Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.11.2007

Diaarinumero

1003/81/2007

Osapuolet

Alfa Laval Nordic Oy / Fincoil-teollisuus Oy

Asian vireilletulo

Alfa Laval Nordic Oy (”Alfa Laval Nordic”) on 12.11.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Fincoil-teollisuus Oy:ssä (”Fincoil”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Alfa Laval Nordic on Alfa Laval AB:n (publ), (”Alfa Laval”) tytäryhtiö. Alfa Laval on monikansallinen julkinen osakeyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt kolmelle teknologiamarkkinalle: lämmönvaihtimet, erotustekniikka ja nesteenkäsittely.

Fincoil harjoittaa lämmönvaihdintuotteiden, erityisesti ilmanjäähdytinten, lauhdutinten sekä liuosjäähdytinten valmistamista kaupallisiin ja teollisiin jäähdytystarpeisiin. Fincoilin tuotteita käytetään useissa sovelluksissa mukaan lukien teolliset prosessit, voimalaitokset, lihan- ja kalanjalostamoteollisuus ja muut elintarviketeollisuuden laitokset, panimot, meijerit, laivat, toimistot ja liikerakennukset, tutkimuslaitokset ja luistinradat. Fincoil tarjoaa myös räätälöityjä ratkaisuja kaupallisiin ja teollisiin jäähdytystarpeisiin. Fincoilin tuotteita myydään kansainvälisesti. Suurin osa vientiartikkeleista viedään Suomesta joko suoraan yhtiön toimesta tai epäsuorasti sen asiakkaiden kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Alfa Lavalin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta noin [37–44][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Fincoilin maailmanlaajuinen liikevaihto 30.11.2006 päättyneellä tilikaudella oli noin 36 miljoonaa euroa, josta noin [18–24] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit tuotemarkkinat ovat lämmönvaihtimien markkinat. Lämmönvaihtimet ovat olennaisia komponentteja lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi-, kylmä- ja jäädytysjärjestelmissä. Ilmoittajan käsityksen mukaan kaikki lämmönvaihtimet kuuluvat käyttötarkoituksesta riippumatta samoille relevanteille tuotemarkkinoille eikä markkinoita tule jaotella pidemmälle, koska kaikki lämmönvaihtimet asennetaan osiksi ympäröivää jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmää. Lisäksi jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin liittyvät prosessit ja tietotaito ovat hyvin samanlaisia (olennaista on aina lämmönsiirto kahden eri ainesosan välillä aineita sekoittamatta). Markkinoiden isoimmat toimijat tarjoavat ilmoittajan mukaan lämmönvaihtimia sekä jäähdytys- että lämmitysjärjestelmiin. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut Kilpailuvirastolle tietoja myös suppeimmasta markkinasta, joilla osapuolten toiminnot ovat päällekkäisiä eli ilmalämmönvaihtimien markkinoista.

Ilmoittajan mukaan lämmönvaihtimien samoin kuin ilmalämmönvaihtimien relevantit maantieteelliset markkinat ovat vähintään Euroopan talousalueen laajuiset. Ilmoittajan mukaan Euroopan komissio on vahvistanut tämän koskien lamellilämmönvaihtimia, joita käytetään ilmalämmönvaihdinten valmistuksessa.[2] Ilmoittajan mukaan komission näkemys lamellilämmönvaihtimien maantieteellisistä markkinoista soveltuu yleisemminkin lämmönvaihtimiin.[3] Sekä lamellilämmönvaihtimien että lämmönvaihtimien kuljetuskustannukset Euroopan talousalueella muodostavat noin 5–10 % tuotteen hinnasta.

Edellä mainitun lisäksi ilmoittajan mukaan suurimmat asiakkaat neuvottelevat usein lämmönvaihtimien hinnoista Euroopan talousalueen laajuisesti. Tällaisiin asiakkaisiin kuuluu tukkumyyjiä, jotka hankkivat lämmönvaihtimia eri lähteistä Euroopan talousalueen laajuisesti, ja myyvät niitä edelleen paikallisille asiakkaille. Tukkumyyjät ostavat lämmönvaihtimia myös vientiin. Lämmönvaihtimia ostaviin asiakkaisiin kuuluvat myös urakoitsijat, jotka ostavat lämmönvaihtimia sisällytettäväksi suurempiin projekteihin. Ilmoittajan mukaan lämmönvaihtimien hinnoissa ei ole merkittäviä eroja Euroopan alueella, eikä kansalliselle tuotannolle tai jakeluverkostolle ole erityistä tarvetta. Euroopan laajuista kauppaa helpottavat yhteiset tekniset standardit sekä se, että lämmönvaihdinasiakkailla ei ole erityisiä kansallisia mieltymyksiä. Ilmoittajan mukaan huolto- ja ylläpitopalvelut eivät ole merkityksellisiä tekijöitä lämmönvaihtimien valmistajien välisessä kilpailussa, koska lämmönvaihtimet eivät laitteina tarvitse jatkuvaa huoltoa.

Näin ollen ilmoittajan mukaan lämmönvaihtimien markkinoilla kilpailuolosuhteet ovat merkittävän yhtenäiset koko Euroopan talousalueella. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut Kilpailuvirastolle markkinatietoja myös Suomen osalta.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty ilmoittajan toimittamat tiedot markkinoiden koosta ja osapuolten yhteenlasketuista markkinaosuuksista vuonna 2006 sekä lämmönvaihtimien että ilmalämmönvaihtimien markkinoiden osalta.

<!-- --> <!-- Mahdolliset tasaukset Jne...-->

Taulukon mahdollinen otsikko tähän
Lämmönvaihtimet markkinoiden koko (M€) markkinaosuus (%)
ETA [2350–2700] [15–22]
Suomi [185–225] [16–25]
<!-- --> <!-- Mahdolliset tasaukset Jne...-->

Taulukon mahdollinen otsikko tähän
Ilmalämmönvaihtimet markkinoiden koko (M€) markkinaosuus (%)
ETA [535–585] [9–16]
Suomi [37–45] [47,5–56]

Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. Markkinaosapuolet ovat yhtyneet kuulemisessa ilmoittajan näkemykseen siitä, että lämmönvaihtimien samoin kuin ilmalämmönvaihtimien relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen kansallisia markkinoita laajemmat.

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Alfa Laval Nordic Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Fincoil-teollisuus Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Euroopan komission päätös 3.8.2007 Comp/M.4750 – Luvata/Eco, kohta 32.

[3] Ks. myös Euroopan komission päätös 7.2.2000 IV/M.1683 – The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling), kohta 22.