Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.11.2002

Diaarinumero

1009/81/2002

Osapuolet

Addtek International Oy Ab / Parma Betonila Oy

Asian vireilletulo

Addtek International Oy Ab (Addtek) on 13.11.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Parma Betonila Oy:ssä (Parma).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Addtek kuuluu yksityiseen pääomasijoitusyhtiö Industri Kapital -yritysryhmään. Addtekin pääasiallinen toimiala on rakennusmateriaalien valmistus käytettäväksi teollis-, liike- ja julkisiin rakennuksiin, asuntoihin ja pysäköintitaloihin sekä infrastruktuurirakentamiseen. Yhtiö harjoittaa maailmanlaajuisesti myös betonituotteiden valmistuksessa käytettävien laitteiden ja tuotantolaitosten valmistamista, betonielementtirakentamiseen liittyvää kehitys- ja suunnittelutyötä sekä asiantuntija-avun tarjoamista. Suomessa toiminta hoidetaan kaupan kohteena olevan Parma -yhteisyrityksen kautta.

Parma toimii rakennusmateriaalialalla valmistaen betonielementtejä asuin-, liike- ja teollisrakennusten ala-, väli- ja yläpohjiin, julkisivuihin ja runkorakenteisiin. Lisäksi yhtiö valmistaa betonisia ratapölkkyjä, paaluja, siltaelementtejä ja melueristeseiniä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Industri Kapital -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli [ ][1] miljardia euroa. Parma -yritysryhmän vastaava liikevaihto oli 162 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ennen nyt käsiteltävää yrityskauppaa Euroc Beton AB[2] ja Addtek omistavat kumpikin 50% ja käyttävät yhteistä määräysvaltaa Parmassa. Järjestelyn seurauksena Euroc Beton AB:n ja Addtekin yhteinen määräysvalta muuttuu Addtekin yksinomaiseksi määräysvallaksi Parmassa.

Yrityskauppa tapahtuu rakennusmateriaalien markkinoilla. Markkinat voidaan ilmoittajan mukaan määritellä suppeammin siten, että betonirakennusmateriaalit muodostavat muista rakennusmateriaaleista erilliset markkinansa. Tarkasteltavina markkinoina voidaan pitää betonielementtien, betonituotteiden valmistuksessa käytettävien laitteiden ja rakennuseristeiden markkinoita Suomessa. Parma myy betonielementtejä lähes yksinomaan kotimaahan. Yhtiön markkinaosuus Suomen betonielementtimarkkinoilla vuonna 2001 oli [ alle 40 ] %. Ilmoittajan mukaan muilla Addtekin yritysryhmään kuuluvilla yrityksillä ei ole toimintaa betonielementtien, valmisbetonin tai muiden betonituotteiden markkinoilla Suomessa. Ilmoittajan mukaan markkinoiden maantieteellinen ulottuvuus on kansallinen.

Addtekin tytäryhtiö PCE Engineering Oy Ab (PCE) valmistaa betonituotteiden tehdasvalmistuksessa käytettäviä laitteita, joita myydään maailmanlaajuisesti betonielementtialan yrityksille. Parma on hankkinut tarvitsemiaan laitteita PCE:ltä jo ennen yrityskauppaa. Ilmoittajan mukaan betonituotteiden valmistuksessa käytettävien laitteiden myynnin markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Paroc Group Oy Ab (Paroc) on Industri Kapitalin määräysvallassa oleva yhtiö, joka kehittää ja valmistaa erilaisia rakennuseristeitä, teknisiä eristeitä, rakennuselementtejä ja akustointituotteita. Parman toimittamissa betonielementeissä voidaan käyttää Parocin valmistamia eristeitä. Parman Parocilta hankkimien eristeiden osuus Parocin koko eristemyynnistä on kuitenkin [ alle 5 ] %. Ilmoittajan mukaan markkinat ovat ulottuvuudeltaan ainakin kansalliset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Addtek International Oy Ab hankkii määräysvallan Parma Betonila Oy:ssä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Yhtiö on osa saksalaista HeidelbergCement -konsernia.