edullisuus.

Poikkeuslupa ei oikeuta elinkeinonharjoittajia sopimaan hinnoista edellä selostettua laajemmin. Kiinteähintaista liikennettä tai tarjouskampanjoita koskevassa yhteistyössä mukana olevan taksin tulee voida halutessaan alittaa sovitut hinnat.

Taksien tulee voida halutessaan mainostaa hinnoitteluohjeista tai sovitusta kampanjahinnoittelusta poikkeavia hintojaan itsenäisesti. Takseille ei saa asettaa hintasopimusten noudattamisen tehostamiseksi sanktioita. Kiinteähintaista liikennettä tai tarjouskampanjoita koskevassa hintayhteistyössä mukana olevalla taksilla tulee olla oikeus milloin tahansa luopua hintoja koskevasta yhteistoiminnasta.

STL:n tulee saattaa tämä päätös jäsenyhdistystensä ja muiden tässä päätöksessä tarkoitettua hintayhteistoimintaa harjoittavien taksien yhteenliittymien tietoon.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2005 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.