Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.11.2002

Diaarinumero

1015/81/2002

Osapuolet

K-Maatalousyhtiöt Oy / Kyrönmaan K-Maatalous Oy:n liiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 12.11.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa K-Maatalousyhtiöt Oy (jäljempänä K-Maatalousyhtiöt) hankkii Kyrönmaan K-Maatalous Oy:n (jäljempänä Kyrönmaa) liiketoiminnan.

K-Maatalousyhtiöt on Kesko-konserniin kuuluva, Maatalouskesko Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 6,2 miljardia euroa. Kun Kyrönmaan noin [5–10][1] miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti K-Maatalousyhtiöiden edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, yrityskaupan osapuolten liikevaihdot ylittävät kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

K-Maatalousyhtiöt harjoittaa maatalous-, pienkone- ja rauta-alan vähittäis- ja tukkukauppaa. Kyrönmaa harjoittaa maatalousalan vähittäiskauppaa Seinäjoen ja Tervajoen toimipisteidensä kautta. Keskolla ei ole aikaisempaa vastaavaa vähittäiskauppatoimintaa Kyrönmaan maantieteellisellä toimialueella. Kaupassa on ilmoittajan mukaan kyse K-ryhmän sisäisistä muutoksista, joilla ei ole vaikutusta kilpailutilanteeseen. Kyrönmaalla on toimialueellaan noin [20–30] %:n markkinaosuus. Merkittävin kilpailija alueella on Hankkija-Maatalous Oy, jolla on alueella neljä Agrimarketia ja joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on noin [30–40] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa K-Maatalousyhtiöt Oy hankkii Kyrönmaan K-Maatalous Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.