Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.12.2000

Diaarinumero

1001/81/2000

Osapuolet

Elisa Communications Oyj / Lounais-Suomen Puhelin Oy / Liedon Puhelin Oy

Asian vireilletulo

Elisa Communications Oyj (jäljempänä Elisa) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 27.11.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti, että se on hankkinut tosiasiallisen määräysvallan Lounais-Suomen Puhelin Oy:ssä (jäljempänä LSP) ja Liedon Puhelin Oy:ssä (jäljempänä LP).

Tosiasiallisen määräysvallan hankkiminen on toteutunut siten, että Elisa on hankkinut LSP:n ja LP:n osakkeita suunnattujen osakeantien kautta sekä ostanut LSP:n osakkeita vanhoilta osakkailta ja osakkeiden välittäjiltä. Elisalla on 22,82 % LSP:n osakkeista ja äänistä sekä 16,67 % LP:n osakkeista ja äänistä. Elisan tosiasiallinen määräysvalta on ilmennyt LSP:n ja LP:n vuoden 2000 varsinaisissa yhtiökokouksissa. Elisan osuus kaikista yhtiökokouksissa edustetuista äänistä oli yli 80 %.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Elisa (aik. HPY) on konsernin emoyhtiö, jolla on useita tytäryhtiöitä, kuten Radiolinja Oy, Mäkitorppa Oy ja Heltel Oy. Elisa harjoittaa teletoimintaa, siihen liittyvää ja sitä palvelevaa liiketoimintaa. Sen toimialaan kuuluu erityisesti televerkkojen hallinta ja omistus sekä puhelu- ja tietoliikennepalvelujen tarjonta kotitalouksille ja yrityksille. Elisa harjoittaa itse tai tytäryhtiöidensä kautta myös matkapuhelinliiketoimintaa, datasiirtopalvelujen tuottamista ja tarjoamista, Internet-palvelujen tarjoamista, telelaitteiden maahantuontia ja myyntiä sekä puhelinoperaattoreiden tarvitsemien ohjelmistojen ja järjestelmien suunnittelua ja toteutusta. Elisa omistaa myös osia kaapelitelevisioverkosta.

LSP ja LP yhdistivät 1.7.1997 toimintansa siten, että niiden varsinaiset liiketoiminnot siirrettiin niiden yhteisesti omistamaan, LSP:n määräysvallassa olevaan Lounet Oy:öön (jäljempänä Lounet, aikaisemmalta nimeltään Turun Seudun Puhelin Oy). Liiketoimintasiirron seurauksena LSP ja LP harjoittavat ainoastaan kiinteistöjen vuokrausta. Lounet toimii paikallisteletoiminnassa, telealan laitteiden myynnissä, vuokrauksessa ja huollossa sekä kaapelitelevisiotoiminnassa. Lisäksi se mm. vuokraa Radiolinjan tukiasemia ja omistaa sekä vuokraa Datatien runkoverkon osia. Lounet palvelee Lounais-Suomessa ja sen myymälät sijaitsevat Liedossa, Paimiossa, Piikkiössä ja Kaarinassa. Lisäksi sillä on tytäryhtiönsä kautta Setele-myymälät Turussa ja Salossa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Elisan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 7,6 miljardia markkaa. Kun hankinnan kohteiden yhteensä noin 35,5 miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Elisan (HPY:n) edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot[1], LSP:n ja LP:n kilpailunrajoituslain mukainen, yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvirasto on aikaisemmissa selvityksissään, esimerkiksi päätöksessään City Sale / HPO (dnro 704/61/98), päätynyt siihen, että Elisalla on kilpailunrajoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräävä markkina-asema paikallisilla televerkkomarkkinoilla ja paikallisilla telepalvelumarkkinoilla (suurasiakkaita lukuun ottamatta) niillä alueilla, joilla sillä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka.

Yrityskaupalla on merkitystä telealan markkinoilla, jotka voidaan jakaa verkkomarkkinoihin ja palvelumarkkinoihin. Verkkomarkkinat ja palvelumarkkinat on mahdollista jakaa edelleen useampiin alamarkkinoihin. Verkkomarkkinat voidaan jakaa esimerkiksi paikallis-, runko- ja valtakunnallisten matkaviestinverkkojen markkinoihin. Palvelumarkkinoiden alamarkkinoita ovat esimerkiksi paikalliset telepalvelut, kaukotelepalvelut, Internet-palvelut ja kansainväliset telepalvelut. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Kilpailuviraston käsityksen mukainen Elisan määräävä markkina-asema paikallisessa teletoiminnassa vallitsee Lounetin toiminta-alueesta erillisellä alueella.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Elisa Communications Oyj on hankkinut määräysvallan Lounais-Suomen Puhelin Oy:ssä, Liedon Puhelin Oy:ssä ja näiden kautta myös Lounet Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä uutta tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätökset 27.4.1999 HPY/TPO/KSP/Finnet (dnro 1056/81/99) ja 29.4.1999 HPY/Datatie (dnro 117/81/99).