Poikkeuslupa tarjouskampanjoiden enimmäishinnoittelulle

Päivämäärä

29.4.2004

Diaarinumero

958/67/2002

Osapuolet

Kymppiposti Oy

Hakija

Kymppiposti Oy

Hakemus

Kymppiposti Oy (jäljempänä Kymppiposti) on kirjeellään 25.10.2002 hakenut Kilpailuvirastolta kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakiellosta Kymppiposti-ketjun kampanjahinnoittelussa. Poikkeuslupaa on haettu toistaiseksi tai vähintään viideksi vuodeksi.

Hakija on lisäksi todennut, että mikäli virasto katsoisi, että Kymppiposti Oy:n hankintaprosessissa olisi toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä korttien kohdalla kyse Suomen Posti Oyj:n ja Wihuri Oy:n kielletystä horisontaalisesta ostoyhteistyöstä, myös tälle menettelylle haetaan poikkeuslupaa.

Kymppiposti Oy ja Kymppiposti-ketju

Kymppiposti Oy on Suomen Posti Oyj:n (jäljempänä Suomen Posti) ja Wihuri Oy:n (jäljempänä Wihuri) yhteisyritys, joka hallinnoi ja kehittää Postin ja Wihurin yhteistä Kymppiposti-ketjua ja sen lähipalvelukonseptia. Kymppiposti-ketju toimii franchising-konseptilla, ja sen ideana on yhdistää Posteissa ja Wihurin 10-kioskeissa myytävät tuotteet ja palvelut. Kymppipostit tarjoavat postipalvelujen ohella elintarvikkeita ja muita kioskipalveluja.

Hakijan mukaan tavoitteena on luoda päivittäistavarakaupan markkinoille uusi kilpailukykyinen ketju ja samalla pienentää Postin toimipisteverkoston aiheuttamia kiinteitä kustannuksia toimipisteiden ylläpidon ulkoistamisen kautta. Vuoden 2004 alussa Kymppiposti-ketjussa toimi kaikkiaan seitsemän myymälää.

Hakijan mukaan tapauksen kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat varsinaista päivittäistavarakauppaa täydentävät markkinat, päivittäistavaroiden tukkukaupan markkinat ja päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinat.

Ketjun päätöksenteko

Kymppiposti Oy:ssä päätöksenteosta vastaavat franchising-keskus, hallitus ja johtoryhmä. Kymppiposti Oy:n franchising-keskus johtaa ja kehittää ketjun yhteistyömuotoja, palvelu- ja tuotevalikoimaa sekä ketjukonseptia. Franchising-keskus myös neuvottelee hankintasopimukset tavarantoimittajien kanssa sekä koordinoi ketjun yhteistyötä ja markkinointia. Kymppipostin hallitus, joka muodostuu Wihurin ja Postin edustajista, päättää yksimielisellä päätöksellä mm. yhtiön toiminnassa sovellettavan franchising-sopimuksen olennaisten ehtojen hyväksymisestä sekä lähipalvelukonseptia käyttävän verkoston laajuudesta. Kymppiposti Oy:n johtoryhmä, johon kuuluu yhtiön toimitusjohtajan lisäksi kummankin osakkaan nimeämät asiantuntijajäsenet, valvoo toimintakonseptin noudattamista ja valitsee ketjun franchising-yrittäjät. Lisäksi se päättää viime kädessä myös ketjun hinnoittelusta ja sitovasta tuotevalikoimasta.

Poikkeuslupahakemuksen lähtökohta

Kymppiposti Oy hakee poikkeuslupaa kampanjatuotteiden enimmäishintojen määräämiselle Kymppiposti-ketjussa. Ketjun kampanjat ovat pääsääntöisesti tarjouskampanjoita, joissa tuotteet myydään normaalia alhaisemmilla hinnoilla. Joissakin tapauksissa kampanjoita voidaan toteuttaa myös tuotteen lanseeraamisen yhteydessä, jolloin kampanjaan ei välttämättä sisälly hintaetuutta. Kampanjahinnoittelu ei koske Kymppiposti-myymälöissä tarjottavia postipalveluja.

Lisäksi hakija on pyytänyt toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä postikorttien hankintaprosessin arvioimista osana poikkeuslupahakemusta, koska Kymppipostin osakkaat Posti ja Wihuri ovat ainakin teoreettisesti samalla jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä postikorttien myynnin markkinoilla. Kymppiposti neuvottelee ketjun puitesopimukset em. tuotteiden hankintojen osalta. Hakijan oman arvion mukaan Kymppiposti Oy:n puitteissa harjoitetussa ostotoiminnassa ei kuitenkaan ko. tuotteiden osalta ole kysymys Wihurin ja Postin välisestä ostoyhteistyöstä, koska tuotteita ei myydä Wihurin ja Postin omissa toimipisteissä, vaan itsenäisten Kymppiposti-yrittäjien omissa myymälöissä.

Ketjun tuote- ja palveluvalikoima

Franchising-sopimuksen mukaan Kymppiposti-ketjuun kuuluvien yrittäjien on pidettävä liikepaikassaan myynnissä konseptiin kuuluva tuote- ja palveluvalikoima. Sitovan valikoiman tuotteet yrittäjä hankkii joko Postilta, Wihurilta tai franchising-käsikirjassa määrätyiltä tavarantoimittajilta. Postin tuotteet ja pakkaustarvikkeet Postin palvelujen hoitamista varten yrittäjä hankkii Postilta tai sen määräämästä paikasta. Päivittäistavarat hankitaan pääsääntöisesti Wihurin tukusta, muut sitovan valikoiman tuotteet Kymppiposti Oy:n määräämästä paikasta.

Sitovan ketjuvalikoiman lisäksi yrittäjä voi pitää myynnissä tietyn määrän vapaasti valitsemiaan ketjukonseptiin kuulumattomia tuotenimekkeitä paikalliset olosuhteet huomioiden. Niiden hankinnat yrittäjä voi tehdä itsenäisesti suoraan valitsemiltaan tavarantoimittajilta

Hakijan esittämät tehokkuusperustelut

Hakija toteaa, että Kymppiposti-ketjussa keskitetty valtakunnallinen kampanjamarkkinointi alentaa ilmoittelu- ym. mainontakustannuksia. Keskitetyn markkinoinnin ansiosta ketjuun kuuluvat yrittäjät voivat markkinoida tuotteitaan samoilla edellytyksillä kuin monimyymäläyritykset. Kampanjatuotteiden enimmäishinnoittelu on ketjumarkkinoinnissa välttämätöntä sen vuoksi, että tuotteiden hinnat tulee ilmoittaa julkisesti koko ketjun osalta. Liian kalliiksi hinnoitellut tuotteet vaikuttaisivat negatiivisesti koko ketjun hintamielikuvaan, luotettavuuteen ja siten ketjun yleisiin toimintaedellytyksiin. Erityisesti tarjouskampanjoissa ilmoitettujen hintojen ylittäminen olisi ketjun kannalta haitallista ja kuluttajien kannalta myös harhaanjohtavaa.

Kampanjatuotteille asetut enimmäishinnat vähentävät hakijan mukaan myös kuluttajien etsintäkustannuksia. Kun enimmäishinnoittelijana toimii kaupan porras eikä valmistaja, pitävät kilpailevat ketjut huolta siitä, että kuluttajahinnat ovat jatkuvan muutospaineen kohteena eivätkä enimmäishinnat muodostu käytännössä kiinteäksi hinnaksi. Koska enimmäishinnat määrää Kymppiposti, ei ole varaa siitä, että hinnat määräytyisivät korkeimmin kustannuksin toimivan yrittäjän mukaan.

Kymppiposti-ketjukonseptin tehokas toteutuminen edellyttää hakijan mukaan myös, että Kymppiposti voi mahdollisimman suuressa määrin määrätä myös ketjun valikoimat ja tavarantoimittajat. Mikäli yksittäisellä yrittäjällä olisi mahdollisuus vapaasti määrätä tuoteryhmistä ja merkkivalikoimistaan, olisi vaarana, että valikoimiin tulisi joko liikaa tuotteita tai sellaisia tuotteita, jotka eivät sopisi ketjun imagoon ja liikeideaan.

Tarkkaan menekkitietoon perustuva sitova ketjuvalikoima lisää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, mikä parantaa myymälöiden varastojen kiertonopeutta, vähentää hävikkiä ja takaa tuotteiden paremman saatavuuden. Ostoerien kasvusta aiheutuu hakijan mukaan säästöjä niin tavarantoimittajille kuin ketjullekin.

Kuluttajille Kymppiposti-ketjussa aikaansaadut hyödyt välittyvät hakijan mukaan alhaisempina myyntihintoina, monipuolisempina valikoimina sekä tuotteiden ja laadun turvaamisena. Yhteinen ketjuvalikoima ja kampanjatuotteiden enimmäishinnoittelu antaa kuluttajille varmuuden tiettyjen tuotteiden löytymisestä ketjun myymälästä vähintään tiettyyn hintaan. Kymppiposti-ketjun toiminnan menestyksen turvaamiseksi markkinoiden kireässä kilpailutilanteessa järjestelyillä aikaansaadut tehokkuushyödyt on välittömästi siirrettävä kuluttajien eduksi.

Hakemuksesta annetut lausunnot

Kilpailuvirasto pyysi 11.7.2003 lausuntoa kaikkiaan 15:ltä eri taholta, johon kuului yrityksiä, toimialayhdistyksiä ja viranomaisia. Lausunnon antoivat Elintarviketeollisuusliitto ry, Jussiwihonen Oy, Kioskiliitto, Kuluttajatutkimuskeskus, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry, Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Yrittäjät ry ja Veikko Laine Oy.

Lausunnonantajat eivät vastustaneet poikkeusluvan myöntämistä. Lausunnoissa on kiinnitettiin huomiota mm. siihen, että poikkeuslupa tulisi myöntää vain määräajaksi ja että hakijan tulisi pystyä osoittamaan, että järjestelystä saatava hyöty tulee pääosaltaan asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Arvioinnin kilpailuoikeudelliset lähtökohdat

Kilpailunrajoituslain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa vaatia seuraavalta myyntiportaalta, että kotimaassa tarjottavien hyödykkeiden myynnissä tai vuokrauksessa ei ylitetä tai aliteta tiettyä hintaa, vastiketta tai sen määräytymisperustetta.

Kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohdan mukaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita.

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan hakemuksesta määrätä, ettei 4–6 §:n säännöksiä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailuviraston arvion mukaan relevanttien hyödyke- tai maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määrittely ei ole poikkeusluvan myöntämisen kannalta tässä yhteydessä tarpeen. Kymppiposti-ketjun asema on markkinoilla tällä hetkellä varsin marginaalinen eikä poikkeusluvan myöntäminen näin ollen johda merkittävään kilpailun rajoittumiseen millään poikkeuslupahakemuksessa esitetyillä markkinoilla.

Kilpailunrajoituksen arviointi

Kymppiposti Oy määrää Kymppiposti-ketjun yrittäjille lyhytaikaisissa tarjouskampanjoissa kampanjatuotteiden enimmäishinnat. Kymppiposti Oy on luvakkeen antajana ja Kymppiposti-ketjun ketjuohjausyksikkönä 4 §:n tarkoittama ylempi myynti- tai jakeluporras suhteessa ketjun kauppiaisiin. Näin ollen Kymppipostin enimmäishintojen määräämisessä on kyse kilpailunrajoituslain 4 §:ssä tarkoitetusta määrähinnoittelusta.

Kilpailuvirasto käsityksen mukaan kampanjahinnoittelussa yhtiön määräämät enimmäishinnat saattavat tuottaa tehokkuusetuja. Yhtenäisessä ketjumarkkinoinnissa ilmoitus- ja muut markkinointikustannukset ovat todennäköisesti pienemmät kuin yksittäisten kauppiaiden markkinoidessa hyödykkeitään yksin. Keskittämällä ketjun jäsenten markkinointia voidaan saavuttaa muun muassa suurempi ilmoitusvolyymi. Keskitetty markkinointi on merkittävä myös sen vuoksi, että itsenäiset ketjuun kuuluvat yritykset voivat markkinoida hyödykkeitä samoilla edellytyksillä kuin monimyymäläyritykset. Keskitetty markkinointi voi omalta osaltaan myös kasvattaa tuotteiden myyntimääriä niin, että varastojen kierto nopeutuu ja kaupan kustannukset laskevat.

Kilpailuvirasto katsoo, että Kymppiposti-ketjun asema markkinoilla ei anna mahdollisuuksia markkinavoiman hyväksikäyttämiseen, joten hyödyt todennäköisesti kanavoituvat kuluttajille. Mikäli ketjuun kuuluvien myymälöiden lukumäärä tulevaisuudessa kasvaa huomattavasti tai toiminta muutoin laajenee taikka muuttuu merkittävästi, arviointi on tehtävä uudelleen.

Kymppiposti Oy on lisäksi hakenut poikkeuslupaa kilpailunrajoituslain 6 §:stä, mikäli Kymppipostin hankintaprosessissa katsottaisiin toimisto- ja pakkaustarvikkeiden ja korttien kohdalla olevan kyse Kymppipostin osakkaiden Postin ja Wihurin välisestä horisontaalisesta ostoyhteistyöstä. Hakijan mukaan Posti ja Wihuri ovat ainakin teoreettisesti samalla jakeluportaalla toimivia elinkeinonharjoittajia toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä postikorttien myynnin markkinoilla.

Kilpailuvirasto toteaa, että hakijan esille ottamassa toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä korttien hankintaprosessissa on piirteitä kilpailevien elinkeinonharjoittajien eli Postin ja Wihurin välisestä ostoyhteistyöstä. Toisaalta Kymppiposti Oy on perustettu hallinnoimaan ja kehittämään Kymppiposti-ketjua, ei hoitamaan osakasyritystensä hankintoja. Posti ja Wihuri eivät myöskään siirrä omia hankintojaan yhteisyritykseen, vaan ne hankkivat omissa myymälöissään myytävät toimisto- ja pakkaustarvikkeet sekä kortit edelleen itsenäisesti. Em. tuotteita, joiden hankintaehdoista Kymppiposti neuvottelee, myydään hakijan mukaan ainoastaan Kymppiposti-ketjussa toimivien itsenäisten yrittäjien myymälöissä. Näin ollen Kilpailuvirasto katsoo, että ko. ostoprosessin markkinavaikutukset Wihurin ja Postin keskinäiseen kilpailutilanteeseen toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä postikorttien myynnissä ovat enimmilläänkin marginaaliset. Kilpailuvirasto katsoo, että siltä osin kuin kyseessä olevaa menettelyä ylipäätään voidaan pitää Postin ja Wihurin välisenä kilpailunrajoituslain 6 §:n tarkoittama ostoyhteistyönä, järjestely kuitenkin täyttää kilpailunrajoituslain 19 §:n tarkoittaman poikkeusluvan myöntämisen edellytykset.

Kilpailuvirasto harkitsee tässä tapauksessa oikeaksi myöntää Kymppipostille poikkeuslupa vuoden 2005 loppuun saakka.

Päätös

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 4 §:n määrähintakieltoa ei sovelleta kampanjatuotteiden enimmäishinnoitteluun enintään kaksi kuukautta kestävien tarjouskampanjoiden toteuttamisessa Kymppiposti-ketjussa. Myöskään kilpailunrajoituslain 6 §:ää ei sovelleta edellä kuvattuun Kymppiposti Oy:n toimisto- ja pakkaustarvikkeita sekä kortteja koskevaan hankintaprosessiin siltä osin, kun kyseessä voidaan katsoa olevan 6 §:ssä tarkoitettu ostoyhteistyö Kymppipostin osakkaiden Postin ja Wihurin välillä.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 25.10.2002 ja 31.12.2005 välisen ajan.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 4 §, 6 §, 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.