Poikkeusluvan uusiminen Linja-autoliitto ry:n Oy Matkahuolto Ab:lle antamille linja-autolippujen hinnoitteluohjeille ja Expressbus -liikenteen tarjouskampanjoita koskevalle hintayhteistyölle

Päivämäärä

22.11.2000

Diaarinumero

948/67/2000

Osapuolet

Linja-autoliitto ry

Hakija

Linja-autoliitto r.y.

Hakemus

Linja-autoliitto r.y. (LAL) on hakemuksessaan 6.10.2000 esittänyt, että

1. Kilpailuvirasto uusisi LAL:n voimassaolevan poikkeusluvan hinnoitteluohjeiden antamiseen Oy Matkahuolto Ab:lle (MH) kaikissa LAL:n jäsenyritysten autoissa kelpaavien matkalippujen hinnoittelua varten niin, että hinnoitteluohjeet voivat koskea myös Expressbus -järjestelmän lippuja, ja että

2. Kilpailuvirasto määräisi, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa sovelleta markkinointiyhteistyöhön, joka koskee Expressbus -järjestelmään kuuluvien yritysten yhtenäistä paikkakunta- tai yhteysvälikohtaista kampanjahinnoittelua.

Hakija esittää, että 26.2.1993 ja 25.5.1994 päivätyissä poikkeuslupahakemuksissa, niitä täydentävissä selvityksissä ja Kilpailuviraston 24.6.1993 ja 18.12.1995 myöntämissä poikkeusluvissa olevat perustelut poikkeusluvan myöntämiselle ovat sellaisinaan edelleen voimassa. Hakija pyytää poikkeusluvan uusimista kokonaisuudessaan entisessä laajuudessa ja entisin ehdoin 1.1.2001 alkaen.

Yritykset

LAL on ammattimaisen linja-autoliikenteen toimialajärjestö. Liitossa on tällä hetkellä 389 jäsenyritystä (1999). Reittiliikennettä harjoittavia bussiyrityksiä Suomessa on runsaat 400, minkä lisäksi busseilla harjoitettavaan tilaus- ja ostoliikenteeseen oikeuttava joukkoliikennelupa on noin 500 yrityksellä tai henkilöllä. Linja-autoliiton jäsenyritykset kuljettavat matkustajamäärillä mitattuna 72 % koko maan bussimatkustajasta. Ajokilometreistä liiton jäsenyritysten osuus on yli 90 %. Luvanvaraiseen liikenteeseen Suomessa rekisteröidyistä busseista jäsenyritysten omistuksessa on 78 %.

LAL ja sen alueosastot omistavat (omistusosuus yhteensä 98,8 %) Oy Matkahuolto Ab:n (MH), joka harjoittaa muun muassa linja-autoasematoimintaa.

Expressbus on pikavuoroliikennettä harjoittavien yritysten markkinointiyhteenliittymä ja tuotekehittelyjärjestelmä. Vuonna 1999 siihen kuului 34 bussiyritystä.

Markkinat

Linja-autoliikenteessä oli 246 miljoonaa matkustajaa vuonna 1999. Linjaliikenteen osuus tästä oli 232,7 miljoonaa matkustajaa ja palvelu- ja tilausliikenteen 13,3 miljoonaa matkustajaa. Poikkeuslupahakemuksen piiriin kuuluva linjaliikennelupiin perustuva liikenne on osa linjaliikennettä ja sen matkustajamäärä oli LAL:n mukaan n. 126 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 0,4 % ja vuodesta 1994 15,3 %. Vuonna 1999 liittoon kuuluvien bussiyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 3.382 mmk. Linjaliikennelupiin perustuvan liikenteen liikevaihto oli 1.840,2 mmk.

Linja-autoliikenteen kanssa kilpailevia liikennemuotoja ovat rautatieliikenne, lentoliikenne ja yksityisautojen käyttö. Vuonna 1999 rautatieliikenteessä oli 53,2 miljoonaa ja kotimaan lentoliikenteessä 2,9 miljoonaa matkustajaa.

Liikenneministeriö vahvistaa 44 matkan sarjalipun hinnan alle sadan kilometrin matkoille. Linja-autoliikennettä harjoittavat yritykset voivat vapaasti määrätä muut henkilö- ja tavaraliikenteen taksat.

Kilpailunrajoitus

LAL antaa MH:lle hinnoitteluohjeita, jotka koskevat MH:n myymiä, kaikissa LAL:n jäsenyritysten autoissa kelpaavia matkalippuja.

Expressbus -yritykset toteuttavat yhteistyössä keskenään paikkakunta- ja yhteysvälikohtaisia tarjouskampanjoita. Tätä varten yritykset sopivat yhtenäisistä hinnoista tai alennuksista. Kampanjahinnoittelu voi koskea sekä MH:ssa että Expressbus -järjestelmään kuuluvissa autoissa myytäviä lippuja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita. LAL on laissa tarkoitettu elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä ja sen antamat linja-autolippujen hintoja koskevat määräykset ja suositukset ovat lainkohdassa kiellettyä toimintaa.

Paikkakunta- ja yhteysvälikohtaisten tarjouskampanjoiden toteuttamiseksi Expressbus- järjestelmään kuuluvat yritykset sopivat yhtenäisistä kampanjahinnoista tai alennuksista. Hinnoittelusta sopiminen on kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdassa kiellettyä toimintaa.

Kilpailuvirasto antoi 24.6.1993 ja 18.12.1995 LAL:lle poikkeusluvat, jotka koskivat LAL:n MH:lle antamia hinnoitteluohjeita ja Expressbus -järjestelmässä toteutettavaa kampanjahinnoista sopimista. Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2000 asti ja LAL on pyytänyt poikkeusluvan voimassaoloajan jatkamista. Poikkeuslupahakemuksen ja lisäselvitysten perusteella Kilpailuvirasto toteaa, ettei poikkeusluvassa tarkoitetussa LAL:n, MH:n ja linja-autoyritysten hintayhteistyössä eikä kilpailuolosuhteissa ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka estäisivät poikkeusluvan uusimisen.

Päätös ja sen perustelut

Kilpailuvirasto määrää, ettei kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa sovelleta hinnoitteluohjeisiin, joita LAL antaa MH:lle ja jotka koskevat MH:n myymiä, kaikissa LAL:n jäsenyritysten autoissa kelpaavia matkalippuja. Nämä hinnoitteluohjeet voivat koskea myös MH:n myymiä Expressbus -liikenteen lippuja.

Samoin kilpailuvirasto määrää, ettei edellä mainittua kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan säännöstä sovelleta markkinointiyhteistyöhön, joka koskee Expressbus -järjestelmään kuuluvien linja-autoyritysten yhtenäisestä paikkakunta- tai yhteysvälikohtaista kampanjahinnoittelusta sopimista.

Kilpailuvirasto katsoo, että LAL:lle 24.6.1993 ja 18.12.1995 annettujen linja-autolippujen hinnoitteluohjeita ja Expressbus -järjestelmän kampanjahinnoittelua koskevien poikkeuslupien 149/67/93 ja 266/67/94 perustelut ovat edelleen voimassa.

Poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena. Jatkuvalla pitkäaikaisella hintayhteistoiminnalla saattaa olla hintatasoa jäykistävää vaikutusta, jonka vuoksi yhteistyön tehokkuushyötyjä ja niiden välittymistä asiakkaille ja kuluttajille on tietyn ajan kuluttua tarkasteltava uudelleen.

Poikkeusluvan ehdot

Hinnoitteluohjeet, joita LAL antaa poikkeusluvan nojalla MH:lle, voivat koskea MH:n myymiä, kaikissa LAL:n jäsenyritysten autoissa kelpaavia lippuja eikä poikkeuslupa oikeuta sopimaan hinnoista laajemmin. Yhteistyössä mukana olevien yritysten tulee halutessaan voida alittaa tai ylittää hinnoitteluohjeiden mukaiset hinnat tai hinnoitteluperusteet taikka sovitut Expressbus- kampanjahinnat. Yrityksille ei saa asettaa hintasopimusten noudattamisen tehostamiseksi sanktioita.

Expressbus -kampanjahinnoista saa sopia vain sellaisen kampanjan toteuttamiseksi, johon sisältyy hinnanalennus tai muu kuluttajille välittyvä edullisuus. Expressbus -kampanjahinnoittelu voi koskea sekä MH:sta että Expressbus -liikenteen busseista myytäviä lippuja. Sovittuja kampanjahintoja saa soveltaa enintään kuuden kuukauden ajan kerrallaan.

Yritysten tulee voida halutessaan mainostaa hinnoitteluohjeista tai sovitusta kampanjahinnoittelusta poikkeavia hintojaan itsenäisesti.

Kilpailuneuvosto voi Kilpailuviraston esityksestä peruttaa poikkeusluvan, jos luvan ehtoja rikotaan tai jos olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuvat.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2005 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 §:n 1 kohta ja 19 §: 1 momentti.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tähän ratkaisuun saa hakea muutosta kilpailunrajoituslain 21 §:n mukaan kilpailuneuvostolta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.

Liite: Valitusosoitus