Poikkeuslupa yhteisyritykselle sekä siihen sisältyvälle hintayhteistyölle

Päivämäärä

3.4.2000

Diaarinumero

963/67/1999

Osapuolet

Isoworks Oy

Hakija

Isoworks Oy

Hakemus

Isoworks Oy, jäljempänä Isoworks, on Sonera Systems Oy:n (jäljempänä myös Sonera) ja ICL Data Oy:n (jäljempänä myös ICL) puoliksi yhdessä omistama huoltopalvelutoimintoja tarjoava yhteisyritys. Isoworks Oy on 29.10.1999 Kilpailuvirastoon saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt ensisijaisesti puuttumattomuustodistusta Soneran ja ICL:n huoltopalvelutoiminnan harjoittamista varten perustamalle yhteisyritykselle. Hakija on katsonut, ettei sen suunnittelema yhteistyö huoltopalvelutoiminnan alalla rajoita kilpailua eikä muuta kilpailutilannetta markkinoilla, joilla osakkaat toimivat ja ettei sen toiminta edellytä kilpailunrajoituslain (480/92) 19 §:n mukaista poikkeuslupaa. Hakija on kuitenkin pyytänyt, että mikäli yhteisyrityksen toiminnan katsottaisiin rajoittavan kilpailua, tulisi järjestelylle myöntää poikkeuslupa.

Yritykset

Sonera ja ICL päättivät 29.9.1999 allekirjoitetussa osakassopimuksessa yhteisen kenttähuoltoyhtiön perustamisesta ja kenttähuoltotoimintojensa siirtämisestä yhdessä tasaosuuksin omistettavaan tuotantoyhtiöön, edellä mainittuun Isoworksiin. Isoworksin toimialana on tietoliikenteen ja tietotekniikan laitteiden ja järjestelmien huolto- ja ylläpitopalveluiden tuottaminen ja myynti sekä muun tähän liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen.

Sonera Systems Oy on Sonera Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Sonera Oy on puolestaan Sonera Yhtymä Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli noin 9,6 miljardia markkaa. Sonera Systems Oy:n liiketoiminta käsittää tietoliikenteen asiakaslaitteiden ja televerkkojen myynnin, huollon ja ylläpidon. Yhtiöllä on oma maankattava asiakaslaitteiden ja ratkaisujen ylläpito- ja huolto-organisaatio. Sonera Systems Oy:n liikevaihto vuonna 1998 oli 618 miljoonaa markkaa.

ICL on osa kansainvälistä, Englannissa kotipaikkaansa pitävää ICL organisaatiota, jossa Japanista kotoisin oleva Fujitsu-konserni käyttää määräysvaltaa. ICL:n liiketoiminta käsittää tietokonelaitteet ja –ohjelmistot, tietoverkot sekä erilaiset tietojärjestelmät ja palvelukonseptit sisältäen näihin liittyvät markkinointi-, myynti-, huolto- ja ylläpitotoiminnot. ICL:llä on oma maankattava asiakaslaitteiden ja –ratkaisujen ylläpito- ja huolto-organisaatio. ICL plc –konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli noin 23 miljardia markkaa. ICL Data Oy:n liikevaihto puolestaan oli vastaavana aikana noin 2,3 miljardia markkaa.

Hakijan esittämät selvitykset ja perustelut

Kenttähuoltopalveluyhteistyön sisältö

Kenttähuolto-organisaatiot muodostavat Soneran ja ICL:n liiketoimintaan liittyvän merkittävän kuluerän ja kyseisten organisaatioiden tarpeisiin tarvittavaa henkilökuntaa on tarjolla rajallisesti. Keskeinen syy Isoworksin perustamiseen on kustannustehokkuuden parantaminen, maan kattavan huoltotoiminnan jatkuvuuden takaaminen ja asiakkaille tarjottujen palvelujen turvaaminen. Kun tele-, tietoliikenne- ja tietotekniset ratkaisut integroituvat toisiinsa, voidaan asiakkaille tarjota entistä kokonaisvaltaisempia palveluita yhdistämällä ICL:n ja Soneran tuotantokyky. Yhtiöjärjestyksen mukaan Isoworksin toimialana on tietoliikenteen ja tietotekniikan laitteiden ja järjestelmien huolto- ja ylläpitopalvelujen tuottaminen ja myynti sekä muun tähän liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen. Tavoitteena on varmistaa Soneran ja ICL:n asiakkailleen myymien palvelujen kilpailukyky myös jatkossa. Yhtiön perustamisella poistetaan päällekkäisiä toimintoja ja sovelletaan molempien yhtiöiden parhaita toimintamalleja, joiden tavoitteena on tehokkuus ja palvelutoimintojen kannattavuus.

Järjestely toteutetaan siten, että Sonera ja ICL siirtävät yhteisyritykseen pääosan kenttähuoltotoiminnoistaan. Lisäksi yhteisyritykseen tulee siirtymään Soneran ja ICL:n palveluksesta yhteensä […][1] työntekijää. Asiakassopimukset sekä jälleenmyynti- ja edustussopimukset jäävät edelleen ICL:n ja Soneran nimiin. Sonera ja ICL ovat sitoutuneet ostamaan tarvitsemansa kenttähuoltopalvelut Isoworksilta. Osakkaat voivat kuitenkin tuottaa tarvitsemansa kenttähuoltopalvelut myös jollakin organisaationsa yksiköllä tai tilata palvelun ulkopuoliselta. Isoworks toimii Soneran ja ICL:n alihankkijana ja tuottaa niiden aikaisemmin erikseen tuottamia ja asiakkailleen tarjoamia palveluja omakustannushintaan. Yhtiön ainoat asiakkaat ovat Sonera ja ICL, Sonera siltä siirtyvän telealan kenttähuoltotoiminnan osalta sekä ICL siltä siirtyvän tietotekniikka-alan kenttähuoltotoiminnan osalta. Hakijan mukaan Soneralla ei ole valmiutta tietotekniikka-alan kenttähuoltopalvelujen tuottamiseen eikä ICL:llä telealan kenttähuoltopalvelujen tuottamiseen. Isoworks huolehtii ainoastaan kenttähuoltopalvelujen tuottamisesta. Kaikki sähköisesti toteutettavat niin sanotut etähuoltopalvelut tuotetaan edelleen Soneran ja ICL:n toimesta.

Yhtiön perustamisen jälkeenkin Sonera ja ICL säilyvät asiakasvastuullisina suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että telealan osalta Soneran ja loppuasiakkaiden kesken tehtävät ja jo tehdyt huolto- ja palvelusopimukset pysyvät entisen sisältöisinä ja vastaavasti ICL:n ja loppuasiakkaiden kesken solmitut tietotekniikka-alan sopimukset pysyvät entisen ehtoisina. Isoworks ei saa omaa identiteettiä markkinoilla. […].

Kenttähuoltopalveluyhteistyö käytännössä

Isoworksin kenttäorganisaatio rakentuu viidestä (5) maantieteellisestä käyttökatevastuullisesta alueesta, joiden aluejohto on Helsingissä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Oulussa. Huoltoaluetta johtaa aluepäällikkö, joka raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Toimipisteitä on 45 (1.10.1999) ja henkilöitä 452. Työnohjauksesta vastaa työnohjauskeskukset Helsingissä ja Tampereella. Kenttäorganisaation tukena toimii keskitetty organisaatio, johon kuuluu prosessinohjus, tekninen tuki, päämiessuhteet, varaosalogistiikka, menetelmien kehitys ja laatu. Keskitettyjä palveluita koko yhtiölle ovat talous, henkilöstöhallinto ja ATK.

Kenttähuoltopalveluyhteistyön kulku on seuraavanlainen. Sonera ja ICL vastaanottavat asiakkaidensa vikakutsut, kirjaavat ne järjestelmiinsä ja analysoivat viat. Mikäli laite on etäohjattavissa, etähallinta ottaa yhteyden laitteeseen, analysoi vian ja korjaa sen ohjauksella. Laitevian kyseessä ollen, palvelupyyntö lähetetään edelleen elektronisesti Isoworksin hoidettavaksi. Myös muut palvelupyynnöt toimitetaan elektronisesti Isoworksille.

Kun vikailmoitus tulee työnohjaukseen, työnohjaus kirjaa sen, varmistaa vian laadun, varaa työhön tarvittavat varaosat ja laittaa työn lähimmän tiimin työjonoon. Saman päivän palvelua vaativissa tapauksissa työnohjaus valitsee osaamisprofiililtaan ja kuormitukseltaan sopivan huoltoedustajan, varmistaa varaosien toimittamisen huoltoedustajalle tai suoraan kohteeseen ja informoi huoltoedustajaa tehtävistä töistä. Palvelun toimituksen eteneminen kirjataan mahdollisimman reaaliaikaisesti. Työ raportoidaan suoritetuksi ja laskutusta varten viimeistään työviikon loppuun mennessä. Muut palvelutilaukset huoltoedustaja poimii oma-aloitteisesti ja kuittaa laskutettavaksi sillä viikolla kun toimitus on valmistunut.

Yhteisyritykseen siirtyvä huolto- ja palveluhenkilökunta jatkaa nykyisissä tehtävissään. Yhteisyrityksessä tullaan kuitenkin suorittamaan lisäkoulutusta, jolloin tällä hetkellä ICL:n palveluksessa oleva ATK-huoltohenkilö kykenee suorittamaan myös Soneran toimialaan kuuluvia asennuksia ja huoltoja sekä päinvastoin. Tämän ristiinkoulutuksen ansiosta henkilöstöresurssit tulevat tehokkaammin käytettyä.

Hakijan näkemys yhteistyön sallittavuudesta

Hakijan näkemyksen mukaan suunniteltu yhteistyö huoltopalvelutoiminnan alalla ei rajoita kilpailua eikä muuta kilpailutilannetta markkinoilla, vaikka osakkaat ovat sitoutuneet ostamaan tarvitsemansa kenttähuoltopalvelut Isoworksilta. Hakija katsoo, että Sonera ja ICL eivät ole toistensa kilpailijoita. Lisäksi Sonera ja ICL ovat aikaisemmin teettäneet kenttähuoltopalvelut omissa organisaatioissaan. Hakijan mukaan yhteisyrityksellä pyritään tekemään osakkaiden toiminta entistä tehokkaammaksi, mikä mahdollistaa laajemman ja asiakkaita palvelevan toiminnan. Lisäksi Sonera ja ICL tulevat hinnoittelemaan yhteisyrityksen tuottamat palvelut itsenäisesti asiakkailtaan.

[…][2]. Hinnoittelun perustana käytetään yhteisesti hyväksyttyä huoltotyön tuntihintaa. Projektit hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Palvelutuotteiden hinnat ovat määräytyneet Soneralta ja ICL:ltä saatujen työmäärien perusteella. Tämän pohjalta on tehty palveluhinnasto, joka perustuu Soneran ja ICL:n kanssa sovittuun tuntihintaan. Yhtiön käynnistysvaiheessa, johtuen Soneran ja ICL:n erilaisesta kustannusrakenteesta, käytetään laskennassa kahta erilaista tuntihintaa. Tavoitteena on siirtyä yhtenäisen tuntihinnan käyttöön vuoden 2000 loppuun mennessä.

Isoworksin Kilpailuvirastolle toimittamien lisäselvitysten mukaan Sonera ja ICL hinnoittelevat huoltopalvelutoimintansa toisistaan erikseen käyttäen kummankin organisaation omia hinnastoja ja eivät siten harjoita hintayhteistyötä suhteessa loppuasiakkaaseen. Isoworksin mukaan johtuen tele- ja tietotekniikka-alojen kenttähuoltopalveluiden erilaisista vaativuus-, asiantuntijoiden koulutus- ja kustannustasoista, tele- ja tietotekniikkahuollon tuntikustannukset ovat eri tasolla. Isoworks katsoo, että osakkailla on yhteisyrityksen perustamisesta riippumatta erilainen hinnoittelupohja, kustannustaso ja tuotettujen palvelujen kulurakenne eikä järjestelyä siten voida pitää kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisena hintayhteistyönä.

Hakijan näkemys tehokkuuseduista ja hyödyn siirtymisestä asiakkaille

Hakijan mukaan kenttähuoltotoimintojen yhdistämisellä saavutetaan huomattavia tehokkuusetuja, koska Sonera ja ICL voivat osin purkaa maantieteellisesti päällekkäisiä toimintoja kuten kenttähuollon tiloja lukuisissa toimipisteissä ja optimoida kenttähuoltomiehen autolla-ajoja ja työsuoritusta maantieteellisesti laajalla markkina-alueella. Hakijan mukaan osakkailla on tällä hetkellä maantieteellisesti päällekkäisiä toimipisteitä ja yhteenliittyminen poistaa erityisesti toimintaan liittyviä kiinteitä kustannuksia. Osakkaiden on myös mahdollista kouluttaa toinen toistensa huoltohenkilöstöä siten, että henkilöstöresurssit tulevat tehokkaammin käytettyä ja että huoltopalvelukäynteihin liittyvät kustannukset pienenevät. Lisäksi eräs keskeinen tavoite pidemmällä tähtäyksellä on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen tuotettua palvelutapahtumaa kohden. Tällöin vapautuva kapasiteetti on joko käytettävissä hoitamaan lisääntyvää volyymiä tai sopeutettava nykyvolyymiin.

Hakijan liiketoimintasuunnitelman mukaan merkittävin säästökohde on tuotantovolyymin kasvusta ja toimipisteverkoston laajenemisesta aiheutuva kenttätyön tuottavuuden kasvu. Eniten säästöä saadaan huoltoedustajan matkakuluista ja matkaan kuluvasta ajasta. Kustannussäästöjen on arvioitu olevan […][3] markkaa vuodessa. Toinen nopeahkosti saavutettava säästö on tilavuokrissa, jossa yhdistämällä ICL:n ja Soneran toimipisteet voidaan hakijan mukaan säästää […] markkaa.

Hakemuksessa esitetään, että yhteisyrityksen aikaansaamien tehokkuusetujen vaikutukset tulevat osakkaiden asiakkaiden hyväksi parantuneena palveluna. Lisäksi kattavammalla huolto- ja palveluverkoston luomisella varmistetaan nopeammat toimitukset, alhaisemmat hinnat sekä molempien alojen asiantuntemuksen jatkuva kehittyminen ja laajeneminen. Hakija katsoo, että koska enenevä osa huoltopalveluista kyetään ja pyritään toteuttamaan sähköisesti, niin ilman kyseistä järjestelyä varsinkin muualla kuin ruuhka-Suomessa olevat huolto- ja tarkastuskäynnit käsittävät ylläpito- ja huoltopalvelut ovat uhattuina.

Muut asiassa saadut selvitykset

Kilpailuvirasto pyysi asiassa lausuntoja Helsingin Puhelin Oy:ltä, Tampereen Puhelin Oy:ltä, Turun Puhelin Oy:ltä, Telia Finland Oy:ltä, Oy L M Ericsson Ab:ltä, Siemens Oy:ltä, Oy IBM Ab:ltä ja Oy Compaq Computer Ab:ltä. Lausunnoissa katsottiin, että asiakaslaitteiden ja televerkkojen huolto- ja ylläpitomarkkinat lähestyvät tietokonelaitteiden ja ohjelmistojen sekä tietoverkkojen huolto- ja ylläpitomarkkinoita, mistä syystä niitä ei voida erottaa toisistaan. Lisäksi tietokonelaitteiden komponenteista valmistettuja laitteita käytetään jatkossa enenevässä määrin myös televerkkoratkaisuissa. Helsingin Puhelin ja Tampereen Puhelin ehdottavat lausunnossaan relevanteiksi markkinoiksi yritysjärjestelmien huoltopalvelumarkkinoita.

Kilpailun katsotaan olevan huoltopalveluissa kovaa ja kehityksen, jossa palvelujen myyjät yhdistävät kenttähuolto-organisaationsa, nähdään johtavan muun muassa tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen huolto- ja ylläpitopalvelujen keskittymiseen ja kyseisessä tapauksessa Isoworksin määräävään markkina-asemaan Suomen markkinoilla. IBM katsoo lausunnossaan, että yhteisyrityksen perustamisen myötä sen mahdollisuudet toimittaa huoltopalvelujen alihankintaa Soneralle vähenevät. Ericsson puolestaan katsoo lausunnossaan, että yhteistyöjärjestelyjen mahdolliset vaikutukset alan markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä Ericssonin liiketoimintaan ovat vähäiset.

Lausunnoissa pidetään uskottavana sitä, että yhteisyrityksen perustamisesta seuraa tehokkuusetuja, mutta hyötyjen välittymistä kuluttajille on vaikea arvioida. Compaq katsoo lausunnossaan, että ei ole asiakkaiden edun mukaista, jos vain yhteisyrityksen osakkaat voivat käyttää yhteisyrityksen palveluja, tai jos palvelujen tarjoaminen ulkopuoliselle asiakkaille faktisesti rajoittuu tai vaikeutuu. Compaqin mukaan myös ulkopuolisilla tulisi olla tasavertainen mahdollisuus ostaa huolto- ja ylläpitopalveluja suoraan Isoworksilta, mikä heidän käsityksensä mukaan lisäisi kilpailua ja parantaisi asiakkaiden saaman palvelun laatua entisestään. Siemens puolestaan pitää mahdollisena, että yhteisyritys saattaa parantaa Soneran ja ICL:n tarjoamien palvelujen saatavuutta syrjäisemmillä alueilla mutta muille ylläpito- ja huoltopalvelujen tarjoajille voi muodostua erittäin vaikeaksi tarjota Soneran ja ICL:n palvelujen kanssa kilpailevia palveluja kilpailukykyisillä ehdoilla. Lisäksi Siemens katsoo yhteistyön mahdollistavan huoltopalveluiden jakamisen sekä kilpailun rajoittamisen esimerkiksi aggressiiviseen hinnoitteluun perustuvan markkinaosuuksien kasvattamisen kautta.

Helsingin Puhelimen ja Tampereen Puhelimen mukaan tulisi varmistaa, että tehokkuusedut todella siirtyvät asiakkaille asti eivätkä ilmene kilpailun vähenemisenä syrjäseuduilla tai hyödyn siirtymisenä joidenkin muiden Soneran ja ICL:n tuotteiden asiakashintoihin. Lisäksi tulee varmistaa, ettei Isoworks siirtyisi hetken kuluttua pois tuotantoyhtiön roolistaan palvelemaan suoraan asiakasvastuuseen muitakin asiakkaita. Helsingin Puhelin ja Tampereen Puhelin katsovat, että Soneran ja ICL:n asiakkailla tulee jatkossakin olla mahdollisuus kilpailuttaa palvelut erikseen toisaalta tietotekniikan ja toisaalta teletekniikan osalta. Tietotekniikan ylläpito- ja huoltopalvelun hankkiminen ICL:ltä esimerkiksi toisen teleyrityksen toimesta on oltava mahdollista ilman, että palvelu on paketoitu kokonaispalveluksi.

Markkinat

ATK-laitteiden ja puhelinvaihteiden kenttähuoltopalveluja tuottavat ja toimittavat Suomessa useat yhtiöt kuten laitevalmistajat, maahantuojat ja paikalliset teleoperaattorit. Isoworksin mukaan yhtiön toiminnalle ei itsessään ole eriteltävissä sellaisia markkinoita, joilla toimimista voitaisiin tutkia omana osanaan Soneran ja ICL:n muista toiminnoista irrallisina.

Sonera toimii telepäätelaitteiden ja –verkkojen myynnin, huollon ja ylläpidon alalla. Hakija on arvioinut telealan huoltopalvelutoiminnan volyymin Suomessa olevan noin 350 miljoonaa markkaa. Hakija arvioi Soneran osuudeksi koko telealan huoltopalvelutoiminnan alalta ennen Isoworksin toiminnan aloittamista […][4] prosenttia. Lisäksi hakijan mukaan Soneran tärkeimmät kilpailijat telealan huolto- ja ylläpitopalveluiden toimittajina ovat paikallisten puhelinyhdistysten muodostaman Finnet-liiton jäsenet, joiden arvioitu osuus koko Suomen telealan huoltopalveluiden tuottajana on […] prosenttia. Muita valtakunnallisia palveluidentarjoajia telealan huolto- ja ylläpitopalveluissa ovat Siemens, Ericsson ja Telia.

ICL toimii tietokonelaitteiden, -ohjelmistojen, tietoverkkojen sekä erilaisten tietojärjestelmien, mukaan lukien näiden ylläpito- ja huolto-organisaatio, markkinoijana, myyjänä ja tuottajana. Hakija on arvioinut ATK-alan huoltopalvelusegmentin volyymiksi noin miljardi markkaa. ICL:n osuus siitä on arviolta […] prosenttia. Muita alalla toimivia yrityksiä ovat muun muassa CXT-huolto ja Mash-huoltoliikkeet[5] toimipisteineen, sekä kansainväliset yhtiöt kuten IBM, Compaq ja Siemens. Mainittujen lisäksi alalla toimii suuri määrä paikallisia huolto- ja ylläpitopalveluja tuottavia yhtiöitä. Isoworksin ilmoituksen mukaan lisäksi Canonin maanlaajuinen organisaatio on valtaamassa alaa enenevässä määrin myös ATK-laitteiden huoltopalvelusegmentissä. Arvioita kilpailijoiden markkinaosuuksista ei ole saatu.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kilpailunrajoituksen määrittely

Kilpailunrajoituslain (480/92) 6 § kieltää sopimukset ja päätökset, jotka koskevat samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai näiden yhteenliittymien hintojen määräämistä tai suosittamista, tuotannonrajoittamista sekä markkinoiden tai hankintalähteiden jakamista. Kielto koskee yritysten nimenomaisia sopimuksia tai tähän rinnastettavaa yritysten yhteisymmärrystä samoin kuin yritysten yhteiselinten ja yhteenliittymien päätöksiä tai vastaavia järjestelyjä, joilla rajoitetaan tai ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukeinojen käyttöä.

Isoworks on samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien tele- ja tietotekniikan huolto- ja ylläpitopalveluja tuottavien yhtiöiden perustama yhteisyritys. Tieto- ja teletekniikan välinen raja on teknologian kehityksen myötä hämärtymässä ja esimerkiksi tietokonelaitteiden komponenteista valmistettuja laitteita käytetään enenevässä määrin myös televerkkoratkaisuissa. Tästä kehityksestä johtuen telealan asiakaslaitteiden ja televerkkojen huolto- ja ylläpitomarkkinat lähestyvät tietokonelaitteiden ja ohjelmistojen sekä tietoverkkojen huolto- ja ylläpitomarkkinoita. Isoworks ei tule toimimaan markkinoilla itsenäisenä palvelujen tuottajana tai tarjoajana. Yhtiön ainoina asiakkaina tulevat olemaan omistajayhtiöt, jotka säilyttävät asiakasvastuun suhteessa asiakkaisiinsa. Omistajayhtiöiden Isoworksiin siirtämät kenttähuoltotoiminnat ovat lähestulkoon yhtä suuret. Sonera ja ICL ovat sitoutuneet hankkimaan tarvitsemansa kenttähuoltopalvelut Isoworksilta. Ostovelvollisuus ei kuitenkaan ole yksinomainen vaan osakkaat voivat tuottaa tarvitsemansa palvelut myös jollakin oman organisaationsa yksiköllä tai tilata palvelut ulkopuoliselta. Lisäksi mikäli Isoworksin kanssa Suomessa kilpaileva uutta toimintaa syntyy tai hankitaan omistajayhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön, omistajayhtiöt pyrkivät siirtämään kyseisen toiminnan Isoworksiin. Isoworks korostaa, että yhteisyritys on perustettu tuottamaan ja myymään toisaalta telealan palveluja ainoastaan Soneralle ja tietotekniikka-alan palveluja yksinomaan ICL:lle. Lisäksi Isoworksin selvityksen mukaan Soneralla ei ole valmiutta tietotekniikka-alan kenttähuoltopalvelujen tuottamiseen eikä ICL:llä telealan kenttähuoltopalvelujen tuottamiseen. Kuitenkin Isoworksin henkilöstön ristiinkoulutuksella pyritään siihen, että ICL:n palveluksessa oleva ATK-huoltohenkilö kykenisi suorittamaan myös Soneran toimialaan kuuluvia asennuksia ja huoltoja ja päinvastoin.

Kilpailuvirasto katsoo, että Isoworksin puitteissa harjoitettavaan kenttähuoltopalveluyhteistyöhön sisältyy Isoworksin omistavien yhtiöiden, Soneran ja ICL:n välistä hintayhteistyötä. Isoworksin liiketoimintasuunnitelman mukaan yhteisyritys käyttää osakkaille tarjottujen palvelujen hinnoittelun perustana omistajayhtiöiden yhteisesti hyväksymää huoltotyön tuntihintaa ja hintataso tarkistetaan vuosineljänneksittäin tai tarpeen mukaan. Projektit hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Isoworksin antaman selvityksen mukaan tele- ja tietotekniikkahuollon tuntikustannukset ovat eri tasolla johtuen tele- ja tietotekniikka-alojen kenttähuoltopalveluiden erilaisista vaativuus-, asiantuntijoiden koulutus- ja kustannustasoista. Lisäksi Isoworksin osakkailtaan perimät maksut perustuvat yksinomaan toteutuneisiin kustannuksiin. Yhtiön käynnistysvaiheessa käytetään palvelutuotteiden hinnan laskennassa kahta erilaista tuntihintaa. Tällä hetkellä Isoworks laskuttaa Soneran tilaamista telealan kenttähuoltopalveluista […][6] markkaa tunnilta ja ICL:n tilaamista tietotekniikka-alan kenttähuoltotyöstä […] markkaa tunnilta. Tavoitteena on siirtyä yhtenäisen tuntihinnan käyttöön vuoden 2000 loppuun mennessä, jolloin ristiinkoulutus on saatu suoritetuksi.

Kilpailuvirasto katsoo, että Isoworks on kilpailunrajoituslain 6 §:ssä tarkoitettu samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, jonka puitteissa harjoitettavaan yhteistyöhön liittyy kyseisen säädöksen vastaista hinnoitteluyhteistyötä. Tästä syystä järjestelylle ei voida myöntää Isoworksin hakemaa puuttumattomuustodistusta, vaan yhteistyön jatkaminen edellyttää kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa.

Kenttähuoltopalvelujen merkitys tietoliikenteessä ja tietotekniikassa

Teknologian kehityksen myötä tietotekniikan ja teletekniikan välinen raja hämärtyy ja tietoliikenne- ja tietotekniikkajärjestelmät ja –ratkaisut yhdistyvät entistä tiiviimmin toisiinsa. Käytännössä kaikissa nykyaikaisissa tietoliikenneratkaisuissa olennaisen osan muodostaa tietotekniikan osuus. Samoin nykyaikaisissa tietotekniikkaratkaisuissa olennaisen osan muodostaa tietoliikenne. Tästä johtuen sekä tietotekniikkalaitteiden ja –järjestelmien huolto- ja ylläpitotoiminta että tietoliikennelaitteiden ja –järjestelmien huolto- ja ylläpitotoiminta ovat välttämättömiä kyseisten laitteiden ja järjestelmien toimivuuden kannalta. Tietoliikenteen ja tietotekniikan asiakaslaitteiden järjestelmien ja –ratkaisujen kenttähuoltotoiminta muodostaa tele- ja tietotekniikka-alan yrityksien liiketoimintaan merkittävän kuluerän. Huolto- ja ylläpitotoiminta on merkittävä tekijä myös uusien laitteiden ja järjestelmien myynnin ja markkinoinnin yhteydessä. Edullisilla huolto- ja ylläpitopalveluilla voi olla mahdollista saavuttaa kilpailuetua sellaisiin kilpailijoihin nähden, jotka eivät itse tai yhteistyökumppaneidensa kautta pysty tarjoamaan palveluja vastaavilla ehdoilla.

Hakijan antaman selvityksen mukaan asiakas voi lähtökohtaisesti tilata huoltopalvelut laitteilleen haluamaltaan toimittajalta. Jotkut laitetoimittajat tuottavat myös huolto- ja ylläpitopalveluja, kun toiset toimivat ainoastaan laitemyyjinä. Yleensä laitehankinnan yhteydessä on mahdollista sopia huolto- ja ylläpitopalveluista, jolloin laitetoimittaja tai tämän alihankkija huolehtii tuote- ja järjestelmätuesta. Asiakkaiden mahdollisuudet huoltopalveluiden toimittajien kilpailuttamiseen ovat hyvät.

Telealan huolto- ja ylläpitopalvelujen toimittajia Suomessa ovat muun muassa Sonera, Finnet-liittoon kuuluvat paikalliset puhelinyhdistykset, Siemens, Ericsson ja Telia. Tietotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelujen toimittajia ovat ICL:n lisäksi muun muassa CXT-huolto, Mash-huoltoliikkeet, IBM, Compaq ja Siemens. Useilla huoltopalveluiden toimittajilla ja myyjillä ei ole omaa huoltopalveluiden tuotantoa, vaan ne käyttävät alihankkijoita. Tietotekniikan alalla toimii suuri määrä paikallisia huolto- ja ylläpitopalveluja tuotavia yhtiöitä.

Teletekniikan osalta huolto kohdistuu tietoliikenteen asiakaslaitteisiin (vaihteisiin ja telepäätelaitteisiin) sekä televerkkoihin. Tietotekniikan osalta huolto kohdistuu tietokonelaitteisiin ja –ohjelmistoihin, tietoverkkoihin sekä erilaisiin tietojärjestelmiin. Vaikka tietoliikenteen ja tietotekniikan laitteet teknisesti eroavatkin toisistaan, kenttähuoltotoiminta on teletekniikassa ja tietoliikenteessä samankaltaista.

Kenttähuollon ominaispiirre on nopean toiminnan tarve. Laitehuollon muodostavat puhelinpalvelu ja huoltoedustaja. Kun puhelinpalvelu vastaanottaa vikailmoituksen, se kirjataan ja työnohjaus varmistaa vian laadun ja varaa työhön tarvittavat varaosat. Työ osoitetaan lähimpään huoltoalueen toimipisteeseen, jonka huoltoedustaja korjaa vian paikan päällä. Huoltoedustaja voi poimia palvelutilaukset myös oma-aloitteisesti. Työt hinnoitellaan usein erikseen työn vaativuuden ja arvioidun keston mukaan. Hintaan vaikuttavat myös kenttähuoltopalvelun peruskustannukset (työnohjaus, työhön valmistautuminen, matka-aika ja matkakilometrit sekä työn raportointi).

Kenttähuoltopalvelujen korkeista kustannuksista johtuen ensisijaisena huoltona on etähallinta. Etähallinta toimii siten, että kun asiakas tekee vikakutsun, etähallinta kirjaa sen, ottaa yhteyden laitteeseen, analysoi vian ja korjaa sen ohjauksella. Etähuolto eli sähköisesti tuotettavat huoltopalvelut ovat lisääntymässä ja tavoitteena on, että kalliista huoltokäynneistä voitaisiin mahdollisimman pitkälle välttyä. Kaikkia huoltotoimintoja kuten esimerkiksi laiteasennuksia ei kuitenkaan voida korvata etähallinnalla.

Yhteistyön tehokkuusvaikutukset

Kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaan Kilpailuvirasto voi elinkeinonharjoittajan tai niiden yhteenliittymän hakemuksesta määrätä, ettei lain 6 §:n säännöstä sovelleta kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeen jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja jos hyöty pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kenttähuolto-organisaatiot ja kenttähuoltopalvelujen tuottaminen vaativat huomattavaa taloudellista panosta sekä osaavaa henkilökuntaa. Lisäksi on ilmeistä, että tele-, tietoliikenne- ja tietotekniset ratkaisut tulevat integroitumaan entistä enemmän toisiinsa. Yhteistyössä mukana olevat yritykset ovat yhdistäneet tuotantokykynsä ja perustaneet Isoworksin pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempia palveluita. Huoltotoimintojen yhdistäminen maankattavaksi kenttähuoltopalveluiden toimittajaksi poistaa maantieteellisesti päällekkäisiä toimintoja kuten kenttähuollon tiloja useissa toimipisteissä ja tuottaa kustannussäästöjä. Lisäksi henkilöstön ristiinkoulutuksen avulla henkilöstöresurssit tulevat tehokkaammin käytettyä Soneran huoltoedustajan kyetessä suorittamaan ICL:n toimialaan kuuluvia asennuksia ja huoltoja sekä päinvastoin. Koulutuksen avulla myös huoltopalvelukäynteihin liittyvät kustannukset pienenevät. Tehostuneella toiminnalla ja kattavamman huolto- ja palveluverkoston luomisella omistajayritykset voivat tarjota asiakkailleen nopeampia toimituksia ja alhaisempia hintoja. Lisäksi varmistetaan tietoliikenteen ja teletekniikan asiantuntemuksen jatkuva kehittyminen ja laajentuminen.

Kilpailuvirasto katsoo, että Soneran ja ICL:n kenttähuoltopalveluyhteistyö todennäköisesti tehostaa yhteistyössä mukana olevien yhtiöiden toimintaa ja edistää taloudellista kehitystä kilpailunrajoituslain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Sonera ja ICL voivat yhteistoimintansa avulla tarjota asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempia palveluita, parantaa maantieteellistä palvelupeittoa sekä mahdollisesti perustaa palvelupisteitä myös sellaisille paikkakunnille, joilla vain toisen yhtiön palvelukysyntä sallii sen. Yhteistyö ja siihen liittyvä päällekkäisten toimintojen karsiminen parantavat yhtiöiden kustannustehokkuutta.

Isoworksin 1.10.1999 antaman lehdistötiedotteen mukaan uusi yritys on markkinoiden suurin Suomessa. Lisäksi Isoworks on samassa lehdistötiedotteessaan arvioinut tekevänsä 200 000 huolto- ja projektityötä vuonna 2000. Isoworksin asemaa vahvistaa edelleen se, että Sonera ja ICL ovat sopineet pyrkivänsä siihen, että jos Isoworksin kanssa Suomessa kilpailevaa uutta toimintaa syntyy tai hankitaan Soneran tai ICL:n kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön, tämä toiminta siirretään Isoworksiin.

Sonera ja ICL ovat ilmoittaneet, että Isoworks ei tule toimimaan markkinoilla itsenäisenä palvelujen tuottajana tai tarjoajana vaan pelkästään osakkaidensa eli Soneran ja ICL:n alihankkijana. Mitään konkreettisia suunnitelmia Isoworksin siirtymisestä suoraan asiakasvastuuseen ei hakijan mukaan ole tehty. Yhtiön perustamisen jälkeenkin Sonera ja ICL säilyvät asiakasvastuullisina suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Lisäksi sekä Sonera että ICL joutuvat kilpailemaan kenttähuoltopalveluiden tarjonnassa muiden teleliikenteen ja tietotekniikan kenttähuoltopalveluja tarjoavien yritysten kanssa.

Hyödyn siirtyminen asiakkaille

Hakija pyrkii tarjoamaan kattavat ja kilpailukykyiset tele- ja tietotekniikan huolto- ja ylläpitopalvelut valtakunnallisesti. Hakijan selvityksen mukaan yhteistyöllä saadaan aikaan kustannussäästöjä, koska päällekkäisiä toimintoja voidaan karsia sekä henkilöstön ristiinkoulutuksella tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä. Yhteistyön ansiosta voidaan tuotantoprosessia, palvelukykyä ja kustannustehokkuutta parantaa.

Vaikka sähköisesti tuotetut huoltopalvelut (etähuolto) ovatkin lisääntymässä ja pyrkimyksenä on mahdollisimman pitkälle välttyä kalliista huoltokäynneistä, kaikkia kenttähuoltopalveluja ei etähallinnan avulla voida korvata. Tällaisia huoltokäyntiä vaativia toimintoja ovat esimerkiksi yhteisyrityksen toimenkuvaan kuuluvat laiteasennukset.

Kilpailuvirasto katsoo, että Isoworksin puitteissa harjoitettu yhteistyö todennäköisesti tehostaa yhteistyöhön osallistuvien omistajayhtiöiden toimintaa ja pienentää niiden kustannuksia hakemuksessa kuvatulla tavalla. Lisäksi asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden laatu paranee ja monipuolistuu. Olennainen edellytys kenttähuoltotoimintoihin liittyvällä yhteistyöllä saavutettujen tehokkuusetujen välittymiselle asiakkaille saakka on kuitenkin se, että Isoworksin puitteissa harjoitettava hintayhteistyö ei kata loppuasiakkailta perittäviä hintoja ja että Sonera ja ICL joutuvat markkinoilla kilpailemaan muiden vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa.

Soneran osuus telealan huoltopalvelutoiminnan alalta oli ennen yhteisyrityksen perustamista arviolta […][7] prosenttia ja ICL:n osuus tietotekniikan huoltopalvelutoiminnasta […] prosenttia. Isoworksin markkinaosuudeksi tele- ja tietotekniikan huoltopalvelutoiminnassa arvioidaan […] prosenttia. Kilpailuvirasto katsoo, että Isoworksin markkinaosuus ei anna mahdollisuuksia hintojen nostamiseen ja markkinavoiman hyväksikäyttämiseen, vaan yhteistyön hyödyt todennäköisesti kanavoituvat asiakkaille. Lisäksi Kilpailuvirasto katsoo, että koska ICL ja Sonera jatkavat itse kenttähuoltopalvelujen myyntiä ja koska Isoworks toimii vain yhtiöiden alihankkijana, kenttähuoltopalvelujen tuotantoyksikkönä, Isoworksin perustaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia markkinatilanteeseen.

Poikkeuslupa

Kilpailuvirasto määrää, että kilpailunrajoituslain 6 §:n 1 kohtaa ei sovelleta Sonera Systems Oy:n ja ICL Data Oy:n Isoworks Oy:n puitteissa harjoittamaan kenttähuoltopalvelut, varaosalogistiikan ja teknisen tuen käsittävän huoltopalveluyhteistyöhön sisältyvään hintayhteistyöhön.

Poikkeusluvan voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa 3.4.2005 asti.

Sovelletut säännökset

Laki kilpailunrajoituksista (480/92) 6 § ja 19 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä.


[1] […]-symbolilla merkityt tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[2] […]-symbolilla merkityt tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[3] […]-symbolilla merkityt tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[4] […]-symbolilla merkityt tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[5] Mash-huolto kuuluu kansainväliseen Teli Service –ketjuun.

[6] […]-symbolilla merkityt tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[7] […]-symbolilla merkityt tiedot on poistettu liikesalaisuutena.