Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.12.2003

Diaarinumero

1030/81/2003

Osapuolet

Commscope Inc. / Avaya Inc.:n Connectivity Solutions -liiketoiminta

Asian vireilletulo

CommScope Inc. (CommScope) on 3.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Avaya Inc.:n Connectivity Solutions -liiketoiminnan (ACS). CommScope tai sen tytäryhtiö hankkii järjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä ACS:n omistamat 60 % Avaya Tianjin Cable Company, Ltd:n osakkeista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CommScope on yhdysvaltalainen yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi laajaa valikoimaa koaksiaalisia, kuituoptisia ja muita huipputehoisia elektronisia kaapelituotteita kaapelitelevisioita, televiestintää, internetyhteyksiä, langatonta viestintää ja muita laajakaistapalveluja varten. Yhdysvaltain ulkopuolella CommScope myy vain laajakaistakoaksiaalikaapeleita. CommScope ei toimi Suomen markkinoilla.

Avaya Inc. on yhdysvaltalainen yhtiö, joka tarjoaa kommunikaatiojärjestelmiä,
-sovelluksia ja -palveluita yrityksille. ACS on yksi Avaya Inc.:n neljästä liiketoimintayksiköstä. Pääasiassa ACS tarjoaa yritystoimintaa varten strukturoituja ns. physical layer on-premise kaapeliratkaisuja yrityksille ja muille instituutioille (SYSTIMAX -tuoteryhmä). ACS tarjoaa myös verkkojen ristikytkentätuotteita, kuten kaapeleita ja laitteita, telekommunikaatiopalvelujen tarjoajille (ExchangeMAX -tuoteryhmä). Lisäksi ACS suunnittelee ja valmistaa integroituja koteloita, jotka suojaavat telekommunikaatiolaitteita ja muita elektronisia laitteita. Avaya Sweden AB:llä on toimitila ja muutama työntekijä Suomessa. ACS myy Suomessa vähäisessä määrin SYSTIMAX -tuotteita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CommScopen maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 570 miljoonaa euroa ja ACS:n vastaavasti [yli 25][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat kattavat telekommunikaatiokaapelituotteet. Telekommunikaatiotuotteet ovat kuparikaapeleiden ja optisten kaapeleiden muunnelmia, yhdistelmiä ja sovelluksia, joita käytetään niin puheen, datan kuin videokuvankin siirtämiseen. Ilmoittajan mukaan optiset kaapelit ja kuparikaapelit eivät muodosta kahta erillistä markkinaa, koska molemmat teknologiat ovat kysyntäpuolella keskenään korvattavissa ja useimmat telekommunikaatiokaapelialalla toimivat yritykset tarjoavat optisia kaapeleita, kuparikaapeleita ja niiden yhdistelmiä. ACS:n liikevaihto Suomesta muodostuu SYSTIMAX-tuotteiden myynnistä. Viimeksi päättyneellä tilikaudella Suomesta kertynyt liikevaihto oli […] miljoonaa euroa.

Osapuolet eivät toimi ilmoittajan mukaan samoilla horisontaalisilla markkinoilla Suomessa. CommScope ei toimi Suomessa myöskään markkinoilla, jotka ovat vertikaalisessa suhteessa markkinoihin, joilla ACS Suomessa toimii. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa commscope inc. hankkii avaya inc.:n connectivity solutions -liiketoimintayksikön. kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina- asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.