Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.11.2002

Diaarinumero

1012/81/2002

Osapuolet

Aberdeen Property Investors Nordic Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Antilooppi Oy

Asian vireilletulo

Aberdeen Property Investors Nordic Ab (jäljempänä API Nordic) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (jäljempänä Ilmarinen) ovat 11.11.2002 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa Ilmarisen yksinomainen määräysvalta Antilooppi Oy:ssä (jäljempänä Antilooppi) muuttuu API Nordicin ja Ilmarisen yhteiseksi määräysvallaksi.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

API Nordic kuuluu julkisesti noteeratun, maailmanlaajuisesti toimivan varainhoitoyhtiön Aberdeen Asset Management PLC:n omistamaan yritysryhmään. API Nordic hallinnoi noin 2,5 miljardin euron suuruisia omaisuussijoituksia Pohjoismaissa. API Nordicin tarjoamiin palveluihin kuuluu mm. kiinteistövarallisuuden hoito, kiinteistörahastojen hoito, sijoitussalkun hoito ja projektinjohto sekä kiinteistöjen hallinta, kiinteistöomaisuuteen liittyvä konsultointi, vuokraus ja kiinteistöjen arvostus.

Ilmarinen on eläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä eläketurvaa. Ilmarisen harjoittaman sijoitustoiminnan tavoitteena on saada tulevia eläkkeitä varten rahastoiduille varoille mahdollisimman hyvä tuotto. Ilmarinen myös hallinnoi sijoitusomaisuutta, jolla tulevaisuuden eläkkeet katetaan.

Antilooppi on ennen yritysjärjestelyä Ilmarisen kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on vastata Ilmarisen kiinteistöomaisuuden hallinnoimisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta. Yritysjärjestelyn jälkeen yhteisyritys aikoo tarjota täydellisiä kiinteistövarallisuudenhoitopalveluja mukaan lukien perinteiset kiinteistön hallinta- ja hoitopalvelut sekä kiinteistörahastojen hoidon, kiinteistösijoitussalkun hoidon ja toimitilajohtamisen palvelut.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Aberdeen-yritysryhmän yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 295 miljoonaa euroa. Ilmarinen-yhtymän vakuutusmaksutulo vuonna 2001 oli yli 1,9 miljardia euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja kohde hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan relevantteja markkinoita ei ole, koska osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa eikä vertikaalisia yhteyksiä. Ilmoittajien mukaan kiinteistöjen hallinnointipalvelujen markkinoita voitaisiin pitää kansallisina, koska käytännössä on välttämätöntä, että kiinteistöpalveluja tarjoavalla yrityksellä on toimipaikka Suomessa. API Nordic tarjoaa vastaavanlaisia kiinteistöjen hallinnointipalveluja kuin Antilooppi, mutta Ruotsissa. Suomessa toimiva Aberdeen Property Investors Finland Oy Ab (jäljempänä API Finland) tarjoaa ilmoittajien mukaan ainoastaan strategista neuvontaa kiinteistösijoittajille. Ilmoittajien mukaan Ilmarinen tuottaa nyt ja jatkossa samantyyppisiä palveluja kuin API Finland. Ilmarinen ei kuitenkaan ilmoittajien mukaan voi tarjota kiinteistösijoitussalkun hallinnointiin tai varainhoitoon liittyviä palveluja kolmansille, vaan niitä tuotetaan ainoastaan sisäiseen käyttöön.

Osapuolet arvioivat kiinteistöjen hallinnointipalvelujen markkinoiden kooksi Suomessa noin [alle 100 miljoonaa euroa][1] ja Antiloopin markkinaosuuden olevan [alle 15 %]. Mikäli kiinteistöjen hallinnointipalvelujen markkinoihin sisällytetään sisäiseen käyttöön tuotetut palvelut, osapuolet arvioivat kokonaismarkkinoiden koon olevan noin 200 miljoonaa euroa ja Antiloopin osuuden näillä markkinoilla olevan [alle 10 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Aberdeen Property Investors Nordic Ab ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hankkivat yhteisen määräysvallan Antilooppi Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.