Novo Group Oyj / Citisoft Oy ja Hebritt Oy; Novo Group Oyj / Contrain Oy; Novo Group Oyj / Karjalan Tietovalta -konserni – Novo Group Oyj / Jasokraft Oy; Novo Group Oyj / Pohjolan Paikkatieto Oy

Päivämäärä

14.11.2000

Diaarinumero

1000/81/2000, 1003/81/2000, 1004/81/2000, 1005/81/2000 ja 1006/81/2000

Osapuolet

Novo Group Oyj / Citisoft Oy ja Hebritt Oy; Novo Group Oyj / Contrain Oy; Novo Group Oyj / Karjalan Tietovalta -konserni – Novo Group Oyj / Jasokraft Oy; Novo Group Oyj / Pohjolan Paikkatieto Oy

Yrityskauppojen hyväksyminen:

Novo Group Oyj / Citisoft Oy ja Hebritt Oy (dnro 1000/81/00)
Novo Group Oyj / Contrain Oy (dnro 1003/81/00)
Novo Group Oyj / Karjalan Tietovalta -konserni (dnro 1006/81/00)

Yrityskauppojen tutkimatta jättäminen:

Novo Group Oyj / Jasokraft Oy (dnro 1004/81/00)
Novo Group Oyj / Pohjolan Paikkatieto Oy (dnro 1006/81/00)

Asian vireilletulo

Novo Group Oyj (jäljempänä Novo) on ilmoittanut 23.10.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppajärjestelyistä, joilla Novo on 7.5.1999–30.9.1999 välisenä aikana hankkinut kuuden eri yhtiön osake-enemmistön tai liiketoiminnan.

Näiden yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus havaittiin sen jälkeen, kun Novo oli ilmoittanut Kilpailuvirastolle määräysvallan hankinnoista Superweb Oy:ssä (dnro 988/81/99) [ ][1].

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Novo on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava konserni.

Hankinnan kohteet harjoittavat seuraavanlaista liiketoimintaa:

1. Pohjolan Paikkatieto Oy; hankittu 7.5.1999

Yhtiö on ohjelmistotalo, joka tarjoaa erilaisia paikkatietoon perustuvia järjestelmiä, kuten internet-käyttöön suunniteltua Nettikarttaa. Yhtiö ylläpitää, kehittää ja myy Nettikarttaa ja digitaalisia kartta-aineistoja.

2. Jasokraft Oy; hankittu 7.5.1999

Yhtiö on työasemajärjestelmien ja niihin liittyvien (käytettävyys) palvelujen toimittaja.

3. Citisoft Oy ja Hebritt Oy; hankittu 18.6.1999

Citisoft Oy:n toimiala on atk-järjestelmien suunnittelu, toteutus, myynti ja markkinointi, alaan kuuluva konsultointi sekä tietokoneohjelmien ja laitteistojen maahantuonti ja vienti. Yhtiö toimittaa asiakaskohtaisesti sovitettuja toiminnanohjauksen järjestelmiä ja integroituja ratkaisuja teollisuudelle, kaupalle ja julkishallintoon. Pääosa liikevaihdosta kertyy Powered -tuotannonohjausjärjestelmien myynnistä. Hebritt Oy:llä ei ole käytännössä ollut liiketoimintaa vaan se on pääasiassa vain omistanut Citisoft Oy:n osakkeita.

4. Karjalan Tietovalta -konserni; hankittu 18.6.1999

Karjalan Tietovalta Oy:n toimialana on ohjelmistojen kehitys ja tuotanto sekä tietotekninen koulutus ja konsultointi. Toiminnan painopisteet ovat julkisen sektorin henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä yliopistojen ja korkeakoulujen opetus- ja opiskelijatietojärjestelmät. Konserniin kuuluvat muut yhtiöt (Sateenkaarisuunnittelu Oy ja Quater Pendelum Oy) on myöhemmin fuusioitu varsinaista liiketoimintaa harjoittaneeseen Karjalan Tietovalta Oy:hyn.

5. Contrain Oy; hankittu 30.9.1999

Novon Contrain Oy:stä hankkima liiketoiminta käsittää ohjelmistotekniikan konsultoinnin, koulutuksen, atk-ohjelmien suunnittelun ja valmistuksen. Kaupan kohteena ovat lähinnä yhtiön omavalvonta DOC-ohjelmiston, Hygicult-ohjelmistojen, kuluttajapalveluohjelman ja lisenssinumeronhallintaohjelman koodit ja aputiedostot.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Novon kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ennen tässä päätöksessä käsiteltäviä hankintoja ollut noin 1,77 miljardia markkaa. Liikevaihtoon on luettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla tilikauden päättymisen jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneet liikevaihdot. Kun Citisoft Oy:n, Hebritt Oy:n, Karjalan Tietovalta -konsernin ja Contrain Oy:n liikevaihtoihin[2] on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot (yhteensä noin [ ] miljoonaa markkaa[3]), ylittävät hankinnan kohteiden kilpailunrajoituslain mukaiset liikevaihdot 150 miljoonaa markkaa sekä yrityskaupan osapuolten kilpailunrajoituslain mukaiset yhteenlasketut liikevaihdot 2 miljardia markkaa, kun Novon edellä mainittuun liikevaihtoon on lisätty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla myös Novon 7.5.1999 hankkimien Pohjolan Paikkatieto Oy:n ja Jasokraft Oy:n liikevaihdot (yhteensä noin [ ] miljoonaa markkaa). Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja edellä mainitut yhtiöt harjoittavat liiketoimintaa Suomessa, kuuluvat järjestelyt kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolten liikevaihtojen tarkastelussa on käynyt ilmi, että Novon 7.5.1999 eli ennen edellä mainittuja kauppoja hankkimien Pohjolan Paikkatieto Oy:n ja Jasokraft Oy:n osalta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto jää kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä yrityskaupan osapuolilta yhteensä vaadittavan 2 miljardin markan liikevaihtorajan alle. Näin ollen nämä järjestelyt eivät kuulu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto on aikaisemmin hyväksymiensä Novon yrityskauppojen yhteydessä[4] todennut, että Novon markkinaosuus tietotekniikkapalvelujen markkinoilla on pienempi kuin useilla sen kilpailijoilla. Näiden kauppojen kilpailuvaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon myös nyt ilmoitettavat kaupat.

Relevanttien markkinoiden määrittely ei ole tarpeellista yrityskauppojen kilpailuvaikutusten selvittämiseksi, sillä ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa ei millään edellä kuvattujen tietotekniikkapalvelujen markkinoilla ylitä 15 %:a.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyt synnyttäisivät tai vahvistaisivat Novolle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupat, joilla Novo Group Oyj on hankkinut osake-enemmistön tai liiketoiminnan Citisoft Oy:ssä, Hebritt Oy:ssä, Karjalan Tietovalta -konsernissa ja Contrain Oy:ssä. Yrityskaupat eivät synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto jättää tutkimatta yrityskaupat, joilla Novo Group Oyj on hankkinut osake-enemmistön tai määräysvallan Pohjolan Paikkatieto Oy:ssä ja Jasokraft Oy:ssä, sillä nämä järjestelyt eivät kuulu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tiedot poistettu liikesalaisuutena.

[2] Vuonna 1998 Citisoft Oy:n liikevaihto oli noin 11 miljoonaa markkaa, Hebritt Oy:n liikevaihto oli noin 65 000 markkaa, Karjalan Tietovalta -konsernin liikevaihto oli noin 10 miljoonaa markkaa ja Contrain Oy:n liikevaihto oli noin [ ] markkaa.

[3] Luku sisältää 7.5.1999 hankittujen Pohjolan Paikkatieto Oy:n ja Jasokraft Oy:n liikevaihdot ja se samoin kuin Novon kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto kasvaa jokaisen kaupan jälkeen. Kilpailunrajoituslain mukainen 2 miljardin raja ylittyi kuitenkin jo Citisoft Oy -kaupan yhteydessä.

[4] Superweb Oy (dnro 988/81/99), Profit Mediat Oy (dnro 1169/81/99) ja Newcontrol Oy (dnro 388/81/00).