Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.12.2006

Diaarinumero

1018/81/2006

Osapuolet

Ålandsbanken Abp/Tapiola Pankki Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 29.11.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) ja Tapiola Pankki Oy (”Tapiola Pankki”) perustavat yhteisyrityksen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ålandsbanken harjoittaa pankkitoimintaa tarjoamalla yksityis- ja yritysasiakkaille tili-, kortti- ja maksupalveluja, säästö- ja sijoituspalveluja sekä laina- ja vakuutuspalveluja. Ålandsbanken-konserniin kuuluvat Ålandsbankenin lisäksi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy, Ålandsbanken Asset Management Ab, Crosskey Banking Solutions Ab Ltd ja Ålandsbanken Kapitalmarknadstjänster Ab.

Tapiola Pankin palveluvalikoimaan kuuluvat tili-, kortti- ja maksupalvelut sekä laina- ja sijoituspalvelut. Tapiola Pankki kuuluu Tapiola-ryhmään, johon kuuluvat Tapiola Pankin lisäksi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola, Tapiola Omaisuudenhoito Oy ja Tapiola Rahastoyhtiö Oy. Tapiola Pankin omistavat Tapiola-ryhmän keskinäiset vakuutusyhtiöt. Tapiola Omaisuudenhoito Oy ja Tapiola Rahastoyhtiö Oy ovat Tapiola Pankin tytäryhtiöitä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ålandsbankenin maailmanlaajuisten tuottoerien yhteenlaskettu määrä vuonna 2005 oli noin 52,3 miljoonaa euroa. Vahinko-Tapiolan konsernin maailmanlaajuisten vakuutusmaksutulojen yhteenlaskettu määrä, johon sisältyy Tapiola Pankin tuottoerien yhteenlaskettu määrä, oli vuonna 2005 noin 732 miljoonaa euroa. Molempien yrityskaupan osapuolten liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan osapuolten tarkoituksena on perustaa Suomen markkinoille suunnattu yhteisyritys pankkikorttien ja luottokorttien jakelua ja liikkeelle laskemista varten. Pankki- ja luottokorttipalveluja tarjotaan osapuolten ja niiden emo- ja tytäryhtiöiden yksityis- ja yritysasiakkaille sekä lisäksi yritysten asiakkaille. Osapuolten tarkoituksena on, että yhteisyritys tarjoaa itsenäisesti maksukorttipalveluja myös muille rahoituslaitoksille ja pankeille kuin sen osakasyhtiöille.

Yhteisyrityksen perustajilla on ilmoittajien mukaan päällekkäistä toimintaa vähittäispankkitoiminnassa ja siihen kuuluvassa maksu- ja luottokorttitoiminnassa. Osapuolet ovat arvioineet vähittäispankkitoiminnan kokonaismarkkinan arvoksi noin 1,264 miljardia euroa. Ilmoittajien mukaan niiden yhteenlaskettu markkinaosuus tästä on noin [0‐10][1] %. Pankkitoiminnan markkinat, johon kuuluu vähittäispankkitoiminnan lisäksi yrityspankkitoiminta ja rahoitusmarkkinat, ovat ilmoittajien mukaan arvoltaan noin 4,479 miljardia euroa. Ålandsbanken on arvioinut, että sen osuus pankkitoiminnan markkinoilla on noin [0‐5] %.

Ilmoittajien mukaan debitkorttien (automaatti-, debit- ja pankkikortit) kokonaismäärä Suomessa vuonna 2005 oli 5 883 000 kappaletta, josta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu osuus oli noin [0‐5] %. Ilmoittajien mukaan luottokorttien kokonaismäärä Suomessa vuonna 2005 oli 3 700 000 kappaletta, josta yrityskaupan osapuolten osuus oli noin [0‐5] %.

Osapuolet ovat ilmoittaneet tärkeimmiksi kilpailijoikseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OKO Pankki Oyj:n, Sampo Pankki Oyj:n, Aktia Säästöpankki Oyj:n sekä Säästöpankkiryhmän.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yhteisyritys ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yhteisyrityksen perustamisen johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy järjestelyn, jossa Ålandsbanken Abp ja Tapiola Pankki Oy perustavat yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.