Dispens för det prissamarbete som ingår i Mariehamns Telefon Ab:s och Ålands Telefonandelslags telefonkatalogssamarbete i landskapet Åland

Päivämäärä

10.2.2000

Diaarinumero

969/67/1999

Osapuolet

Mariehamns Telefon Ab / Ålands Telefonandelslag

Sökande

Mariehamns Telefon Ab, Mariehamn
Ålands Telefonandelslag, Godby

Ansökan

Mariehamns Telefon Ab och Ålands Telefonandelslag har i ett brev som inkommit till Konkurrensverket 1.11.1999 sökt dispens enligt 19 § lagen om konkurrensbegränsningar (480/92) för sitt prissamarbete som ingår i samarbetet i fråga om Ålands telefonkatalog. De sökande har begärt att dispens beviljas tillsvidare, dock för minst femton år. De sökande har på begäran tillställt Konkurrensverket ytterligare information 3.12.1999.

Företagen

Mariehamns Telefon Ab, nedan MT, är ett självständigt telefonbolag som hör till Finnet-bolagen. År 1998 var bolagets omsättning 25,2 milj. mk och antalet anställda 30 personer.

Ålands Telefonandelslag, nedan ÅT, är ett självständigt telefonbolag som hör till Finnet-bolagen. År 1998 var bolagets omsättning 14,9 milj. mk och antalet anställda vid utgången av år 1998 var 20 personer.

De sökande utövar televerksamhet i landskapet Åland.

De sökandes utredning och motivering

Avtal om telefonkatalogssamarbete

De sökande har meddelat att de ännu inte har inlett det telefonkatalogssamarbete som avses i dispensansökan. De har inte ännu ingått något samarbetsavtal med varandra och har inte heller med sina operatörkunder ingått några sådana avtal om telefonkatalogssamarbete som avses i dispensansökan. De sökande har för avsikt att ingå de här avtalen först då dispens beviljats för det i dispensansökan avsedda prissamarbetet som ingår i telefonkatalogssamarbetet.

Försäljningssamarbete

De produkter som de sökande tillhandahåller
1. Telefonkatalogsboken

De sökande ger ut en gemensam telefonkatalog i landskapet Åland. Tidigare delades katalogen ut enbart till de sökandes kunder, men sedan mitten av 80-talet har utgivarna även sålt telefonkataloger till företag som inte är med i samarbetet, för vidare distribution till dessas kunder samt för eventuell försäljning.

Ålands telefonkatalog består dels av pärmarna som används för annonseringsändamål, dels av vita, blå och gula sidor samt faktasidor. Faktasidorna redigeras vartannat år av MT och vartannat år av ÅT.

Uppgifterna i katalogen upprätthålls i ett gemensamt katalogdatasystem, för vilket Finlands Nummertjänst Ab är operatör. Finlands Nummertjänst Ab är ett gemensamt bolag för Finnet-bolagens gemensamma bolag Finnet-Media Oy och Sonera Ab, nedan Sonera.

2. Annonsutrymme på telefonkatalogens pärmar

ÅT planerar och säljer annonsutrymme på Ålands telefonkatalogs pärmar. ÅT säljer också annonsutrymme på pärmarna för MT:s räkning. MT betalar ersättning för det arbete ÅT utför för MT.

De sökande erbjuder även operatörkunderna möjlighet till egna pärmar på Ålands telefonkatalog. Då kan operatörkunden själv sälja annonsutrymme på katalogpärmarna.

3. Utrymme på vita sidorna; rader, extra rader och effektmedel

Vita sidorna i Ålands telefonkatalog består av ett register med telekontaktuppgifter, där kundernas kataloguppgifter sammanställts i alfabetisk ordning enligt kund. På de blå sidorna som följer efter vita sidorna har kunderna dessutom uppräknats i telefonnummerföljd. De sökande säljer avgiftsbelagt utrymme på vita sidorna, t.ex. avgiftsbelagda extra rader och effektmedel.

4. Annonsutrymme på gula sidorna

Ålands gula sidor är ett serviceregister, där kunderna kan köpa annonsutrymme under olika registerrubriker.

Avtal om produkternas pris
1. Prissamarbete i fråga om telefonkatalogsboken

Telefonkatalogens avgiftsfrihet

Varje innehavare av en fast telefonanslutning får gratis ett exemplar av telefonkatalogen. Detta har varit de sökandes praxis redan i tiotals år. Fram till slutet av år 1994 innehöll de allmänna leveransvillkoren för telefonanslutningen ett omnämnande om rätten till en gratis telefonkatalog. Därefter har den tidigare praxisen tillämpats, trots att saken inte nämns i leveransvillkoren.

Avtal om redigeringsarvoden

De sökande beslutar gemensamt om storleken på det redigeringsarvode som de uppbär av sina operatörkunder utöver tryckkostnaderna för telefonkatalogerna. Vardera sökanden prissätter själv telefonkatalogsböckerna till sina slutkunder.

2. Prissamarbete i fråga om telefonkatalogens pärmar

Avtal om priset för annonsutrymme på pärmarna

De sökande har avtalat att ÅT beslutar om priserna för annonsutrymmet på telefonkatalogens pärmar. T.ex. i telefonkatalogen för år 1999 varierar priserna för annonsutrymme på pärmarna mellan 41,00 mk och 114,20 mk/spaltmillimeter.

Avtal om redigeringsarvoden

Om en operatörkund vill ha en katalog med egna pärmar och själv sälja annonsutrymme där, bestämmer de sökande tillsammans hur mycket (%) de uppbär i redigeringsarvode för pärmarna utöver produktionskostnaderna.

3. Avtal om priserna för utrymme på vita sidorna

Basuppgifternas avgiftsfrihet

Varje innehavare av en fast telefonanslutning får gratis sina basuppgifter införda i telefonkatalogen. Detta omnämns i Ålands telefonkatalog. Enligt de sökande har denna rätt funnits lika länge som Ålands telefonkatalog.

Avtal om priser för extra uppgifter

Extra uppgifter är avgiftsbelagda. De sökande säljer avgiftsbelagt utrymme på vita sidorna; extra rader och effektmedel och avtalar sinsemellan om priserna för dessa. Till 1999 års katalog har de sökande sålt extra rader (80 mk), effekttext (770 mk), effekttext med logo (1520 mk), helspaltslogo (1910 mk), halveffekt (80 mk) och inramad abonnentuppgift (440 mk). Moms ingår i priserna.

Avtal om rabatt

De sökande avtalar gemensamt om hur många procents rabatt de beviljar på slutkundspriserna när de säljer utrymme på vita sidorna till sina operatörkunder. Operatörkunderna beslutar självständigt om sina slutkundspriser.

Avtal om mängdrabatter

De sökande beviljar sina operatörkunder rabatt för extra rader enligt en gemensamt överenskommen mängdrabattabell. Operatörkunderna beslutar självständigt om sina slutkundspriser.

Försäljning av produkter

Ålands telefonkatalog säljs av de sökande själva, av åländska bokhandlar och av telefonbolag på annat håll i Finland. År 1998 distribuerade de sökande cirka 81 % av hela upplagan av Ålands telefonkatalog till innehavarna av fasta anslutningar, varför försäljningen av telefonkatalogen är obetydlig i förhållande till upplagans storlek.

ÅT säljer annonsutrymme på telefonkatalogens pärmar. Om ÅT säljer annonsutrymme för MT:s räkning, får ÅT ersättning av MT för sitt försäljningsarbete. De sökande erbjuder sina operatörkunder möjlighet att beställa en katalog med egna pärmar. Kunden säljer då själv annonsutrymme på de beställda pärmarna.

Vardera sökanden säljer till sina egna slutkunder avgiftsbelagt utrymme på vita sidorna. Till sina operatörkunder säljer de i samarbete avgiftsbelagt utrymme på vita sidorna.

Annonsutrymme på gula sidorna säljs av ÅT och till den del försäljningen sker utanför landskapet Åland står Finlands Gula Sidor Ab som säljare. Finlands Gula Sidor Ab är ett gemensamt bolag för de lokala telefonbolagen i Finnetgruppen samt Sonera och Turun Sanomat Oy. Av annonsutrymmet på gula sidorna säljer ÅT 80 % och Finlands Gula Sidor Ab resten. ÅT säljer även annonsutrymme för MT:s räkning. Till den del ÅT utför försäljningsarbete för MT:s räkning får ÅT ersättning för arbetet. De sökande säljer tillsammans annonsutrymme på gula sidorna till operatörkunderna för återförsäljning.

Inköpssamarbete

Av ansökan framgår att det även ingår inköpssamarbete i de sökandes samarbete i fråga om Ålands telefonkatalog. Bolagen köper olika tjänster för framställningen av telefonkatalogen. Sådana tjänster är t.ex. tryckning av katalogen och arbetet med försäljning av annonsutrymme.

Beslut om inköpspriser

När de sökande köper tjänster för framställningen av Ålands telefonkatalog, avtalar de med serviceproducenterna om priset på tjänsterna. T.ex. i tryckningsavtalet med tryckeriet har de sökande avtalat om priser, rabatter och betalningsvillkor. Om provisionen på försäljning av annonsutrymme på gula sidorna har utgivarna avtalat muntligt med Finlands Gula Sidor Ab.

Att komma med i samarbetet och att uteslutas från det

Enligt ansökan är samarbetet helt frivilligt och inte förenat med några som helst sanktioner.

De sökandes syn på effektivitetsfördelarna och överföringen av nyttan till kunderna

Landskapet Åland, som bara har ca 25 000 invånare, är i kommersiellt hänseende inget lockande marknadsområde för telefonkatalogsutgivare. Vid utgivningen av den telefonkatalog som avses i dispensansökan är det snarare fråga om att tillhandahålla en nödvändig service.

Utan telefonkatalogssamarbetet skulle varje operatör på Åland ge ut sin egen telefonkatalog. Den som använder telefonkatalogen skulle då först vara tvungen att ta reda på vem som är operatör för den anslutningsuppgift han söker för att veta i vilken katalog den önskade uppgiften skall sökas. Varje teleoperatör skulle förmodligen bara dela ut katalogen till sina egna kunder, och då skulle kunderna troligen bli tvungna att köpa de andra operatörernas telefonkataloger, vilket skulle medföra extra kostnader för kunderna. Likaså skulle katalogutgivarnas kostnader stiga, eftersom man vore tvungen att ge ut flera kataloger i stället för en. Med flera kataloger skulle även annonskostnaderna stiga utan att medföra motsvarande nytta.

Enligt de sökande kan de bolag som deltar i telefonkatalogssamarbetet tack vare sitt samarbete effektivt och välorganiserat erbjuda de åländska kunderna en förmånlig och nödvändig telefonkatalogsservice och alla andra servicealternativ kan endast ses som en försämring jämfört med nuläget.

Genom sitt samarbete kan de sökande hålla förmånliga annonspriser, vilket leder till en täckande annonsering. Likaså kan katalogpriserna hållas nere. Eftersom telefonkatalogen är de sökandes gemensamma produkt, är det också nödvändigt att produktpriserna är enhetliga. Tack vare samarbetet har även mindre och nya operatörer möjlighet att delta i samarbetet på skäliga villkor.

Utöver de ovannämnda effektivitetsmotiveringarna hänvisar de sökande i tillämpliga delar även till de effektivitetsmotiveringar som Finnet-Media Oy och Sonera framfört i sin ansökan om dispens för regionalt telefonkatalogssamarbete. När det gäller konkurrensbegränsningarna i Finnet-bolagens och Soneras regionala telefonkatalogssamarbete har Konkurrensverket avgett ett beslut 23.9.1998 dnr 466/67/97.

Marknaden

Om telemarknaden på Åland

Fyra telebolag utövar verksamhet på Åland: MT, ÅT, Ålands Mobiltelefon Ab och Sonera. Ålands Mobiltelefon Ab, nedan ÅM, är ett gemensamt bolag för MT och ÅT. År 1998 uppgick totalmarknaden av teletjänster på Åland till ca 62,3 miljoner mark, varav MT:s andel var 41 %, ÅT:s ca 24 %, Soneras ca 23 % och ÅM:s andel ca 12 %.

Lokalteleverksamheten på Åland uppgick till 34,1 milj. mk år 1998, varav MT:s andel var 60 %, ÅT:s 32 % och Soneras 8 %. Fjärrsamtalsverksamhetens omfattning var 1,9 milj. mk och därav var ÅM:s andel 80 % och Soneras andel 20 %. Den internationella televerksamheten var 5,8 milj. mk. Härav var ÅM:s andel 82 % och Soneras 18 %. Mobiltelefonins 17,9 milj. mk fördelade sig mellan Sonera och ÅM så att Soneras marknadsandel var 55 % och ÅM:s andel 45 %. Av datatjänsterna, som uppgick till 2,6 milj. mk, var MT:s andel 39 %, Soneras 38 % och ÅT:s andel 23 %.

Katalogmarknaden på Åland

Telefonkataloger

MT och ÅT ger gemensamt ut Ålands telefonkatalog. I sitt beslut om dispens för Finnet-bolagens och Soneras regionala telefonkatalogssamarbete 23.9.1998 dnr 466/67/97 har Konkurrensverket granskat andra telefonkataloger, branschkataloger och köpguider som utges i Finland.

Ålands telefonkatalog som avses i dispensansökan trycktes år 1998 i en upplaga på 26800 exemplar. Därtill gav de sökande ut 3000 kataloger för Soneras internationella marknader. Eftersom det enligt ansökan inte ges ut några andra telefonkataloger på Åland utöver de sökandes katalog och eftersom andra kataloger som utges i Finland enligt Konkurrensverkets uppgifter används i relativt ringa utsträckning på Åland, kan de sökandes andel av den åländska katalogmarknaden uppskattas till närmare 100 %.

Enligt de sökandes uppgift var den totala marknaden för telefonkatalogsannonsering på Åland ca 1,4 milj. mk år 1998. I beloppet ingår försäljning av telefonkataloger, försäljning av utrymme på vita sidorna samt försäljning av annonsutrymme på telefonkatalogens pärmar och gula sidor. När det gäller telefonkatalogsannonseringen har de sökande inga konkurrenter, och därför är de sökandes marknadsandel av den åländska telefonkatalogsmarknaden 100 %.

Enligt de sökandes uppgift utgörs deras konkurrenter av andra annonsmedier, närmast tidningar, kommersiell radio och kommersiell TV och direktutskick. Den totala annonsmarknaden på Åland är uppskattningsvis ca 21 milj. mk, och de sökandes andel av den totala annonsmarknaden på Åland är då något under 7 %.

Övriga kataloger

De sökande har uppgett att MT tillhandahåller nummer- och namnupplysningstjänster på Åland både för sin egen och för ÅT:s räkning. ÅT betalar ersättning till MT för denna tjänst. Även Sonera erbjuder nummer- och namnupplysningstjänster på Åland. De övriga kataloger som tillhandahålls i Finland har Konkurrensverket granskat i sitt ovannämnda beslut dnr 466/67/97.

De sökandes bemötande av Konkurrensverkets beslutsutkast

Konkurrensverket gav 31.1.2000 MT och ÅT möjlighet att bemöta Konkurrensverkets beslutsutkast. MT och ÅT inlämnade sitt bemötande till Konkurrensverket 7.2.2000.

Konkurrensrättslig bedömning

Definition av konkurrensbegränsningen

I det prissamarbete som ingår i telefonkatalogssamarbetet på Åland som avses i dispensansökan deltar MT och ÅT. Grunden för prissamarbetet i fråga om Ålands telefonkatalog kommer att vara MT:s och ÅT:s inbördes avtal samt de avtal som dessa ingått med sina operatörkunder. Dessutom avtalar de sökande genom olika muntliga eller skriftliga inköpsavtal med serviceproducenterna om priserna på de tjänster som de sökande köper för Ålands telefonkatalog.

Prissamarbete

Enligt 6 § lagen om konkurrensbegränsningar får i ett och samma produktions- eller distributionsled verksamma näringsidkare eller sammanslutningar av sådana inte genom avtal, beslut eller därmed jämförbart förfarande bestämma eller rekommendera priser eller vederlag som skall uppbäras eller betalas i samband med näringsverksamhet. Avtal om inköpspriser är också prissamarbete enligt 6 § lagen om konkurrensbegränsningar. I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om konkurrensbegränsningar (RP 162/91) konstateras att bestämmelsen i 6 § lagen om konkurrensbegränsningar gäller såväl uttryckliga avtal mellan företagen eller härmed jämförbart samförstånd som av företagens samarbetsorgan och sammanslutningar fattade beslut eller motsvarande arrangemang, genom vilka företagens användning av konkurrensmedel begränsas eller styrs horisontalt.

MT och ÅT är självständiga näringsidkare som konkurrerar sinsemellan och som verkar i samma produktions- och distributionsled. Det prissamarbete som ingår i samarbetet i fråga om Ålands telefonkatalog, vari ingår att i samförstånd dela ut en gratis telefonkatalog till innehavare av fast anslutning, avtala om redigeringsarvoden för telefonkatalogsboken, avtala om priser och prissättningsgrunder för utrymmet på vita sidorna i telefonkatalogen (rader, extra rader och effektmedel), avtala om priser och redigeringsarvoden för annonsutrymmet på telefonkatalogens pärmar samt avtala om priser och rabatter på annonsutrymme på gula sidorna är förbjudet prissamarbete enligt 6 § lagen om konkurrensbegränsningar. I samarbetet ingår också inköpssamarbete. Det prissamarbete som ingår i inköpssamarbetet, där utgivarna avtalar om de priser, rabatter, betalningsvillkor och provisioner som de betalar till serviceproducenterna, är även det sådant prissamarbete som strider mot 6 § lagen om konkurrensbegränsningar.

I sitt beslut 2.11.1995 dnr 48/61/94 har Konkurrensverket ansett att telefonkatalogsmarknaden bör betraktas som en särskild, relevant nyttighetsmarknad och att de operatörer som ger ut telefonkataloger bildar en sådan sammanslutning av näringsidkare som avses i 3 § 2 mom. lagen om konkurrensbegränsningar när de ger ut en regional telefonkatalog. I det nämnda beslutet har Konkurrensverket även ansett att utgivarna av telefonkatalogen har en dominerande ställning på den regionala telefonkatalogsmarknaden enligt 3 § 2 mom. lagen om konkurrensbegränsningar.

Konkurrensbegränsningens verkningar på effektiviteten

Enligt 19 § lagen om konkurrensbegränsningar kan Konkurrensverket på ansökan av en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare bestämma att lagens 6 § inte skall tillämpas på en konkurrensbegränsning, om denna bidrar till en effektivare produktion eller distribution av nyttigheter eller främjar den tekniska eller ekonomiska utvecklingen och om nyttan huvudsakligen kommer kunderna eller konsumenterna till godo.

Enligt ansökan är syftet med telefonkatalogssamarbetet på Åland att effektivt och organiserat erbjuda de åländska kunderna telefonkatalogstjänster. Det gemensamma katalogdatasystemet gör att de sökande kan spara på program- och driftskostnader. När det gäller det samarbete gällande anträffbarhetstjänsten som de sökande bedriver tillsammans med Finlands Nummertjänst Ab har Konkurrensverket separat granskat konkurrensbegränsningarna och dessas verkningar på effektiviteten i sitt beslut dnr 55/67/98. Kostnadsinbesparingar uppstår även när man trycker upp en gemensam katalog i stället för flera. Tack vare samarbetet är katalogen mera faktaspäckad, har större regional täckning, distribueras i flera exemplar och är mera användbar samt erbjuder förmånligare annonspriser än om varje telefonbolag skulle ha sin egen katalog.

Avtal om priser och rabatter för utrymme på vita sidorna, priser för annonsutrymme på telefonkatalogens pärmar samt priser och rabatter för annonsutrymme på gula sidorna

Konkurrensverket anser att de sökandes samarbete i fråga om vita sidorna som beskrivits ovan i detta beslut samt de sökandes samarbete i fråga om annonsutrymmet på telefonkatalogens pärmar och på gula sidorna, vari ingår försäljningssamarbete samt det inköpssamarbete som ingår i telefonkatalogssamarbetet, sannolikt effektiverar verksamheten för de företag som är med i samarbetet och främjar den ekonomiska utvecklingen på det sätt som avses i 19 § lagen om konkurrensbegränsningar.

Genom samarbetet kan de sökande tillhandahålla produkter som de inte skulle kunna tillhandahålla ensamma. Gemensamma inköp och koncentrerad hantering av funktionerna medför kostnadsinbesparingar. Via kostnadsinbesparingarna leder samarbetet till en vidareutveckling och förbättring av katalogen, vilket gagnar både de kunder som använder telefonkatalogen och de kunder som köper annonsutrymme. Den gemensamma katalogdatabasen minskar sökkostnaderna för de kunder som utnyttjar kataloguppgifterna. Likaså blir transaktionskostnader vid handeln mellan de kunder som köper utrymme och de sökande lägre än om samarbetet inte skulle existera.

Konkurrensverket konstaterar emellertid att innehavare av en fast telefonanslutning för närvarande får sina basuppgifter gratis införda i Ålands telefonkatalog. Däremot måste mobiltelefoninnehavare betala för sin katalograd, som faktureras som s.k. extra rad. Detta förfaringssätt kan enligt verket försätta olika telefonoperatörer och deras kunder i en ojämlik ställning, om prissättningen av och kostnadsgrunderna för ifrågavarande rader inte är entydiga och icke diskriminerande. T.ex. blir det svårare för konkurrerande mobiltelefonoperatörer att komma in i branschen, om deras kunder inte får sina nummeruppgifter införda i telefonkatalogerna på icke diskriminerande villkor jämfört med de sökandes kunder. Av kostnads- och kundserviceskäl är det osannolikt att operatörer som inte är med i samarbetet kan ge ut en egen, separat katalog i landskapet Åland.

Konkurrensverket förutsätter därför att grunderna för prissättningen av raderna och effektmedlen på vita sidorna är kostnadsmotsvariga för samtliga kunder, icke diskriminerande och genomskinliga. Om så inte är fallet, kommer verket att vidta åtgärder för att återkalla dispensen.

Avtal om redigeringsarvoden för telefonkatalogsboken och telefonkatalogens pärmar

De sökande har avtalat om att utöver tryckningskostnaderna uppbära ett redigeringsarvode av en viss storlek för telefonkataloger som levereras till teleoperatörer som inte är med i telefonkatalogssamarbetet. Vardera sökanden prissätter själv telefonkatalogerna till sina slutkunder. Också i det fall att en operatörkund vill ha egna pärmar på Ålands telefonkatalog uppbär de sökande utöver produktionskostnaderna ett redigeringsarvode för pärmarna enligt en avtalad procentsats.

När det gäller redigeringsarvodena konstaterar Konkurrensverket att även om de redigeringsarvoden som de sökande gemensamt beslutat om inverkar på de priser de sökande i samarbete uppbär av utomstående företag, är denna verkning dock relativt ringa. Det är fråga om fastställande och ersättning av kostnader som uppstår för utgivarnas kataloger utöver tryckningskostnaderna och inte om ett prissamarbete som gäller produkter som säljs av företag utanför samarbetet. Bolagens alla kundföretag har rätt att fritt bestämma om kundpriserna för de telefonkatalogsböcker de säljer och om kundpriserna för annonsutrymmet på pärmarna.

Enligt ansökan får varje innehavare av en fast telefonanslutning en gratis telefonkatalog. Konkurrensverket anser att kunden tydligt skall informeras om prissättnings- eller kostnadsgrunderna för den gratis telefonkatalog som innehavare av en fast telefonanslutning erhåller och att dessa grunder skall hållas isär från de avgifter som uppbärs för kundens fasta telefonanslutning eller användningen av den.

Överlåtelse av kunduppgifter för publicering i telefonkatalogen

De sökande har meddelat att de är beredda att överlåta namn- och nummeruppgifter om sina kunder till andra operatörer och telefonkatalogsutgivare på kommersiella villkor och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I Finland trädde 1.7.1999 i kraft en lag om integritetsskydd inom telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/99) samt lagstiftning i anslutning därtill. För att åstadkomma katalogkonkurrens stadgar lagen om ett teleföretags skyldighet att på lika och skäliga villkor lämna ut sådana uppgifter vilka de användare som ingått anslutningsavtal med företaget har uppgett för publicering i en abonnentkatalog. Sådana uppgifter är oftast namn, adress och telefonnummer. Den som tillhandahåller en abonnentkatalog har rätt att upprätthålla och tillhandahålla abonnentkataloger. Genom de nya bestämmelserna har den finländska lagstiftningen harmonierats med kraven i artikel 6 i ONP-telefonidirektivet om överlåtelse av kataloguppgifter.

Konkurrensverket förutsätter att villkoren och priserna för överlåtelse av de teleföretags kunduppgifter (namn-, nummer- och adressuppgifter) som är med i det åländska telefonkatalogssamarbetet är kostnadsmotsvariga och icke diskriminerande för alla konkurrerande telefonkatalogsutgivare. Om så inte är fallet, kommer verket att vidta åtgärder för att återkalla dispensen.

Att komma med i samarbetet

Genom att avtala om telefonkatalogssamarbetet på Åland definierar MT och ÅT samtidigt reglerna för telefonkatalogssamarbetet. De sökande fastställer gemensamt de katalogspecifika kostnaderna för att få komma med i samarbetet samt de priser, rabatter och arvoden som uppbärs för telefonkatalogsboken och katalogutrymmet.

I sin ansökan har de sökande meddelat att de ger andra operatörer som utövar televerksamhet eller tillhandahåller service i landskapet Åland möjlighet att delta i samarbetet i fråga om Ålands telefonkatalog antingen som kunder till de sökande eller som parter i katalogsamarbetet på skäliga och lika villkor. De sökande har också meddelat att om det i framtiden avtalas om några nya arrangemang med någon operatörkund utöver de samarbetsprinciper som nämns i ansökan, kommer samma arrangemang även att erbjudas andra kundföretag.

Detta innebär att ett företag kan delta i samarbetet enbart genom att avtala om detta med de sökande. Det är således de sökande som bestämmer på vilka grunder nya företag får bli kunder hos dem eller parter i telefonkatalogssamarbetet. Härigenom kan de sökande försvåra utomstående telefonserviceproducenters verksamhet genom att tillämpa oskäliga eller ojämlika villkor på dem.

Konkurrensverket förutsätter att villkoren för att komma med i telefonkatalogssamarbetet är kostnadsmotsvariga och icke diskriminerande. I annat fall kommer verket att vidta åtgärder för att återkalla dispensen.

Överföring av nyttan till kunden

Enligt ansökan kan de företag som är med i telefonkatalogssamarbetet genom sitt samarbete effektivt och välplanerat erbjuda de åländska kunderna förmånliga och nödvändiga telefonkatalogstjänster. Priserna för telefonkatalogen, utrymmet på vita sidorna i telefonkatalogen samt för annonsutrymmet på telefonkatalogens pärmar och gula sidorna kan hållas på en förmånlig nivå.

Konkurrensverket anser att samarbetet i fråga om Ålands telefonkatalog, i vilket såväl försäljnings- som inköpssamarbete ingår, sannolikt leder till ovan beskrivna kostnadsinbesparingar och ger möjlighet till en bättre service och lägre priser. Användarna av telefonkatalogen får tillgång till en mera heltäckande och användbarare telefonkatalog än om varje telefonbolag som verkar på Åland skulle ge ut sin egen telefonkatalog. På motsvarande sätt får de kunder som köper utrymme på vita sidorna i telefonkatalogen samt annonsutrymme på telefonkatalogens pärmar och på gula sidorna förmånligare utrymme på ett koncentrerat sätt.

De sökandes andel av Ålands telefonkatalogmarknad är nästan 100 %. Dessutom har de sökande också en betydande ställning på den åländska teletjänstmarknaden, till vilken den marknad som avses i dispensansökan har nära anknytning och på vilken de sökande trots telefonkatalogssamarbetet fortfarande konkurrerar sinsemellan. MT:s andel av teleföretagens omsättning är 41 % och ÅT:s 24 %.

Konkurrensverket anser att telefonkatalogssamarbetet i en dylik marknadssituation ger de sökande förhandlingskraft, med vars hjälp de kan fastställa priserna för det utrymme de säljer på vita sidorna över den skäliga prisnivån, vilket minskar den ekonomiska effektiviteten. Enligt verket kan överföringen av effektivitetsnyttan av prissamarbetet till kunderna och konsumenterna säkerställas endast genom att prissättningsgrunderna för produkterna på vita sidorna inklusive raderna för kunder med fast anslutning anges tydligt och kostnadsmotsvarigt och genom att samma grunder även tillämpas vid prissättningen av övriga kunders uppgifter.

En väsentlig förutsättning för att effektivitetsnyttan med telefonkatalogssamarbetet skall förmedlas till kunden är emellertid att de sökande tvingas konkurrera på marknaden med andra företag som tillhandahåller motsvarande service. I annat fall saknar de som deltar i samarbetet en sporre eller ett externt tryck för att i tillräcklig utsträckning förmedla nyttan av prissamarbetet till kunden. Därför skall telefonbolagen överlåta sina kataloguppgifter till konkurrerande utgivare på icke diskriminerande villkor, så att den konkurrens dessa åstadkommer kan säkerställa att nyttan av de sökandes samarbete överförs till användarkunderna.

Av den totala marknaden för telefonkatalogsannonsering på Åland uppger sig de sökande inneha en andel på 100 % och av den totala annonsmarknaden på Åland 7 %. Sett ur de kunders synvinkel som köper annonsutrymme på Ålands telefonkatalogs pärmar och på gula sidorna finns det flera konkurrerande produkter på marknaden. Med annonsutrymmet på telefonkatalogens pärmar och gula sidorna konkurrerar bland annat tidningar, radio, TV och direktutskick. Kataloganvändarna förfogar även över flera alternativ beroende på behov och användningssituation. I vissa situationer kan telefonkatalogens pärmar och gula sidorna till och med konkurrera med de sökandes egna vita sidor. Operatörkunderna har också möjlighet att köpa en katalog med egna pärmar, varvid kunden själv kan sälja annonsutrymme på telefonkatalogens pärmar. Konkurrensverket anser att det inte är sannolikt att de sökande under nuvarande konkurrensförhållanden kan prissätta annonsutrymmet på Ålands telefonkatalogs pärmar och gula sidor högre än servicens konkurrensmässiga nivå förutsätter.

Vid inköpen av tjänster som hänför sig till framställningen av Ålands telefonkatalog konkurrerar de sökande med många andra företag, och därför kan de sökande inte anses ha någon särskild marknadskraft.

Motivering för dispensens giltighetstid

De sökande föreslår att dispensen beviljas tillsvidare, dock för minst femton år. Konkurrensverket anser att det inte är motiverat att bevilja dispens tillsvidare eller för femton år, eftersom telemarknaden utvecklas och förändras snabbt och eftersom de sökande har en avsevärd marknadskraft på den åländska telemarknaden. Av denna orsak anser Konkurrensverket det inte motiverat att bevilja dispens för längre tid än fem år.

Dispens

Konkurrensverket bestämmer att 6 § 1 punkten lagen om konkurrensbegränsningar inte tillämpas på det prissamarbete som ingår i Mariehamns Telefon Ab:s och Ålands Telefonandelslag Ab:s telefonkatalogssamarbete i landskapet Åland. I prissamarbetet ingår det ovan i detta beslut nämnda prissamarbetet i fråga om nämnda telefonkatalogsbok, avtalen om priser eller prissättningsgrunder för det utrymme som säljs på telefonkatalogens vita sidor såsom rader, extra rader och effektmedel samt avtalen om priser och redigeringsarvoden för det annonsutrymme som säljs på telefonkatalogens pärmar samt avtalen om priser och prissättningsgrunder för det annonsutrymme som säljs på gula sidorna. I prissamarbetet i fråga om telefonkatalogsboken ingår avtalen om redigeringsarvoden för telefonkatalogerna och avtalen om utdelning av gratis telefonkataloger. I prissamarbetet ingår även avtalen om priser och prissättningsgrunder för de tjänster som köps för framställning och tryckning av Ålands telefonkatalog.

Villkor för dispensen

Villkoret för dispensen är att de villkor som ställts för att få komma med i telefonkatalogssamarbetet, kundprissättningsgrunderna för rader och effektmedel på vita sidorna samt villkoren och priserna för de nummer-, namn- och adressuppgifter om kunderna som de teleföretag som är med i samarbetet överlåter för publicering i telefonkatalogen är kostnadsmotsvariga, icke diskriminerande och genomskinliga.

Om det inte kan konstateras att de ovannämnda villkoren förverkligas i praktiken, kommer Konkurrensverket att vidta åtgärder för att återkalla dispensen.

Avgränsning av dispensen

Dispensen gäller enbart det prissamarbete som ingår i de sökandes samarbete i fråga om Ålands telefonkatalog, under förutsättning att deltagandet i prissamarbetet inte på något sätt begränsar de sökandes övriga verksamhet. Dispensen gäller inte eventuellt annat prissamarbete i fråga om Ålands telefonkatalog mellan de företag som är med i telefonkatalogssamarbetet på Åland än det prissamarbete som definierats i detta beslut.

Övrigt samarbete

När det gäller konkurrensbegränsningarna i samarbetet gällande anträffbarhetstjänsten som bedrivs av Finnet-bolagen och Soneras Finlands Nummertjänst Ab har Konkurrensverket 23.9.1998 avgett ett separat beslut med numret 55/67/98.

När det gäller konkurrensbegränsningarna som ingår i Finnet-bolagens och Soneras regionala telefonkatalogssamarbete har Konkurrensverket 23.9.1998 avgett ett separat beslut med numret 466/67/97.

Dispensens giltighetstid

Dispensen gäller fram till 28.2.2005.

Tillämpade bestämmelser

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/92) 6 §, 19 §

Ändringssökande

I beslut som Konkurrensverket har meddelat i detta ärende får ändring sökas hos konkurrensrådet enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.