Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.11.2001

Diaarinumero

1015/81/2001

Osapuolet

Oy Premiere Holding Ab / Palcmills Oy

Kilpailuvirastolle on 6.11.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Oy Premiere Holding Ab (Premiere Holding) ja Palcmills Oy (Palcmills) sulautuvat kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla.

Vastaanottava yhtiö, Premiere Holding, on arvopaperikauppaa omaan lukuunsa harjoittava yhtiö, jonka liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin miljardi markkaa. Myös sulautuva yhtiö, Palcmills, harjoittaa pääasiallisesti arvopaperikauppaa omaan lukuunsa. Palcmillsin tytäryhtiöiden liiketoimintaan kuuluvat vähäisessä määrin myös rakennus- ja laivanvarustustoiminta, sekä kiinteistöjen vuokraus. Palcmills -konsernin liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 1.4 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja sulautuva yhtiö harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Molemmat yhtiöt ovat saman intressipiirin omistuksessa. Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Premiere Holding Ab ja Palcmills Oy sulautuvat kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.