Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

1032/81/03

Osapuolet

Ali S.P.A / Hackman Oyj Abp

Asian vireilletulo Ali S.P.A (ali Group) on 5.12.2003 ilmoittanut kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Hackman Oyj Abp:ssä (Hackman) julkisella ostotarjouksella.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Luciano Bertin määräysvallassa olevan Ali Groupin liiketoiminta koostuu keittiöteollisuuslaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja jakelusta sekä niihin liittyvistä tukitoiminnoista. Ali Groupin toiminnot on jaettu kuuteen liiketoimintaryhmään: 1) ruoanvalmistus, 2) valmistelu ja jakelu, 3) jäähdytys, 4) pesu, 5) jäätelö- ja juomakoneet ja 6) palvelut. Ali Group on ammattikeittiöitä tarjoava täyden palvelun liike, joka myy 32 eri tuotemerkkiä. Ali Groupilla ei ole tytäryhtiötä Suomessa. Ali Group myy Italiasta ja osittain myös Saksasta tuotuja tuotteitaan Suomessa useiden jälleenmyyjien, muun muassa Metoksen, kautta.

Pörssilistattu Hackman valmistaa keittiölaitteita ja korkealuokkaisia kodinkoneita kahdessa liiketoimintaryhmässä, Metoksessa ja iittalassa. Metos kehittää ja valmistaa asiakaslähtöisiä palveluja, tuotteita sekä kokonaisratkaisuja ammattikeittiöiden tarpeisiin. Metoksen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa uunit, painekeittimet, astianpesukoneet, jääkaapit ja säilytyslaitteet. Metoksen tuotevalikoimaan kuuluu sekä sen itse valmistamia että muiden valmistamia tuotteita. Metoksella on Suomessa myyntiyhtiö ja tuotantolaitos. iittala on johtava skandinaaviseen muotoiluun perustuvien korkealuokkaisten kodintuotteiden valmistaja ja markkinoija. iittalan tuotevalikoimiin kuuluu ruoanvalmistusvälineitä, kattausvälineitä ja sisustustarvikkeita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ali Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella […][1] miljoonaa euroa ja Hackmanin vastaavasti […] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan ammattikeittiölaitteet muodostavat yhden kokonaismarkkinan. Markkina kattaa kaupalliseen ruoanvalmistukseen, säilytykseen sekä jakeluun ja tarjoiluun käytettävät tuotteet, erityisesti keittämiseen, jäähdytykseen, pesuun, tarjoiluun ja ruoanvalmistukseen liittyvät laitteet sekä niiden huoltopalvelut. Ilmoittajan mukaan kaupallisessa ruoanvalmistuksessa, säilytyksessä, jakelussa ja tarjoilussa käytetään yleensä kaikkia edellä mainittuja tuotetyyppejä ja asiakkaat hankkivat tuotteet usein kokonaisjärjestelminä. Ilmoittajan mukaan kaikkien suurimpien valmistajien tarjonta perustuu kokonaisiin järjestelmiin. Ilmoittaja katsoo relevanttien maantieteellisten markkinoiden olevan Euroopan- tai jopa maailmanlaajuiset. Ilmoittajan mukaan ammattikeittiölaitteiden markkinat ylittävät kansalliset rajat sekä asiakkaan että myyjän näkökulmasta.

Osapuolilla on päällekkäisyyttä ammattikeittiölaitteiden markkinoilla. Ammattikeittiölaitemarkkinoilla Electroluxin markkinaosuus on Euroopassa 6–8 %, Ali Groupin [3–6] %, Metoksen [2–5] % ja Enodiksen 2–3 %. Järjestelyn seurauksena Ali Groupin markkinaosuus olisi Euroopassa [0–10] %. Vuonna 2002 Suomen ammattikeittiölaitemarkkinoiden myynnin arvo oli arviolta [100–200] miljoonaa euroa, josta huoltopalvelujen osuus oli noin 20–25 %. Metoksen markkinaosuus Suomen ammattikeittiölaitemarkkinoilla on [25–35] % ja Ali Groupin [0–5] %. Kilpailijoita Suomen markkinoilla ovat muun muassa Huurre Group ja Electrolux Professional Oy. Vaikka markkinat jaettaisiin kapeampiin segmentteihin, osapuolten päällekkäisyys olisi ilmoittajan mukaan vähäistä. Ali Groupin Suomen myynnin arvoltaan suurin tuoteryhmä on […], joita Metos ei puolestaan valmista tai myy.

Ali Groupilla ja Hackmanilla ei ole päällekkäisyyttä korkealuokkaisten kodintuotteiden markkinoilla (iittala), joilla vain Hackman toimii. Ilmoittajan mukaan korkealuokkaisten kodintuotteiden markkinat ovat vähintään Euroopan laajuiset, koska mm. lainsäädännöllisiä kaupanesteitä ei ole, Euroopassa kuluttajien mieltymykset eivät poikkea merkittävästi toisistaan ja tuotteita valmistetaan eri puolella maailmaa myyntipaikasta riippumatta. Hackmanin markkinaosuus Suomen korkealuokkaisten kodintuotteiden markkinoilla oli vuonna 2002 noin [15–30] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa ali s.p.a hankkii määräysvallan hackman oyj abp:ssä. kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sel laista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoi keudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.