Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2001

Diaarinumero

1036/81/2001

Osapuolet

Kodak Polychrome Graphics Llc ja Kodak Polychrome Graphics Company Ltd / Imation Corporationin Imation Business -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kodak Polychrome Graphics Llc ja Kodak Polychrome Graphics Company Ltd (hankkijat jäljempänä yhdessä KPG) ovat 20.11.2001 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti hankkineensa Imation Corporationin Imation Business -liiketoiminnan (hankinnan kohde jäljempänä Imation).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

KPG valmistaa tuotteita graafisella alalla toimivien asiakkaiden tarpeisiin. KPG:n tarjonta käsittää perinteiset litografiset painolevyt ja lämpölevyt tietokoneisiin ja levyratkaisuihin, graafiset filmit ja digitaaliset vedostustuotteet. KPG tuottaa ja myy erityisesti painomateriaaleja, kuten painofilmejä ja -levyjä, vahaa ja paperia digitaaliseen sublimaatiotulostukseen, mustesuihkupaperia digitaaliseen mustesuihkutulostukseen ja kalvoja ja paperia digitaaliseen autotypiapainoon ja välineitä digitaaliseen autotypiapainoon ja digitaaliseen mustesuihkutulostukseen. KPG tarjoaa myös vedostusalan ohjelmistojärjestelmiä ja workflow -järjestelmä-palveluja. KPG ei valmista tuotteitaan Suomessa, mutta sillä on tuontia Suomeen.

Hankkijat ovat yhteisyrityksiä, joissa Eastman Kodak Company ja Sun Chemicals Group BV käyttävät yhteistä määräysvaltaa. Jälkimmäinen yhtiö on Dainippon Ink and Chemicals Inc -nimisen yrityksen täysin omistama tytäryhtiö. KPG:n luominen yhdisti em. yhtiöiden graafisen alan toiminnot vedostusalalla. Yhteisyrityksen perustaminen on hyväksytty komissiossa tammikuussa 1998 (IV/M.1042 – Eastman Kodak/Sun Chemical).

Hankinnan kohde Imation tuottaa ja myy vedostusmateriaaleja, kuten medioita ja välineitä analogiseen autotypiapainoon, värinauhoja ja paperia digitaaliseen sublimaatiotulostukseen, väripaperia ja erikoismusteita digitaaliseen mustesuihkutulostukseen ja kalvoja ja paperia digitaaliseen autotypiapainoon. Lisäksi Imation jakelee Euroopan ulkopuolella kolmansien tahojen tuottamia painofilmejä ja -levyjä. Imation ei valmista vedostusvälineitä. Se jakelee kolmansien tahojen (ei kuitenkaan KPG:n) digitaalisia vedostusvälineitä. Imationin toimintaan kuuluvat myös värienhallinta- ja Raster Image Processor (”RIP”) -ohjelmistot ja Internetin verkkosivujen pehmeät (kuvaruutunäyttö-) vedostusohjelmistot. Hankinnan kohteen myynti Suomeen on varsin vähäistä ja sillä on Suomessa ainoastaan yksi markkinointityöntekijä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eastman Kodak Companyn maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin [80–100][1] miljardia markkaa ja Dainippon Ink and Chemicals Incin vastaava liikevaihto oli noin [40–60] miljardia markkaa. Hankittavan liiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin [1,2–1,5] miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolet toimivat graafisella alalla ja tarkemmin vedostusalalla. Vedostus on halutun painotuloksen ennustamista ja varmistamista. Kyseessä on painajan käyttämä testausmenetelmä, jolla voidaan määrittää, mihin muotoon lopullinen tuloste tai video tulee. Vedostuksessa käytetään pääasiassa seuraavia järjestelmiä:

  1. Analoginen autotypiapaino
  2. Digitaalinen autotypiapaino
  3. Digitaalinen sublimaatiotulostus
  4. Digitaalinen mustesuihkutulostus

Vedostusjärjestelmät koostuvat laitteistoyksiköistä sekä vastaavista valmistajakohtaisista kalibrointiohjelmistoista ja vedostusmateriaaleista.

KPG:n toiminta käsittää maailmanlaajuisesti kohdat 2–4. Sen pääasiallinen toiminta on kuitenkin keskittynyt digitaaliseen autotypiapainoon, josta myös suurin osa sen Suomen toiminnasta koostuu. Imationin toiminta käsittää maailmanlaajuisesti kohdat 1–4. Sen pääasiallinen toiminta on keskittynyt analogiseen autotypiapainoon, jota KPG ei harjoita lainkaan. Suomessa Imation toimii pääasiassa sublimaatiotulostusalalla sekä analogisella autotypiapainoalalla. Se ei itse valmista mitään vedostuslaitteistoja, mutta myy sen tuotemerkillä varustettuja, kolmannen osapuolen valmistamia analogisia laitteistoja. Lisäksi se jakelee muiden ohella CreoScitexin valmistamia digitaalisia autotypiapainolaitteistoja sekä Hewlett Packardin digitaalisia mustesuihkutulostuslaitteistoja. Kummankin toimintaan sisältyvät lisäksi mm. erilaiset vedostusmateriaalit. Vedostuslaitteistoissa käytetään ilmoittajan mukaan pääasiassa vain saman valmistajan valmistamia vedostusmateriaaleja, eikä vedostusmateriaaleilla voida näin ollen katsoa olevan vedostuslaitteistoista erillisiä markkinoita.

Ilmoittajan arvion mukaan vedostusmarkkinoiden relevantti maantieteellinen markkina-alue on ainakin ETA-laajuinen. Järjestelmiä myydään ETA-laajuisesti pääasiassa suurille kansainvälisille yritysasiakkaille. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Euroopassa asennetuista ja myydyistä järjestelmistä ei millään edellä kuvatuilla markkinoilla ylitä 20 %. Suomessa osapuolten yhteinen markkinaosuus jää kaikilla edellä kuvatuilla markkinoilla ilmoittajan mukaan alle 10 %:n. Alalla toimii useita vahvoja kilpailijoita kuten Agfa ja Fuji.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista täsmällisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston muilta markkinaosapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäväksi kauppasopimuksessa olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja. Kilpailukiellon mukaan ”myyjä ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta saa suoraan tai välillisesti harjoittaa liiketoiminnan tuotteiden kanssa kilpailevien tuotteiden, jotka ovat aiotun kaupan päättämisen hetkellä olemassa tai suunnitteilla, suunnittelua, valmistamista ja/tai markkinointia, tai osallistua tai avustaa muita harjoittamaan tai osallistumaan näiden tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja/tai markkinointiin missään päin maailmaa, [ ] ajan kaupan toteutumisesta.”

Rekrytointikiellon mukaan ”myyjä ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta saa suoraan tai välillisesti hankkia, palkata työntekijää, konsulttia tai sopimusosapuolta tai muutenkaan ottaa yhtään ’välitöntä työntekijää’, ’100 %:n välillistä työntekijää’ tai ’osaksi välillistä työntekijää’ (siten kuin nämä käsitteet on määritelty sopimuksen 4.14(b) pykälässä), jolle ostaja on tarjonnut työtä, jollei ostaja ole antanut aiempaa kirjallista suostumustaan, [ ] ajan kaupan toteutumisesta.” ”Välitön työntekijä” tarkoittaa ilmoittajan mukaan henkilöitä, jotka työskentelevät joillakin niistä osastoista, jotka muodostavat hankinnan kohteen. ”Välillinen työntekijä” tarkoittaa työntekijöitä, jotka työskentelevät muilla osastoilla, mutta toimivat hankinnan kohteeseen liittyvien asioiden parissa. ”100 % välillinen työntekijä” tarkoittaa työntekijöitä, jotka käyttävät kaiken aikansa hankinnan kohteisiin liittyviin asioihin. ”Osaksi välillinen työntekijä” käyttää vain osan työajastaan hankinnan kohteeseen liittyviin asioihin. Käytännössä edellä ryhmitellyt työntekijät ovat ilmoittajan mukaan mm. johtajia, teknisen tuen spesialisteja, analyytikkoja sekä myyntiedustajia.

”100 % välilliset työntekijät” siirtyvät ostajalle EY:n liikkeenluovutusdirektiivin perusteella. Ostajalla on sopimuksen perusteella oikeus tarjota työtä ”osaksi välillisille työntekijöille”. Nämä voivat kuitenkin hylätä työtarjouksen, jolloin rekrytointikielto ei koske heitä.

Ilmoittajan mukaan kilpailu- ja rekrytointikiellot ovat välttämättömiä, jotta hankinnan kohteen sisältämä goodwill ja tietotaito immateriaalioikeudet mukaan lukien saadaan kokonaisuudessaan siirretyksi ostajalle.

Kilpailuviraston arvion mukaan osapuolten sopimat kilpailu- ja rekrytointikiellot liittyvät lähtökohtaisesti välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailukielto voi kuitenkin koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto huomauttaa, että se voi koskea ainoastaan avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Kodak Polychrome Graphics Llc ja Kodak Polychrome Graphics Company Ltd hankkivat Imation Corporationin Imation Business -liike-toiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä selostetuin rajoituksin ilmoittajan hakemat kilpailu- ja rekrytointikiellot liitännäisrajoituksiksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.