Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.3.2005

Diaarinumero

100/81/2005

Osapuolet

Bonnier & Bonnier AB ja Proventus Industrier AB / Alma Media Broadcasting liiketoimintayksikkö

Asian vireilletulo

Bonnier & Bonnier AB (jäljempänä Bonnier) ja Proventus Industrier AB (jäljempänä Proventus) ovat 10.3.2005 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Alma Media Broadcasting liiketoimintayksikössä (jäljempänä Broadcasting).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Bonnier-konserni on ruotsalainen perheomistuksessa oleva mediakonserni. Se harjoittaa liiketoimintaa yli 20 maassa keskittyen erityisesti Pohjois-Eurooppaan ja siihen kuuluu noin 200 yritystä ja yksikköä. Bonnier-konsernilla on toimintoja Suomessa liittyen kirjojen kustantamiseen, aikakauslehtien myyntiin, musiikin ja elokuvien jakeluun, response median (ilmaisten kuponkien ja aikakauslehtien) jakeluun, sekä musiikin ja elokuvien myyntiin suoraan asiakkaille kerhotoimintojen kautta. Konserni tarjoaa lisäksi asiakkailleen taloustietoa koskien esimerkiksi yhtiöitä ja niiden luottokelpoisuutta.

Proventus-konsernin liikeideana on sijoittaa yrityksiin ja edistää muutoksen tarpeessa olevien yritysten kehitystä. Proventus-konserni harjoittaa varojen hallintaa ja myöntää pääomalainoja. Suomessa Proventus on läsnä Design Research Ltd ja Artek Oy sijoitustensa kautta. Artek Oy valmistaa tuoleja, pöytiä, nojatuoleja, valaisinratkaisuja ja muita huonekaluja, joita Design Research Ltd muun muassa markkinoi.

Broadcasting koostuu seuraavista liiketoiminnoista: televisiokanavat MTV3 ja Subtv, vähemmistöosuudet Suomen urheilutelevisiossa (17,4 %) ja TV4 AB:ssa (23,4 %), radioasemat Radio Nova (74 %) ja Sävelradio sekä MTV Interactive[1]. Liiketoimintayksiköillä ei ole toimintoja Suomen ulkopuolella lukuun ottamatta uutistoimintojen kuutta ulkomaankirjeenvaihtajaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bonnier ja Proventus käyttävät yhteistä määräysvaltaa Nordic Broadcasting Oy -nimisessä yhteisyrityksessä, joka on hankkinut Broadcastingin emoyhtiö MTV Oy:n osakkeet. Bonnier-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 2051 miljoonaa euroa. Proventus-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin [350–400][2] miljoonaa euroa ja Broadcastingin maailmanlaajuinen liikevaihto noin 195 miljoonaa euroa vuonna 2004. Suomesta Bonnier-konsernille kertyi vuonna 2003 liikevaihtoa [yli 20] miljoonaa euroa. Suomesta Proventus-konsernille kertyi liikevaihtoa [alle 20] miljoonaa euroa ja Broadcastingille [yli 20] miljoonaa euroa vuonna 2004. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan kaupan kohde toimii Suomessa televisiomainonnan markkinoilla, maksutelevisiomarkkinoilla, televisio-oikeuksien hankinnan ja lisensoinnin markkinoilla, mainosradiomarkkinoilla, internet-portaalien markkinoilla ja mobiilisisällön markkinoilla. Televisiomainonnan markkinoiden kooksi ilmoittaja on arvioinut noin 227 miljoonaa euroa, maksutelevisiomarkkinoiden kooksi noin 35–40 miljoonaa euroa ja tilaajien määräksi noin 130 000–140 000, televisio-oikeuksien hankinnan ja lisensoinnin kokonaismarkkinan kooksi noin 60 miljoonaa euroa, mainosradiomarkkinoiden kooksi noin 48 miljoonaa euroa, internet-portaalien markkinoiden kooksi noin 14 miljoonaa euroa ja mobiilisisällön markkinoiden kooksi noin 68 miljoonaa euroa Suomessa vuonna 2004. Televisiomainonnan markkinoilla sen markkinaosuus mainosmyynnin arvon perusteella laskettuna oli noin 70 % vuonna 2004, maksutelevisiomarkkinoilla [alle 5] %, televisio-oikeuksien hankkimisen ja lisensioinnin markkinoilla [30–40] %, mainosradiomarkkinoilla mainosmyynnin arvon perusteella laskettuna [30–40] % (luku sisältää Broadcastingin tammikuussa 2005 hankkiman Sävelradion markkinaosuuden vuonna 2004), internet-portaalien markkinoilla [10–20] % sekä mobiilisisällön markkinoilla [alle 15] %.

Ilmoittajien mukaan Bonnier- ja Proventus-konserneilla sekä Broadcastingilla ei ole päällekkäisiä toimintoja Suomessa. Liiketoiminnan hankkijoilla ei myöskään ole horisontaalisia tai vertikaalisia yhteyksiä kaupan kohteen kanssa. Ilmoittajien mukaan lukuun ottamatta vähemmistöomistusta ruotsalaisessa TV4 AB:ssa ja MTV Produktionissa sekä äskettäin ruotsalaisen Fast TV.netin aloittamia toimintoja, Bonnier-konsernilla ei ole toimintoja televisioon liittyvillä markkinoilla. Proventus-konsernilla ei taas ole TV4 AB:n vähemmistöosuutta lukuun ottamatta toimintaa media-alalla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bonnier & Bonnier AB ja Proventus Industrier AB hankkivat yhteisen määräysvallan Alma Media Broadcasting liiketoimintayksikössä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] MTV Interactiveen sisältyvät Internet-portaalit mtv3.fi ja subtv.fi, MTV3 Teksti-tv ja Subteksti-tv, televisiokanava MTV3+ ja MTV:n mobiilipalvelut.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.